І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)Сторінка4/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 7. Вивчення та протидія корисливій злочинності Методи виявлення латентних економічних злочинів в Україні. (6 годин)

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини.

 2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення..

 3. Структура економічної злочинності на сучасному етапі.

 4. Зворотній вплив економічної злочинності на суспільні відносини.

 5. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за законодавством України. .

 6. Макрорівневий аспект детермінації загальнокримінальної корисливої злочинності в контексті процесів маргіналізації (культурологічні особливості середовища; соціально-економічні умови життя населення; політична дестабілізація).

 7. Особливості групової свідомості та вчинення загальнокримінальних корисливих злочинів.

 8. Загальна характеристика системи попередження загальнокримінальної корисливої злочинності в Україні

 9. Основні суб`єкти попередження загальнокримінальної корисливої злочинності та їх компетенція.

 10. Перспективні напрямки вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні (альтернативні засоби розв’язання кримінальних конфліктів на корисливому підґрунті).

Практичні завдання:

 1. Схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні.

 2. Проаналізуйте особливості особистості загальнокримінального корисливого злочинця та механізму злочинної поведінки (за матеріалами конкретної кримінальної справи (кримінального провадження)).


Тестові завдання:

1. Відмінною рисою економічних злочинів є те, що вони скоюються:

а) фізичними особами;

б) юридичними особами;

в) посадовими і матеріально-відповідальними особами;

г) службовцями

2. Тіньова економіка - це:

а) економічна діяльність, що відрізняється від зафіксованої у документах;

б) сукупність неврахованих, нерегламентованих і протиправних видів

економічної діяльності;

в) сукупність протиправних видів діяльності, що чиняться в економічній сфері.

3. До “білокомірцевої злочинності” належать:

а) вбивства на замовлення;

б) економічні та комп’ютерні злочини;

в) торгівля зброєю;

г) контрабанда;

д) проституція.4. Однією з ознак загально кримінальної корисливої злочинності є:

а) наявність насильницького характеру;

б) втрата бажання заробляти гроші;

в) втрата бажання збільшувати прибутки:

г) наявність корисливого характеру;

д) збільшення рівня добробуту населення.Рекомендовані теми рефератів

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини.

 2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

 3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

 4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

 5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

 6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

 7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

 8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

 9. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.

 10. Віктимологічні фактори детермінації загальнокримінальних корисливих злочинів.

 11. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти власності.

 12. Особливості особи, яка вчиняє загальнокримінальні корисливі злочини.

 13. Психічні відхилення корисливих злочинців.

 14. Віктимологічна профілактика корисливих злочинів.Література:

 1. Бойко А. М. Теорія детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Андрій Михайлович Бойко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2009. – 40 с.

 2. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б. В. Волженкин. – СПб. : Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002. – 641 с.

 3. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні : феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін . – Х. : Право, 2011 . – 432 с.

 4. Гришко О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку / О. Гришко // Право України: юрид. журн. 2011.  № 8. С. 309-315.

 5. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання / К. Гуцалова // Юридичний журнал. – 2004. – № 11 (29). – С. 113-115.

 6. Дрёмин В. Н. «Отмывание» доходов: проблема законодательного определения / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 80-81.

 7. Дрёмин В. Н. Безработица как фактор воспроизводства преступности / В. Н. Дремин // Актуальні проблеми держави та права. – № 9. – 2000. – С. 77-82.

 8. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: монографія / О. О. Дудоров. – К. : Юридична практика, 2003. – 924 с.

 9. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

 10. Зелінський А. Ф. Корислива злочинна діяльність: монографія / А. Ф. Зелінський, М. Й. Коржанський. – К. : Генеза, 1998. – 144 с.

 11. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми / О. Г. Кальман. – Харків : Гімназія, 2003. – 352 с.

 12. Коміссарчук Ю. А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Юлія Анатоліївна Коміссарчук ; Київ. нац. ун-т внутріш. справ . – К., 2006. – 20 с.

 13. Коноваленко О. Рівень і тенденції корисливо-насильницьких злочинів проти приватної власності / О. Коноваленко // Право України: юрид. журн.  2007.  № 2. С. 78-82.

 14. Крівцун О. Б. Профілактика шахрайства, скоєного організованими злочинними группами / О. Б. Крівцун // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сборник науч. ст. 2005. С. 157-162.

 15. Кузнецов В. В. Кримінально-правова політика України в боротьбі з крадіжками майна  / В. В. Кузнецов // Наукові записки. 2000.  № 18. C. 44-48.

 16. Латов Ю. В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики / Ю. В. Латов. – Москва : Московский общественный научный фонд, 2001. – 284 с.

 17. Лютий В. Основні детермінанти крадіжок, що вчиняються в сільській місцевості / В. Лютий  // Право України: юрид. журн. 2009.  № 3. С. 148-152.

 18. Мартиненко Ю. Д. Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження розкрадань державного або колективного майна, що скоюються шляхом грабежу чи розбою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Юрій Дмитрович Мартиненко ; Нац. акад. внутр. справ України. К., 1997 . 22 с.

 19. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т. В. Мельничук. – О. : Фенікс, 2010. – 246 с.

 20. Мельничук Т. В. Ціна економічної злочинності: проблемні аспекти визначення та застосування / Т. В. Мельничук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 5. – С. 191-195.

 21. Миненок М. Г. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы / М. Г. Миненок, Д. М. Миненок. – СПб : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 365 с.

 22. Мінка П. Я. Проблеми протидії квартирним крадіжкам у сучасних умовах / П. Я. Мінка, Ю. В. Савицкая // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. 2006-. 2007.  №2. С. 304-310.

 23. Молокоедов В. В. Cращивание организованной и экономической преступности – новая форма криминальной активности [Електронний ресурс] : електронна база данних книг. – М. , 2005. – Режим доступу до сайту: http://bookinist.net/books/bookid-92671.html

 24. Озерський І. В. Економічна злочинність (поняттєво-правовий та психологічний аналіз) / І. В. Озерський, І. О. Кащук // Економіка. Фінанси. Право. – № 11. – 2004. – С. 22-27.

 25. Плохова В. И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность / В. И. Плохова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 198 с.

 26. Попович В. М. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки / В. М. Попович // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2002. – № 5. – С. 62-65.

 27. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія / В. М. Попович. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. – 546 с.

 28. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 25. – ст. 263.

 29. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 90. – стор. 7. – стаття 2576.

 30. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – стор. 95. – стаття 20.

 31. Про охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 року № 4616-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – стор. 40. – стаття 8.

 32. Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції: указ Президента України від 18 листопада 2005 року № 1615/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1615/2005.

 33. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): постанова Кабінету Міністрів України та Національного Банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 35. – стор. 157. – стаття 1630.

 34. Севрюков А. П. Характеристика жертв грабежей / А. П. Севрюков // Российский следователь.  2001.  №5. C. 39-43.

 35. Стрельцов Е. Л. Экономическая преступность в Украине: курс лекций / Е. Л. Стрельцов. – Одесса: АО Бахва, 1997. – 572 с.

 36. Стрельцов Є. Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: навч. посібник / Є. Л. Стрельцов. – О. : АстроПринт, 2000. – 476 с.

 37. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів / В. Тацій // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1 (13). – С. 13-18.

 38. Ущаповський В. Ф. Деформація економічних відносин як одна з умов розвитку організованої злочинності / В. Ф. Ущаповський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2004. № 6. С. 110-117.

 39. Шапочка С. В. Шахрайство - корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення  / С. В. Шапочка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн.  2004.  № 9. С. 173-178.

 40. Швидкий О. Г.  Профілактика та припинення злочинів, пов'язаних з квартирними крадіжками / О. Г. Швидкий // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць.  2005.  № 1. С. 192-200.

 41. Шиян В. Корыстная женская преступность и её предупреждение / В. Шиян // Профессионал. – 2004. – № 4. – С. 27-34.

 42. Шоткинов С. А. К вопросу о мотивации корыстной женской преступности / С. А. Шоткинов // Государство и право. – 2004. – № 9. – С. 105-109.

 43. Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Юлія Леонідовна Шуляк ; Нац. акад. внутрішніх справ. К., 2011. 20 с.

 44. Юхно О. О. Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олександр Олександрович Юхно ; Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2005. – 20 с.


Тема 8. Вивчення та протидія насильницькій злочинності. (6 годин)

 1. Кримінологічна характеристика окремих видів насильницької злочинності.

 2. Проблеми попередження насильства в сім’ї.

 3. Психічні аномалії осіб, що вчиняють насильницькі злочини.

 4. Перспективи вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні.


Практичні завдання

 1. За матеріалами конкретної кримінальної справи (кримінального провадження) проаналізувати особливості особистості насильницького злочинця та механізму злочинної поведінки.

 2. На основі статистичних даних МВС України за останні роки визначити місце насильницької злочинності та її окремих видів у загальній структурі злочинності та динаміку насильницької злочинності.

 3. Проаналізувавши чинне законодавство України, скласти схему, яка б відображала систему суб’єктів попередження насильницької злочинності та їх повноваження.


Тестові завдання:

 1. Які тенденції характерні для насильницької злочинності?

а) зменшення питомої ваги посягань;

б) збільшення кількості насильницьких злочинів, що не представляють великої суспільної небезпеки;

в) насильницькі злочини стали найбільш розповсюдженими у структурі загальної злочинності.

2. До якого типу насильницьких злочинців відноситься серійний вбивця Чікотіло?

а) раціональний;

б) імпульсивний;

в) патологічний;г) конформний.
Рекомендовані теми рефератів

 1. Соціал-дарвінізм та його значення у поясненні агресивної поведінки.

 2. Віктимологічні фактори у системі сучасних детермінант насильницької злочинності.

 3. Особливості попередження насильницьких злочинів представників влади.

 4. Нормативно-правова база попередження насильницької в Україні


Література

 1. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 2. Європейська конвенція щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів: конвенция Ради Європи від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319

 3. Про попередження насильства в сім`ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 4. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – стор. 1108. – стаття 354.

 5. Антонян Ю. М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью / Ю. М. Антонян // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 62-70.

 6. Валуйська М. Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марина Юріївна Валуйська ; Національна юридична академія України  ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 18 с.

 7. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навчальний посібник / В. В. Голіна. – X. : НЮАУ, – 1997. – 52 с.

 8. Головкін Б. М.  Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць – 2009. – № 3 – С. 221-230.

 9. Демчіхіна Є. С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх / Є. С. Демчіхіна  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 86-90.

 10. Дрёмин В. Н. Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности / [С. В. Кивалов, В. Н. Дрёмин, М. Е. Черкес и др.] // Социально-правовые аспекты терроризма: монография / под ред. М. Е. Черкеса. – Одесса : Феникс, 2003. – С. 193-212.

 11. Дрёмин В. Н. Насилие в механизме криминализации общества / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2006. – № 29. – С. 532-537.

 12. Дрёмин В. Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 8. – С. 78-83.

 13. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье / В. Н. Дремин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 12. – С. 53-58.

 14. Зелинская Н. А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – № 8. – С. 98-104.

 15. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: вища школа / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

 16. Йосипів А. О.  Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Алла Олексіївна Йосипів ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с. 

 17. Йосипів А. О.  Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43 – С. 569-574.

 18. Ігнатов О. М.  Зовнішні обставини вчинення насильницьких злочинів працівниками органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов   // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – 2008. – С. 223-227.

 19. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів,що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов'язані з службовою діяльністю / О. М. Ігнатов // Наше право: Спеціалізоване видання. – 2008. –  № 4. – С. 101-105.

 20. Ігнатов О. М. Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 529-535.

 21. Кулик Л. М. Ознаки насильницької злочинності/ Л. М. Кулик // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 128-132.

 22. Подільчак О. М.  Насильницькі злочини: особистісні детермінанти / О. М. Подільчак // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 90. – С. 158-166.

 23. Сердюк П. П. Пропаганда насильства і жорстокості як фактор насильницької та організованої злочинності / П. П. Сердюк // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научн. статей / П. П. Сердюк [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ] – ( Библиотека журнала) // «Юридический вестник». – Одесса : ФЕНИКС, 2003. – С. 167-176.

 24. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Світлана Аполлінанаріївна Шалгунова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2013. – 34 с.

 25. Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови / Світлана Шалгунова // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. – 2011. – № 2. – С. 104-111.


Тема 9. Вивчення та протидія рецидивній, професійній та організованій злочинності. (8 годин)

 1. Тюремна субкультура як складова кримінальної субкультури.

 2. Причини та умови пенітенціарної злочинності.

 3. Спеціально-кримінологічні заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності.

 4. Ресоціалізація осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.

 5. Соціально-демографічна характеристика особи рецидивіста.

 6. Рецидивонебезпечні злочини: поняття та класифікація.

 7. Поводження з професійними злочинцями в зарубіжних країнах.


Практичні завдання:

 1. Аналіз особливостей особистості рецидивного злочинця та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретних кримінальних проваджень (кримінальних справ)). 

 2. На основі статистичних даних МВС України вирахуйте динаміку вчинення окремих видів злочинів організованими злочинними угрупованнями та визначте, які види організованої злочинної діяльності найбільш характерні для України.

 3. Порівняльний правовий аналіз ст. 2 (п. «с») Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та ст. 28 (ч. 3, 4) КК України.


Тестові завдання:

1. Що таке кримінологічний рецидив?

а) вчинення злочину у місцях позбавлення волі;

б) вчинення злочину в момент непогашеної або не знятої судимості;

в) вчинення злочинів більш ніж два рази;

г) повторне вчинення злочину, незалежно від знятої або погашеної судимості за попередній злочин чи притягнення до кримінальної відповідальності.

2. До ознак професійної злочинності відносять:

а) певні вміння людини;

б) злочин як вид існування людини;

в) взаємовідносини з злочинним світом;

г) сталий вид злочинної діяльності зв’язаний з певними вміннями людини які приносять їй кошти для існування і мають взаємовідносини з злочинним світом.

3. Дайте нормативне визначення організованої злочинності.

а) сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угрупувань;

б) об’єднання двох і більше осіб для досягнення певної злочинної мети;

в) організована група з певним розподілом ролей;

г) заняття чітко визначеним видом злочинної діяльності.

4. Види організованих злочинних угрупувань за рівнем їх організації

а) організована група та злочинна організація

б) організована група, злочинна організація та мафія

в) організована група, злочинна організація, мафія та мафіозне об’єднання.5. Що таке транснаціональна злочинність:

а) окремий вид злочинності, що має міжнародний характер;

б) складова частина організованої злочинності;

в) один з видів групової злочинності;

г) об’єднання професійних злочинців;

д) різновид банди.


Рекомендовані теми рефератів

 1. Історія виникнення та розвитку професійної злочинності.

 2. Особистість професійного злочинця.

 3. Феномен кримінальної кар’єри.

 4. Поняття, ознаки та елементи кримінальної субкультури.

 5. Кримінально-правове та кримінологічне розуміння рецидиву.

 6. Тенденціїі рецидивної злочинності.

 7. Бандитизм як вид організованої злочинної діяльності.

 8. Соціальна база організованої злочинності.

 9. Зарубіжна практика протидії організованій злочинності.

 10. Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

 11. Участь колишніх співробітників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності.

 12. Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.

 13. Можливості визначення організованої злочинності в законодавстві та доктрині: український та світовий досвід.


Література

 1. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Ніколайченко В. В., Батиргареєва В. С., Денисов С. Ф., Стрелковська Ю. О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=3976

 2. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Батиргареєва В., Чужа О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2874

 3. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 576 с.

 4. Будз В. Ф. Жіноча рецидивна злочинність у сучасній Україні: проблеми детермінації / В. Ф. Будз // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2008. – № 1. – С. 136-147.

 5. Бурбело Р. Ю. Специфіка правосвідомості особи професійного злочинця / Р. Ю. Бурбело // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 55. – С. 515-520.

 6. Вербенський М. Г. Стан і тенденції рецидивної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський, І. О. Кисельов // Право і суспільство. – 2012. – №1. – С. 221-226.

 7. Вербенський М. Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 101-106.

 8. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність : кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Михайло Георгійович Вербенський ; Дніпропетровськ. держ. у-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2010. – 40 с.

 9. Відловська І. Я. Співвідношення професійної та організованої злочинності: порівняльний аналіз Німеччини та України / І. Я. Відловська // Порівняльне правознавство: зб. наук. праць : сучасний стан і перспективи розвитку. – 2013. – С. 331-333.

 10. Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження. Монографія / В. В. Голіна – Х., Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

 11. Головина Г. В. Личность участника организованной преступной деятельности / Г. В. Головина // Следователь. – 2004. – № 1. – С. 40-42.

 12. Головкін Б. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості / Б. Головкін // Вісник прокуратури. – 2010. –  № 6. – С. 82-92.

 13. Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность / А. И. Гуров. – М., 1990. – 390 с.

 14. Дрёмин В. Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор / В. Н. Дрёмин // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. Сборник научных трудов. – М., 1989. – С. 162-167.

 15. Дрёмин В. Н. Организованная преступность и криминальная культура: механизмы взаимодетерминации / В. Н. Дрёмин // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина] – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – С. 78-88.

 16. Дрёмин В. Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика / В. Н. Дрёмин // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності: збірник наукових статей / [за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна] – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: ФЕНИКС, 2003. – С. 12-25.

 17. Дрёмин В. Н. Уголовный терроризм как фактор организованной преступности / В. Н. Дрёмин // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – О. : 1997. – С. 219-224.

 18. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование) / А. Ф. Зелинский. – Х., 1980. – 152 с.

 19. Зелінська Н. А. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності / Н. А. Зелінська, В. М. Дрьомін // Юридичний вісник. – 2011. – № 1. – С. 34-39.

 20. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789

 21. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення / С. Кравчук // Право України. – 2011. – № 8. – С. 301-308.

 22. Мельник С. М. Оцінка діяльності оперативних підрозділів в аспекті боротьби з організованою злочинністю / С. М. Мельник // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 26-29.

 23. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т. В. Мельничук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Фенікс, 2010. – 246 с.

 24. Мельничук Т. В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм / Т. В. Мельничук // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина]. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2005. – С. 185-203.

 25. Муляр О. Організована злочинність - складне суспільно небезпечне явище / Оксана Муляр // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 92-98.

 26. Оболенцев В. Ф. Попередження рецидивної злочинності / В. Ф. Оболенцев, К. М. Оробець // Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 68. – С. 108-113.

 27. Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації про організовану злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Володимирівна Одинцова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 18 с.

 28. Оробець К. М. Структура механізму детермінації професійної злочинності / К. М. Оробець // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 70-74.

 29. Пісоцька Н. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Наталія Миколаївна Пісоцька ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2001. – 17 с.

 30. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – ст. 455.

 31. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 32. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17 березня 2011 року № 3160-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – ст. 380.

 33. Прутяний С. О. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Олександрович Прутяний ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

 34. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності / Едуард Расюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 147-150.

 35. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі / С. Скоков // Право України: юрид. журн. – 1999. – № 2. – C. 84-86.

 36. Скулиш Є. Д. Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом / Є. Д. Скулиш, В. О. Глушков // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 190-194.

 37. Стихарна І. С. Характеристика етнічних організованих злочинних груп / І. С. Стихарна // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 51-52.

 38. Стрелковская Ю. А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности / Ю. А. Стрелковская // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / [В. Н. Дрёмин, А. А. Березовский, Н. А. Орловская и др.] : под ред. В. Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.

 39. Стрелковська Ю. О. Маргінальність як чинник рецидивної злочинності / Ю. О. Стрелковська // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 1994. – 2011. – Вип. 60. – С. 123-131.

 40. Строїч В. Взаємозв'язки у розвитку організованої злочинності та формуванні кримінальних ринків в Україні / Василь Строїч // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 233-239.

 41. Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання / О. Шостко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 198-203.

 42. Щербаков С. В. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы предупреждения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Васильович Щербаков. – М., 2009. – 26 с.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка