Імені володимира даля солодка анжеліка костянтинівнаСторінка4/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.95 Mb.
#10209
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукової проблеми кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад процесу формування готовності до взаємодії, розробленні та експериментальній перевірці теоретико-концептуальної моделі, методики та методичного забезпечення цього процесу.

Результати дослідження свідчать про досягнення поставленої мети, розв’язання визначених завдань, що дає підстави для наступних висновків:

1. Аргументовано сутність понятійно-категоріального апарату дослідження, а саме – змістовні характеристики таких понять:«кроскультурна взаємодія» – свідомий i динамічний процес взаєморозумiння та створення смислу під час здійснення учасниками діалогу різновиду взаємозалежних і взаємозумовлених видiв діяльності, яка сприяє їхньому взаємозбагаченню та розвитку iндивідуальних новоутворень. Така взаємодія створює особливе міжкультурне поле спілкування й здійснюється за допомогою новоутворень в індивідуальній сфері сторін, що взаємодіють, і є каталізатором особистісного розвитку учасників взаємодії на перетині культур. Залучення додаткових ресурсів iнтерпретації смислу на підставі ідентифікації загального щодо специфiчного (відмiнного) в культурному досвіді сприяє точнішому розумiнню учасниками взаємодії проблеми успішного функціонування особистості у свiті. Це дає поштовх до самоусвідомлення ними власної культурної особливостi і спрямовує на розуміння цінності інших культур на грунті толерантності, активізує моральні позиції учасникiв кроскультурної взаємодії, сприяючи вихованню готовності змінюватися для досягнення взаєморозуміння;

«кроскультурний контекст» – зустріч, перетин і взаємопроникнення цінностей різних культур; модель діалогу культур; механізм розвитку особистості на перетині культур, що «запускає» зустрічний рух внутрішнього (особистісного) та зовнішніх (соціокультурних) контекстів;

«посередник між культурами» – особистісна якість, що виникає внаслідок розкриття індивідуального, особистого, ментально різного, національно-специфічного під час діалогу з новою культурою. Це новий тип особистостi, чия орієнтація та бачення свiту виходять за межi її власної культури, а сутнiсна ідентичнiсть залучена до різних життєвих моделей. Вона орієнтується у множинності реалій, уособлює процес самоверифікацiі, що грунтується на визнаннi як універсальностi людського iснування, так i відмінностi культурних форм;

«готовність до кроскультурної взаємодії» – відносно стійка (але не статична) якість учасника взаємодії, що інтегрує відкритість і сприйнятливість щодо інших культур і розглядається як вияв кроскультурної компетентності у взаємодії (безпосередній чи опосередкованій), спрямованої на зустріч особистісних смислів. Готовність до кроскультурної взаємодії визначає ефективність і повноцінність діяльності особистості в умовах перетину культур;

«кроскультурна взаємодія учасників педагогічного процесу» – педагогічний феномен, специфіка якого полягає в діалозі між суб'єктами педагогічного процесу, кроскультурній спрямованості навчання та виховання, що зумовлює зміни в їхній особистісній сфері і має такі характеристики: бінарність і полінарність взаємодії, спрямовану на міжособистісні контакти учасників інтеракції, яка здійснюється в конкретній площині взаємодії культур; проектування ліній взаємодії на соціум і особистість у практичній діяльності, що характеризується ціннісним ставленням до її контексту, партнера й передбачає моральну відповідальність учасників за результати своєї діяльності.

«особистісна культура учасника взаємодії» – інтелектуальні, моральні та морально-етичні (духовні) зразки поведінки та діяльності, яких набуває людина в контексті різних культур, що безперервно змінюються та перебувають у стані розвитку, та яким вона слідує у своєму пізнанні та життєдіяльності.

2. Обґрунтовано концепцію дослідження на методологічному, теоретичному та практичному рівнях. За допомогою концептуальних підходів установлено, що кроскультурна взаємодія учасників педагогічного процесу має здійснюватися з урахуванням впливу кроскультурного контексту на розвиток їхньої особистісної культури. Ефективність цієї взаємодії зумовлює виникнення стійких виявів (новоутворень) в особистісній культурі учасника, що виражаються в еталоні готовності до її здійснення.

3. Визначено критерії готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: позитивна взаємодія, продуктивна участь, полісуб'єктність взаємодії. Ці критерії відображають абстрактний (теоретичний) рівень опису розвитку виявів особистісної культури (культурної сприйнятливості, кроскультурної компетентності, самоідентефікації у кроскультурному контексті) і використовуються як індикатори стану готовності до кроскультурної взаємодії. Встановлено показники та рівні готовності до кроскультурної взаємодії: високий – еталонний, середній – потенційно-динамічний, низький – невизначений.

4. Для оцінювання рівнів готовності учасників до кроскультурної взаємодії запропоновано методику, що дала можливість відстежувати та коригувати розвиток певних особистісних характеристик у ході формування їх.

Аналіз стану готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії засвідчив його низьку ефективність на констатувальному етапі дослідження, спричинену недостатніми розробленістю й узагальненням теоретичних і методичних засад формування готовності студентів і викладачів до кроскультурної взаємодії. З’ясовано, що більшість студентів має середній і низький рівні сформованості готовності до такої взаємодії. Студентів із низьким рівнем виявлено 42,7 %, із середнім – 36,9 %, з високим – 20,7 %. Виявлено головні причини такого стану: невідповідність змісту навчально-виховної роботи у ВНЗ завданням формування особистості, готової до міжкультурної співпраці; недостатнє застосування виховних засобів і методів активізації пізнавальної активності, що забезпечують цю потребу; непідготовленість викладачів до організації виховного процесу в кроскультурному контексті та неусвідомленість педагогами своєї відповідальності за вплив власного рівня культурної сприйнятливості й кроскультурної компетентності на навчально-виховний процес.

Наслідком є брак у студентів ініціативи щодо взаємодії, низький рівень сприйняття інших культур, недостатнє розуміння глибинного сенсу контексту взаємодії, небажання шукати способи розуміння на підставі рівноправності й рівноцінності культур, низька толерантність, висока конфліктність, різкість, категоричність, вузький діапазон комунікативних стратегій і тактик у поведінці, недостатній рівень володіння іноземною мовою та її використання як інструменту пізнання інших культур.

Встановлено чинники, що впливають на успішність кроскультурної взаємодії. Серед них визначено: сприйняття подібностей і відмінностей культур, внутрішнє усвідомлення виявів інших культур (когнітивна інтерпретація універсальних і специфічних чинників), усвідомлення рідної культури та свого місця у спектрі культур, що взаємодіють.

5. Розроблено й обґрунтовано модель формування готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії. Ця модель репрезентує схему експериментального дослідження, пояснює чинники зовнішнього впливу та зв'язків процесу розвитку особистості у кроскультурному контексті. Прогнозованим результатом моделювання є виникнення у підструктурах особистості інтегрального новоутворення – «посередник між культурами», чия особистісна культура характеризується розвиненою культурною сприйнятливістю, кроскультурною компетентністю та самоідентифікацією у кроскультурній взаємодії.

Модель відтворюється у вигляді інноваційної методики, завдяки якій можна наблизитися до зазначеного еталону. У її структурі визначено цільовий, теоретичний, технологічний, процесуальний, змістовий та результативний компоненти, об'єднані метою (досягнення стану особистісної культури учасника взаємодії, що знаходить свій вияв у готовності до її здійснення), педагогічними умовами (створення інтерактивного розвивального простору кроскультурної взаємодії; суб'єктність учасників педагогічного процесу; стимулювання їхньої суб'єктної активності; використання іноземної мови як інструменту діалогу культур), етапами (кроскультурна ціннісна орієнтація, кроскультурне ціннісне самовизначення, кроскультурна ціннісна взаємодія) і результатом діяльності (сформована готовність до кроскультурної взаємодії, що виявляється в розвитку особистісної культури суб'єкта взаємодії).

6. Визначено й обґрунтовано методичні засади формування готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: зміст, форми та способи здійснення цього процесу. Фасилітаційна взаємодія надавала процесу кроскультурної взаємодії спрямованого характеру пізнання нової культури, формування ціннісного ставлення, стратегій поведінки та діяльності. Її мета – спонукання студентів до усвідомлення та поглиблення знань щодо кроскультурного контексту. Запропонований алгоритм діяльності педагога-фасилітатора сприяв розв’язанню цього завдання.

Провідними під час організації процесу формування готовності до кроскультурної взаємодії визнано методи тренінгів, культурних інтеграторів, Веб-квестів (проектної діяльності з використанням ІКТ).

Головною одиницею змісту методики визначено проблемну ситуацію з усією її неоднозначністю й суперечливістю, а одиницею діяльності – вчинок як готовність до духовного вдосконалення і здатність бути «посередником між культурами».

Частиною спроектованої методики стало оволодіння викладачами основами організації та управління кроскультурною взаємодією під час занять науково-практичного семінару «Світ культур», організованого на базі моделі ALACT (педагогічної рефлексії).

7. Підготовлене методичне забезпечення процесу формування готовності студентів і викладачів до кроскультурної взаємодії виокремлювало кроскультурий складник у викладанні іноземних мов, розширювало поле соціокультурного контексту взаємодії за рахунок використання міжпредметних зв'язків блоку гуманітарних предметів, створювало інтерактивне кроскультурне середовище внаслідок застосування Інтернет-ресурсів та Інтернет-сайту «Crosscultural Іnteraction».

Віртуальне середовище взаємодії культур стало засобом і посередником взаємодії між учасниками педагогічного процесу, інструментом діяльності та інтерактивним засобом, що відтворювало й репрезентувало реальність, у якій відбувалася практична робота студентів і викладачів. Цей результат спричинив зміни парадигми пасивного на парадигму активного студента в результаті залучення всіх учасників кроскультурної взаємодії у світ предметного, соціального та духовного простору культур.

8. Завдяки визначеним педагогічним умовам формування готовності до кроскультурної взаємодії дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність розробленої моделі та методики формування готовності студентів і викладачів до такого виду взаємодії. Діагностуванням доведено ефективність запропонованої моделі та методики: в експериментальній групі високий рівень сформованості готовності до кроскультурної взаємодії діагностовано у 47,9 % студентів (на констатувальному етапі – 19 %), середній – у 48,5 %. (на констатувальному етапі – 36,5 %), низький – у 3,4 % (на констатувальному етапі – 44,5 %). Відповідно, число студентів із високим рівнем готовності зросло на 28 %, із середнім – на 12 %. Кількість студентів із низьким рівнем готовності зменшилася на 41,1 %.

Можна стверджувати, що зміни у внутрішньому (особистісному) контексті учасників взаємодії знайшли своє відображення в новому стані їхньої особистісної культури та зрушеннях у виявах культурної сприйнятливості, кроскультурній компетентності, самоідентифікації у кроскультурному контексті, що акумулюється в стійкий готовності особистості здійснювати ефективну взаємодію між культурами.

Динаміка формування вмінь кроскультурної взаємодії свідчить про те, що студенти вмотивовані до взаємодії з представниками інших культур без шкоди для цінностей власної: зберегаючи свою самобутність, вони активно виявляють інтерес до інших культур, усвідомлюють відмінності в культурах на основі ціннісних культурних вимірів. Вони мають розширене знання контекстів взаємодії рідної та інших культур, уміють здійснювати компаративний аналіз культур, виявляють культурну сприйнятливість, толерантне ставлення і повагу до представників інших культур, демонструють делікатність у прийнятті культурних відмінностей, низький рівень етноцентризму, без утруднень співвідносять власний погляд із системою поглядів інших, виявляють вибірковість у культурних цінностях.

Студенти беруть активну участь у кроскультурній взаємодії, враховуючи взаємозумовленість поведінки її сторін, упевнено використовують іноземну мову, висловлюють думки й розпізнають сенс висловлювань з урахуванням лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників, володіють широтою іншомовного тезауруса і знаннями відмінностей у нормах мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, впевнено орієнтуються у виборі вербальних і невербальних засобів взаємодії, гнучко варіюють комунікативні стратегії й тактики, використовують кооперативний стиль спілкування, налаштовують взаємодію, у випадку ускладнень можуть змінити власну поведінку відповідно до схвалюваної в іншій культурі.

Досвід, спрямований на подальшу тривалу перспективу – імовірні ситуації взаємодії, набув особистісного смислу для кожного студента як «посередника між культурами», виховав розуміння міжособистісної рівності.

Високий рівень фасилітаційної компетентності викладача як вияв його суб’єктності в організації та управлінні кроскультурною взаємодією виявлено у 42 % педагогів (на констатувальному етапі – 13,33 %), середній – у 53,33 % (на констатувальному етапі – 69,33 %), низький – у 4% (на констатувальному етапі – 17,33 %). Зменшення кількості викладачів із середнім рівнем пояснюється їхнім переходом на більш високий рівень фасилітації кроскультурної взаємодії наприкінці формувального етапу експерименту.

На підставі аналізу й узагальнення результатів формувального етапу експерименту виведено закономірності формування готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії як стійкі, повторювані й істотні зв'язки у виховному процесі, реалізація яких дає змогу досягати значних результатів у розвитку та формуванні особистості на перетині культур. Це – баланс толерантності стосовно культурних цінностей, що поєднує позитивний образ власної культури із ціннісним ставленням до інших культур; збереження суб’єктної позиції учасників взаємодії, що враховує моральну відповідальність за результати власної діяльності; знаходження себе через інших, що передбачає самоактуалізацію і самореалізацію особистості на перетині культур; індивідуальне культурне проникнення як здійснення принципу «вживання в культуру».

Отже, реалізація моделі, методики та методичного забезпечення процесу формування готовності студентів і викладачів до кроскультурної взаємодії, створення простору перетину індивідуально-особистісного, національно зумовленого та загальнокультурного стало причиною позитивних змін в особистісній культурі учасників кроскультурної взаємодії, що підтверджується позитивною динамікою її виявів на рівні готовності до такого виду взаємодії. Виховуючись в реальних умовах вищого навчального закладу, студенти набули нового досвіду, стали гнучкішими й адаптованими до іншокультурного середовища. Здобуті знання щодо особливостей кроскультурної взаємодії в різних сферах життя суспільства, закріплені як поведінкові вміння, рефлексія й антиципація власної діяльності, уможливлюють розширення цього досвіду в просторі взаємодії різних культур, виховують повагу до культурно-цивілізаційного розмаїття. Це важливо у нинішній час, коли інтеграція України у світовий освітній та інформаційний простір вимагає пошуку нових шляхiв виховання молоді, яка вільно орієнтувалася б у полікультурному світi, розуміла логiку розвитку, контексти, цінності та смисли інших культур, утілюючи їх в особистісній екзистенційній позиції та гідних зразках цивілізованої поведінки у взаємодії з представниками цих культур.

Зважаючи на те, що проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення проблеми кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу, перспективним вважаємо пошук інших психолого-педагогічних механізмів і умов становлення та розвитку людини в просторі взаємодії культур, а також нових напрямів ефективної організації педагогічного процесу, що стосується виховання особистості на перетині культур.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

 1. Теоретико-методологічні засади діяльності університету як центру розвитку особистості: монографія / за заг. ред. В. Д. Будака. – Миколаїв: ОІППО, 2010. – 204 с.

 2. Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика: монографія / за заг. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 204 с.

 3. Солодка А. К. Кроскультурна взаємодія учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів: монографія / А. К. Солодка. – Миколаїв, Іліон, 2015. – 424 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Солодка А. К. Використання емпатійного підходу до вирішення проблем інтеркультурної комунікації / А. К. Солодка // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки: зб. наук. праць. – Миколаїв: МДУ, 2006. – Вип. 12. – Т. 2.– С. 116 –124.

 2. Солодка А. К. Виховання вторинної мовної особистості: етнопсихологічний компонент / А. К. Солодка // Гуманітарні науки. – 2006. – № 2(12). – С. 27–33.

 3. Солодка А. К. Використання етнопсихології та психології міжкультурних відмінностей у вихованні вторинної мовної особистості / А. К. Солодка // Рідна школа. – 2006. – №7 (918). – С. 32 – 35.

 4. Солодка А. К. Культурологічні засади виховання вторинної мовної особистості / А. К. Солодка // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / гол. ред.: Г. П. Шевченко. Вип. 1 (14). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. – С. 210 – 215.

 5. Солодка А. К. Право на взаєморозуміння (Методи вивчення культурних систем і міжкультурних ситуацій у процесі викладання іноземної мови) / А. К. Солодка // Іноз. мови в навч. закладах. – 2007. – №1. – С. 102 –111.

 6. Солодка А. К. Навчання ініціативного мовлення в процесі міжкультурної комунікації / А. К. Солодка // Зб. наук. праць. Пед. науки. Вип. 44. – Херсон: Вид-во Херсон. держ. ун-ту, 2007. – С. 305 – 310.

 7. Солодка А. К. Інтеркультурна трансформація і вторинна мовна соціалізація у кроскультурних комунікативних контекстах / А. К. Солодка // Гуманітарний вісник: Переяслав-Хмельницький держ. пед.. ун-т ім. Г. Сковороди: наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький. – 2008. – Вип. 15. – С. 45 – 47.

 8. Солодка А. К. Two domains in cross-cultural communication studies to the second language intercultural transformation / A. К. Солодка // Наук. зап. – Вип. 81 (3). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 170 – 174.

 9. Солодка А. К. Кроскультурний аналіз як теоретико-методологічна основа кроскультурної складової вищої освіти / А. К. Солодка // Наук. зап. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 224 – 229.

 10. Солодка А. К. Кроскультурна взаємодія у вищій освіті / А. К. Солодка // Наук. зап. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія».– 2011. – Вип. 19. – С. 136 – 140.

 11. Солодка А. К. Кроскультурна взаємодія: типологія комунікативних стратегій у вищій освіті / А. К. Солодка // Наук. вісн. Миколаївського нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць / За ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. Миколаїв: Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 1.32. – С. 87 – 92.

 12. Солодка А. К. Теоретичні аспекти проблеми взаємодії учасників педагогічного процесу ВНЗ / А. К. Солодка // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 7 – Миколаїв: Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – С. 261 – 265.

 13. Солодка А. К. Взаємодія учасників педагогічного процесу / А. К. Солодка // Наук. вісн. Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць; за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2 – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 8. – С. 228 – 234.

 14. Солодкая А. К. Кросскультурное взаимодействие как педагогическая проблема / А. К. Солодкая // Наук. вісн.  Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. – Миколаїв: Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 1.37. – С. 382 – 388.

 15. Солодкая А. К. Готовность участников педагогического процесса к кросскультурному взаимодействию: критерии кросскультурной компетентности и этнической толерантности / А. К. Солодкая // Наук. праці: наук.-метод. журнал. – Миколаїв: Вид. Черномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2012. – Вип.176, – Т. 188. (Педагогіка). – С. 38 – 43.

 16. Солодка А. К. Критерії готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: здатність до культурної трансформації та полісуб’єктність діалогічної взаємодії / А. К. Солодка // Наук. праці: наук.-метод. журн.. – Миколаїв: Вид. Черномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2012. – Вип.187, – Т. 199. – С. 36 – 42.

 17. Солодка А. К. Кроскультурне дослідження взаємодії у вищій освіті / А. К. Солодка // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2012. – Вип. 6 (31). – С. 146 – 149.

 18. Солодкая А. К. Система оценивания готовности участников педагогического процесса к кросскультурному взаимодействию / А. К. Солодкая // Наук. вісн. Кремен. обл. гуманіт-пед. ін-ту ім.Тараса Шевченка. Сер.: Педагогіка // За заг. ред. Нісімчука А. С., Бенери В. Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2013. – Вип.1 – С. 113 – 122.

 19. Солодка А. К. Міжнародна освіта і кроскультурне навчання / А. К. Солодка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.41, Ч. 2. – С. 17 – 25.

 20. Солодка А. К. Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості у контексті кроскультурної взаємодії / А. К. Солодка // Вісн. Прикарп. нац. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 2013. – Вип. XLIX. У 2 частинах. – С. 267 – 273.

 21. Солодка А. К. Соціокультурні трансформації особистості у процесі кроскультурної взаємодії / А. К. Солодка // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, – Кн. 2. – С. 303 – 313.

 22. Солодка А. К. Зарубіжні концепції кроскультурного навчання / А. К. Солодка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42, Ч. 1. – С. 200 – 207.

 23. Солодкая А. К. Кросскультурный тренинг: фасилитация взаимодействия / А. К. Солодкая // Наук. вісн. Мелітоп. держ. пед. ун-ту ім. Богдана Хмельницького. Сер.: Педагогіка, 2014. – № 1 (12). – С. 103 – 110.

 24. Солодка А. К. Теоретико-методичні засади формування готовності учасників пелагічного процесу до кроскультурної взаємодії / А. К. Солодка // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. праць. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2014. – Вип 18. – Кн. 2. – С. 270 – 280.

 25. Солодка А. К. Концептуальні підходи до формування готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії / А. К. Солодка // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология: – сб. стат. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 47, Ч. 5. – С. 199 – 210.

 26. Солодка А. К. Результати дослідження теоретико-методичних засад кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів / А. К. Солодка // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – К., 2015. – С. 67 – 74.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Solodka А. К.Сross-cultural communication: criteria of mutual understanding / A. K. Solodka // "Modern problems of human society development": materials digest of the 3rd International Research and Practice Conference (11–18 of April 2011, London). Sociological, philological and philosophical sciences/ All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhitnigor (chairman), S. Godvint, L. Kupreychik, T.Morgan, A.Tim, G.Georgio, S.Serdechniy, L.Straker. – London: InPress, 2011. – Р. 27 – 28.

 2. Solodka A. K. Theoretical backgrounds of cultural assimilator and its usage in cross-cultural education/ A. K. Solodka // European Applied Sciences. – 2013. – № 4. – Р. 88 – 91.

 3. Solodka A. K. Development of crosscultural training / A. K. Solodka // Science and Education: a new Dimension. Pedagogy and psychology. – 2013. – Vol. 3 – P.31 – 37.

 4. Solodka A. K. Personality Characteristics as Predictors of Affective Availability to Interact across Cultures / A. K. Solodka // Arab World English Journal. – 2013. – Vol. 4, №. 2. – P. 213 – 219.

 5. Solodka A. K. Formation the availability of pedagogical process participants to interact across cultures: model and methodic / A. K. Solodka // British Journal of Science, Education and Culture. – London, 2014. – №1 (5) (January-June).– P. 46 – 52.

 6. Солодкая А. К. Влияние практики кросскультурного взаимодействия на формирование готовности к его осуществлению / А. К. Солодкая // Science and Education: a new Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, II (15), Issue: 30, 2014. – P. 77 – 80.

 7. Солодкая А. К. Алгоритм фасилитирующей деятельности преподавателя в организации кросскультурного взаимодействия / А. К. Солодкая // The European Scientific and Practical Congress “Global scientific unity 2014”. Scientific and practical edition: Prague (Chech Rеpublic), 26-27-th of September 2014. – Publishing Center of the International Scientific Association “Science and Genesis”, Copenhagen, 2014. – № 4. – P. 43 – 47.

Навчальні та навчально-методичні видання

 1. Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: словник / за ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 251 с.

 2. Cолодка А. К. Основи теорії і практики кроскультурної взаємодії: навчально-методичний комплекс / А. К. Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 36 с.

 3. Солодка А. К. Кроскультурний інтегратор: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч. закладів / А. К. Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 36 с.

 4. Солодка А. К. Фасилітація кроскультурної взаємодії: навч.-метод. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 228 с.

Публікації в інших виданнях

 1. Солодкая А. К. Проблемы формирования языковой картины мира в процессе лингвистической подготовки студентов / А. К. Солодкая // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали шостої між нар. наук.-практ. конф. – Полтава: АСМІ, 2006. – С. 21 – 23.

 2. Солодка А. К. Інформативна бесіда як спосіб розвитку ініціативного мовлення студентів у процесі міжкультурної комунікації / А. К. Солодка // Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу: матеріли Всеукр. наук.-метод. конф., 7 листопада 2007 року / Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – С. 141 – 144.

 3. Солодка А. К. Компаративістська методологія як теоретична основа для кроскультурних досліджень гетерогенних культур / А. К. Солодка // Сучасні літературні студії. Вип. 5. Схід на Заході, Захід на Сході: діалог світоглядних та художніх парадигм: зб. наук. праць. Гол. ред. В. І. Фесенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 235 – 241.

 4. Солодкая А. К. Кросскультурный анализ как теоретико-методологическая основа кросскультурной составляющей высшего образования / А. К. Солодкая // Формування і розвиток духовної особистості в умовах університетської освіти: історія, теорія та практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв: МДУ, 2010. – С. 45 – 49.

 5. Солодка А. К. Cross-cultural interaction to the point of cross-cultural competencе structure / A. K. Солодка // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф.: Нові концепції викладання іноземних мов у світлі сучасних вимог. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 180 – 187.

 6. Солодка А. К. Виховання готовності студентів до кроскультурної взаємодії в умовах інтернаціоналізації вищої освіти / А. К. Солодка // Формування і розвиток духовної особистості в умовах університетської освіти: історія, теорія та практика: зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. за заг. ред. Будака В. Д. – Миколаїв: МНУ, 2010. – С. 29 – 31.

 7. Solodka A. K. Crosscultural interaction in higher education / А. К. Solodka // Internationale virtualle Konferenz der Ukrainistik Dialogder Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraineaus globaler Sicht. – Odessa – Munchen – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2010. – Р. 277 – 285.

 8. Солодкая А. К. Лингвистический аспект межкультурного взаимодействия в образовательной сфере / А. К. Солодкая // Міжкультурна германістика в українському контексті: матеріали регіональної наук.-практ. конф. – Миколаїв: МНУ, 2010. – С. 42 – 49.

 9. Солодка А. К. Two domains in cross-cultural communication studies: the Crosscultural adaptation modal/ А. К. Солодка // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.. – К.: НАУ, 2008. – С. 170 – 173.

 10. Солодкая А. К. Кросскультурная составляющая подготовки студентов к межкультурному взаимодействию в условиях интернационализации высшего образования / А. К. Солодкая // Материалы докладов Всероссийской науч.-практ. конф. АГИМС. – Альметьевск: АГИМС, 2011. – C. 18 – 21.

 11. Солодкая А. К. Способы подготовки участников педагогического процесса к кросскультурному взаимодействию / А. К. Солодкая // Зб. наук.-метод. праць (За матеріалами звітної наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця») за заг. ред. А. К. Солодкої, Т. В. Шиян. – Миколаїв: Миколаївський нац. ун-т, 2012. – Вип. 2. – С. 20 – 23.

 12. Солодкая А. К. Информационные и коммуникативные технологии как средство моделирования социокультурного пространства кросскультурного взаимодействия / А. К. Солодкая // Сучасні тенденції освіти: зб. наук. праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами V наук. конф. – Миколаїв: Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – С. 187 – 191.

 13. Солодка А. К. Diversity management: contextual model of cross-cultural interaction / А. К. Солодка // Зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. – Суми: РВВ СОІППО, СВС Панасенко І. М., 2013. – С. 173 – 177.

 14. Солодкая А. К. Система критериев, факторов, показателей и уровней готовности участников педагогического процесса к кроскультурному взаимодействию / А. К. Солодкая // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – Ч.1. – С. 157 – 164.

 15. Солодкая А. К. Моделирование среды кросскультурного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе вуза / А. К. Солодкая // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 361 – 368.

 16. Солодкая А. К. Формирование поступка культурной восприимчивости в кросскультурном взаимодействии. / А. К. Солодкая // Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии: Материалы четвертой междунар. конф. / Отв. ред. В. В. Гриценко. – Смоленск: Смоленский гуманитарный ун-т, 2014. – Т. 2. – С. 185 – 188.

 17. Солодка А. К. Розвиток особистісної культури у кроскультурному контексті взаємодії. / А. К. Солодка // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік ; за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – Вип.4. – С. 313 – 315.

 18. Солодка А. К. Техніка розвитку культурної сприйнятливості / А. К. Солодка // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності: збірник тез і анотованих матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. та XXI Всеукр. пед. читань. – Миколаїв: МНУ, 2014. – С. 197 – 200.

 19. Солодка А. К. Динаміка формування вмінь кроскультурної взаємодії студентів на експериментальному етапі дослідження / А. К. Солодка // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects». – Миколаїв: МНАУ, 2015. – С. 109 – 111.

 20. Солодка А. К. Результати впровадження фасилітаційної взаємодії учасників педагогічного процесу ВНЗ в процесі формування їх готовності до кроскультурної взаємодії / А. К. Солодка // Десяті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. – Хмельницький: ХГПА. – 2015. – С. 86 – 88.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка