Ідприємництва та перспективних технологій (іппт) Код, спеціальність: 071 «Облік І оподаткування»Скачати 90.02 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір90.02 Kb.
#19201
ТипПрограма
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки спеціалістів


Навчально-науковий інститут: Підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

Код, спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація: «Облік і оподаткування»
Макроекономіка

Мікроекономіка

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

Фінансовий облік

Організація і методика аудиту


Програми дисциплін
Бухгалтерський облік
Основи теорії бухгалтерського обліку

Господарський облік, його суть і характеристика. Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи його розвитку. Вимірники обліку. Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. Характеристика складових (елементів) методу бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між предметом і методом бухгалтерського обліку.Елементи методу бухгалтерського обліку

Бухгалтерський баланс як елемент методу, його зміст і побудова. Оцінка та групування статей балансу. Типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура та будова. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо. Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне значення. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Субрахунки та їх використання. Узагальнення даних поточного обліку. Первинне спостереження в обліку, документація, її значення і роль. Класифікація документів. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. Порядок удосконалення бухгалтерських документів. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення та відображення результатів. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Значення та принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків стосовно балансу: балансові рахунки, позабалансові рахунки, небалансові бухгалтерські рахунки. Класифікація рахунків за їхнім економічним змістом. Рахунки обліку господарських засобів та процесів. Рахунки обліку джерел утворення господарських засобів. Класифікація рахунків за призначенням та побудовою. Основні, операційні, бюджетно-розподільчі рахунки. Регулюючі, фінансово-результативні та позабалансові рахунки. План рахунків та його характеристика.Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Зміст та передумови раціональної організації обліку. Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво бухгалтерським обліком. Міжнародні стандарти обліку. Облікова політика підприємства. Форми бухгалтерського обліку. Облікові реєстри та їх класифікація. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення. Облік основних господарських процесів. Облік процесу праці та її оплати. Облік процесу використання засобів праці. Облік процесу придбання (заготівлі) предметів праці та їх споживання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Основи бухгалтерської звітності. Суть та призначення звітності. Вимоги до звітності та її види. Порядок складання, затвердження і подання звітності.Література

1. Бухгалтерський фінансовий облік : теорія і практика : навч.-практ. посіб. / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 536 с.

2. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік : Основи теорії та практики : підруч. / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 422 с.

3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підруч. / О.В. Лишиленко. – 3-тє. вид. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 670 с.

Управлінський облік
Сутність управлінського обліку, класифікація витрат

Місце управлінського обліку в системі управління. Предмет, метод та завдання управлінського обліку. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку. Принципи і системи організації управлінського обліку. Організація побудови плану рахунків фінансового та управлінського обліку. Сутність і порядок визнання витрат. Напрями класифікації витрат в управлінському обліку та їх характеристика. Методи побудови функції витрат при прийнятті управлінських рішень.Облік витрат та методи калькулювання собівартості продукції

Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Облік, оцінка і контроль витрат за економічними елементами. Облік і контроль витрат за статтями калькуляції. Прийоми калькулювання витрат та види калькуляцій. Калькулювання витрат за замовленнями. Калькулювання витрат за процесами (переділами). Характеристика систем обліку і калькулювання повних і неповних (змінних) витрат. Калькулювання на основі діяльності.Визначення точки беззбитковості, аналіз інформації для прийняття управлінських рішень

Сутність та основні завдання організації обліку нормативних витрат. Аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних. Мета і методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства. Облікова інформація при прийнятті короткотермінових (операційних) управлінських рішень. Аналіз грошових потоків для прийняття довгострокових рішень.Суть бюджетування та облік витрат за центрами відповідальності

Сутність бюджетування та види бюджетів. Методи розробляння бюджетів. Порядок розроблення бюджетів. Організація бюджетного контролю. Сутність і види центрів відповідальності та критерії оцінювання їхньої діяльності. Сутність і методи трансфертного ціноутворення.Література

1. Партин Г.О. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська. – К. : Знання, 2006. – 235 с.

2. Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній – 2-ге вид., випр. і доп. –

К. : Знання, 2007. – 303 с.

3. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. – Львів : ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 200 с.

Фінансовий облік


Облік необоротних активів та фінансових інвестицій

Основи побудови фінансового обліку. Документування господарських операцій. Рахунки бухгалтерського обліку, їх класифікація, план рахунків. Метод подвійного запису. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку. Облік основних засобів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів. Облік капітальних інвестицій. Облік переоцінки та руху основних засобів. Знос основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Визначення нематеріальних активів, їх оцінка та переоцінка. Документування господарських операцій. Амортизація нематеріальних активів. Облік фінансових інвестицій. Поняття інвестицій та їх оцінка. Облік та документування операцій з векселями одержаними та поточними фінансовими інвестиціями. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передане у фінансову оренду. Облік одержаних довгострокових векселів. Облік відстрочених податкових активів та зобов’язань.Облік оборотних активів

Облік запасів. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів. Поняття та класифікація МШП. Документування господарських операцій з обліку виробничих запасів та МШП. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції. Склад витрат виробництва. Мета та етапи обліку витрат виробництва. Облік прямих виробничих витрат. Методи калькулювання. Облік напівфабрикатів та браку у виробництві. Облік готової продукції. Поняття та класифікація готової продукції. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції. Облік поточної дебіторської заборгованості. Класифікація видів дебіторської заборгованості. Облік товарних та нетоварних операцій. Облік резерву сумнівних боргів. Облік грошових коштів. Облік касових операцій та інших коштів. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Облік грошових коштів та рахунках в банках.Облік власного капіталу та поточних зобов’язань

Облік формувань і змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками. Основні поняття поточної заборгованості. Документування господарських операцій по розрахунках з постачальниками. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими. Облік розрахунків по інших операціях. Облік розрахунків з оплати праці та страхуванню. Загальні положення по обліку праці і заробітної плати. Документування розрахунків по оплаті праці. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати.Облік довгострокових зобов’язань

Облік розрахунків по податках і платежах в бюджет по сплаті: ПДВ, акцизного збору, податку на прибуток та інших обов’язкових платежів. Облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Класифікація доходів та витрат.Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV з наступними змінами і доповненнями.

2. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : 2010. – 629 с., тв.. пал. (ст. 10 пр.).

3. Чебанова Н.В. Фінансовий облік : підруч. / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.

Організація і методика аудиту
Організація аудиторської діяльності

Об’єкти аудиторської діяльності. Об’єкт аудиту. Класифікація об’єктів аудиту. Процедури аудиту. Способи перевірки об’єктів аудиту. Законність. Доцільність. Достовірність.

Організація аудиторської фірми. Аудитор. Аудиторська фірма. Сертифікат аудитора. Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Нормування праці. Варіанти проведення аудиту. Стандарти аудиту.

Організація аудиту фінансової звітності. Критерії оцінки фінансової звітності.

Методи оцінки фінансової звітності. Прийоми оцінювання фінансової звітності. Організація аудиторських послуг. Консультування. Аналіз фінансового стану. Відновлення обліку. Організація внутрішнього аудиту. Система внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Елементи моделі внутрішнього аудиту. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі. Програмне забезпечення з аудиту. Переваги КОД. Недоліки КОД. Вимоги до КОД.

Методика проведення аудиту

Метод аудиторського контролю (аудиту). Аналіз. Синтез. Моделювання. Документальні методи. Органолептичні методи. Вибіркові дослідження. Процедури аудиту.

Методика установчих документів та облікової політики. Правові основи функціонування підприємства. Установчі документи. Облікова політика.

Методика аудиту необоротних активів. Аудит основних засобів. Аудит нематеріальних активів. Аудит фінансових інвестицій. Порушення, що виявляються при аудиті необоротних активів та фінансових інвестицій.

Методика аудиту запасів. Завдання аудиту запасів. Джерела інформації для аудиту запасів. Порушення, що виявляються при аудиті запасів.

Методика аудиту грошових коштів і заборгованості. Аудит касових операцій. Аудит операцій на рахунку в банку. Аудит дебіторської заборгованості. Аудит кредиторської заборгованості. Порушення, що виявляються при аудиті грошових коштів і заборгованостей.

Методика аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Завдання аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Етапи аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Порушення, що виявляються при аудиті витрат, доходів і фінансових результатів.

Методика аудиту капіталу. Завдання аудиту капіталу. Етапи аудиту капіталу. Порушення, що виявляються при аудиті капіталу.

Методика аудиту фінансової звітності. Завдання аудиту фінансової звітності. Порядок дослідження фінансової звітності. Викривлення фінансової звітності.

Методика аудиту стратегічних напрямків функціонування підприємств. Стратегія. Виробництво. Дослідження і розробки. Трудові ресурси. Управлінські системи. Ефективність. Інформаційне забезпечення аудиту. Джерела інформації. Способи отримання інформації.Література

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 р. № 140-V. Опубліковано : Бухгалтерія. – 2006. – № 43.– С.14-20.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : пер. з англ. / О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. та ін. – К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «Статус», 2007. – 1172 с.

3. Полякова Л.М. Організація аудиту : конспект лекцій з курсу «Організація і методика аудиту» Ч. 1 «Організація аудиту» для студ. спец. «Облік і аудит». / Л.М. Полякова – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка”, 2003. – 56 с.4. Полякова Л.М. Методика аудиту: конспект лекцій з курсу «Організація і методика аудиту» для студ. базового напряму 60501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». Ч. 2 / Л.М. Полякова, В.С Мохняк., Н.І. Демків – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 120 с.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 90.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка