І-ііі ступенів (розробка проекту школи майбутнього)Скачати 261.28 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір261.28 Kb.
#978
Відділ освіти

Нікопольської державної адміністрації


Кам’янська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів(розробка проекту школи майбутнього)

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctb-35nl_rn7elapn1wrfx1hul_8cd8_z_1nv5r_1vbnsnudpgnmt5sp5yg

ПідготувалиКавалер Юрій Володимирович, директор школи

Городецька Наталія Іванівна, заст. директора з навч.-вих. роботи

Кавалер Олена Володимирівна, заст. директора з виховної роботи


2011 рік

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОШУКУhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrtt9hc2xs96_gogmh-yfolw4vpw4vmo12ayku09uzgkzet8hsamvgyvjaf

Метою олімпізму є повсюдне становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з тим, щоб сприяти створенню мирного суспільства, яке піклується про збереження людської гідності.

За роки незалежності України в системі соціально-педагогічних цінностей відбулися кардинальні зміни. Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, підвищення соціальної мобільності і ролі особистості вимагають нових підходів до розробки методології освіти, сучасних технологій виховання і навчання, формування освітнього простору як гаранта розвитку особистості. В педагогічній науці формується нова парадигма освіти й виховання, спрямована на створення соціально-педагогічних і психологічних умов, сприятливих для інтенсивного самоствердження, самовдосконалення особистості.

Головною метою освітніх зусиль стає повне розкриття можливостей і здібностей особистості, її духовного потенціалу, щоб вона була спроможною в мінливій реальності спиратися, перш за все, на власні сили, власний розум і волю, якості загальнолюдської моралі. Все це, безумовно робить гострою і актуальною проблему духовної самореалізації особистості, тобто її автономного самоствердження, самовиразу, саморозвитку, самопізнання, самовиховання.

Ще Аристотель, а пізніше Спіноза розглядали самовираження духовних і фізичних здібностей людини як мету її життя. Великий Сократ говорив про гармонію тілесного і духовного, як про істину, що є органічною єдністю розуму, добра, краси та знань.

Бачення гармонійного розвитку особистості знайшло своє відображення у визначенні олімпізму, який є життєвою філософією, що звеличує та об'єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі й розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, олімпізм прагне створити такий спосіб життя, який базувався б на радощах, здобутих через зусилля, освітніх цінностях доброго прикладу та повазі універсальних етичних принципів.

У цьому понятті втілені заповітні мрії ініціатора відродження сучасних Олімпійських ігор П'єра де Кубертена, який вважав необхідним одночасний розвиток духовних, інтелектуальних та фізичних якостей людини. Його бачення олімпійської педагогіки було багатогранним. Вона охоплювала різноманітні дисципліни, які мали чітко визначені соціально-культурні та гуманістичні цілі.

Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, виховання покоління, здатного вчитись протягом усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Вивчення історії олімпійського руху, його ідеалів і цінностей, місця у системі явищ сучасного суспільства має велике виховне й освітнє значення. Саме тому у нинішніх умовах особливого значення набуває олімпійська освіта.

Інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес має важливе практичне значення. Адже вона здатна підвищити ефективність формування фізично, психічно, соціально і духовно здорової особистості. Сучасна концепція олімпізму вбирає поряд з іншими філософсько-педагогічну складову, суть якої полягає у тому, що, спираючись на переваги спортивно-ігрового метода виховання, можна забезпечити всебічний розумовий, моральний і фізичний розвиток особистості, поєднати заняття фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя. Фізкультурно-спортивна діяльність, що здійснюється спираючись на ідеали і цінності олімпізму, – ефективний засіб розвитку системи ціннісних орієнтацій дитини, її моральності та реального способу життя. Вона дає змогу виховати дитину психічно, духовно і фізично здоровим патріотом, працездатним, толерантним, законослухняним, який у повсякденному житті дотримується правил чесної гри.

img_0922.jpg

ІІ. ОСНОВНА ІДЕЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Початок ХХІ століття означений складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття, здатного не лише дати адекватну оцінку неоднозначним трансформаційним процесом, а й зазирнути в майбутнє. Триває болісний процес переоцінки цінностей, долання усталених стереотипів, які заважають по-новому подивитися на проблеми становлення людини, як суб’єкта життєтворчості, спроможної виробити свій життєвий проект, упевнено приймати історичний виклик ХХІ століття. Сучасна парадигма освіти ставить у центрі освітньої системи компетентну особистість, яка володіє новими інформаційними технологіями, здатна чітко і критично мислити, застосовувати відкритий та винахідливий підходи до розв’язання проблем і прийняття рішень, а також почуття соціальної відповідальності. img_3521.jpg

Збереження та покращення здоров’я дітей та молоді є одним із головних завдань національної системи освіти. Наша мета – здорова людська особистість. Таким чином, настав час знаходити ефективні засоби і методи формування такої людини, людини майбутнього, в основі якого є збереження і покращення здоров’я дітей, батьків та вчителів.img_3521.jpg

Дослідження, які проводить Український науково-дослідницький інститут охорони здоров’я дітей та підлітків МОЗ України свідчать про погіршення з кожним роком здоров’я школярів, дитяча патологія стає все більш комбінованою і ускладненою.

Маючи відповідну інфраструктуру, співпрацюючи з іншими закладами освіти, позашкільними установами, з органами місцевого самоврядування, підприємцями стало можливим створити освітній округ на базі Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів та більш глибоко впроваджувати олімпійську освіту в навчально-виховний процес.

Опрацьовуючи технології, покладені в основу олімпійської освіти, ми не залишимо поза увагою необхідність всебічного ефективного навчання та виховання дітей. Ось у цьому напрямку ми будемо рухатись, бо рух - це життя. Хай виходять із наших стін здорові та розумні люди, це буде запорукою їхніх життєвих успіхів, а успішні громадяни створять успішну державу.img_0118.jpgВ контексті зазначе-ного, педколектив, плідно працюючи над обґрунту-ванням моделі навчально-виховної системи, перспек-тивами оновлення вихов-ного процесу, над розробкою організаційної структури, яка б ефективно сприяла розвитку особистості учня, обрав пріоритетний напрям роботи закладу – впровадження ідей олімпізму та став школою олімпійської освіти, працюючи над ефективним втіленням проекту школи майбутнього.

Основна мета проекту – виховання у школярів традицій та культури здорового способу життя на засадах гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму засобами креативної освіти, забезпечення всебічного розумового, морального і фізичного розвитку особистості, поєднання занять фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя.

Завдання проекту:

 • формування світогляду учнів, основу якого становить моральність, патріотизм, здоровий спосіб життя;

 • формування громадянської життєвої позиції на основі гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму;

 • формування позитивних мотивацій до збереження та зміцнення здоров’я, фізичного і духовного розвитку;

 • набуття знань про олімпізм, історію олімпійського руху як одну зі сторін культурної спадщини людства, виховання на цій основі почуття національної гордості;

 • створення умов для розвитку природних здібностей, нахилів і талантів дитини;

 • формування почуття інтернаціоналізму, взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри через набуття знань про міжнародний олімпійський рух. 4.jpg3.jpg

img_3518.jpg

ІІІ. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Об’єкт дослідження – впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес школи майбутнього.

В ході реалізації проекту очікується сформованість та розвиток компетентностей:

 • інформаційної, що містить комплекс знань про олімпізм, олімпійський рух, олімпійські цінності, здоровий спосіб життя, відображає спрямованість на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я та основні способи й умови його збереження;

 • операційної, що містить підходи до засвоєння учнями цінностей олімпізму, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів;

 • мотиваційної, що спрямована на формування в учнів мотивацій на задоволення соціально значущих і особистісно орієнтованих потреб на основі олімпійської ідеології, індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичною культурою і спортом.

Очікувані результати:

 • Забезпечення якості навчально-виховного процесу через впровадження олімпійської освіти. комп\'ютерний 2

 • Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес.

 • Інтеграція учнів у соціокультурний простір.

 • Виховання та розвиток фізично, морально та духовно здорової особистості, здатної до створення проекту власного життя та самореалізації.

 • Подальший розвиток системи якісного партнерства школи з батьківською громадою, закладами освіти, позашкільними установами, медичними та психолого-педагогічними службами, органами місцевого самоврядування, підприємцями.

 • Розвиток інтерактивних технологій, підвищення інноваційної культури педагогічних кадрів.

 • Поширення ідей олімпізму за межі освітнього округу.

комп\'ютерний 2комп\'ютерний 2

комп\'ютерний 2
комп\'ютерний 2комп\'ютерний 2
ІV. ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має початкову, основну і старшу школу.Школа I ступеня (початкова) – перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи).

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко мов-леннєвими, пізнавальними і контрольно-оцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.pict0071.jpg

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та культура здорового способу життя. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Разом з тим найпершою, необхідною умовою успішного розвитку кожної людини, а тим більше молодшого школяра, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання дітей було, є і залишається здоров’я. Від ставлення людини до здоров’я багато в чому залежить його збереження і зміцнення. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, займатися фізкультурою і спортом – одне з найважливіших завдань сучасної школи.

Реалізація цих завдань відбувається через викладання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», в яку входять предмети: основи здоров’я, фізична культура та урок футболу, позакласної та позаурочної діяльності, проведення ранкової гімнастики, фізхвилинок, рухливих ігр.

У процесі навчання вирішуються такі завдання: • формування уявлення про здоров’я;

 • популяризація олімпійських ідеалів, як складової загальної культури людини;

 • розвиток фізичних сил, рухових здібностей;

 • формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я;

 • виховання на цій основі почуття інтернаціоналізму, толерантності, національної гордості, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Особливістю проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що засвоєння інформації та формування життєвих навичок потребують багаторазового вправляння. Тому доцільна практична, ігрова, індивідуальна та групова діяльність учнів. Обов’язковим є зв’язок із життєвим досвідом дітей, урахування умов у яких діти перебувають вдома, широке використання народних традицій та звичок .

Структура уроків повинна бути гнучкою, органічно поєднувати навчально-пізнавальну та оздоровчу-рухову діяльність учнів, включати різні види вправ, групової співпраці.

Особливого значення для формування в учнів олімпійських знань, здорового способу життя, безпечної поведінки та рухової активності має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення.педколектив 080.jpg

Одним з важливих факторів ефективності реалізації предметів є особистість вчителя, його спосіб життя, ставлення до спорту, власного здоров’я, особистий приклад.Основна школа (5-9 класи)

Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Основна школа в своєму складі містить класи з допрофільним вивченням окремих предметів відповідно до профілю (спортивного). На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання.

Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні однією іноземною мовою та російською мовою. Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Разом з тим відбувається розширення досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стійкої мотивації і потреби щодо свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та психічних якостей, використання засобів фізичного виховання, спорту в організації здорового способу життя.

Реалізація поставлених завдань відбувається на уроках (фізкультури, олімпійської освіти, основ здоров’я, біології, світової літератури, художньої культури, образотворчого мистецтва, інших) та в позаурочний час (годинах спілкування, відкритих виховних заходах, змаганнях, конкурсах, турнірах, спортивних сімейних святах та інших).p9010157.jpg

На етапі допрофільної підготовки учнів важливим є діагностування інтересів та нахилів учнів, вивчення думки батьків щодо запровадження того чи іншого профілю. Починаючи з 8-го класу введено вивчення окремих предметів, які в подальшому стануть профільними в старшій школі.Старша школа 10-11клас

Старша школа функціонує як профільна, спортивного напряму. На базі школи у 2010 році рішенням Нікопольської районної ради було створено освітній округ спортивного напряму, до складу якого входять сім загальноосвітніх закладів.

Для здійснення профільного навчання спортивного напрямку створена відповідна матеріальна база, кадри і бажання учнів займатися фізичною культурою та спортом. Ми маємо спортивний та гімнастичний, тенісний та тренажерний зали, спортивні майданчики, необхідний інвентар. У школі працюють три вчителі фізкультури, які мають вищу фахову освіту. Учні нашої школи постійно займають призові місця у спартакіадах змаганнях, турнірах району, захищали честь Нікопольщини на обласних і всеукраїнських змаганнях.

Програму з фізичної культури у профільних (10-11) класах реалізовується за рахунок обов'язкового компоненту — п’яти годин навчального плану фізичної культури та двох годин Захисту Вітчизни. У всіх інших класах - три години на тиждень. Зміст програми фізичної культури наповнювали за модульним принципом, вибрані модулі найкраще забезпечують розвиток виховних аспектів всього навчально-виховного процесу, розвивають почуття колективізму, взаємовиручки, взаємодопомоги.

Для проведення занять з теоретичної і тактичної підготовки учнів створено музей спортивної слави Нікопольщини та кабінет олімпійської освіти. Де можна ознайомитись із здобутками наших земляків на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, здобути знання з олімпійської тематики та спорту.p5190037.jpg

Основна мета олімпійського уроку - виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху, формування в них навичок та культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом. Реалізуючи навчальні, пізнавальні та виховні завдання, вчитель самостійно обирає форми, методи та методичні прийоми роботи на уроці, враховуючи вікові та індивідуальні особливості класних колективів. Зміст уроку повинен відповідати дидактичним принципам: науковості, доступності, послідовності. У процесі уроку доцільно застосовувати наочні та технічні засоби навчання, тексти літературних джерел. До участі в уроці бажано залучити учасників Олімпійських Ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, що мають спортивні досягнення. У підготовці та проведенні олімпійського уроку має брати участь весь педагогічний колектив навчального закладу.

Так, на уроках іноземної мови можна вивчити найуживаніші вирази з інших мов, розповісти про уславленого атлета, столиці країн, де проходили Ігри.img_2371.jpg

Вчителі історії та географії можуть допомогти учням визначити географічне положення та ознайомитись із країнами, де проводились Олімпійські Ігри, позначити на карті столиці цих країн.

Уроки трудового навчання можна використати для виготовлення паперових голубів, медалей, подарунків переможцям.

Уроки образотворчого мистецтва дають можливість підготувати плакати, розробити ескізи і виготовити емблеми, організувати виставку або конкурс малюнків на спортивну тематику.

Вчителі зарубіжної літератури можуть ознайомити учнів з безсмертним творінням П’єра де Кубертена «Одою спорту».

На уроках фізичної культури учні готуються до участі та суддівства олімпійських змагань.

У початкових класах доцільно провести цей урок разом з батьками як свято фізичної культури та спорту. У процесі заходу варто нагадати про користь ранкової гігієнічної гімнастики, загартування, місце рухової активності в режимі дня, ознайомити з олімпійською символікою.

В основній школі для проведення уроку можна обрати такі форми роботи, як різноманітні інтелектуальні або рольові ігри, тренінги; вікторини, конкурси віршів, малюнків. Елементом уроку для учнів 5-7 класів може бути знайомство з міфами та легендами про виникнення Олімпійських Ігор, ознайомлення з олімпійською символікою та ритуалами.

Учням цікаво буде дізнатись, яке місце займали фізичні вправи в житті видатних людей. Так, Піфагор був не тільки великим математиком, але ще й олімпійським чемпіоном з кулачного бою. Батько медицини Гіппократ, філософи Платон і Сократ, поети Софокл і Євріпід були володарями різних спортивних нагород, учасниками Олімпійських Ігор.

Олімпійські уроки можна проводити як з учнями одного класу так і з учнями однієї паралелі класів. педколектив 080.jpg

Форма проведення олімпійського уроку залежить від творчості вчителів. Вони можуть бути теоретичними, практичними або комплексними. Форми і методи роботи, що будуть використані на уроці, повинні відповідати віковим особливостям учнів, враховуючи специфіку класних колективів, потреби та інтереси учнів. Важливо залучати школярів до активної участі, використовуючи їхні знання, природні здібності і таланти.

Важливо, щоб під час проведення олімпійського уроку використовувались олімпійські символи, а при проведенні його у вигляді змагань – олімпійські церемонії та ритуали: урочиста церемонія відкриття, естафета олімпійського вогню, запалення олімпійського вогню, підняття олімпійського прапора, складання присяги учасниками і суддями, церемонія нагородження та урочиста церемонія закриття.p5190025.jpg

p5190025.jpg

p5190025.jpg
p5190025.jpg
V. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації.»

М.Х.Мескон.

Запорукою успішного втіленням та подальшого розвитку будь-яких інноваційних процесів в освітній галузі є грамотно організована управлінська діяльність та оволодіння системним підходом до управління навчальним закладом.

Управління навчальним закладом – це цілеспрямована, активна взаємодія керівника з іншими учасниками освітнього процесу з метою забезпечення оптимального функціонування установи та переведення її на більш високий якісний рівень, що по-суті і є метою втілення проекту школи майбутнього.

Загальні функції управління, послідовно змінюючи одна одну, утворюють управлінський цикл:Інформація

Аналіз
Регулювання Планування

Контроль Організація

Кожна окрема функція має глобальну та конкретну мету. Глобальна співпадає з метою управління в цілому, а конкретна пов’язана із завданнями, які керівник розв’язує на певному етапі управлінського циклу.Аналітично-прогностична функція спрямована на аналіз інформації, визначення проблем, об’єктивну оцінку ситуації, складання прогнозу та моделювання майбутнього.

Планування – це функція управління, сутність якої полягає у визначенні перспектив, цілей та шляхів досягнення, прогнозування результатів.

Сутність організаційно-координаційної функції управління полягає у визначенні місця і ролі кожного педагога в досягненні поставлених цілей та реалізації планів, координації всіх наявних ресурсів (часу, кадрів, матеріально-технічної бази, фінансів).Контрольна-оціночна функція управління забезпечує моніторинг досягнення цілей, оцінка кінцевих результатів та їх якості.

Регулювання – це функція, сутність якої полягає в коригуванні за наслідками контролю.

Працюючи над розробкою та реалізацією проекту «Школи олімпійської освіти» та проходячи весь управлінський цикл (тобто виконуючи системний аналіз, планування, організацію, контроль та регулювання інформації), адміністрація здійснила наступні практичні кроки: • створення концепції розвитку школи майбутнього;

 • удосконалення моделі випускника школи;

 • визначення цілей та завдань;

 • проведення моніторингу навчально-виховної діяльності та корегування роботи за його наслідками;

 • створення умов розвитку кожного педагога та колективу в цілому;

 • постановка перед кожним вчителем таких завдань, де він може найкраще себе реалізувати на користь загальній справі;

 • всіляка підтримка творчих та високопрофесійних педагогів-експерементаторів, колективу вчителів-однодумців в цілому;

 • створення умов для реалізації наукової організації праці;

 • створення умов для якісної підготовки кадрів;

 • забезпечення психологічного та медичного супроводу освіти;

 • введення в навчально-виховних процес курсу «Знавець олімпійського спорту»;

 • створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • удосконалення матеріально-технічної бази.

img_0339.jpg

VІ. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ

У ПРАКТИКУ РОБОТИ ШКОЛИ

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – це освітній заклад, що забезпечує науково-теоретичну, гуманістичну, загальнокультурну підготовку учнів, розширює можливості їх соціалізації, ефективніше готує випускників школи до мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.Пріоритетним напрямком роботи школи є розвиток інноваційної особистості, здатної до самореалізації, засобами креативної освіти.

Кредо школи: «Кожна дитина – сонце, тож даймо їй можливість світити!»

dscn1215

У навчальному закладі створено діапазон для здобуття кожною дитиною якісної освіти відповідно до інтелектуального потенціалу та творчих здібностей, умови для формування культури здорового способу життя та апробації інструментарію оцінювання рівня досягнень з різних параметрів життєвої компетентності. • Фахове забезпечення проекту

Навчально-виховний процес у закладі забезпечують: 31 вчитель, бібліотекар, практичний психолог, медична сестра. З них: 10 вчителів-методистів, 2 старших вчителя, 8 вчителів нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 3 переможці та призери районних та обласних конкурсів «Вчитель року». • Ресурсне забезпечення

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та районного бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески батьків та спонсорів школи. • Матеріально-технічна база

Матеріально-технічну базу закладу складають: img_6407.jpg

  • 26 навчальних кабінетів,

  • методичний кабінет,

  • кабінет методики виховної роботи,

  • актовий зал (на 240 місць),

  • зал боротьби дзюдо,

  • гімнастичний, спортивний, тренажерний та тенісний зали,

  • стадіон зі спортивним майданчиком,

  • кабінет-музей спортивної слави та олімпійської освіти,100_0008.jpg

  • історичний музей,

  • медпункт,

  • кабінет практичного психолога,

  • спальня на 30 ліжок,

  • 2 комп’ютерні кабінети, мультиме-дійний проектор, інтерактивна дошка,

  • їдальня. • Навчально-методичний супровід

Успішна реалізація концепції «Школи олімпійської освіти» можлива за умови організації навчально-виховного процесу на гуманістичних цінностях олімпійського руху, формування у школярів навичок та культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом.

У практику роботи школи олімпійська освіта впроваджується, використовуючи як урочні, так і позаурочні форми роботи. Тільки поєднання навчання і виховання, набуття учнями певних знань та здатність використовувати ці знання у повсякденному житті можуть принести бажані результати.Уроки з фізичної культури

Уроки з загальноос-вітніх предметів

Олімпійські уроки

Факульта-тивні заняття

Фізкультурно-спортивна діяльність

Спор-тив-ні зма-гання
Заняття в гуртках

Заняття в спец.

секціях

Олім-пійсь-кий день бігу

Малі олім-пійсь-кі

ігри

Олімп. читання

Виховні години

Олімп. тижні

Олімпійські вікторини

«Спортивний Оскар»

Творчі конкурси

Олімпійська освіта

Урочні форми

Позаурочні форми

Фізкультурно-спортивна діяльність
Пошуко-ва робота

Робота лекторсь-ких груп

Туристично-екскурсійна робота

Зважаючи на те, що однією з основних форм впровадження олімпійської освіти є олімпійський урок, в процесі його проведення вирішується сукупність освітніх, виховних та оздоровчих завдань, а його зміст відповідає дидактичним принципам: науковості, доступності, послідовності, наочності. У процесі уроку використовується дидактичний матеріал, застосовуються технічні засоби навчання. Форми і методи роботи, що використовуються на уроці, відповідають віковим особливостям учнів, враховуючи специфіку класних колективів, потреби та інтереси дітей. Школярі залучаються до активної участі, використовуються їхні знання, природні здібності і таланти.

При вивченні предмета учні набувають знання:


 • з історії Олімпійських ігор Стародавньої Греції та сучасності, сучасного олімпійського руху, його завдань, цінностей та ідеалів олімпізму;

 • про спорт та його види, засоби і методи спортивної підготовки;

 • про соціально-культурний та гуманістичний потенціал спорту та його роль у формуванні здорового способу життя людини;

 • про концептуальні засади та основні ідеї і цінності гуманізму у міжособистісних стосунках.

Практичні роботи сприяють особистісному зростанню школярів, залученню їх до олімпійського руху, здорового способу життя, розвитку природних здібностей, використання набутих знань і умінь у повсякденному житті.

Організаційно-методична система викладання навчального матеріалу спрямована на розвиток самостійності, творчості, критичності, толерантності, креативності, забезпечує умови для самореалізації та морального й фізичного самовдосконалення, нейтралізує зовнішні аморальні впливи середовища.

До участі в олімпійських уроках залучаються учасники Олімпійських ігор, відомі спортсмени, тренери, випускники навчального закладу, які мають спортивні досягнення, діячі культури і мистецтва. Велику користь у справі виховання школя-рів, встановленні добрих відносин взаєморозуміння, взаємоповаги і співробіт-ництва сім’ї і школи відіграє участь батьків у навчально-виховному процесі.img_0527.jpg

У процесі урочної діяльності теоретичні питання олімпійської тематики розглядаються під час викладання майже всіх предметів. Фізкультурно-спортивна діяльність разом із теоретичним матеріалом проводиться на уроках фізичної культури, основ захисту Вітчизни, олімпійських уроках.

Важливо, щоб заходи, спрямовані на популяризацію олімпійських ідеалів, надавали дітям можливість відчути радість, досягнути у процесі чесної спортивної боротьби, а надбані спортивні етичні принципи – використовувати у повсякденному житті.

Активне впровадження ідеології олімпізму в навчально-виховний процес дозволяє протистояти негативному впливу вулиці, засобів масової інформації, протистояти соціальним хворобам, сприяти формуванню потреби життя без пагубних звичок, що, у свою чергу, є фундаментом благополучної, патріотичної, гуманістично орієнтованої нації. Тому більшість виховних заходів фізкультурно-олімпійського спрямування організовуються та проводяться саме з цією метою.p9150255.jpgp9150255.jpgp9150255.jpg • Зустрічі та змагання на призи Заслуженого майстра спорту, бронзового призера Олімпійських ігор в Сіднеї Романа Щуренка, чемпіона світу зі скалолазіння Максима Степкового, дворазового чемпіона України Дмитра Топчієва, чемпіона СРСР з футболу серед юнаків Андрія Клименка.p9150238.jpgp9150255.jpg • Районні легкоатлетичні змагання «Кам’янські античні ігри» на призи Заслуженого майстра спорту СРСР, багаторазової світової рекордсменки з легкої атлетики Наталії Миколаївни Грачової.

p9150306.jpgp9150306.jpg • Традиційний «Спортивний Оскар» (підведення підсумків роботи з фізичної культури та спорту).

p2180026.jpgp2180026.jpg • «Ігри патріотів» за участю Заслуженого майстра спорту, бронзового призера Олімпійських ігор в Сіднеї Романа Щуренка.

Працюючі над підвищенням рівня розвитку фізичних сил, рухових здібностей, а також рівня життєдіяльності та стану здоров’я учнів, педагогічний колектив школи дбає про гармонійний розвиток дітей, їх всебічну освітню підготовку.

Так у 2010 році школа стала призером Всеукраїнського конкурсу на визнання кращої моделі організації навчально-виховної роботи школи олімпійської освіти, є лауреатом ХІІІ та ХIV Національних конкурсів шкільних газет. Учні школи щороку стають призерами та переможцями районних олімпіад з базових дисциплін, районних та обласних конкурсів та змагань: у 2010/2011 навчальному році маємо: 10 призових місць Міжнародного рівня, 1 перемогу на Всеукраїнських змаганнях, 7 призових місць в обласних конкурсах, 23 призових місця в районних конкурсах та 13 призових місць у районному турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У 2011 році команда учнів школи здобула перемогу у перших Всеукраїнських змаганнях «Олімпійське лелеченя», які проходили в МДЦ «Артек».sam_0103.jpgsam_0103.jpgsam_0103.jpg
Вчитель-методист фізичного виховання Клименко О.Г. отримав від Міністра освіти і науки Д.Табачника почесну грамоту за особливі заслуги в розвиток фізичного виховання та освітньої галузі (2011 рік).

Вчитель-методист фізичного виховання, Відмінник освіти України Корнєв М.Д. став лауреатом обласної педагогічної премії (2011 рік). • Партнерські відносини

Партнерська співпраця школи та інших державних інститутів щодо забезпечення якісної освіти, зокрема олімпійської, виглядає таким чином:

Ефективність формування фізично, психічно, соціально і духовно здорової особистості в процесі навчально-виховної діяльності забезпечують досвідчені педагоги, бібліотекар, практичний психолог, медична сестра. Також педколектив тісно співпрацює з районною медико-психолого-педагогічною службою та районним Будинком дитячої творчості, що діють на базі школи.

З метою популяризації та розповсюдження гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму серед дітей та юнацтва у 2007 році Національним Олімпійським комітетом України було ініційовано створення Всеукраїнської мережі шкіл олімпійської освіти. Проектом передбачалася організація навчально-виховної роботи, в основу якої покладено гуманістичну ідеологію олімпізму. Отже, Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів з 2007 року працює за проектом «Олімпійська педагогіка в системі роботи загальноосвітніх навчальних закладів України».сертификат.jpg

Всебічну допомогу в організації методичної роботи надає Київський Національний універ-ситет фізичного виховання і спорту згідно з угодою про науково-методичну співпрацю Кам’янської ЗОШ та Науково-дослідним інститутом Національ-ного університету фізичного виховання та спорту (2011 р.). pb160688.jpgДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує якісний супровід з питань впровадження в практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та технологій та підвищення педагогічної кваліфікації кадрів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Єрмолова В.М. Олімпійська освіта у школі: Методичний посібник. – К.:, 2009.
 1. Булатова М.М. Твій перший олімпійський путівник: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доп. – К.: Олімпійська література, 2007.
 1. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. – Х.: Видав. група «Основа», 2007.
 1. noc-ukr.org>Укр.
 1. osvita.org/ua
 1. olimparena.org.>index.php.

Каталог: proekti
proekti -> Рішення № ­­­­­ " " грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного
proekti -> Розділ VІ. Акцизний податок
proekti -> Рішення № " Про розгляд питань по регулюванню земельних відносин "
proekti -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № статут комунальної установи «міська клінічна лікарня №3 імені професора л. Й. Алейнікової» (нова редакція) м. Одеса 2013
proekti -> Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб

Скачати 261.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка