ІМ. Богдана хмельницькогоСкачати 78.41 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір78.41 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ”
для студентів денної форми навчання

спеціальностее:

«Музика і РМВЗ», «Музика і художня культура», «Музика і хореографія»,
заочної форми навчання

спеціальностей: «Історія», «Соціологія»

Мелітополь, 2011

ПОЛІТОЛОГІЯ. Контрольні питання. Для студентів денної форми навчання спеціальностей: «Музика і РМВЗ», «Музика і художня культура», «Музика і хореографія»; заочної форми навчання спеціальностей: «Історія», «Соціологія». – МДПУ, 2011. – 6 с.

Укладач:

Будько М.В., к. філол. н., доцент

Ухвалено на засіданні

кафедри філософії

протокол № 1

від ”31” серпня 2011 р.

Зав.кафедри________________к.філос.н., доцент А. М. Землянський.

ЗМ-1. ПОЛІТОЛОГІЯ. ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ


 1. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.

 2. Предмет, структура і функції політології.

 3. Методи політології.

 4. Політична думка Стародавнього світу.

 5. Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження.

 6. Політична думка Нового часу.

 7. Українська політична думка в X-XVIII ст..

 8. Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст.

 9. Походження політики.

 10. Сутність політики: головні і теоретичні підходи.

 11. Функції політики та її види.

 12. Структура політики.

 13. Політика та інші сфери суспільного життя.

 14. Політика і економіка.

 15. Сутність політичної влади: основні теоретичні підходи.

 16. Види влади. Специфіка політичної влади.

 17. Структура політичної влади.

 18. Легітимність влади.

 19. Теоретичні моделі політичних систем.

 20. Структура політичної системи.

 21. Функції політичної системи.

 22. Типологія політичних систем.

 23. Поняття політичного режиму.

 24. Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси.

 25. Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів.

 26. Сутність демократичного політичного режиму.

 27. Основні форми демократії.

 28. Теоретичні моделі демократії.

 29. Концепції походження держави.

 30. Ознаки і сутність держави.

 31. Функції держави.

 32. Структура і форми держави.

 33. Правова і соціальна держава.

 34. Держава і громадянське суспільство.

 35. Основні елементи теорії соціальних груп.

 36. Суспільні організації.

 37. Політична партія: поняття, структура, функції.

 38. Типи партій.

 39. Партійні системи.

 40. Громадсько-політичні організації та рухи.


ЗМ-2. ПОЛІТИЧНІ СУБ'ЄКТИ І ПРОЦЕСИ


 1. Поняття еліти. Теорії еліт.

 2. Причини елітизму. Функції і типи еліт.

 3. Канали і системи рекрутування політичної еліти.

 4. Особливості еволюції політичної еліти України.

 5. Сутність політичного лідерства. Стилі і типи політичного лідерства.

 6. Імідж політичного лідера.

 7. Вибори як демократичний спосіб формування та позачергової зміни персонального складу органів державної влади.

 8. Вибори президентські, парламентські і муніципальні. Виборі чергові та позачергові.

 9. Стадії виборчого процесу.

 10. Типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система.

 11. Виборча система України.

 12. Сутність політичної культури.

 13. Рівні політичної культури. Типи політичних культур.

 14. Політична ідеологія як стрижень політичної культури суспільства.

 15. Культура політичного мислення, її ознаки і прояви.

 16. Культура функціонування політичних інститутів і способів політичної діяльності.

 17. Політична культура в умовах ідеологічного плюралізму і багатопартійності.

 18. Політична соціалізація.

 19. Політична участь.

 20. Історичні особливості формування політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах.

 21. Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади.

 22. Зумовленість політичної свідомості історичними, національними, соціально-економічними і культурними чинниками. Політична свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Групова та масова політична свідомість.

 23. Типи політичної свідомості.

 24. Функції політичної свідомості. Політична ідеологія та її різновиди.

 25. Політична психологія як елемент політичної свідомості.

 26. Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів.

 27. Типологія політичних конфліктів і криз. Етнополітичні конфлікти.

 28. Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення.

 29. Сутність і структура політичного процесу.

 30. Типи і різновиди політичного процесу.

 31. Основні теорії політичної модернізації. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв'язання.

 32. Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу.

 33. Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин.

 34. Міжнародні відносини як цілісна система. Місце в ній політичних відносин.

 35. Основні суб'єкти сучасних міжнародних відносин.

 36. Види і принципи міжнародних політичних відносин.

 37. Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини.

 38. Основні тенденції міжнародного політичного процесу.

 39. Поняття національного інтересу. Національні інтереси України.

 40. Україна в систем міжнародних політичних відносин та її місце в сучасному політичному просторі.


Література

Основна

Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 108 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-32.html

Брегеда А. Ю. Основи політології: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/125/1/

Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. Посібн. - 4е вид., перероб. і доп. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – Львів: Світ, 2001. - 384 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-56.html

Політологія. Навчально-методичний комплекс [Текст] : підручник / За ред. Ф. М. Кирилюка. - 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – К., 2005 р. – 697 с http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-55.html

Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-13.html

Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – К. : ВЦ "Академія", 2003. – 528 с. – (Альма-матер). http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-40.html

Практикум з політології: навч. посіб. [Текст] / За заг. ред. Ф.М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) / Шляхтун П. П. – К.: Либідь, 2002.– 576 c. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-52.html
Додаткова

Ашин Г. К. Курс истории элитологии : учеб. пособие / Г. К. Ашин ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. – М.: МГИМО, 2003. – 302 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-36.html

Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов / К. П. Боришполец. – М: Аспект Пресс, 2005. – 221 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html

Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: Навч. посібник / Горбатенко В. П., Бутовська І. О. – К.: МАУП, 2005. – 152 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-25.html

Дегтярев А. А. Основы политической теории: Учеб. пособие / А. А. Дегтярев; Ин-т "Открытое о-во". – М.: Высш. шк., 1998. – 239 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-4.html

История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА, 1998. – 736 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-21.html

Картунов О. В. Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник / О. В. Картунов. – К.: ІЕУГП, 1999. – 300 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-28.html

Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: посібник / Ф. М. Кирилюк. – К. : Видавн. центр "Акад.", 2003. – 304 с.

Коновалов В. Н. Экономика и политика / В. Н. Коновалов. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1995. – 208 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-54.html

Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Кухта Б., Теплоухова Н. – Львів: Кальварія, 1996. – 223 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-35.html

Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М. 3. Мальський, М. М. Мацях. – К.: Знання, 2007. – 461 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-57.html

Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч. посібник. – 2-ге вид. / І. О. Овсій. – Київ: Либідь, 2002. – 240 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-8.html

Политология: Учебник / Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. – М.: Юристъ, 2002. – 511 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-33.html

Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку: наук. доп. та ст. / Відп. ред. Ф. М. Кирилюк. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 252 с.

Симонов К. В. Политический анализ: Учебное пособие / К. В. Симонов. – М.: Логос, 2002. – 152 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-31.html

Теория политики: Учебное пособие / Авт.-сост. Н.А.Баранов, Г.А.Пикалов. В 3-х ч. – СПб: Изд-во БГТУ, 2003. – 272 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-9.htmlШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-29.html

Ярош Б. О., Ярош О. Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. "Політологія" вищ. навч. закладів / Ярош Б. О., Ярош О. Б. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005. – 240 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-26.html


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка