І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібникСторінка8/8
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Практичне завдання студентам

 1. Доповнити Таблицю 2 «Рейтингові оцінки світових інноваційних лідерів за 2008 та 2011 роки» такими показниками: країна базування компанії, галузь діяльності, інновація, за яку компанія потрапила до рейтингу; інноваційна специфіка компанії.Питання для підготовки до семінарських занять:

 1. Технологічний уклад – основа інноваційних рішень.

 2. Найкращі світові інноваційні компаній й інновації останньої декади.


Контрольні питання:

  1. Визначте поняття «Технологічний уклад».

  2. Назвіть характерні особливості 1-3 укладу.

  3. Назвіть характерні особливості 4-7 укладу.

  4. За якими критеріями складаються інноваційні рейтинги компаній?

  5. Назвіть найвагоміші інновації останніх 30-ти років.

  6. Назвіть компанії, що лидирують за інноваційними розробками.


Список використаних джерел


 1. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития. Учеб. пособие. / [Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева]. – 2-е изд. перераб., доп. – М.: Дело, 2006. – 584 с.

 2. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : [Навч. Посібник] / Н. В. Краснокутська – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

 3. Інноваційний розвиток промисловості України / [О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.] – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

 4. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2012 р. № 40-IV із змінами внесеними згідно Закону від 08 вересня 2012р. №3715-VI. - ВВР, 2012, N 19-20, ст.166.

 5. Кузнєцова А. Я. Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фінансового забезпечення : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / А. Я. Кузнєцова. — К., 2005. -

 6. Білозор Л. В. Попит та пропозиції на ринку інноваційної продукції / Л. В. Білозор // Економіка АПК. – 2005. - №9. – С.125-129.

 7. Майкл Л. Джорж Стремительные инновации : [Пер. c англ.] / Майкл Л. Джорж, Воркс Джеймс, Вотсон-Хемфил Кимберли – R.: Companion Group, 2006. – 350 c.

 8. New indicators for science, technology and innovation in the knowledge- based society / Economic and Social Commission for Western Asia. — New York : UN, 2003. — x, 88 p.

 9. Мірошник І. М. Національні інноваційні системи та розвиток високотехнологічних галузей, підприємств, компаній / Мірошник І. М.– К.: «Наукова думка». – 2003. – 80 с.

 10. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : [Учебник, 4-е изд.] / Фатхутдинов Р. А. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.

 11. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : [Монографія] / Антонюк Л. Л. , Поручник А. М., Савчук В. С. – К.: КНЕУ. – 2003. – 394 с.

 12. Красовська О. В. Обгрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів в розвитку інноваційної діяльності : Дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О. В. Красовська — К., 2004. — 206 с.

 13. Мироненко В .П. Соціально-економічні передумови формування архітектури технопарків / В .П. Мироненко // Вісник ХДАДМ. – 2009. - №7. – С. 84-99. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhDADM /2009_7/09mvpfat.pdf

 14. Шевченко І. Відсутність технопарків породжує приховану комерцію /І. Шевченко // Дзеркало тижня. – 2007. – Режим доступу : http://patent.km.ua/ukr/articles/i1030

 15. Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. - № 1. – С. 61-68.

 16. Краснова В. В. Мировой опыт развития технопарков / Краснова В. В., Безчасная Т. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научніх трудов. – 2008. – Ч2. – С. 484-489. - Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2008_2/0484.pdf

 17. Martinez-Cisneros B. National Innovation Systems: Lessons from East Asia to Latin America. Case studies of Costa Rica and Chile [Електронний ресурс] / Martinez-Cisneros B. - Georgia Institute of Technology, August-December 2004. – 48 p. – Режим доступу : http://www.cherry.gatech.edu /REFS/STUDENT/martinez-cisneros-2004.pdf.

18. Roos G. National Innovation Systems: Finland, Sweden & Australia Compared. Learnings For Australia [Електронний ресурс] / Roos G., Fernstrom L., Gupta O. – London : Australian business foundation, 2005. – 33 p. – Режим доступу :

http://www.abfoundation.com.au/research_project_files/4/NISRoosShortPaper 22Nov05. pdf. 1. Бутенко О. І. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки / О. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Економіка і прогнозування. – 2008. - № 4. – С. 69-81.

 2. Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України [Електронний ресурс] / Кузьменко О. // Всеукраїнська експертна мережа. – 28.08.2006. - Режим доступу : http://www.experts.in.ua/ua/baza/analitic/ index.php?ELEMENT_ID=11144

 3. 2006 «Global innovation Scoreboard» (GIS) Report [Електронний ресурс] / Hugo Hollanders, Anthony Arundel – European Trend Chart on Innovation : MERIT, December 4, 2006. – 32 p. – Режим доступу : http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2006/pdf/eis_2006_global_innovation_report.pdf.

 4. Буняк Н.М. Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем / Н. М. Буняк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2011. – ВИПУСК 2 (42). – Ч. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_28.pdf

 5. Андрощук Г. О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини : стратегія високих технологій / Г. О.Андрощук // Наука та інновації. – 2009. – Т.5. - № 3. – С. 72-88 : Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/all/ scinn/2009_3/Androshchyk.pdf

 6. Андрощук Г. О. Інноваційна політика Європейського Союзу / Андрощук Г. О., Еннан Р. Є. // Наука та інновації.- 2009. - Т. 5. - № 5.- С. 85—97. : Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /Portal/all/scinn/2009_5/ Androshchuk.pdf

 7. Васильєва Н. В. Китай : формування інноваційної системи розвитку держави / Н. В. Васильєва // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць. Серія «Управління». – 2011. - №2. : Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_2/10.pdf

 8. Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации : Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. – М., 2009. – 208 с. : Режим доступу : http://he.ntf.ru/DswMedia/091111_dokladonis.pdf

 9. Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

 10. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 [Електронний ресурс] – OECD : OECDiLibrary, 2009. – Режим доступу : http://www.oecdilibrary.org/oecd/content/serial/20725345.

 11. Казмірчук С. Інноваційна культура: роль і місце в інноваціному розвитку підприємства / Світлана Казмірчук // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Випуск 1 (3). – С. 66-70. : Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2010/ 10ksmirp.pdf

 12. Патора Р. Формування інноваційної культури як основа для розвитку інтелектуального потенціалу підприємства. / Патора Р., Цимбаліста Н. А. // Проблеми економіки та управління. - 2008. – С. 603- 607 : Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/1128/1/97.pdf

 13. Микитюк П. Державні механізми стимулювання інноваційного розвитку економіки / П. Микитюк // Вісник ТДЕУ. – 2006. - № 2. : Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/images/ nauk_vydannya/PvkN1g.pdf

 14. Каленюк І. С. Переваги міжнародного інноваційного співробітництва / Каленюк І. С., Холявко Н. І. // Збірник наукових праць ЛНТУ : Серія «Економічна теорія та економічна історія». – 2010. – Випуск 7 (28). – Ч. 1. : Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En_etei/2010_7_1/24.pdf

 15. Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічна перспектива України / С. Єрохін // Економічний часопис – ХХІ. – 2006. - № 1-2. : Режим доступу : http://soskin.info/print/ea/old/2006/1-2/20060102.html

 16. Соколов Д. О. Визначення та етапи становлення технологічних укладів / Д. О. Соколов // Агроінком. - 2011. - № 4-6. : Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2011_4-6/SOKOLOV.pdf

 17. Федорак Я. Лідери інновацій. Аналітичні підсумки 2005-2006 / Я. Федорак– 28.09.2006. : Режим доступу : http://www.management.com.ua/tend/tend075.html

 18. 50 найінноваційніших компаній за версією BusinessWeek // Innovations.com.ua – 14.03.2008. : Режим доступу : http://www.innovations.com.ua/ ua/articles/13192/temp

 19. Матушенко О. Хіт-парад інновацій від Wharton University / О. Матушенко // Innovations.com.ua – 04.03.2009. : Режим доступу : http://www.innovations.com.ua/ua/articles/13615/hit-parad-innovacij-vid-wharton-university

 20. The world’s 50 innovative companies. – New York : Fast company, 2011. : Режим доступу : http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2011/


Список рекомендованої літератури


 1. Гречаник Б.В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно – економічні аспекти / [Богдан Васильович Гречаник ; наук. ред.: Э. I. Бойко] . - Iвано-Франкiвськ : Захiдноукраїнський економiко - правничий ун-т, 2007. - 187 с.

 2. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку / за заг. ред.: С. М. Iлляшенко . - Суми : Унiверситетська книга, 2006. - 727 с.

 3. Микитюк П.П. Iнновацiйний менеджмент: Навч. посiбник для студ. вузiв / П. П. Микитюк . - К. : Центр навчальної лiт., 2007. - 399 с.

 4. Такер Р.Б. Инновации как формулы роста: Новое будущее ведущих компаний / Р. Б. Такер ; пер. с англ.: А. Анкудинов . - М. : Олимп-Бизнес, 2006. - 223 с.

 5. Макогон Ю.В. Основи наукових дослiджень в економiцi: Навчальний посiбник / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко . - 2-ге вид.. - Альфа-пресс, 2007. - 143 с.

 6. Воробьева Е.И. Инвестиционно-инновационная деятельность на национальном и региональном уровнях / Е. И. Воробьева ; Кол.авт. Нац. акад. природоохранного и курортного строительства . - Симферополь : Таврия, 2007. - 235 с.

 7. Меркулов Н.Н. Научно - технологическая деятельность: инновационный аспект / Н. Н. Меркулов ; науч. ред.: В. И. Захарченко ; Кол.авт. ОНУ им. И.И. Мечникова . - Одесса : Астропринт, 2007. - 118 с.

 8. Михайлова Л.I. Iнновацiйний менеджмент: Навч. посiбник для студ. вузiв / Л. I Михайлова, С. Г. Турчiна . - Центр учбової лiт., 2007. - 247 с.

 9. Нацiональна iнновацiйна система України: проблеми формування та реалiзацiї: матерiали парламентських слухань у Верховнiй Радi України 20 червня 2007 року / [гол. редкол.: К. С. Самойлик ; упоряд.: Г. О. Андрощук и М. М. Шевченко ; Кол.авт. Верховна Рада України, Комiтет з питань науки i освiти]. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 302 с.

 10. Бiла книга. Iнтелектуальна власнiсть в iнновацiйнiй економiцi України / [за заг. ред.: В. I. Полохало ; Кол.авт. Верховна Рада України]. - К. : Парламентське вид-во, 2008. - 446 с.

 11. Меркулов М.М. Науково-технологiчний розвиток i управлiння iнновацiями / М. М. Меркулов ; Кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова . - Одеса : Фенiкс, 2008. - 344 с.

 12. Скiбiцький О.М. Iнновацiйний та iнвестицiйний менеджмент: навчальний посiбник для студ. вузiв / О. М. Скiбiцький ; Кол.авт. Нац. авiацiйний ун-т . - К. : Центр учбової лiт., 2009. - 404 с.

 13. Салiхова О.Б. Високi технологiї: дефiнiцiя та оцiнка / О. Б. Салiхова ; Кол.авт. НАН України, Центр дослiджень наук.-техн. потенцiалу та iсторiї науки iм.Г.М.Доброва и Держ. i-нт комлексних технiко-економiчних дослiджень . - К. : Iнформацiйно - аналiтичне агентство, 2008. - 290 с.

 14. Рубашный В.С. Инновационный менеджмент и интеллектуальная собственность: курс лекций / В. С. Рубашный . - Минск : ФУАинформ, 2007. - 367 с.

 15. Онiкiєнко В.В. Розвиток нацiональної iнновацiйної системи на етапi становлення в Українi постiндустрiального суспiльства / В. В. Онiкiєнко, Л. М. Ємельяненко . - К. : НАН України, 2008. - 65 с.

 16. Микитюк П.П. Iнновацiйна дiяльнiсть: навч. посiбник для студ. вузiв / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенiв ; Кол.авт. Тернопiльський нац. екон. ун-т . - К. : Центр учбової лiт., 2009. - 391 с.

 17. Шнипко О.С. Iнновацiйний дефолт України: економiко-технологiчний контекст / О. С. Шнипко . - К. : Генеза, 2009. - 247 с.

 18. Оцiнка ефективностi iнновацiйного розвитку українських пiдприємств . - Одеса : Астропринт, 2009. - Т.12, вип.26, ч.1 : - 321 с.

 19. Трохимова В.В. Регiональнi iнновацiйнi комплекси в глобальнiй економiцi / В. В. Трофимова ; Кол.авт. Кримський i-нт бiзнесу . - Сiмферополь : ВiТроПринт, 2009. - 259 с.

 20. Федулова Л. I. Iнновацiйна економiка : [Пiдручник для студ.вузiв] / Л. I. Федулова . - К. : Либiдь, 2006. - 478 с.

 21. Міжнародна асоціація наукових парків : http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=1

 22. Європейська комісія : дослідження та інновації http://ec.europa.eu/research/star/index_en.cfm?p=51_main

 23. Innovation Union Scoreboard 2010 : http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010

 24. Innovation leaders : http://www.innovationleaders.net/ as_drivers.html

 25. The world’s 50 innovative companies. – New York : Fast company, 2011. : Режим доступу : http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2011/

26. Перелік законодавчих актів, що регулюють інноваційну діяльність : http://www.ndiiv.org.ua/ua/innovatsiyna-dijalnist-ta-transfer-tekhnolohiy.html

Навчальне видання
Войнова Євгенія Іванівна


Інновації в системі міжнародних економічних відносин

Навчльно-методичний посібник


Редагування – Л. Ф. Дьяченко

Підп. до друку 01.07.2014. Формат 60х84/16.

Умов.-друк. арк. 7,21. Тираж 25.

Зам. № 965.
Виконавець і виготовлювач

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4215 від 22.11.2011. р.


Україна, 65082, м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 12

Тел.: (048) 7232839, E-mail: druk@onu.edu.ua1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка