Імені ярослава мудрого романенко катерина Михайлівна


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇСкачати 405.16 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір405.16 Kb.
#22656
ТипАвтореферат
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Романенко К. М. Нормативно-правові основи адаптації до ринкових умов державного управління вищою освітою / К.М. Романенко // Держава і право: Зб. наук. ст. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. Т.1.- К: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 387-391.

2. Романенко К. М. Право на освіту як юридичне поняття / К. М. Романенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 22-28.

3. Романенко К. М. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні / К. М. Романенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. - С. 32 -37.

4. Романенко К. М. Особливості державного регулювання права на освіту в Україні / К. М. Романенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №12. – С. 18-24.

5. Романенко К. М. Становлення вітчизняного освітянського права в радянський період як складова українського конституціоналізму / К. М. Романенко // Держава і право: Зб. наук. ст. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007.– С. 279-283.Наукові публікації в інших виданнях:

6. Романенко Е.М. Профилактика и коррекция преступности несовершеннолетних / Е.М. Романенко // Превантивната педагогика като научно познание. Сб. научн. ст.- София.: ИК «Комливес - СМ», 2003. – С. 529-536.

7. Романенко К.М. Право на освіту в Україні в європейському вимірі / К. М. Романенко // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 трав. 2006 р.: У 2-х т. – Т.1. / Уклад. В. Й. Лажнік, С.В.Федонюк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 164 – 167.

8. Романенко К. М. Соціально-ціннісний зміст права на освіту / К. М. Романенко // Динаміка наукових досліджень – 2006: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.). – Т.4. – Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 81-84.

9. Романенко К. М. Системоутворюючі компоненти юридичного змісту права на освіту / К. М. Романенко // Динаміка наукових досліджень – 2006: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.). – Т.4. – Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 78-81.

10. Романенко К. М. Освітній потенціал стратегії європейської інтеграції України / К. М. Романенко // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11-12 жовт. 2007 р.): У 2-х т./ За ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федонюка.- Т.2: Проблеми розвитку прикордонних територій. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С.75-79.

11. Романенко К. М. Про державні гарантії права на освіту в Україні / К. М. Романенко // Динаміка наукових досліджень – 2006: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ, 17-28 липня 2006 р.). – Т.8. – Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 97-101.

12. Романенко К. М. Євроінтеграційний контекст забезпечення права на освіту в Україні / К. М. Романенко // Гуманітарний журнал. – 2006. - № 1-2. - С. 240-245.


АНОТАЦІЯ

Романенко К.М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків. – 2008.

У дисертації досліджується конституційне право людини і громадянина на освіту в контексті його соціальних детермінант, взаємозалежності соціальних та юридичних аспектів. Здійснено аналіз наукових підходів до інтерпретації сутності права на освіту як складової забезпечення демократичного розвитку суспільства та самоактуалізації особистості в сучасних умовах. Визначено міжнародний контекст, концептуальні та нормативно-правові засади зближення соціального та юридичного змісту права на освіту у «суспільстві освіти». Визначені основні ознаки соціоцентричної методології дослідження права на освіту та її переваги. Обгрунтовані соціальні критерії розширення змісту права на освіту та напрями їх реалізації у законодавстві. Сформульовано власне бачення змісту конституційного права на освіту в умовах формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки. Досліджено напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення конституційного права на освіту в загальносоціальному, державно-управлінському та ринковому вимірах.

На основі проведеного дослідження сформульовано узагальнення, пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізму забезпечення конституційного права на освіту у контексті тенденцій розвитку українського суспільства.Ключові слова: право на освіту; соціоцентрична методологія; зміст права; забезпечення права; управління; правові норми; освітня послуга.
АННОТАЦИЯ

Романенко Е.М. Конституционное право гражданина на образование в Украине: состояние и тенденции развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков. – 2008.

В диссертационном исследовании определено содержание и направления развития конституционного права человека и гражданина на образование в Украине в контексте общецивилизационного развития и тенденций модернизации украинского общества. Обозначенное конституционное право исследуется в единстве его социальных и юридических аспектов на основании анализа социальных детерминант его развития.

Определены специфика и взаимосвязь социальных требований к содержанию и механизмам обеспечения конституционного права на образование и его нормативно-правового конституирования. На этом основании осуществлен анализ конституционного права на образование в контексте современной концепции прав человека и социокультурных характеристик общества.

В качестве социальной детерминанты развития права на образование в Украине исследован его евроинтеграционный аспект. Определены основные направления влияния европейских стандартов в этой сфере на развитие отечественного законодательства в сфере образования.

Проанализирована специфика концептуального обоснования и нормативно-правовой базы государственного регулирования образовательной деятельности в Украине. Выделены особенности обеспечения конституционного права на образование, механизмов его защиты и реализации.

Определены подходы к решению существующих в отечественном законодательстве проблем относительно обеспечения права на образование в общесоциальном, государственно-управленческом и рынковом измерении. Обоснованы оптимальне направления усовершенствования механизмов гарантирования права на образование в Украине и расширение его содержания. Разработаны правовые механизмы увеличения эффективности деятельности органов государственного управления в сфере обеспечения конституционного права на образование. Раскрыты значение усовершенствования нормативно-правовых оснований государственного регулирования рынка образовательных услуг для обеспечения конституционного права на образование в Украине и основные направления развития этого структурного компонента регулирования правоотношений в сфере образовательной деятельности.

На основании теоретического анализа обоснованы практические рекомендации относительно усовершенствования государственно-правового механизма обеспечения конституционного права на образование в Украине.Ключевые слова: право на образование; социоцентрическая методология; содержание права; обеспечение права; управление; правовые нормы; образовательная услуга.

SUMMARY

Romanenko K.M. Constitutional right of the citizen on education in Ukraine: state and tendencies of development. Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of master of laws on a speciality 12.00.02 – the constitutional law. – National legal academy of Ukraine by name of Yaroslave Mudryi. – Charkove. – 2008.

In the dissertation the constitutional law of the person and the citizen on education in a context of its social determinant, interdependence of social and legal aspects is investigated. The analysis of scientific approaches to interpretation of essence of the right on education as constituent of ensuring of democratic development of the society and self-actualization of the personality in modern conditions is carried out. The international context, conceptual and legal bases of rapproachement of the social and legal contents of the right on education in the society of education is defined. The basic signs of social-orientated methodology of research of the right on education and its advantage are defined. Social criteria of expansion of the content of the right on education and a direction of its realization in the legislation are proved. Own vision of the contents of the constitutional right on education in conditions of formation in Ukraine socially focused market economy is formulated. Directions of improvement of legal ensuring of the constitutional right on education in social, administrative and market measurements are investigated.

On the basis of the conducted research generalizations, offers and the recommendations directed on improvement of the mechanism of ensuring of the constitutional right education in a context of tendencies of development of the Ukrainian society are formulated.Key words: right on education; social-orientated methodology; the content of the right; ensuring of the right; government; legal norms; educational service.

Відповідальний за випуск

к.ю.н., доцент Журавльова Г.С.

Підписано до друку 17.10.2008 р. Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Віддруковано на різографі.

Умов. друк. арк. 0,7. Обл.-вид. арк.. 0,9

Тираж 100 прим. Зам. № 3405

__________________________________

Друкарня Національної юридичний академії України

імені Ярослава Мудрого61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Скачати 405.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка