Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки кнукіМ друге півріччя 2013 рСторінка2/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#13950
1   2   3   4

Політика. Політичні науки


 1. Денисенко А. Лідер двох епох : Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – К. : Планета, 2013.– 327 с. – (Україна дипломатична ; вип. 7). – Бібліогр.: с. 321–323.

 2. Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової ; кол. авт.: О. В. Берданова, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, О. І. Васильєва, Н. М. Гринчук, О. С. Ігнатенко, І. М. Петренко, Н. А. Сич. – К. : К.І.С., 2013. – 286 с.

 3. Костиря І. О. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. О. Костиря. – К. ; Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. – Бібліогр.: с. 217–223.

 4. Лєсєв І. В. Етнонаціональний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні (українознавчий контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Лєсєв Ігор Васильович ; наук. кер. І. М. Грабовська ; офіц. опоненти: О. В. Шуба, Л. С. Кондратюк ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

 5. Луценко А. В. «М’яка сила» в сучасній геополітиці : монографія / А. В. Луценко, Г. А. Піскорська. – К., 2011. – 215 с.

 6. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ,12 груд. 2012 р.) / упоряд.: В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 504 с.

 7. Рой Є. Є. Дипломатичний протокол, церемоніал і політес / Є. Є. Рой ; наук. ред. О. В. Поляченко. – К. : Логос, 2012. – 452 с. – Бібліогр.: с. 448–451.

 8. Романчук О. К. У пошуках універсуму : статті, публіцистика, прогнози і спостереження (1990–2011) / О. К. Романчук. – Л. : Універсум, 2011. – 879 с.

 9. Україна дипломатична. Вип. 12 : наук. щорічник / упоряд.: Л. Губерський, П. Кривонос, Б. Гуменюк, А. Денисенко ; М-во закордон. справ України, Дип. акад. при М-ві закордон. справ України, Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв. – К., 2011. – 1039 с.

 10. Україна дипломатична. Вип. 13 : наук. щорічник / упоряд.: Л. Губерський, П. Кривонос, Б. Гуменюк, А. Денисенко ; МЗС України, Дип. акад. при МЗС України, Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв. – К., 2012. – 1087 с. : фото кольор.

 11. Червак Б. О. З цим – переможемо! / Б. О. Червак. – К. : [б. в.], 2011. – 68 с.


Право. Юридичні науки


 1. Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Т., 2012. – 130 с.

 2. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України : підручник / Н. В. Аніщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» – О. : Фенікс, 2013. – 208 с.

 3. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с. – Бібліогр.: с. 465–468. 

 4. Гриньків О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : монографія / О. О. Гриньків, А. О. Ляш ; КНУКіМ, Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола. – К. ; Т. : Астон, 2012. – 260 с.

 5. Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : монографія / О. Л. Дзюбенко. – Х. : Ніка Нова, 2012. – 282 с.

 6. Дубініна А. А. Митна справа : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокина, О. І. Зельніченко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – К. : Професіонал, 2010. – 320 с. 

 7. Законотворчість. Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процессу : практ. посіб. / Д. С. Базілевич, Е. Валентайн, І. М. Вінокуров, М. В. Гаращенко, Н. С. Жугай, В. П. Крижанівський, Л. О. Нечипоренко, Е. Р. Рахімкулов, М. О. Руденко, О. І. Суслова, Т. І. Фулей, С. Г. Чередніченко. – К. : [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 232 с.

 8. Корнієнко П. С. Правознавство : навч. посіб. / П. С. Корнієнко ; за ред. Г. Б. Черушевої. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 560 с.

 9. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство : навч. посіб. / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 474 с. 

 10. Мала енциклопедія конституційного права / за. заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – К. : Кондор, 2012. – 462 с.

 11. Мала енциклопедія кримінального права / за. заг. ред. Ю. Л. Бошицького, З. А. Тростюк ; НАН України, Київ. ун-т права. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

 12. Мала енциклопедія приватного права / за. заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – К. : Кондор, 2011. – 362 с.

 13. Моніторинг Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: інструментарій і процес : практ. посіб. / упоряд. О. Суслова. – К. : [б. в.], 2012. – 120 с.

 14. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжник країн : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 5-е вид., стер. – К. : Вид. Паливода А. В., 2011. – 244 с. – (Бібліотечка студента).

 15. Осика С. Г. Вирішення спорів у світовій організації торгівлі : монографія / С. Г. Осика, В. В. Коновалов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [б. в.], 2011. – 280 с.

 16. Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 22 дек. 2012 г.) / редкол.: А. В. Конюк [и др.] ; Ген. прокуратура Респ. Беларусь, НПЦ Генпрокуратуры Респ. Беларусь. – М. : БГУФК, 2012. – 207 с. 

 17. Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-ї річниці утворення Вищого адм. суду України, м. Київ, 29–30 листоп. 2012 р. / за заг. ред. І. Х.Темкіжева. – К. : Істина, 2012. – 392 с.

 18. Сучасне управління в суді : навч.-практ. посіб. / Держ. судова адмін. України, Укр.-кан. проект судової співпраці. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 528 с.

 19. Транспортно-експедиторська діяльність : навч. посіб. / С. Л. Литвиненко, Т. Ю. Габріелова, П. О. Яновський, Г. І. Нестеренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, НАУ. – К. : Кондор, 2012. – 180 с.

 20. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Мукач. держ. ун-т. – К. : Кондор, 2013. – 208 с.


Культура. Культурологія


 1. Безклубенко С. Д. Номенклатурна «Камасутра». Службовий роман Брежнєвських часів : написаний у стилі «пасквіль», змонтований з листів, записок, доносів, спогадів, чуток та пліток, а також дозвільних міркувань / С. Д. Безклубенко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 556 с. 

 2. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 1 : щокв. наук. журн. / М-во культури України ; НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2013. – 280 с.

 3. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 2 : щокв. наук. журн. / М-во культури України ; НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2013. – 222 с.

 4. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3 : щокв. наук. журн. / М-во культури і туризму України, НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2012. – 275 с.

 5. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 4 : щокв. наук. журн. / М-во культури і туризму України, НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2012. – 234 с.

 6. Греченко В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2013. – 352 с.

 7. Материалы X Международного научного семинара «Диалог культур. Украина и Россия: Нежинский Санкт-Петербург», 11–13, 26–28 мая 2010 г. / под. ред. Т. Н. Лебединской ; Нежин. гос. ун-т им. Н. Гоголя. Материалы XI Международного семинара «Крепостной Санкт-Петербург XVIII в. и перв. пол. XIX в. культурном наследии России и Украины» (к 150-летию отмены крепостного права в России) 12–15 мая 2011 г. / под. общ. ред. В. П. Леонова ; [к сб. в целом] Б-ка Рос. акад. наук, Акад. адвокатуры Украины, Закарп. фил. Киев. славист. ун-та.. – С.Пб. : ЧП Лысенко Н. М., 2012. – 327 с.

 8. Дружиніна Є. С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; наук. кер. Г. М. Темненко ; офіц. опоненти: О. П. Воєводін, Т. В. Пуларія ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф., 2013. – 20 с.

 9. Економіка і менеджмент культури. № 1/2 : наук. журн. / М-во культури України, НАКККіМ. – К. : НАКККіМ, 2012. – 117 с.

 10. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому) : зб. наук. пр. / за ред. П. Ю. Сауха ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 317 с.

 11. Календар знаменних і пам’ятних дат. 2014, № 1 / уклад. Г. В. Массовер ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». – К., 2013. – 136 с.

 12. Календар знаменних і пам’ятних дат. 2013, № 3 / уклад.: Г. В. Массовер, Є. А. Скляренко ; відп. ред. Н. В. Регідайло ; рек. списки л-ри О. М. Устіннікоої ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». – К., 2013. – 120 с.

 13. Календар знаменних і пам’ятних дат. 2013, № 4 / уклад.: Г. В. Массовер, Є. А. Скляренко ; відп. ред. Н. В. Регідайло ; рек. списки л-ри О. М. Устіннікової ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». – К., 2013. – 152 с.

 14. Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Б. Д. Грінченка: світоглядний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; наук. кер. Т. С. Пархоменко ; офіц. опоненти: Т. І. Ківшар, Т. І. Гаєвська ; КНУКіМ. – К., 2013. – 20 с.

 15. Ковальчук Н. Д. Символічні структури етнокультурного процесу в Україні : монографія / Н. Д. Ковальчук. – К. : НАКККіМ, 2012. – 262 с. – Бібліогр.: с. 240–259.

 16. Культура і мистецтво у сучасному світі. Вип. 14 : наук. зап. КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 216 с.

 17. Культура і сучасність. № 2 : альманах / НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2012. – 262 с.

 18. Культура і сучасність. № 1 : альманах / М-во культури і туризму України, НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2013. – 234 с.

 19. Легенький Ю. Г. Мир как культура. Культура как мир : (очерки дифференциальной культурологии) / Ю. Г. Легенький. – К. : НПУ им. М. П. Драгоманова, 2012. – 488 с.

 20. Первих Д. К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої половини ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Первих Діана Костянтинівна ; наук. кер. І. О. Кур’янова ; офіц. опоненти: А.  П. Овчиннікова, В. В. Кулік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф., 2013. – 20 с.

 21. Скорупо С. О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; наук. кер. А. Т. Щедрін ; офіц. опоненти: П. Е. Герчанівська, В. Б. Селевко ; ХДАК. – Х., 2013. – 18 с.

 22. Хроніка–2000. Вип. 4 (90). Україна–Білорусь. Кн. 1 : укр. культурол. альм. / ред. кол.: Ю. Буряк (голов. ред.), О. Буценко, І. Гирич [та ін.] ; упоряд. В. Пономарьов. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2012. – 602 с.

 23. Хроніка-2000. Вип. 1 (91). Україна–Білорусь. Кн. 2 : укр. культуролог. альм. / ред. кол.: Ю. Буряк (голов. ред.), О. Буценко, І. Гирич [та ін.] ; упоряд. В. Пономарьов. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2012. – 447 с.

 24. Хроніка–2000. Вип. 2 (92). Україна–Польща: діалог упродовж тисячоліть. Ч. 1 : укр. культурол. альм. / ред. кол.: Ю. Буряк (голов. ред.), О. Буценко, І. Гирич [та ін.] ; упоряд. І. Гирич. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2013. – 468 с.

 25. Хроніка–2000. Вип. 3 (93). Україна–Польща: діалог упродовж тисячоліть. Ч. 2 : укр. культурол. альм. / авт. А. В Толстоухов. - К. : Кн. палата України, 2012. - 466 с. -

 26. Хроніка-2000 : укр. культуролог. альм. Вип. 4 (94). Український Петербург. Ч. 1. А–Ж : (енцикл. довід.) / авт. проекту А. В. Толстоухов. – К., 2013. – 450 с.


Наукова інформація та документація


 1. Життєві імперативи та наукова школа професора П. Ю. Сауха / П. Ф. Романюк, М. А. Козловець, В. М. Слюсар [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 204 с.

 2. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 336 с.

 3. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Вип. 9 : наук. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Всеукр. т-во І. Огієнка. – 2012. – 391 с. – (Серія історична та філологічна).

 4. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубова ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [б. в.], 2011. – 96 с.

 5. Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов. – К. : Києво-Могил. акад., 2012. – 123 с.

 6. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Ліра-К, 2013. – 336 с.

 7. Свістельник І. Р. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Р. Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 182 с.

 8. Україна і слов’янський світ : матеріали Міжнар. наук. студент. конф., присвяченої Дням науки в Київ. славіст. ун-ті / Київ. славіст. ун-т. – К., 2010. – 296 с.


Освіта. Педагогічні науки


 1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник / С. С. Вітвицька. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 384 с. – Бібліогр.: с. 354.

 2. Київський національний університет культури і мистецтв / редкол.: М. М. Поплавський, А. І. Гурбанська, В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова ; КНУКіМ. – К., 2012. – 508 с. : іл.

 3. Київський національний університет культури і мистецтв у 2013 році: знаменні дати, славні ювілеї : календар / уклад. О. О. Скаченко ; голов. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Гурбанська ; КНУКіМ, Наук. б-ка. – К., 2013. – 116 с.

 4. Новік Н. М. Географія : позакласні заходи / Н. М. Новік ; редкол.: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2013. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 5. Саух П. Ю. Сучасна освіта: портрет без прикрас : монографія / П. Ю. Саух ; ред. В. М. Головецький. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 382 с.

 6. Сценарії. Державні свята та пам’ятні дати / упоряд.: Л. Черкаська, Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шк. світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 7. Театральна майстерня вчителя історії та правознавства : сценарії заходів / упоряд.: О. А. Подобєд, Л. С. Черкаська. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2012. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 8. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.

 9. Черняк С. Г. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / С. Г. Черняк, О. С. Рябуха. – К. : Академперіодика, 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 227–229.


Спорт


 1. Павленко А. В. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Павленко Анастасія Володимирівна ; наук. кер. Т. В. Кузнєцова ; офіц. опоненти: Н. В. Яблонська, А. К. Досенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 16 с.


Туризм


 1. Ворошилова Г.О. Механізм удосконалення розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в посткризовий період : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Ворошилова Ганна Олександрівна ; наук. кер. О. М. Бурдяк ; офіц. опоненти: Р. О. Заблоцька, Т. А. Городня ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2013. – 20 с.

 2. Забуранна Л. В. Маркетингові комунікаціїї туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Європ. ун-т». – К. : Ліра-К, 2012. – 152 с. – Бібліогр.: с. 141–151.

 3. Степанчук В. В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 «Теорія й історія культури» / Степанчук Вікторія Вікторівна ; наук. кер. Т. С. Пархоменко ; офіц. опоненти: В. С. Великочій, Ф. Ф. Шандор ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2013. – 20 с.

 4. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, Т. А. Дьорова, О. О. Любіцева [та ін.] ; кер. проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – К. : Академія, 2013. – 368 с. – (Монограф).


Засоби масової інформації


 1. Гаврилова Я. Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна  ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: Н. П. Шумарова, В. В. Бабенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 16 с.

 2. Галаджун З. В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; наук. кер. Ю. Е. Фінклер ; офіц. опоненти: Н. В. Яблоновська, М. В. Чабаненко ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 16 с.

 3. Гоян В. В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; наук. консультант В. В. Різун ; офіц. опоненти: В. В. Лизанчук, Ю. Є. Фінклер, О. А. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 36 с.

 4. Грицюта Н. М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; наук. консультант В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: Ю. Е. Фінклер, Л. М. Хавкіна, Т. В. Кузнєцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2013. – 36 с.

 5. Денисюк Н. С. Преса в системі польського опозиційного руху «Солідарність» (1980–1989 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Денисюк Наталія Степанівна ; наук. кер. С. А. Кость ; офіц. опоненти: О. В. Богуславський, І. З. Павлюк ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 20 с.

 6. Доля, створена талантом : спогади про Володимира Боденчука / Нац. спілка журналістів України, Київ. орг. НСЖУ ; упоряд.: Ю. В. Бондар, М. М. Сорока. – К. : Експрес-Поліграф, 2011. – 303 с. : іл.

 7. Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. пр. : Всеукр. наук.-практ. конф. / ПНПУ ім. В. Г. Короленка, Каф. журналістики ; КНУ ім. Т. Шевченка, Каф журналістики ; Нац. спілка журналістів України, Полтав. обл. орг. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 365 с. 

 8. Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В. О. Жадько. – К. : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 260–262.

 9. Зайцева А. В. «Дитяче» телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: Г. П. Чміль, Г. П. Погребняк ; КНУКіМ. – К., 2013. – 16 с.

 10. Звелідовська Л. І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав’єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; наук. кер. Н. Ф. Остапенко ; офіц. опоненти: М. К. Василенко, С. В. Шебеліст ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 20 с.

 11. Зубарєва М. А. Антикризові PR-комунікації в газорозподільній галузі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Зубарєва Марія Анатоліївна ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: С. В. Демченко. С. В. Штурхецький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 16 с.

 12. Іванова О. А. Літературно-мистецька періодика в соціально-комунікаційному просторі України початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іванова Олена Андріївна ; наук. консультант О. В. Александров ; офіц. опоненти: Ю. Є. Фінклер, Н. М. Поплавська, М. В. Бутиріна ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2010. – 32 с.

 13. Кличко С. М. Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954–2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. наук : 27.00.04 / Кличко Світлана Миколаївна ; наук. кер. Н. Ф. Остапенко ; офіц. опоненти: Н. В. Яблонська, Т. В. Хітрова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2013. – 17 с.

 14. Ковпак В. А. Політична публіцистика в періодичних та серіальних виданнях української емігації в Канаді (до 1945 року): національно-патріотичні аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Ковпак Вікторія Анатоліївна ; наук. кер. О. В. Богуславський ; офіц. опоненти: Н. М. Сидоренко, С. А. Кость ; Класич. прив. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 15. Кость С. П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; наук. кер. А. С. Токарська ; офіц. опоненти: М. К. Василенко, Х. П. Дацишин ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 18 с.

 16. Кошак О. М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак Олександр Михайлович ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: В. В. Лизанчук, В. І. Набруско ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 19 с.

 17. Кузнєцова Т. В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кузнєцова Тетяна Василівна ; наук. консультант Н. П. Шумарова ; офіц. опоненти: В. В. Лизанчук, Ю. Е. Фінклер, М. В. Бутиріна ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2010. – 32 с.

 18. Кулик С. А. Образ України в британських інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет «The Times», «The Cuardian», «The Independent») : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; наук. кер. Ю. Е. Фінклер ; офіц. опоненти: О. К. Мелещенко, О. А. Мітчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту. – К., 2012. – 17 с.

 19. Лисенко Л. І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; наук. кер. К. С. Серажим ; офіц. опоненти: О. В. Богуславський, В. О. Гандзюк ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 18 с.

 20. Медіатрансформації : кол. моногр. / за ред. О. М. Холода ; автори : Н. О. Кравченко, О. М. Холод, О. В. Юр’єва ; КНУКіМ, ІЖіМВ, Каф. журналістики. – К. : КНУКіМ, 2013. – 208 с. 

 21. Мелещенко О. К. Актуальні питання журналістики : зб. наук. ст. і виступів офіц. опонентів на захистах докт. і кандид. дис. / О. К. Мелещенко ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. : Паливода А. В., 2012. – 112 с. 

 22. Миронюк Д. І. Симон Петлюра як редактор журналу «Украинская жизнь» (1912–1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Дмитро Іванович ; наук. кер. М. С. Тимошик ; офіц. опоненти: А. А. Бойко, Т. С. Гринівський ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 20 с.

 23. Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. У 3 т. Т. 1 : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 23 берез. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. міжнар. ун-т, Класич. приват. ун-т, ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 214 с. 

 24. Рудницька Г. В. Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріалах італійської преси : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рудницька Ганна Валеріївна ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: С. В. Демченко, Б. М. Носова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2013. – 17 с.

 25. Стеблина Н. О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Прохаська, Ю. Андруховича : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Наталія Олександрівна ; наук. кер. О. А. Іванова ; офіц. опоненти: І. В. Крупський, С. В. Шебеліст ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 18 с.

 26. Тимошик-Сударикова А. М. Паризький журнал «Тризуб». 1925 – 1940 роки: формування та функціонування : монографія / А. М. Тимошик-Сударикова ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – К. : Наша культура і наука, 2013. – 408 с. : іл. – (Українська періодика за кордоном).

 27. Український інформаційний простір. № 1. Ч. 1 : наук. журн. / КНУКіМ, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – К., 2013. – 328 с.

 28. Український інформаційний простір. № 1. Ч. 2 : наук. журн. / КНУКіМ, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – К., 2013. – 328 с.

 29. Федоришин Є. П. Журналістська об’єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Федоришин Євген Петрович ; наук. кер. І. В. Крупський ; офіц. опоненти: Ю. Е. Фінклер, С. В. Демченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 17 с.

 30. Цимбаленко Є. С. Інформатизація соціальних комунікацй : наукові концепції, правові складники та галузева структура : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Цимбаленко Євген Станіславович ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: Н. В. Костенко, Б. М. Носова ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 16 с.

 31. Цуканова Г. О. Вплив засобів зображувальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: Т. В. Кузнєцова, В. Е. Шевченко ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 17 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал