І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)Сторінка5/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 10. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх. (6 годин)

 1. Стан, структура та динаміка злочинності неповнолітніх.

 2. Групова злочинність неповнолітніх. Особливості створення та функціонування злочинних груп неповнолітніх.

 3. Класифікація особистості неповнолітніх, які вчиняють злочини.

 4. Детермінації злочинності неповнолітніх в Україні та світі.

 5. Відповідальність осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності за КК України.

 6. Проблеми становлення системи ювенальної юстиції в Україні.

 7. Правовий аналіз Мінімальних стандартних правил ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх.


Практичне завдання: здійснити правовий аналіз недержавних суб’єктів поводження з неповнолітніми делінквентами в Україні.
Тестові завдання:

1. Злочинність неповнолітніх - це:

а) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 14 до 18 років;

б) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 11 до 15 років;

в) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 12 до 16 років;

г) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 16 до 18 років;

д) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 16 до 20 років.2. У структурі злочинності неповнолітніх переважають:

а) крадіжки;

б) розбої;

в) хуліганство;

г) згвалтування;

д) вбивства.3. Підліток вчиняв крадіжки, будучи членом злочинної групи, яку очолював злодій-рецидивіст. Він хотів бути подібним на цього професійного злочинця. До якого типу відноситься мотивація цього злочину?

а) ті, що вчинили злочини через розвагу;

б) ті, що вчинили злочини під впливом ровесників;

в) ті, що вчинили злочини під впливом дорослих;

г) ті, що вчинили злочини через потребу;

д) ті, що вчинили злочини при захисті від посягань дорослих.


Рекомендовані теми рефератів

 1. Компаративні аспекти злочинності неповнолітніх у зарубіжних країнах.

 2. Кримінологічні аспекти підліткових екстремістських угруповань.

 3. Провідні мотиви злочинів неповнолітніх в Україні.

 4. Кримінологічна характеристика мікро- та макросередовища неповнолітнього.

 5. Особливості механізму злочинної поведінки неповнолітніх.

 6. Загальна характеристика мотивостворюючих факторів злочинної поведінки неповнолітніх.

 7. Особливості механізму злочинної поведінки неповнолітнього.

 8. Особливості попередження злочинності неповнолітніх.

 9. Суб’єкти попередження злочинності неповнолітніх та їх компетенція.

 10. Міжнародно-правові акти у сфері попередження злочинності неповнолітніх.


Література:

 1. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх : правила ООН від 29 листопада 1985 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211

 2. Конвенція про права дитини: Конвенція ООН від 20 листопада 1989 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 205.

 3. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

 4. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 5. Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року: Закон України від 05 березня 2009 року № 1065–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.

 6. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: указ Президента України від 24 травня 2011року № 597/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – стор. 9. – стаття 1663.

 7. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду від 16 квітня 2004 року № 5 // Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 5. – Ст. 4.

 8. Бандурка І. О. Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей / І. О. Бандурка // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23.

 9. Білоконь М. А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марія Анатоліївна Білоконь ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с.

 10. Бугера О. І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Іванівна Бугера ; Акад. адвокатури України. – К., 2006. – 20 с.

 11. Виговський Д. Л. Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні / Д. Л. Виговський //  Університетські наукові записки: часопис Хмельниц. університету управління та права: Право. Економіка. Управління. – 2011. – Вип. 1. – С. 283-290.

 12. Волянюк О. Д.  Характеристика засуджених осіб, які вчиняють правопорушення і злочини у виховних колоніях / О. Д. Волянюк  //  Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 56. – С. 437-440.

 13. Демчіхіна Є. С. Особливості кримінологічної характеристики неповнолітніх осіб, що вчиняють групові некорисливі насильницькі злочини / Є. С. Демчіхіна //  Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6. – С. 124-130.

 14. Долгова А. И. Социально-психологические аспекты предупреждения преступности несовершеннолетних / А. И. Долгова. – М. : Юрид. лит-ра, 1986. – 350 с.

 15. Дремин В. Н. Криминологический аналіз генезиса преступного поведения несовершеннолетних / В. Н. Дремин. – К. : Наукова думка, 1985. – С. 97-108.

 16. Дремин В. Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимими лицами как криминогенный фактор / В. Н. Дремин // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними : сб. науч. тр. / под. ред. А. И. Долговой. – М., 1989. – С. 162-167.

 17. Дрьомін В. М. Культорологічний механізм формування кримінального середовища неповнолітніх / В. М. Дрьомін // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. Матеріали конференції. – Одеса: Юрид. Літ-ра, 2001. – С. 3-9.

 18. Дремин В. Н. Лишение свободы в механизме уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников / В. Н. Дремин // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріал міжнар. наук. конф. 21-22 вересня 2007 р., Одесса / за заг. ред. проф. Ю. М. Оборотова; ОНЮА. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 310-315.

 19. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: навч. посібник / [С. І. Яковенко, Н. Ю. Максимова, Л. І. Мороз та ін.]. – К. : Вид. Паливода А. В., 2006. – 260 с.

 20. Кальченко Т. Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Тетяна Леонідівна Кальченко. – Київ, 2004. – 21 с.

 21. Корольчук В. В. Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх / В. В. Корольчук // Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – № 1. – С. 176–182.

 22. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження: монографія / Н. М. Крестовська. – Одеса: Фенікс. – 2008. – 332 с.

 23. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. – Харків : Кроссроуд. – 2007. – 156 с.

 24. Моргун О. С.  Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітніх / О. С. Моргун  //  Наше право: Спеціалізоване видання. – 2012. – № 3. – ч. 1. – С. 151-157.

 25. Немченко О. І.  Запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з психічними відхиленнями: кримінологічні засади: монографія / О. І. Немченко. – Запоріжжя : Дніпропетр. Металург. – 2011. – 212 с.

 26. Смоленський, Д. П.  Віктимологічні чинники групової корисливої злочинності неповнолітніх / Д. П. Смоленський  //  Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 293-296.

 27. Юзікова Н. С.  Сучасна практика становлення європейських країн до вирішення проблем протидії суспільно небезпечним діянням непровнолітніх / Н. С. Юзікова  //  Право і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 168-173.


Тема 11. Вивчення та протидія злочинності жінок. (6 годин)

 1. Злочинність жінок та її вивчення в історії розвитку кримінологічної науки.

 2. Соціально-демографічна характеристика засуджених жінок корисної направленості.

 3. Причини та умови злочинності жінок на сучасному етапі в Україні.

 4. Віктимологічні фактори детермінації злочинності жінок.

Практичне завдання:

1. Скласти проект анкети для вивчення суспільної думки про розповсюдження жіночої злочинності серед населення міста вашого

проживання.

2. Вивчити та проаналізувати матеріали кримінального провадження (кримінальної справи) стосовно корисливих злочинів, вчинюваних жінками.

3. На матеріалах кримінального провадження (кримінальної справи) проаналізувати роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні злочинів жінками.
Тестові завдання:


 1. Які злочини є найбільш розповсюдженими у структурі злочинності жінок?

а) корисливі;

б) насильницькі;

в) необережні;

г) політичні.2. До числа негативних тенденцій злочинності жінок відносяться?

а) зростання кількості вбивств новонароджених дітей;

б) збільшення впливу чоловіків на злочинність жінок.

в) зростання професіоналізму та організованості злочинності жінок.Рекомендовані теми рефератів.

 1. Iнтенсивність жіночої злочинності в Україні та світі.

 2. Віктимологічні фактори детермінації жіночої злочинності.

 3. Законодавче визначення жінки як суб’єкта кримінальної відповідальності.

 4. Особливості вчинення жінками корисливих злочинів.

 5. Особливості вчинення жінками насильницьких злочинів.

 6. Психологічні передумови та наслідки відбування жінками покарання у виді позбавлення волі.


Література:

 1. Бадира В. А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі : [монографія] / Бадира В. А., Денисова Т. А. – Запоріжжя, 2009. – 168 с.

 2. Батиргареєва В. С Жіноча рецидивна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз сучасного стану / В. С. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3(42). – С. 200–211.

 3. Блага А. Про жіночу злочинність / А. Блага // Право України. – 1999. – № 9. – С. 88–89.

 4. Будз В. Ф. Жіноча рецидивна злочинність у сучасній Україні: проблеми детермінації / В. Ф. Будз // Бюл. Мін-ва юстиції України. – 2008. – № 1. – С. 136-147.

 5. Гаргат-Українчук О.М. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності / О.М. Гаргат-Українчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 25. – С. 189 – 191.

 6. Голіна В. В. Жіноча злочинність в Україні: характеристика і попередження / В. В. Голіна // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 33. – С. 138-145.

 7. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність жінок в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку / Б. М. Головкін; ред. кол. Ю. В. Баулін та ін. // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Х. : Кроссроуд, 2008. – Вип. 15. – С. 227-236.

 8. Дебольский М. Г. Гендерные особенности осужденных женщин, формы и методы оказания им психологической помощи [Электронный ресурс] / М. Г. Дебольский, И. А. Матвеева. – Режим доступа : http://www.jurpsy.ru/lib/articles/id/24900.php.

 9. Денисова Т. Жіноча злочинність очима практика / Т. Денисова // В пошуках альтернатив тюремному покаранню: Матер. міжнар. симпозіуму 15-16 січ. 1997 р. – К., 1997. – С. 58-61.

 10. Крижна Л. В. Попередження злочинів, що вчинюються у сфері сімейно-побутових відносин : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія» / Л. В. Крижна. – Київ, 2000. – 17 с.

 11. Меркулова В. О. Особливості жіночої рецидивної злочинності / В. О. Меркулова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 2. – С. 93–98.

 12. Корзун И. В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / ВНИИ МВД РФ. – М., 1994. – 23 с.

 13. Павленко І. Жіноча злочинність і суспільство / І. Павленко // Юридичний журнал. – № 3. – 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2909.

 14. Подільчак О. М. Емпіричне дослідження мотивів і мотивації поведінки жінок, які вчинили злочин / О. М. Подільчак // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 76. – С. 151-157.

 15. Стрюк М. В. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2001. – 18 с.

 16. Федусик В. В. Жіноча злочинність та її види // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 160-164.

 17. Федусік В.В. Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Вікторія Володимирівна Федусік. – Одеса, 2001. – 20с.

 18. Шевченко Л. О . Дослідження особистісних особливостей жінок-злочинниць: автореферат дис... канд. психол. наук: 19.00.01 // Університет внутрішніх справ МВС України. – Харків, 1996. – 23 с.

 19. Подільчак О. М. Запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності, вчинених жінками / О. М. Подільчак // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матер. наук.-практ. семінару ( Харків, 9 листоп. 2004 р.). – К.; Х. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 125-128.Тема 12. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків. (6 годин)

 1. Наркотизм: соціальні, медичні, правові аспекті.

 2. Поняття наркотичних засобів. Поняття «обіг наркотичних засобів», «наркобізнес».

 3. Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов’язаних з незаконнім обігом наркотиків, в Україні й в світі.

 4. Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, в Україні й у світі.

 5. Наркотизм і злочинність.

 6. Антинаркотичне законодавство України.

 7. Наркомафія: можливості протидії.

Практичні завдання:

 1. За матеріалами вивчення матеріалу кримінального провадження (справи) провести кримінологічний аналіз особистості злочинця, який вчинив злочин в сфері незаконного обігу наркотиків, механізму злочинної поведінки даного злочину, причин і умов даного злочину.

 2. Проаналізувавши законодавство України, скласти схему, яка б відображала систему суб’єктів попередження злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків в Україні.

 3. Проаналізувати можливості адміністративного нагляду стосовно осіб, судимих за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, для попередження індивідуальної профілактики.

 4. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р.: загальна характеристика


Тестові завдання:

1. Зазначте, які критерії містить у собі термін «наркотичний засіб»:

а) медичний і соціальний;

б) соціальний і юридичний;

в) медичний, соціальний і юридичний.2. Яка з перерахованих найбільша кількість злочинів скоюється наркоманами:

а) насильницькі;

б) корисливі і корисливо-насильницькі;

в) корисливі;

г) корисливо-насильницькі.

3. Наркоманія – це:

а) хвороба, що характеризується потягом, що змінюється, до наркотику;

б) хвороба, що характеризується соціально-медичними явищами;

в) хвороба, що самодетермінується та характеризується потягом до наркотиків;г) хвороба, що характеризується нездоланим потягом до наркотиків.

Література:

 1. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 10. – С. 60

 2. Єдина конвенція про наркотичі засоби 1961 г. з поправками, які внесені до неї у відповідності з Протоколом 1972 р. про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961р. – ст. 4. – Нью - Йорк: ООН, 1977. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/.

 3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.

 4. Конвенція про психотропні засоби від 21 лютого 1971 року. – ст. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

 5. Легецький М. П. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і прекурсорів: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Легецький М. П. ; НАВСУ. – К., 2004. – 223 с. Тимошенко В.А. Державна політика у сфері контролю за наркотиками: стан та проблеми: аналітичний огляд / В.А.Тимошенко, В.А.Ященко; Держ. служба України з контролю за наркотиками. – Київ, 2012.- 31с.

 6. Наркоманія – зло національного рівня. УЗГ МВС України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/printable_article/970.

 7. Профілактика наркоманії серед молоді. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kr-admin.gov.ua/mol/molod/50.pdf.

 8. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України / [О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т.В. Бондар, Н.О. Рингач та ін.]. – К.: УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 176 с.

 9. Тимошенко В.А. Екологічна спрямованість державного контролю за наркотиками: кримінологічні проблеми / В.А.Тимошенко. – Київ: Логос, 2012. – 139с.

 10. Хруппа М. С. та ін. Антинаркотичне Законодавство України: історія та сучасність: Посібник [М.С. Хруппа та ін.] /За ред. О.М. Джужі. – Київ : 2005. – 79 с.


Тема 13. Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності. (6 годин)

 1. Стан пенітенціарної злочинності в Україні

 2. Умови, які сприяють злочинам засуджених

 3. Латентна пенітенціарна злочинність

 4. Основні причини латентності пенітенціарної злочинності

 5. Профілактика пенітенціарної злочинності

 6. Заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності


Практичні завдання:

 1. Використовуючи довідникову та статистичну інформацію з офіційного сайту Державної пенітенціарної служби в України (довідки про чисельність осіб, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої служби України, та довідки про осіб, які перебувають на обліках кримінально-виконавчих інспекцій) проаналізувати кількісні та якісні показники засуджених та ув’язнених як соціальної групи.

 2. Розробити методику вивчення особи засудженого, схильного до вчинення злочинів та порушення правил внутрішнього розпорядку у місцях позбавлення волі.

 3. Надати практичні рекомендації щодо вдосконалення форм, порядку та способів індивідуально-профілактичної роботи із засудженими.


Тестові завдання:

1. Що таке пенітенціарний рецидив?

а) вчинення злочину повторно;

б) вчинення злочину повторно після застосування заходів громадського впливу за перший злочин;

в) вчинення злочину під час відбуття покарання у кримінально-виконавчих установах;г) вчинення злочину після погашеної або знятої судимості за перший злочин.
Література:


 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. - № 3-4. - ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

 2. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, №30, ст.409.

 3. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. - № 13. - ст. 93.

 4. Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (1957 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 5. Декларація про захист всіх осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1975 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 6. Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1984р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 7. Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку (1979 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 8. Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням (Токійські правила, 1990 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 9. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 10. Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве. – М.: Права человека, 1996. – 240 с.

 11. Антонян Ю.М. Общая психологическая характеристика лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы // Проблемы острова помилованных убийц. – Вологда. – 1996. – С. 29-30.

 12. Багреева Е. Анализ понятий "социализация" и "ресоциализация" осужденных // Закон и право. - 2007. - № 3 . - С.96-97.

 13. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації в’язниці та перспективи створення служби пробації в Україні В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.

 14. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов'язані з позбавленням волі // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. - 2000. - № 3Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики / М.С. Рыбак. – Саратов, 2001. – 276 c.

 15. Степанюк А.Ф. Сущность исполнения наказания: [монография] / А.Ф. Степанюк. – Харьков: Фолио, 1999.– 256 c.


V. Методичні рекомендації

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка