И кадрів державної служби зайнятості україни збірник науково-методичних рекомендацій Науково-методичне забезпечення професійної орієнтації безробітних: психологічний аспект Київ 2012


Емпіричне вивчення Я-концепції аплікантаСторінка3/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.34 Mb.
#10206
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Емпіричне вивчення Я-концепції апліканта

в соціально-психологічній ситуації безробіття

Умови сьогодення й особливості ринку праці ставлять жорсткі вимоги до конкурентоспроможності, компетентності, професіоналізму, поведінки, життєвої активності безробітного на ринку праці. Сучасний етап його розвитку викликає потребу більш глибокого дослідження не тільки змісту таких понять, як "активність безробітного на ринку праці", але й пошуку індикаторів такої активності, основних чинників (як зовнішніх, так і внутрішніх) її стимулювання, оскільки існують різні рівні активності людей, різна її спрямованість (конструктивна чи деструктивна) та динамічність протягом життя. Постало практичне питання – як підвищити активність власної життєдіяльності людини. Як відомо, активність може стимулюватися, з одного боку, ставленням до життя як до вже поставленого кимсь завдання (суспільством, традиціями, найближчим оточенням та ін.), а із другого – ставленням до життя як до відкритого, творчого завдання, коли необхідно вийти за межі своєї визначеності (наприклад, ситуації безробіття, що склалася на життєвому шляху людини).

Індикатором активності апліканта на ринку праці може стати експертна оцінка його поведінки працівниками центру зайнятості, до якого він звернувся по допомогу [8, с.16–19]. Проте, як показало дослідження, експертна оцінка потребує:

по-перше, гарного знання працівниками центру зайнятості психології особистості безробітного;

по-друге, наявності практичних навичок візуальної психодіагностики [9];

по-третє, чимало часу для спостереження.

Альтернативою цьому може стати психологічна діагностика (самодіагностика) основних складових Я-концепції людини: її Я-образу; рівня адекватності самооцінки; самовизначення власної ефективності людини у сфері діяльності та спілкування; показників самоактуалізації апліканта на ринку праці та, нарешті, ясності Я-концепції в цілому.

Передусім привернемо увагу до організації емпіричного дослідження в центрах зайнятості різних регіонів України, методів і процедур дослідження Я-концепції та її складових.

В цілому дослідження було здійснено з метою:


 • виявити вікові психологічні характеристики Я-образу аплікантів;

 • визначити особливості глобальної самооцінки аплікантів на грунті часткових самооцінок їх суб’єктного потенціалу – на рівні організму, індивіда, особистості, індивідуальності та абсолютного суб’єкта;

 • встановити особливості самовизначення ефективності апліканта у сфері діяльності та спілкування;

 • виявити передумови активності безробітних на ринку праці через встановлення рівнів їхньої самоактуалізації, оскільки вона, на думку багатьох дослідників, є найбільш адекватною, методично розробленою і виступає операційним аналогом особистісної зрілості;

 • визначити рівень ясності Я-концепції.

Для вирішення цих завдань був розроблений діагностичний комплекс самооцінювання, який включає :

 1. П'ятифакторну модель Голдберга.

 2. Самооцінюючий тест суб'єктного потенціалу (автори О.В. Киричук, С.О. Тарасюк).

 3. Показник самоефективності у сферах діяльності і спілкування (тест Моддуса-Шеєра адаптований А.В. Бояринцевою)

 4. Короткий індекс самоактуалізації (автор Кембелл).

 5. Показник ясності Я-концепції (автор Кембелл).

Діагностичний комплекс був апробований у всіх обласних центрах зайнятості України (всього 450 безробітних).
П'ятифакторна модель Голдберга

Психологічні складові Я-образу апліканта можуть бути найрізноманітнішими. В результаті пілотажних досліджень було обрано п’ятифакторну модель Голдберга (1962 р.), який запропонував “Наскрізний біполярний перелік”, яким апліканти чи працівники центрів зайнятості можуть скористатися для швидкого одержання оцінок за параметрами Великої П’ятірки [10, с.290–291].За п’ятифакторною моделлю Голдберга безробітним було дано завдання описати себе таким (такою), яким (якою) вони бачать себе в даний час; описати себе яким (якою) вони будуть у цілому в типових ситуаціях у порівнянні себе з іншими знайомими людьми тієї ж статі й приблизно в такому ж віці. Таким чином, за допомогою п’ятифакторної моделі можна з’ясувати феноменологію Я-образу за п’ятибальною шкалою.

Інтроверсія – екстраверсія (ІЕ) – вимірює широту та інтенсивність міжособових взаємодій; рівень активності; потребу в зовнішній стимуляції; здатність радіти життю:

 • мовчазний – говіркий;

 • не напористий – напористий;

 • не любитель пригод – любитель пригод;

 • не енергійний – енергійний;

 • боязкий – зухвалий.

Антагонізм – доброзичливість (АД) – вимірює якість ставлення людини до інших людей на всьому континуумі від співчуття до ворожості в думках, відчуттях і діях:

 • злий – добрий;

 • не схильний до співробітництва – схильний до співробітництва;

 • егоїстичний – не егоїстичний;

 • недовірливий – довірливий;

 • жадібний – щедрий.

Незібраність – свідомість (НС) – вимірює ступінь організованості, наполегливості і мотивованості індивіда в цілеспрямованій поведінці, ступінь протиставлення людей надійних і вимогливих тим, хто апатичний і не ретельний в роботі:

 • неорганізований – організований;

 • безвідповідальний – відповідальний;

 • непрактичний – практичний;

 • недбалий – ретельний;

 • ледачий – старанний.

Емоційна стабільність – нейротизм (ЕН) – вимірює пристосованість або емоційну нестабільність. Ідентифікує індивідів, схильних до неприємних переживань (дистрессів), схильних до надмірних пристрастей і поривів, до ідей, далеких від реальності, і до неадекватних реакцій на дійсність:

 • розслаблений – напружений;

 • спокійний – нервовий;

 • стабільний – нестабільний;

 • задоволений – незадоволений;

 • не емоційний – емоційний.

Закритість – відкритість новому досвіду (ЗВ) – вимірює активний пошук нового досвіду і визнання його самостійної цінності; терпимість до чужого, незвичного і дослідницький інтерес до нього:

 • не творчий – творчий;

 • з бідною уявою – з багатою уявою;

 • недопитливий – допитливий;

 • не схильний до роздумів – схильний до роздумів;

 • не рефлексивний – рефлексивний;

 • недосвідчений – досвідчений.


Завдання 1. Самооціночний тест «Велика п'ятірка». Намагайтесь як можна точніше описати себе. Опишіть себе таким (такою), яким (якою) Ви бачите в даний час. а не таким (такою) яким (якою) Ви хотіли б бачити себе в майбутньому. Опишіть себе яким (якою) Ви буваєте в цілому, в типових ситуаціях, у порівнянні з іншими знайомими людьми тієї ж статі і, приблизно, такого ж віку. На кожній з наведених нижче шкал обведіть кружечком цифру, яка найкраще описує Вас по даній якості.Дуже

Помірно

Ні те, ні інше

Помірно

ДужеІЕ(Е) мовчазний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

говіркий

не напористий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

напористий

не любитель пригод

1

2

3

4

5

6

7

8

9

любитель пригод

не енергійний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

енергійний

боязкий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

зухвалийАД(А) недобрий 1

2

3

4

5

6

7

8

9

добрий

не схильний до співробітництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

схильний до співробітництва

егоїстичний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

не егоїстичний

недовірливий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

довірливий

жадібний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

щедрий


НС(С) неорганізований

1

2

3

4

5

6

7

8

9

організований

безвідповідальний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

відповідальний

непрактичний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

практичний

недбалий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ретельний

ледачий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

старанний


ЕН(М) розслаблений

1

2

3


4

5

6

7

8

9

напружений

Приймає усе легко

1

2

3

4

5

6

7

8

9

нервовий

стабільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

не стабільний

задоволений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

не задоволений

не емоційний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

емоційний


ЗВ(О) не схильний до уяви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

з багатою уявою

не творчий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

творчий

недопитливий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

допитливий

не схильний до роздумів

(не рефлексивний)1

2

3

4

5

6

7

8

9

схильний до роздумів

(рефлексивний)недосвідчений

1

2


3

4

5

6

7

8

9

досвідченийДуже

Помірно

Ні те, ні інше

Помірно

Дуже


Показник по кожному із феноменів Я-образу становить 9 балів, максимальний показник по кожному із п’яти факторів – 45 балів.

Приклад оцінювання:

Показник інтроверсія – екстраверсія (ІЕ) - від 0 до 45 балів. Чим ближче показник до 45 балів, тим людина більш екстравертована, і навпаки.

Психодіагностичне дослідження проводилося нами лише після повного усвідомлення досліджуваними мети тестування, а також мети використання цієї інформації. Психодіагностичні виміри велися в стандартизованих та контрольованих умовах, що також підкріплювало правдивість вимірів.


Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка