І. Я. Коцан, С. Є. Швайко, О. Р. Дмитроца фізіологія людини у таблицях та запитанняхСторінка1/44
Дата конвертації12.04.2016
Розмір7.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Біологічний факультет
Серія “Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки”

І. Я. Коцан, С. Є. Швайко, О. Р. Дмитроца


ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ У ТАБЛИЦЯХ ТА ЗАПИТАННЯХ

Навчально-методичний посібник для самопідготовки

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЛуцьк 2012
УДК 612(075)+591.1(075) ББК 28.903я73
К 75
Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(лист № 1/11-16072 від 16.10.2012 року.)
Серія “Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки” Серія заснована у 2010 р.
Рецензенти:

Весельський С. П. – доктор біологічних наук, старший науковий
співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра
Богача Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Клевець М. Ю. – професор кафедри фізіології людини і тварин, доктор
біологічних наук Львівського національного університету імені Івана Франка;
Іванців В. В. – професор кафедри зоології, доктор біологічних наук
Волинського національного університетц імені Лесі Українки.
Коцан І. Я.

К 75

Фізіологія людини у таблицях та запитаннях : навч-метод.,
посіб. для самопідготовки / Ігор Ярославович Коцан, Світлана Євгенівна
Швайко, Олена Романівна Дмитроца. – Луцьк : Східноєвропейський

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 224 с. – (Посібники та підручники СНУ ім. Лесі Українки).


ISBN 978-966-600(серія) ISBN
Посібник побудовано з урахуванням завдань навчального курсу, передбачених програмою вищих навчальних закладів. У навчально-методичному виданні до кожної теми подано таблиці, які в стислому вигляді узагальнюють матеріал за темою, тестові запитання для самоконтролю, наукові терміни, які необхідно засвоїти, та індивідуальні завдання.
Посібник рекомендовано студентам природничих спеціальностей вищих навчальних закладів денної й заочної форм навчання.

УДК 612(075)+591.1(075)
ББК 28.903я73
© Коцан І. Я., Швайко С. Є., Дмитроца О. Р., 2012

ISBN 978-966-600

(серія) © Гончарова В. О. (обкладинка), 2012

ISBN

© Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки, 2012

2
ЗМІСТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ФІЗІОЛОГІЇ.
ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЖЕННЯ 6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
НЕРВОВО-М’ЯЗОВИЙ АПАРАТ 27

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 45

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 78

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.
ФІЗІОЛОГІЯ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ 96

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.
ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ 118

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7.
ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ.
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 186

ЛІТЕРАТУРА 216
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фізіологія людини – це одна з найважливіших, найскладніших і найважчих дисциплін біологічного циклу, яка забезпечує природничо-наукову підготовку майбутнього медика. Вивчаючи функції живого організму за різних умов його існування, фізіологія відкриває широкі перспективи для цілеспрямованої дії на них. Це визначає її велику практичну значимість.
Прогрес в організації навчального процесу, досягнення в галузі медицини, гігієни праці, спорту, харчування, у розвитку біокіберне-тики та біоніки значною мірою визначаються успіхами фізіології.
Водночас вивчення функцій у філо- й онтогенезі, вивчення за допомогою об’єктивних методів механізмів сприйняття, передачі та обробки інформації в центральній нервовій системі має велике значення для формування діалектико-матеріалістичного світогляду.
За останні двадцять років фізіологія розвивалася бурхливими темпами. Функції органів і систем органів вивчали і на молеку-лярному, і на системному рівнях. З’явилося багато нових фактів та теорій, які посіли чільне місце у фізіологічній літературі. З’явилися нові терміни, поняття, класифікації різних явищ. У зв’язку з цим виникла необхідність у перебудові й збагаченні новими фактами та теоріями загального курсу фізіології людини і тварин для біологіч-ного факультету.
Навчальний посібник містить схеми, таблиці й запитання, які ілюструють основні положення навчальних дисциплін, котрі викла-дають на біологічних факультетах і в медичних ВНЗ: фізіологія людини і тварин та нормальна фізіологія. Для зручності користувачів матеріал розміщено за основними розділами цих навчальних курсів. Частину поданого матеріалу запозичено з вітчизняних і закордонних посібників, на які є посилання в кінці книги. Проте більшість таблиць та запитань розроблено й складено авторами.
Посібник, на нашу думку, буде корисним студентам як для підготовки до сприйняття лекційного матеріалу, так і для відновлення в пам’яті основних положень прослуханої лекції. Матеріали видання

4
допоможуть студентам у процесі самостійної роботи й підготовки до складання модулів та екзаменів. Доцільно використовувати посібник на практичних заняттях для контролю глибини засвоєння основних розділів фізіології людини і тварин та нормальної фізіології.


Значна частина таблиць може бути основою для виготовлення демонстраційного матеріалу під час читання лекцій, а також для розробки тестових і контролюючих програм для студентів. Отже, цей посібник можуть успішно використовувати як лектори, так і викладачі ВНЗ для підготовки практичних занять.
У виданні вміщено варіанти індивідуальної роботи за змістовими модулями, а також терміни та схеми, які необхідно знати студенту для засвоєння навчального матеріалу.
Автори посібника будуть щиро вдячні за будь-які критичні зауваження й побажання на свою адресу.

5
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


ВСТУП ДО ФІЗІОЛОГІЇ. ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЖЕННЯ
Тема 1. Вступ до фізіології
1.1. Зміст навчальної програми за темою:


  1. Предмет фізіології як науки про процеси, що протікають у живих організмах і забезпечують їх існування в навколишньому матеріальному світі. Межі фізіології як самостійної науки. Методи фізіологічних досліджень.
  1. Місце фізіології в системі сучасної науки, її зв’язки. Виник-нення й розвиток суміжних галузей науки. Філософія та фізіологія; значення фізіології в науковому пізнанні світу.
  1. Короткий нарис історії розвитку фізіології людини й тварин. Розвиток фізіології в Україні, фізіологічні школи.
  1. Структурно-функціональна організація організму. Основні фізіологічні функції. Цілісність організму й гомеостаз. Обмін речовин та енергії як основна функція організму. Біологічні реакції: подразливість, збудливість. Адекватні й неадекватні подразники.
  1. Загальні поняття про регуляцію фізіологічних функцій. Гумо-ральний та нервовий механізми регуляції. Поняття про саморе-гуляцію; зворотні зв’язки.
 1. Вивчивши тематичний матеріал, студенти повинні
 • знати:

– що вивчає фізіологія людини та тварин, її мету й завдання;


– основні методи фізіологічних досліджень;
– значення фізіології для педагогіки, психології, медицини, методики фізичного виховання;
– структурну та функціональну організацію організму людини й тварин, основні фізіологічні функції;
– суть механізмів нервово-гуморальної організації функцій в організмі;

 • уміти:

– оперувати основними положеннями фізіології як експери-ментальної науки;


– застосовувати основні фізіологічні методи на практиці.

6


 1. Основні терміни та поняття теми, які необхідно засвоїти й зрозуміти: фізіологія, експеримент, спостереження, вівісекція, хронічний експеримент, електрофізіологічні методи, екстирпація, ектомія, трансплантація, дінервація, перфузія, лігатури, радіотеле-метричні методи, кібернетика, орган, організм, функція, фізіологічні системи, функціональні одиниці, функціональні системи, прямі та зворотні зв’язки, гомеостаз, константи гомеостазу, адаптація,


нейрогуморальна регуляція. (Індивідуальне завдання: укладіть
тлумачний словник фізіологічних термінів).


 1. Теоретичний матеріал у таблицяхТаблиця 1
Основні методи фізіологічних досліджень


Методи фізіологічних досліджень

Спостереження Моделювання Експеримент СамоспостереженняГострі досліди
Хронічні (тривалі)

(вівісекція)
дослідиТаблиця 2
Класифікація фізіологічних функцій

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка