Інформаційний пакет до вивчення курсу «основи менеджменту» (за кредитно-модульною системою організації навчання) спеціальність: 02010501


Змістовий модуль 5. Організація як функція менеджментуСторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#9789
ТипПротокол
1   2   3

Змістовий модуль 5. Організація як функція менеджменту

Тема 14. Організація як функція менеджменту (6 год.)

Завдання 1. 1. Розкрити суть функції «організація» у менеджменті.

 2. Визначити складові організаційних структур підприємства.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.60 – 63.

Завдання 2.

 1. Охарактеризувати лінійну організаційну структуру управління.

 2. Записати переваги та недоліки лінійної структури управління.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.64 - 65.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С. 70 – 71.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.246 - 247.

Завдання 3.

 1. Скласти порівняльну характеристику функціональної та лінійно-штабної структур управління.

 2. Визначити найбільш ефективну організаційну структуру управління.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.65 - 69.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С.71 - 74.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 245 - 247.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке формальна організація?

 2. Назвіть види формальних організацій.

 3. Охарактеризуйте матричну організацію.

 4. Що таке неформальні організації?


Змістовий модуль 6. Суть поняття мотивації у менеджменті

Тема 16. Функція менеджменту «мотивація» (4 год.)
Завдання 1.

 1. Навести переконливі аргументи щодо існування функції управління «мотивація»

 2. Визначити та записати головний принцип менеджменту та його стратегію.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.88 - 98.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С. 58 - 64.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 263 - 281.

Завдання 2.

 1. Опрацювати (у вигляді конспекту) основні теорії психологічної мотивації.

 2. Визначити основні її характеристики.

 3. Записати основні напрямки вдосконалення процесу мотивації.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.89 - 98.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.263 - 271.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке мотивація як функція менеджменту?

 2. Яким чином визначається мотив?

 3. На які групи поділяються теорії психологічної мотивації?

 4. Хто побудував піраміду потреб?


Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в системі менеджменту

Тема 17. Контроль як функція менеджменту (6 год.)
Завдання 1.

 1. Виписати із словника тлумачення понять «контроль», «суб’єкт контролю», «об’єкт контролю».

 2. Визначити основні вимоги до контролю.

Завдання 2.

 1. Записати та охарактеризувати види контролю за його об’єктом.

 2. Види контролю за його суб’єктом.

 3. Види контролю за процесами.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.106 – 107.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С. 64 – 67.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 281 – 293.

Завдання 3.

 1. Охарактеризувати процес контролю.

 2. Записати етапи контролю.

 3. Визначити показники ефективності контролю.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.112 – 116.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 282 – 287.

Завдання 4.

 1. Записати основні заходи щодо підвищення ефективності контролю.

 2. Записати основні правила ефективного контролю за ,Вербером, Зігертом та Лючією Ланг.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.114.

Запитання для самоконтролю

 1. В чому полягає зміст контролю?

 2. Для чого потрібен контроль?

 3. За якими ознаками класифікують види контролю?

 4. Що являє собою процес контролю?

 5. В чому зміст техніки проведення контролю?


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

ДО МОДУЛЯ ІІІ – ІV (ІІ СЕМЕСТР)


ТемаКількість годин,

відведених на:


Лекції


Семінари

Практичні

Самостійну роботуІндивідуальну роботу

Змістовий модуль 8. Організаційне проектування.

Тема18. Керівництво в організації.

4

26

2


Тема 19. Лідерство в менеджменті.

2

22

Тема 20. Основи делегування.

2


2

Тема 21. Трудовий колектив.

4

22

Тема 22. Особистість в управлінні.

2
22


Змістовий модуль 9. Психологічні особливості людини; вплив соціальних умов на розвиток соціальних осіб.

Тема 23. Психологія менеджменту.

22

Тема 24. Природа організаційних змін та управління ними.

2

Тема 25. Управління 

конфліктами.


2

2
4

2


Змістовий модуль 10. Умови праці та організація робочих місць в апараті управління.

Тема26. Організація трудового процесу та реалізація трудової активності менеджера.

24

2

Тема 27. Організація управлінської праці.

2
2

2

Тема 28. Управління робочим часом.

2

2


Тема 29. Управління стресами

22
Тема 30. Внутрішньо 

організаційний обмін інформацією.2


2


2


Змістовий модуль 11. Сфера ділового спілкування в апараті управління.

Тема 31. Взаємовідносини в апараті управління

2


2
Тема 32. Культура ділового спілкування.

4

2

3

Тема 33. Особливості ділового спілкування з іноземцями.

2

2


Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції ефективності менеджменту.

Тема 34. Ділова кар’єра та її організація.

2

2
2

Тема 35. Економічна ефективність управління.

22


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ ЗА МОДУЛЯМИ

Навчальний модуль ІІІ

Навчальний модуль ІV

Змістовий модуль 8

Змістовий модуль 9

Змістовий модуль 10
Змістовий модуль 11

Змістовий модуль 12

19

6

22

8

8

37Т 18

Т 19

Т 20

Т 21

Т 22

Т 23

Т 24

Т 25

Т 26

М кр


Т 27

Т 28

Т 29

Т 30

Т 31

Т 32

Т 33

Т 34

Т 35

М кр

Інд. Завд.
6

4

1

4

4

1
5

2

20

4
1

3

1

2

5

4

3

20

10

3

3
3

43
20

33
2

3

3

3

20

10


За аудитор.

3

1

1

1
1
2

2
1
1
1
2

1


За сам ост.


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 8. Організаційне проектування

Тема 20. Керівництво в організації

План


1. Особливості керівництва в менеджменті.

2. Діапазон керівництва.

3. Класифікація стилів керівництва.

4. Типи керівників.

5. Шляхи вдосконалення керівництва колективом.
Література:


 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. – С. 160 -167.

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 152 - 159.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 381 – 398.

Тема 19. Лідерство в організації.

План


1. Природа лідерства та його складові.

2. Теорія лідерства та типологія лідерів.

3. Зміст методу соціометрії.

4. Значення лідера в управлінні організацією.

5. Чим відрізняється керівник від лідера.
Література:


 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. – С. 160 -185.

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 152 - 159.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 381 – 417.


Тема 21. Трудовий колектив

План


1. Поняття про трудовий колектив.

2. Зміст процесу управління людьми.

3. Методи управління трудовим колективом.

4. Принципи побудови відносин у трудовому колективі.

5. План соціального розвитку організації. Його суть та значення.
Література:


 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. – С. 82 – 120.

 • Дубич К. В. основи теорії управління та менеджменту: навчальний посібник. – К.: «Пектораль», 2003. – С. 67 – 71.

Змістовий модуль 9. Психологічні особливості людини; вплив соціальних умов на розвиток

Тема 25. Управління конфліктами.

План


1. Психологія менеджменту.

2. Психологічні якості працівників і їх використання у процесі менеджменту.

3. Природа конфлікту.

4.Класифікація конфліктів.

5. Умови та причини виникнення конфліктів.

6. Основні методи розв’язання конфліктів.


Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 201 - 214.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 370 - 381.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 296 - 305.

 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. – С. 120 - 138.

 • Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – С. 222 – 226.


Змістовий модуль 10. Умови праці та організація робочих місць в апараті управління

Тема 30. Внутрішньо організаційний обмін інформацією

План


1. Організація управлінської праці в апараті управління.

2. Вимоги до організації робочих місць в апараті управління.

3. Умови праці службовців та розташування робочих місць.

4. Інформаційне забезпечення управлінської праці.

5. Механізація та автоматизація управлінської праці.
Література:


 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 416 - 444.

 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. – С. 186 - 216.

 • Дубич К. В. основи теорії управління та менеджменту: навчальний посібник. – К.: «Пектораль», 2003. – С. 31 – 55.

 • Організація праці //Довідник секретаря офіс-менеджера. – 2009. - №7. – С. 6 – 11.


Змістовий модуль 11. Сфера ділового спілкування в апараті управління

Тема 33. Особливості ділового спілкування з іноземцями

План


1. Етика взаємовідносин в апараті управління.

2. Особливості ділового спілкування з іноземцями.

3. Корпоративна культура та імідж.

4. Особливості проведення ділових нарад.

5. Особливості спілкування у відносинах секретар офіс-менеджер та відвідувач.
Література:


 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 243 - 248.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 104 - 108.

 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. – С. 210 - 217.

 • Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – С. 131 – 136, 320 – 324

 • Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навчальний посібник: 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 138 - 164.

 • Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К. : 2005. - С. 111 - 124.


Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції ефективності менеджменту

Тема 34. Ділова кар’єра та її організація

План


1. Управління трудовими ресурсами.

2. Якість трудового життя та методи її поліпшення.

3. Ділова кар’єра в роботі офіс-менеджера та її організація.

4. Ефективність управління. Критерії та методи її оцінювання.

5. Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організації.
Література:


 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 462 – 493, 541 – 554.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 342 – 343.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Змістовий модуль 8. Організаційне проектування


Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал