Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки кнукіМ друге півріччя 2013 рСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Київський національний університет культури і мистецтв
Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки КНУКіМ

друге півріччя 2013 р.

Київ – 2014

УДК 011

ББК 78.55-4І 741

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки КНУКіМ : друге півріччя 2013 р. / уклад. В. В. Степко ; КНУКіМ, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – К., 2014. – 41 с.


Бюлетень нових надходжень інформує про нові друковані видання, що надійшли до фондів Бібліотеки за друге півріччя 2013 року.

Бібліографічні записи містять впорядковані бібліографічні відомості про документ: автора, назву, місце та рік видання, кількість сторінок тощо. Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». Бібліографічні записи згруповані за тематичними розділами, в межах розділів записи розміщені в алфавітному порядку.

Видання розраховане на користувачів бібліотеки.Охорона природи


 1. Альханакта В. В. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды / В. В. Альханакта. – Минск : Бел НИЦ "Экология", 2011. – 224 с.

 2. Заверуха Н. М. Основи екології : навч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2013. – 288 с.

 3. Карамушка В. І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів. (Інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посіб. / В. І. Карамушка ; за ред. В. Кучинсього. – К. : К.І.С., 2012. – 138 с.

 4. Клименко М. О. Моніторинг довкілля : практикум : навч. посіб. / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. – К. : Кондор, 2012. – 286 с.

 5. Моніторинг довкілля : підручник / за ред. В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : [б. в.], 2012. – 530 с.


Математика


 1. Барковський В. В. Вища математика для економістів : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 448 с.

 2. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: основні розділи : підручник / І. П. Васильченко. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2012. – 608 с.

 3. Васильченко І. П. Фінансова математика : навч. посіб. / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. – 2-е вид., допов. – К. : Кондор, 2012. – 250 с.

 4. Рябічев В. Л. Вступ до спеціальності "Видавнича справа та редагування" : основи математ. знань : навч. посіб. / В. Л. Рябічев ; ред. І. Нечаєва ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 143 с. – Бібліогр.: с. 141.


Природничі науки


 1. Гетьман В. І. Національні природні парки України / В. І. Гетьман. – К. : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 125–126.

 2. Коваль Е. З. Мікологічне обстеження музейних пам’яток / Е. З. Коваль, Т. І. Митківська ; М-во культури і туризму України, ННДРЦУ. – К., 2011. – 232 с.

 3. Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія : навч. посіб. для студ. природн. спец. вищ. навч. закл. / О. О. Мислюк. – К. : Кондор, 2013. – 303 с. – Бібліогр.: с. 301–303.

 4. Природно-заповідний фонд Київської області / О. Василюк, В. Костюшин, К. Норенко, А. Плига, Є. Прекрасна, Г. Коломийцев, М. Фатікова ; Нац. екол. центр України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ. – К. : НЕЦУ, 2012. – 338 с. : іл.

 5. Совтисік Д. Д. Біологічна хімія : практикум : навч.-метод. посіб. / Д. Д. Совтисік ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т
  ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ. : ПП "Медобори–2006", 2012. – 184 с.

 6. Хімія : навч. посіб. / А. В. Голубєв, В. І. Лисін, І. В. Коваленко, Г. В. Тарасенко ; за ред. А. В. Голубєва. – К. : Кондор, 2013. – 578 с. – Бібліогр.: с. 576–577.


Дизайн


 1. Гардабхадзе І. А. Дизайн-проектування. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну : навч. посіб. / І. А. Гардабхадзе. – К. : Вініченко, 2013. – 276 с. – Бібліогр.: с. 265–274.

 2. Георгієва О. С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер’єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; наук. кер. В. Є. Михайленко ; офіц. опоненти: Б. С. Черке, В. Ю. Могилевський ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури М-ва культури України. – К., 2013. – 20 с.

 3. Збожна О. М. Основи технології : навч. посіб. / О. М. Збожна. – 4-е вид., оновл. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.

 4. Лубянська С. П. Дизайн зачіски : навч. посіб. / С. П. Лубянська ; Київ. акад. перук. мистец. – К. : Кондор, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 213–215.

 5. Теорія та практика дизайну. Вип. 1 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9–12 квіт. 2012 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки , НАУ. – К., 2012. – 160 с.

 6. Теорія та практика дизайну. Вип. 2 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9–12 квіт. 2012 р : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки , НАУ. – К., 2012. – 197 с.

 7. Чирчик С. В. Математичне моделювання у сучасному професійному дизайні: методологія, теорія, практика : монографія / С. В. Чирчик ; МОН України, М-во культури і туризму України. – К. : [б. в.], 2010. – 94 с. – Бібліогр.: с. 88–94.


Комп’ютерні системи та мережі


 1. Ахрамович В. М. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В. М. Ахрамович ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К. : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 352 с. : іл.

 2. Білоусова Л. І. Інтернет-ресурси для освіти / Л. І. Білоусова. – К. : Шк. світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 3. Городенко Л. М. Мережева комунікація: теорії, моделі, технології : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Городенко Леся Михайлівна ; наук. консультант В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: О. К. Мелещенко, М. М. Розумний, О. А. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 32 с.

 4. Кузьменко Б. В. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень. Ч. 2. Паралельні методи: множення матриці на вектор; матричного множення; розв’язку систем лінійних рівнянь; сортування; розв’язку диференціальних похідних : навч. посіб. : конспект лекцій / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2011. – 92 с.

 5. Кузьменко Б. В. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень. Ч. 1. Розподілені об’єктні системи, паралельні обчислювальні системи та паралельні обчислення, паралельне програмування на основі МРІ : навч. посіб. : конспект лекцій / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2011. – 162 с.

 6. Пономаренко О. В. Комп’ютеризована система виявлення свищів у продуктопроводах : монографія / О. В. Пономаренко. – К. : [б. в.], 2012. – 116 с.

 7. Фісенко Т. В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07. / Фісенко Тетяна Вікторівна ; наук. кер. В. М. Корнєєв ; офіц. опоненти: Т. В. Кузнєцова, Є. С. Цимбаленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 17 с.

 8. Чернега В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер ; наук. ред. О. Ф. Скатков. – К. : Кондор, 2013. – 238 с. – Бібліогр.: с. 232–233.


Техніка


 1. Гріффен Л. О. Основи світлотехніки для дизайнерів : навч. посіб. / Л. О. Гріффен, С. В. Чирчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : [б. в.], 2012. – 184 c. : іл. – Бібліогр.: с. 172–174.

 2. Прядко О. М. Сенситометрія : навч. посіб. / О. М. Прядко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, КНУКіМ. – К. : Освіта України, 2012. – 248 с.


Сільське господарство


 1. Пушкар В. В. Агротехніка зеленого будівництва : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; М-во культури України, НАКККіМ. – К., 2013. – 298 с.


Громадське харчування


 1. Мялковский О. В. Барное дело: теория и практика приготовления смешанных напитков : учебник / О. В. Мялковский. – К. : Кондор, 2012. – 366 с. – Библиогр.: с. 361–362.


Охорона здоров’я


 1. Ильина С. И. Здоровье на вашем столе / С. И. Ильина. – 6-е изд., испр. – К. : Медицина, 2012. – 424 с. – (Энциклопедия народной медицины).

 2. Москаленко В. Ф. Системы здравоохранения: современный контекст / В. Ф. Москаленко. – К. : Книга-плюс, 2012. – 320 с.


Соціальні науки. Соціологія


 1. Володченко О. М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : автореф. дис. ... канд наук із соц. комунікацій  : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна  ; наук. кер. В. М.  Корнєєв ; офіц. опоненти: Ю. Е. Фінклер, Т. В. Джига ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 19 с.

 2. Комунікації судової влади : наук.-практ. посіб. / М. М. Логунова, М. Г. Лашкіна, П. О. Гвоздик, А. Г. Алєксєєв ; Нац. шк. суддів України. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 276 с.

 3. Мирошкіна Н. В. Українська есеїстика як феномен соц. комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Наталія Вікторівна ; наук. кер. С. М. Квіт ; офіц. опоненти: О. В. Богуславський, В. О. Гандзюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2012.– 17 с.

 4. Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and sosial impakt assessment of strategies, programs and progekts for regional development : практ. посіб. / М. Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд, К. Хуліхен, А. Шиптур ; за ред. І. Санжаровського. – К. ; Торонто ; Ужгород ; Л. ; Д. : К.І.С., 2012. – 79 с.

 5. Парфенюк І. М. Сучасні інформаційні війни в Україні: комунікаційні, соціокультурні та історичні аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 "Прикладні соціально-комунікаційні технології" / Парфенюк Ігор Миколайович ; наук. кер. О. В. Кундеревич ; офіц. опоненти: Л. М. Хавкіна, О. В. Буньківська ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2013. – 20 с.

 6. Пшенична Т. О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв’ю : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Тетяна Олександрівна ; наук. кер. О. В. Тріщук ; офіц. опоненти: М. К. Василенко, Н. І. Зражевська ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 17 с.

 7. Хавкіна Л. М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Хавкіна Любов Марківна ; наук. консультант В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: М. В. Бутиріна, Ю. Е. Фінклер, Л. О. Филипович. – К., 2010. – 32 с.

 8. Щербина А. М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / А. М. Щербина. – К. : Академвидав, 2013. – 200 с. – (Монограф). – Бібліогр.: с. 182–196.


Історія. Історичні науки


 1. Бабій В. І. Хмелівка: події і люди / В. І. Бабій, Є. М. Паранюк ; уклад. Л. Лапчук. – Л., 2012.– 527 с. : іл.

 2. Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії : навч.-метод. посіб. / О. М. Богдашина ; М-во освіти і науки України. – 3-є вид., допов. та переробл. – Х. : Сага, 2010. – 214 с. – Бібліогр.: с. 180–192.

 3. Бугайова В. О. Весілля як феномен української культури: обрядовість і театралізація : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 «Українська культура» / Бугайова Вікторія Олександрівна ; наук. кер. А. А. Кікоть ; офіц. опоненти: К. І. Станіславська, О. В. Ліманська ; М-во культури України, ХДАК. – Х., 2013.– 20 с.

 4. Бумблаускас А. Грюнвальдська битва – битва народів / А. Бумблаускас, І. Марзалюк, Б. Черкас. – К. : Балтія-Друк, 2010. – 272 с. : іл.

 5. Воскобійник О. Г. Повість моїх літ : публіц. спогади / О. Г. Воскобійник ; літ. запис О. Чорногуза. – 3-є вид. – К. : Арханг. глас, 2010. – 344 с. : іл.

 6. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках конґресу української діаспори) : 3-я Міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 черв., м. Львів : зб. матеріалів / МОН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 592 с.

 7. Експериментальна археологія : завдання, методи, моделювання : зб. наук. пр. / Ін-т археол. НАН України, Корост. міськвиконком, Корост. філ. Житомир. обл. краєзнав. музею. – К. ; М. : Ліра-К. : Ун-т Д. Пожарского, 2011. – 224 с. : іл.

 8. Єфремов С. О. Початок нової доби: радівська публіцистика : 1917 березень–серпень / С. О. Єфремов ; упоряд. М. І. Цимбалюк. – К. : Просвіта, 2011. – 382 с.

 9. Історичний календар, 2012. Вип. 15 : наук.-попул. та літ. альм. / за ред. В. Солдатенка ; упоряд.: Р. Сосса, А. Денисенко, В. Туркевич, В. Денисенко, О. Даниленко ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Держ. наук.-вироб. п-во «Картографія». – К., 2012. – 351 с. : іл.

 10. Копцюх Б. Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Богдан Романович ; наук. кер. Ю. М. Сорока ; офіц. опоненти: Р. В. Терпиловський, Ю. С. Фігурний ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 19 с.

 11. Крман Д. Подорожній щоденник (itinerarium 1708–1709) / Д. Крман ; пер. зі словац.: О. Булах, Г. Булах ; впорядкув. й приміт. М. Неврлого ; вступ. сл. П. Мовчана, І. Дзюби. – 2-е вид., допов. – К. : Просвіта, 2010. – 260 с.

 12. Кузнець Т. В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.: соціально-економічні та політичні виміри : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 "Історія України" / Кузнець Тетяна Володимирівна ; наук. консультант А. М. Киридон ; офіц. опоненти: О. П. Реєнт, В. Й. Борисенко, Г. Д. Казьмирук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельн., 2013. – 41 с.

 13. Кучинко М. М. Пам’ятки археології Луцького району Волинської області : навч. посіб. / М. М. Кучинко, О. Є. Златогорський ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Волин. старожитності, 2010. – 268 с. : іл.

 14. Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Вип. 26 / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К. : Пріоритети, 2012. – 212 с.

 15. Луняк Є. М. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел / Є. М. Луняк. – К. ; Ніжин : Міланік, 2010. – 96 с. – Бібліогр.: с. 93–94.

 16. Огієнко І. І. Містечко Брусилів та його околиці / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2012. – 336 с. : іл. – (Бібліотечна серія Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття». Серія «Рукописна спадщина» ; вип. 6).

 17. Підлуцький О. Г. 25 портретів на тлі епохи : монографія / О. Г. Підлуцький ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НТУУ «КПІ». – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 464 с. – Бібліогр.: с. 454–462.

 18. Пізнаємо Україну : 20 років Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв : наук.-попул. нарис / Б. Гуменюк, В. Денисенко, О. Кийков, В. Туркевич. – К. : Планета, 2012. – 415 с. : іл.

 19. Платонов В. П. Старое. Новое. Вечное / В. П. Платонов. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 368 с. : іл.

 20. Приймак О. М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / Приймак Олег Миколайович ; наук. консультант Г. М. Васильчук ; офіц. опоненти: І. І. Лиман, Ю. П. Присяжнюк, О. П. Реєнт ; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 30 с.

 21. Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів (1917–1920 рр.): історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Салата Галина Володимирівна ; наук. кер. В. І. Гусєв ; офіц. опоненти: В. П. Капелюшний, Д. І. Курас ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2010. – 16 с.

 22. Сас П. Хотинська битва 1621 – Битва за Центральну Європу / П. Сас, Г. Кіркене. – К. : Балтія-Друк, 2011. – 216 с. : іл.

 23. Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2010. – 440 с. – (Невідома Україна).

 24. Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVI – на початку ХХІ ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2012. – 320 с.

 25. Стельникович С. В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця : іст. нарис / С. В. Стельникович. – 2-е вид., випр. і допов. – Житомир : Полісся, 2010. – 392 с.

 26. Українознавчий альманах. Вип. 10 / КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : [б. в.], 2012. – 136 с.

 27. Український вимір. Вип. 3 (8). Українська діаспора: погляд з ХХІ століття : зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук. конф. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гуманіт. співпраці з укр. діаспорою. – Ніжин, 2010. – 153 с.

 28. Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 18–20 листоп. 2011 р. – Житомир : Рута, 2011. – 240 с.

 29. Фурдичко А. О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII–XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: О. В. Курочкін, Т. І. Гаєвська ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2013. – 19 с.

 30. Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII – XVIII): до історії національних меншостей в Україні / К. В. Харлампович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкіс. кн., Ніжин. міське т-во греків ім. братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 380 с. – (Греки в Ніжині).

 31. Хлистун О. С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у сучасних мистецьких проекціях : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 «Теорія й історія культури» / Хлистун Олена Сергіївна ; наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: О. В. Курочкін, О. В. Ліманська ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2013. – 16 с.

 32. Хоптяр Ю. А. Етнологія : навч.посіб. / Ю. А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України , Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам’янець-Поділ. : Медобори–2006, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 152–157. 


Економіка. Економічні науки


 1. Гончаров С. М. Основи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – К. : Кондор, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 209–215.

 2. Гусак О. П. Зовнішьокомунікаційні стратегії кризового реагування комерційної організації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Гусак Ольга Петрівна ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: О. К. Мелещенко, Д. Р. Дуцик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 17 с.

 3. Дипломне проектування: розділи з охорони праці : навч. посіб. / С. О. Буракова, М. П. Супрович, І. С. Беркещук, К. В. Замойська, В. І. Дуганець, Т. М. Супрович ; за. ред. С. О. Буракової. – Кам’янець-Поділ. : Медобори–2006, 2013. – 360 с.

 4. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : навч. посіб. / І. М. Дмитренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДНУЄіТ ім. М. Тугана-Барановського. – К. : Кондор, 2013. – 398 с.

 5. Долюк В. В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; наук. кер. В. І. Іванов ; офіц. опоненти: Ю. Е. Фінклер, Д. Р. Дуцик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КГУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – 20 с.

 6. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ України «КПІ». – К. : Кондор, 2013. – 688 с.

 7. Економічні та гуманітарні напрями розвитку соціальної інфраструктури : кол. моногр. / за ред. В. М. Новікова. – К., 2012. – 511 с. – Бібліогр.: с. 490–511.

 8. Зелена книга малого бізнесу України, 2012 / Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, О. П. Продан. – К. : Ін-т власності і свободи, 2012. – 124 с. 

 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, М. Г. Луцький, Г. С. Гуріна, О. В. Ільєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАУ, НУХТ. – К. : Кондор, 2013. – 495 с.

 10. Інноваційна політика : навч. посіб. / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк, Ю. Я. Вовк, П. Д. Дудкін, Л. Я. Малюта, Л. М. Мельник, Г. С. Нагорняк, В. А. Паляниця, О. Б. Погайдак, І. І. Стойко, І. В. Турський, В. С. Федорейко ; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Т. : Терно-граф, 2012. – 484 с.

 11. Калініченко О. В. Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 601 с. – Бібліогр.: с. 599–600.

 12. Кібік О. М. Теорія бізнесу : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – К. : Алерта, 2012. – 256 с.

 13. Кузьмін О. Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин. – К. : Знання, 2012. – 350 с. 

 14. Курбан О. В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Курбан Олександр Васильович ; наук. кер. В. Ф. Іванов ; офіц. опоненти: Н. В. Яблонська, Т. В. Джига ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – 20 с.

 15. Левченко Л. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. В. Левченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 224 с.

 16. Лєсєв І. В. Етнонаціональний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні (українознавчий контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Лєсєв Ігор Васильович ; наук. кер. І. М. Грабовська ; офіц. опоненти: О. В. Шуба, Л. С. Кондратюк ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

 17. Лук’янов В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук’янов, Г. Б. Мунін ; Ін-т економіки та упр. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Кондор, 2012. – 346 с. – Бібліогр.: с. 341–344.

 18. Манн И. Б. Маркетинг на 100%: ремикс : Как стать хорошим менеджером по маркетингу / И. Б. Манн. – 9-е изд. – М. : Манн, Иван и Фербер, 2011. – 256 с.

 19. Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк ; під. заг. ред. А. М. Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 200 с.

 20. Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2012. – 758 с.

 21. Новак В. О. Організаційна поведінка : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, О. В. Ільєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАУ, НУХТ. – К. : Кондор, 2012. – 498 с. – Бібліогр.: с. 487–493.

 22. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / за заг. ред. Н. О. П’ятницької ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНТЕУ. – К. : Кондор, 2012. – 557 с. – Бібліогр.: с. 551–556.

 23. Орликовський М. О. Самоменеджмент : практикум : терміни, тести, практ. завдання та ситуації : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – К. : Кондор, 2012. – 410 с. – Бібліогр.: с. 399–407.

 24. П’ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії : навч. посіб. / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. – К. : Кондор, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 196–206.

 25. Палеха Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Ліра-К, 2012. – 284 с.

 26. Палеха Ю. І. Документування в підприємницькій сфері : навч. посіб. : (зі зразком сучасних документів) / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2010. – 512 с. – (Бібліотечка документознавця). – Бібліогр.: с. 506–508.

 27. Проектування готелів : навч. посіб. / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал, Р. А. Расулов, О. М. Григоренко [та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНТЕУ. – К. : [б. в.], 2012. – 340 с. : іл. – Бібліогр.: с. 334–339.

 28. Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – К. : Кондор, 2013. – 304 с.

 29. Садловська І. П. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / І. П. Садловська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Кондор, 2011. – 212 с.

 30. Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2012. – 220 с.

 31. Сухоруков А. І. Національна економічна безпека : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, С. З. Мошенський, О. М. Петрук ; за ред. А. І. Сухорукова ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Житомир : Руга, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 381–383.

 32. Тюріна Н. М. Антикризове управління : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабовська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448 с.

 33. Управління в судах: стратегічне планування : посіб. для працівників апарату суду / О. В. Грабар. – К. : [б. в.], 2010. – 120 с. – (Техніки та інструменти управління для працівників суду. Управління в судах ; № 2).

 34. Управління інвестиціями та інноваціями : текст лекцій : навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, Л. І. Скібіцька, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2013. – 184 с.– Бібліогр.: с. 176–180.

 35. Управління конфліктами та стресом : посіб. для працівників апарату суду / О. Величко, Т. Янковська. – К. : [б. в.], 2010. – 160 с. – (Техніки та інструменти управління для працівників суду. Управління в судах ; № 4).

 36. Управління персоналом, або хода переможця : посіб. для працівників апарату суду / О. Сорочан, І. Хахуда. – К. : [б. в.], 2010. – 160 с. – (Техніки та інструменти управління для працівників суду. Управління в судах ; № 3).

 37. Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – 2-е вид. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 327–335. 

 38. Управлінський облік : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303 с. – Бібліогр.: с. 295–298.

 39. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : теорет.-практ.-метод. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2011. – 429 с.

 40. Фінанси підприємств. Робочий зошит студента : практ. завдання, самост. робота, модул. контроль / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. В. Барабанова, І. І. Криштона. – К. : Кондор, 2011. – 149 с.

 41. Формування ефективної команди або книжка про те, що один у полі не воїн : посіб. для працівників апарату суду / О. Сорочан, І. Хахуда. – К. : [б. в.], 2010. – 104 с. – (Техніки та інструменти управління для працівників суду. Управління в судах ; № 5).

 42. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 420–431.

 43. Человеческий капитал в экономической перспективе / под. ред. Мечислав Добия, Яцек Барбурски, Иренеуш Гуровски, Войчек Кожев, Бартош Курек, Юрий Ренкас ; Uniwersytet ekonomizny w Krakowie. – К. : Кондор, 2012. – 240 с. – Бібліогр.: с. 227–235.

 44. Чурсіна Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. – К. : Ліра-К, 2012. – 316 с. – Бібліогр.: с. 312–313.

 45. Чурсіна Л. А. Товарознавство та експертиза в митній справі : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. – Херсон, 2012. – 308 с.

 46. Шило В. П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навч. посіб. / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна ; МОН України, Ін-т підприємництва «Стратегія». – К. : Кондор, 2011. – 172 с.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка