Інформаційний пакет до вивчення курсу «основи менеджменту» (за кредитно-модульною системою організації навчання) спеціальність: 02010501Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#9789
ТипПротокол
  1   2   3


Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

Володимир-Волинський педагогічний коледжім. А.Ю.Кримського”

Затверджую

заступник директора з

навчальної роботи

___________ «__» 2010р.


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

(за кредитно-модульною системою організації навчання)
спеціальність: 5.02010501«Діловодство»

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

2010
Розробник: Павлюк Л. В., викладач дисциплін: основи менеджменту, архівознавство, професійна етика.

Затверджено засіданням ЦК викладачів діловодства та інформаційної діяльності.
Протокол № ___від ______________ 2009 року

ЗМІСТ


Коротко анотація дисципліни……………………….

4

Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної та індивідуальної роботи студентів…………………

6


Структура залікового кредиту до модуля І - ІІ (І семестр)………………………………………………

7


Розподіл балів, що присвоюються студентам за модулями………………………………………………

9


Теми семінарських занять…………………………..

10

Завдання до практичних робіт………………………

15

Завдання для самостійної роботи…………………..

18

Структура залікового кредиту до модуля ІІІ – ІV (ІІ семестр)……………………………………………..

33


Розподіл балів, що присвоюються студентам за модулями………………………………………………

35


Теми семінарських занять…………………………..

36

Завдання до практичних робіт………………………

41

Завдання для самостійної роботи…………………..

43

Індивідуальні завдання………………………………

54

Тематика індивідуальних завдань…………………

54

Оцінювання …………………………………………..

56

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів………………………………………………..

56


Література …………………………………………….

58


КОРОТКА АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
У. сучасному широкому розумінні менеджмент – це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних керівників по забезпеченню досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей.

Спостерігаючи за діяльністю різних організацій бачимо, що не існує однакових для всіх компаній шляхів та засобів досягнення успіху. Управління промисловим підприємством важко порівняти, наприклад, з управлінням медичним закладом. Завдання менеджера торговельної фірми значно відрізняються від завдань менеджера будівельної організації. Робота директора підприємства і майстра - це зовсім не одне й те ж саме. Проте, в діяльності менеджерів, незважаючи на те, яку посаду вони обіймають, які функції виконують, у якій сфері діють їхні організації, є дещо спільне. Це спільне, що визначає закономірності управління, що складає фундамент менеджменту як науки, і є предметом цього курсу.

Конкретно в рамках курсу "Основи менеджменту" вивчається зміст основних функцій управління {планування, організації, керування, контролю) та механізми, засоби, інструменти реалізації кожної функції.

Основними цілями вивчення курсу "Основи менеджменту" є: • усвідомлення сутності основних понять і категорій науки управління;

 • отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функції управління;

 • розвиток та закріплення навичок використання прийомів, способів та інструментів управління, що виправдали себе на практиці;

• створення бази для вивчення управлінських дисциплін.

Досягненню цілей і вирішенню завдань курсу підпорядкована логіка його викладання, яка реалізує найпоширеніший у світовій практиці системний підхід. Цей підхід передбачає послідовне вивчення кожної з функцій управління за схемою: сутність, основні елементи та етапи, інструменти реалізації.

Разом з тим, у процесі вивчення курсу "Основи менеджменту" наголос робиться на самостійну роботу студентів. Для того, щоб раціонально організувати цю роботу, зорієнтувати студентів на ключові проблеми курсу, сприяти кращому засвоєнню матеріалу, до планів семінарських занять по кожній, темі включені навчальні цілі, контрольні запитання, питання для обговорення, завдання.

Після вивчення курсу студенти повинні отримати цілісне уявлення про процес управління і його основні етапи, а також володіти практичними засобами та прийомами управління, які широко використовуються як іноземними так і вітчизняними фірмами.

Вивчення курсу дає студентам:


 • теоретичні знання про підходи в управлінні і вміння їх використовувати в господарській діяльності підприємства та галузі;

 • практичні знання в області прийняття управлінських рішень, направлених на досягнення якісних і ефективних кінцевих результатів промислового виробництва;

 • навички самостійного і творчого відношення до процесу управління виробничим колективом;

 • навички організатора, керівника, необхідні для роботи у виробничому колективі.

Навчальна дисципліна вивчається за кредитно-модульною системою організації навчання, в ході якої значна увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.
ГРАФІК ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З УРАХУВАННЯМ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


І

семестр


16 тижнів

ІІ

семестр


21 тиждень


аудиторних


самостійних


аудиторних


самостійних

64

72

64

39

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДО МОДУЛЯ І – ІІ (І СЕМЕСТР)


Тема

Кількість годин,

відведених на:


Лекції


Семінари

Практичні

Самостійну роботуІндивідуальну роботу

Змістовий модуль 1. Вступ до сучасного менеджменту.

Тема 1. Суть менеджменту та управління

2

2

2


Тема 2. Наукові основи управління

2

2
2
Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту.

Тема 3. Підприємство як об’єкт менеджменту.

24
Тема 4. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

22

2

Тема 5. Поняття про функції та принципи менеджменту.

24
Тема 6. Методи менеджменту.

2

2

2

2
Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та розробка рішень.

Тема 7. Суть та види управлінських рішень.

26

2

Тема 8. Основні методи та моделі прийняття управлінських рішень.

24
Тема 9. Сфери менеджменту.

42
Тема 10. Система

 маркетингової інформації та прийняття рішень.2

2

2

2
Змістовий модуль 4. Планування як функція менеджменту.

Тема 11. Суть планування.

26

2

Тема 12. Стратегічне планування.

4

2
4
Тема 13. Бізнес-план.

2
2

2
Змістовий модуль 5. Організація як функція менеджменту.

Тема 14. Зміст та значення функції «організація»

2
2

6
Тема 15. Організація взаємодії.

2

22

Змістовий модуль 6. Суть поняття мотивації у менеджменті.

Тема 16. Функція менеджменту «мотивація»

2

2
4
Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в системі менеджменту.

Тема 17. Контроль як функція менеджменту.

4

2

2

8

2

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ ЗА МОДУЛЯМИ

Навчальний модуль І

Навчальний модуль ІІ
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль 6

Змістовий модуль 7
4

11

35

10

7

3

30
т

1


т2

т

3


т4

т

5


т

6


т

7


т

8


т

9


т10

м.кр

т

11


т

12


т

13


т

14


т

15


т

16


т

17


м.кр

1

3

2

1

3

5

5

4

1

5

20

3

4

3

4

3

3

10

20
2

2

4

3

34

20

2

3

2

3

3

2

6

20


За аудитор.

1

1

2

1

1

1

2

1

1

11

1

1

11

4
За самост.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. Вступ до сучасного менеджменту

Тема2. Суть, значення та розвиток менеджменту

План


 1. Що таке «управління» та «менеджмент»?

 2. Основне завдання та задачі менеджменту.

 3. Принципи наукового управління працею Ф. Тейлора: етап «наукового управління підприємством» у розвитку менеджменту.

 4. Етап адміністративно-бюрократичного підходу в розвитку менеджменту.

 5. Зміст етапу «рух за гуманні стосунки» в розвитку менеджменту та експеримент Е. Мейо.

 6. Сучасний етап в розвитку менеджменту і його особливості для вітчизняних підприємств (організацій).

 7. Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.9 - 22.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 71 – 121..

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер

организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун- та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 8 – 37.


Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту

Тема 6. Інфраструктура менеджменту

План


  1. Організація як само управлінська система.

  2. Середовище організації.

  3. Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

  4. Сутність та класифікація методів менеджменту.

  5. Основні принципи менеджменту.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 27 – 48.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 137 – 146, 127 – 128, 186 – 202, 193 – 337.

Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та розробка рішень

Тема 10. Рішення в менеджменті

План


 1. Сутність та класифікація рішень в менеджменті.

 2. Основні умови прийняття рішень.

 3. Сфери менеджменту (виробництво, фінанси, маркетинг, …)

 4. Технологія розробки рішення.

 5. Моделі та методи оптимізації рішень.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 181 – 186.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 221 – 241.

Змістовий модуль 4. Планування як функція менеджменту

Тема 13. Функція менеджменту «планування»

План


 1. Зміст функції «планування» в менеджменті.

 2. Методи організаційного планування.

 3. Методи сітьового планування та управління.

 4. Принципи управлінського планування.

 5. Бізнес-план організації (підприємства).

 6. Економіко-організаційний зміст планування в менеджменті.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 48 – 54.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 212 – 221.


Змістовий модуль 5. Організація як функція менеджменту

Тема 15. Функція «організація у сфері менеджменту»

План


 1. Зміст та значення функції «організація».

 2. Розкрити суть поняття «структурна побудова організації».

 3. Характеристика видів організаційних структур управління.

 4. Організація процесів менеджменту.

 5. Соціальна відповідальність організації.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 62 – 79.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 241 – 260.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 54 - 67.

Змістовий модуль 6. Суть поняття мотивації у менеджменті

Тема 16. Мотивація як функція менеджменту

План


 1. Що таке мотивація у менеджменті?

 2. Концептуальні мотиваційні теорії.

 3. Система практичних теорій мотивації в менеджменті.

 4. Основний принцип менеджменту.

 5. Роль заохочення та стягнення для ефективності мотивації.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 89 – 98.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 263 – 281.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 82 – 94.

Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в системі менеджменту

Тема 17. Функція менеджменту «контролювання»

План


 1. Значення і місце контролю в системі функцій менеджменту.

 2. Використання видів контролю в роботі організації.

 3. Організація процесу контролю.

 4. Техніка проведення контролю.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 105 – 116.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 281 – 2

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту

Тема 6. Методи менеджменту

Мета роботи: для поглибленого розуміння поняття « менеджмент», « функції управління», « етапи становлення менеджменту».

Завдання 1.

Оцінити ситуацію 3, 4, 6. Дати відповіді на запитання.

Література:


 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 9 – 14.

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.9 - 27.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. –С.43 – 61, 121 – 124.

Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та розробка рішень

Тема 10. Ділова гра «Рішення»

Мета роботи: Зазвичай керівник фірми, зіткнувшись із проблемою, прагне негайно її вирішити. Однак, відсутність досвіду та практики систематичного аналізу управлінських ситуацій призводить до того, що рішення приймається па основі зовнішніх, поверхневих, а іноді і неповерхневих відомостей та різноманітних статистичних даних. В такому випадку поза колом зору кадрового працівника залишаються:

- специфічні ознаки, за якими можуть бути виявлені джерела управлінської ситуації;

- причинно-наслідкові зв'язки і характерні властивості ситуації.


Вирішення конкретної ситуації вимагає від студента вміння вийти за межі вузьких інтересів, мобілізувати знання з різноманітних дисциплін, які вивчаються, застосувати свій практичний досвід.
Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 199 - 200.


Змістовий модуль 4. Планування як функція менеджменту

Тема 12. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

Мета роботи:.Практична робота полягає у розробці етапів щодо змісту діяльності новоствореного підприємства з надання певного виду послуг.


Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.55 - 58.

Змістовий модуль 5. Організація як функція менеджменту

Тема 14. Оцінка прагнення до успіху

Мета роботи: 1.на основі тесту Т. Елерса оцінити власну виявленість мотивації до досягнення успіху.

2. дати відповіді на запитання:


 • які стратегії формування мотивації закладені в основу головного принципу менеджменту?

 • які підходи повинні використовуватися керівником до вибору форми винагород і стягнень в сьогоднішніх умовах господарювання вітчизняних підприємств, щоб вони забезпечували найбільшу мотивацію.

 • які форми винагород працівників передбачає GMP?

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.103 - 104.

Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в системі менеджменту

Тема 17. Оптимальний контроль. Оцінка ситуації та її аналіз

Література: • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.119 – 120.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 291 – 292.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1. Вступ до сучасного менеджменту

Тема 1. Суть менеджменту та управління (2 год.)
Завдання 1.

 1. Опрацювати (у вигляді опорного конспекту) структурний аналіз менеджменту.

 2. Визначити предмет, об’єкт, мету та завдання менеджменту.

Література:

 • Гірняк О. М. , Лазановський П. П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.9 – 22.

 • Тимошенко И. И., Соснин А. С. Мнеджер организации. Учебное пособие. – К.: 1999. – С. 8 – 12.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа – 1995. – С.3 - 15.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 26 – 31.

Запитання для самоконтролю

 1. У чому суть понять "управління" та "менеджмент"?

 2. Чим обґрунтовується потреба у виникненні менеджменту як науки?

 3. Якими є основні (найбільш вживані) визначення менеджменту, наведені в літературі?

 4. У чому полягає значення менеджменту?

 5. Які задачі вирішує менеджмент?

 6. У чому зміст домонополістичного етапу в розвитку менеджменту?

Тема 2. Наукові основи управління (2 год.)
Завдання 1.

 1. Охарактеризувати японську та американську моделі управління.

 2. Скласти порівняльну характеристику.

 3. Визначити основні проблеми теорії та практики управління, які потребують особливої уваги українських науковців.

Література:

 • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.9 - 27.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. –С.43 – 61, 121 – 124.

Запитання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати перший етап у розвитку управлінської думки.

 2. Яка мета класичної школи управління?

 3. Яким чино можна розглядати менеджмент?

 4. На що спрямована підприємницька діяльність?

 5. Виділити категорії економічних суб’єктів.

 6. Назвати етапи розвитку управлінської думки.


Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту

Тема 3. Підприємство як об’єкт менеджменту (4 год.)
Завдання 1.

 1. Визначити принципи функціонування організацій.

 2. Охарактеризувати складові поняття «організації»

Завдання 2.

 1. Відобразити у вигляді схеми структурну характеристику організації.

 2. Охарактеризувати кожну із комбінацій.

Література:

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.130 - 133.

Запитання для самоконтролю

 1. У яких двох значеннях вживається термін «організація»?

 2. Назвіть загальні риси організації.

 3. Назвіть причини виникнення організації.

 4. Назвіть передумови виникнення організації.

 5. Які види організацій існують?

 6. Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?

Тема 4. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації (2 год.)
Завдання

 1. Охарактеризувати основні складові понять «внутрішнє середовище» та «зовнішнє середовище» організації.

 2. За якими критеріями розмежовують внутрішнє та зовнішнє середовище.

 3. Визначити чинники, що впливають на індивідуальну поведінку та успішну діяльність індивіда.

Література: • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.137 - 146.

Запитання для самоконтролю

 1. У яких двох значеннях вживається термін «організація»?

2. Назвіть загальні риси організації.

3. Назвіть причини виникнення організації. 1. Назвіть передумови виникнення організації.

5. Які види організацій існують?

6.Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?

7. Що включає внутрішнє та зовнішнє середовище?

Тема 5. Поняття про функції та принципи менеджменту (4 год.)
Завдання 1.


 1. Опрацювати (у вигляді конспекту) сутність, значення та класифікацію цілей менеджменту. Функція менеджменту «визначення цілей».

 2. Основні вимоги до цілей організації.

 3. Послідовність етапів розробки та реалізації цілей менеджменту.

Література:

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.205 - 212.

Завдання 2.

 1. Опрацювати (у вигляді конспекту) функцію менеджменту «оперативне регулювання».

 2. Планування оперативних управлінських робіт.

 3. Оперативне регулювання і контролювання ходу робіт.

Література:

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.260 - 263.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке функції організації?

 2. Що таке функція менеджменту?

 3. Як класифікують функції менеджменту?

 4. Які види трудової діяльності можна виділити в окремі і до яких функцій управління їх можна віднести?

 5. Назвати принципи менеджменту.


Тема 6. Методи менеджменту (2 год.)
Завдання

1. За допомогою конспекту встановити взаємозв’язок функцій та методів менеджменту.

Література:

-  Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.294 - 296.


Запитання для самоконтролю:

1. Що таке метод?

2. Чим відрізняються методи менеджменту від технічних та технологічних методів?

3. Проведіть класифікацію методів менеджменту.

4. Що таке економічні методи?

5. Охарактеризуйте адміністративні методи.

6. Охарактеризуйте соціально-психологічні методи.
Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та розробка рішень

Тема 7. Суть та види управлінських рішень (6 год.)
Завдання 1.


 1. Сформувати основні вимоги, які забезпечують успішність рішення.

 2. Визначити функції управлінського рішення. (законспектувати)

Література:

- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.223 – 226.


Завдання 2.

1. За допомогою таблиці визначити класифікацію рішень у менеджменті.

Література:

- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 226 – 227.


Завдання 3.

1. Законспектувати основні вимоги до технології менеджменту.

2. Скласти схему процесу розробки та прийняття рішень у менеджменті.

Література:

- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.186 – 190.

- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.227 - 235.

Запитання для самоконтролю


 1. Що таке рішення?

 2. Класифікація рішень.

 3. Умови прийняття управлінських рішень.

 4. Які фактори впливають на ефективність управлінських рішень?

 5. Від яких факторів залежать управлінські рішення?

 6. Що таке рішення?


Тема 8. Основні методи та моделі прийняття управлінських рішень (4 год.)
Завдання 1.

 1. Скласти характеристику методів оптимізації рішення.

 2. Метод мозкової атаки у вирішенні проблем. (опрацювати у вигляді конспекту).

 3. Скласти схему прийняття рішення при методі мозкової атаки.

 4. Розглянути та виконати вправу.

Література:

 • Гірняк О. М. , Лазановський П. П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.9 – 22.

 • Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.227 - 235.

 • Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 150 – 153.

Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть методи оптимізації рішення.

 2. Які методи обґрунтування управлінських рішень ви знаєте?

 3. Опишіть метод «дерева рішень».

 4. Дайте характеристику методу «колективного блокноту».

 5. Яка схема прийняття управлінського рішення?

Тема 9. Сфери менеджменту (2 год.)
Завдання.

1. Скласти таблицю сфер менеджменту. Охарактеризувати кожну із сфер.

2. Встановити зв'язок сфер та рівнів менеджменту.

На основі опорних схем та конспекту.


Тема 10. Система маркетингової інформації та прийняття рішень (2 год.)
Завдання

1. На основі конспекту визначити систему маркетингової інформації та прийняття рішення (на основі конспекту)

Запитання для самоконтролю


 1. Що таке маркетингова інформація?

 2. Пояснити суть маркетингової інформаційної системи.

 3. Поясніть основне призначення маркетингових досліджень.

 4. Яка роль маркетингових досліджень?

 5. За допомогою чого збирається первинна інформація?

Змістовий модуль 4. Планування як функція менеджменту

Тема 11. Суть планування (6 год.)
Завдання 1.

1. Визначити суть поняття планування.

2. Визначити, які види виробничого планування виділяють на підприємствах західних держав і яким видам планування вони відповідають на вітчизняних підприємствах.

3. Робочі календарі. Мета їх розробки.

Література:

- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.48 – 54.


Завдання 2.

 1. Охарактеризувати метод сітьового управління.

 2. Записати параметри та етапи розрахунку параметрів СГ.

Література:

- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.51 – 54

Завдання 3.


 1. Розкрити економіко-організаційний зміст планування в менеджменті.

 2. Чим організаційне планування відрізняється від економічного.Література:

- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 216 - 220.


Тема 12. Стратегічне планування (4 год.)
Завдання 1.

 1. Записати визначення, що таке стратегія.

 2. Систему стратегічного управління.

 3. Показати її у вигляді таблиці взаємопов’язаних послідовних розділів.

Література:

- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С.136 – 137.


Завдання 2.

1. Визначити етапи стратегічного планування, запропоновані М. Х. Месканом, М. А. Альбертом, Ф. Хедоурі.

2. Визначити різницю між сучасним і старим методом планування.

Література: • Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.48 – 49.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке стратегічне планування.

 2. Що є основною та загальною ціллю організації?

 3. Назвати класифікацію організаційних цілей.

 4. Які фактори впливають на результативність процесу визначення цілей?

 5. Відкрити сутність прогнозування.

Тема 13. Бізнес-план (2 год.)
Завдання

 1. Значення бізнес-плану як напрямку використання планування організації.

 2. Записати основні розділи бізнес-плану.

Література:

- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.49.

Запитання для самоконтролю


 1. Що таке бізнес-план?

 2. Яка його мета?

 3. Назвати послідовність складання бізнес-плану.

 4. Дати характеристику основним розділам бізнес-плану.
Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал