І. А. Марченко, методист навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності інноваційний аспект організаційно-методичного супроводу роботи з розвитку здібностей І обдарувань учнів



Скачати 193.62 Kb.
Дата конвертації04.04.2016
Розмір193.62 Kb.


І.А. Марченко,

методист навчально-методичного відділу

інноваційної діяльності

та інтелектуальної власності
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ РОБОТИ З РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ

І ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ

(З досвіду діяльності педагогічного колективу комунального закладу «Навально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області)
В наших вихованцях дрімають задатки талановитих математиків й фізиків, філологів й істориків, біологів та інженерів, майстрів творчої праці в полі й біля верстата. Ці таланти розкриються тільки тоді, коли кожний учень зустріне у вихователеві ту «живу воду», без якої всі задатки засихають.
В.О. Сухомлинський
Характерною ознакою сучасності є здатність до оновлення, тобто іноваційність (лат. іnnovatio – оновлення, зміна), адже подолання кризи освіти, наявність якої визнається й учителями, й науковцями, й широкою громадськістю, неможливе без її реформування відповідно до вимог часу.

Інновація - вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності [1].

Як зазначає І.М. Дичківська, «прагнення до змін, зняття певних обмежень на інноваційну діяльність прислужилися зародженню широкого інноваційного руху в системі освіти. Неабиякі можливості для якісних змін в освіті повязанаі з інтенсивним розвитком «засобів комунікації та інформаційних технологій» [2].

Формування особистості творця нового інформаційного суспільства, компетентного, здатного до дії, прийняття самостійних рішень, самореалізації та навчання впродовж життя – потреба сучасного етапу суспільного розвитку. Це одне із основних завдань реформування традиційної системи освіти, яка, базуючись на вимогах Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, розбудовується в напрямку пошуку технологій розкриття резервів творчого потенціалу учнів, їх самореалізації в творчій діяльності.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що система освіти має забезпечувати «…підготовку людей високої освіченості й культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх та інформаційних технологій» [3].

Нова українська держава, нове суспільство потребує нового вчителя, нового учня. Тому зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду завжди було й буде актуальною проблемою.

Педагогічні інновації виконують безліч функцій у розвитку освітньої системи й стають масовим явищем, вимагають управління творчими пошуками вчителів.

Саме з цієї точки зору в сучасних умовах особливої ваги набуває проблема створення умов для раннього виявлення (діагностування) та розвитку здібностей та обдарувань учнів, гуманістичного, соціально-орієнтованого виховання молодого покоління.

Першочерговими завданнями сучасної школи є створення сприятливих умов для вияву та розвитку талантів і здібностей дітей, для їх самовизначення, конкурентноспроможності та повноцінного життя, формування особистості, що усвідомлює цінність творчості. У зв’язку з цим діяльність педагогічного колективу має бути спрямована на розвиток самостійного мислення дитини, її індивідуальних творчих здібностей.

Провідна роль в організації навчально-виховного процесу завжди належала й належить учителеві. Саме він здійснює керівництво процесом навчання, шукає оптимальні способи організації уроку з метою інтенсифікації навчання й розвитку творчої індивідуальності учнів.

Створення умов для розвитку інноваційної діяльності і формування інноваційного простору є одним з головних напрямів в освітній політиці комунального закладу «Навально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (директор Матяшова Л.П.).

Актуальні завдання педагогічного колективу комунального закладу «Навально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області: пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра, як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Вчителі навчального закладу використовують такі педагогічні технології (наприклад, створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом), з допомогою яких учні поповнюють знання й уміння з навчальних предметів й розвивають такі якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання.

У НВО інформаційно-комунікаційні технології впроваджуються у багатьох напрямках діяльності, зокрема оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. У школі є два комп'ютерних класи на 18 робочих місць, один клас з інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором й 4 класи з мультимедійною підтримкою та доступом до Інтернет. Використовуються в навчально-виховному процесі також електронні засоби навчального призначення, розроблені вчителями та учнями школи. Широко використовуються комп'ютери сучасних модифікацій і в управлінській діяльності.

З 2012 року заклад почав працювати за Програмою інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів «Школи-новатори», враховуючи те, що в умовах широкої модернізації сучасної освіти важливим чинником цього процесу є інноваційна діяльність навчального закладу, визначення основних напрямків інноваційної діяльності (додаток 1) пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів. Для реалізації вищезазначених завдань надзвичайно важливим є долучення школи до світового інноваційного процесу. Це дозволить нашому закладу ознайомитися зі світовим передовим досвідом, що буде сприяти виробленню власної стратегії розвитку закладу.



Пріоритетними напрямками роботи вчителів закладу є:

1. Створення умов для розвитку та самореалізації природних і набутих здібностей, соціального досвіду учня на 3 рівнях:

- як особистість, що здатна до саморозвитку;

- як особистість, що здатна до спілкування в інформаційному середовищі;

- як особистість, що виявляє громадянську якість – патріотизм.

2. Упровадження і активне (системне) використання вчителями в освітньому середовищі школи інформаційно-комунікативних технологій з метою продукування ідеї «навчання протягом життя».

3. Застосування форм родинно-шкільного виховання, що активізують передачу батьками власного позитивного соціального досвіду дітям, сприяють зміцненню духовних надбань українського народу, мотивують молодь до досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.

Для розв’язання цих актуальних проблем, а також для забезпечення впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм і методів роботи, інформаційно-комунікативних технологій, у закладі склалася система методичної роботи. Вона спрямована на підвищення теоретичного і професійного рівня вчителів, поглиблення, переорієнтацію, трансформацію педагогічних знань відповідно до створеної інноваційної освітньої системи, проведення методичних заходів з метою розвитку творчих можливостей педагогів, на комп’ютерну підтримку предметів різних циклів, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.

Методична робота у навчально-виховному об’єднанні будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні-досліджень, покращення якості методичних розробок; підвищення рівня навчально–виховного процесу в школі й здійснюється за напрямками:


 • інновації в змісті навчання та виховання;

 • упровадження інтерактивних форм і методів навчання й виховання;

 • інновації у формах і методах управління закладом освіти.

В основу управлінської діяльності адміністрації школи покладено системно-цільовий підхід, спрямований на формування професійної компетентності, упровадження різних форм засідань педагогічної ради: ділова гра, педагогічна дискусія, круглий стіл, педагогічний ринг, аукціон педагогічних знахідок – перетворив педраду на орган, який об’єднує вчителів спільною турботою про сьогодення й майбутнє шкільного життя, дає змогу відстоювати свою позицію, створює умови для підвищення педагогічної майстерності.

Адміністрацією навчального закладу розроблено план дій з упровадження інформатизації і технологізації у навчально-виховний процес. Проведені практичні заняття, семінари-практикуми з метою ліквідації комп’ютерної неграмотності членів колективу; вчителем інформатики проведені курси за програмою «Основи інформаційно-комунікативних технологій», курси «Інтел. Навчання для майбутнього»; розширено спектр технічних засобів навчання.

Результатом цієї роботи школи є підвищення ефективності управління процесом навчання через упровадження інформаційних проектів, мультимедійних засобів навчання, використання комп’ютерної мережі Інтернет для дистанційної освіти.

Для забезпечення колективного керівництва науково-методичною роботою в школі щорічно створюється науково - методична рада, відповідно до Положення, що регламентує її роботу. До складу науково - методичної ради увійшли директор школи, кандидат технічних наук Неділько С.О., заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів, психолог, завідуюча бібліотекою. Науково-методична рада спрямовує діяльність закладу на якісне вдосконалення навчальної та методичної роботи, впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, затверджує плани і контролює їх виконання, вирішує питання обміну інформацією та досвідом у сфері навчально-методичної та виховної роботи, розглядає питання навчально-методичної роботи, скеровує зусилля колективу на забезпечення ефективних форм неперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вивчення й узагальнення передових педагогічних ідей і досвідів, поліпшення діяльності навчального закладу.

З метою ефективного впровадження інноваційних технологій у практику, вчителі постійно знаходяться у творчому пошуку. Навчально-виховний процес школи залежить від теоретичної, педагогічної, методичної майстерності вчителя. Саме тому пріоритетними напрямами роботи школи є:

- упровадження інноваційних педагогічних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

- удосконалення системи роботи методичних об’єднання;

- підвищення професійного рівня вчителів;

- розробка методичних матеріалів і програм;

- творча самореалізація особистості через учнівське самоврядування;

- надання переваги пріоритету моральності, духовності, здоровому способу життя як провідним компонентам гармонійного виховання всебічно розвиненої людини майбутнього;

- вивчення, узагальнення, упровадження кращого педагогічного досвіду шкіл міста, області, України.

Для реалізації завдань організаційно-методичного супроводу роботи з розвитку здібностей і обдарувань учнів у НВО розроблена модель роботи закладу над науково-методичною проблемою «Творче життя особистості – умова діяльності школи в режимі розвитку» (рис. 1).

Рис. 1. Технологічна схема моделі роботи закладу над науково-методичною проблемою «Творче життя особистості – умова діяльності школи в режимі розвитку»


Для реалізації методичної проблеми у школі працюють творчі групи вчителів, проводяться науково-практичні семінари, круглі столи, майстер-класи з упровадженням інноваційних методів навчання, презентації творчого досвіду вчителів.

З метою безперервного вдосконалення рівня педагогічної майстерності учителів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі певної науки (навчального предмета) і методики його викладання протягом року в закладі проводилась науково-методична робота за такими основними напрямками: науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчального закладу, інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників, консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук та практичне вирішення таких завдань:

• створити єдиний інформаційний простір і регулювати інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрувати цінний досвід досягнень в освітній практиці;

• забезпечити ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організовувати та діагностувати освітньо - виховний процес;

• організувати роботу зі створення нормативно-правової бази функціонування й розвитку освітньої установи;

• сприяти створенню програмно-методичного та наукового забезпечення навчально-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

• забезпечити створення сприятливої творчої атмосфери для здійснення пошукової, дослідно-експериментальної діяльності вчителів;

• ефективніше використовувати творчий потенціал педагогів з високим рівнем дидактичних умінь в системі методичної роботи школи;

• забезпечити проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

• здійснювати контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

• керувати процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогічних працівників, сприяти організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

• співпрацювати з ЦМСПС, ОІППО, вищими навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

З метою забезпечення дієвості системи внутрішньошкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи адміністрація закладу:

• організовує активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

• сприяє підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.

Формування готовності учителя до змін передбачає цілу низку аспектів таких як розвиток професійних компетенцій, наділення вчителів ключовими повноваженнями у розробці та запровадженні інновацій навчального процесу, формування у них відчуття причетності до змін, мотивацію до досягнення високих результатів професійної діяльності.

Провідною формою організації науково-методичної роботи є циклові методичні об’єднання та методичні об’єднання, діяльність яких спрямовується на удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування. У навчальному закладі організовано роботу 6 циклових методичних об’єднань:

• вчителів української мови та літератури, російської мови, світової літератури з проблеми «Формування готовності вчителів до проектновпроваджувальної діяльності інноваційних технологій навчання», (керівник Гаркуша О.С.);

• вчителів початкових класів та вихователів ГПД з проблеми «Виявлення потенційних можливостей і розвиток особистостей кожного школяра в навчально-виховному процесі, формування життєвої компетентності у молодших школярів» (керівник Мельник Т.О.);

• вчителів математики, інформатики, фізики та астрономії з проблеми «Впровадження компетентнісно - орієнованого підходу в навчально-виховний процес при вивченні природничо-математичних дисциплін» (керівник Сербіна Н.О.);

• вчителів хімії, біології, географії, економіки, основ здоров’я та ОБЖ з проблеми «Використання програмованих засобів навчання на уроках хімії, біології, географії, економіки, основ здоров’я та ОБЖ» (керівник Тикул О.А.);

• вчителів історії, права, етики з проблеми «Формування предметних компетенцій учнів як умова самореалізації особистості» (керівник Пінчук В.Д.);

• вчителів музики, образотворчого мистецтва та гуртків художньо-естетичного та декоративно-ужиткового з проблеми «Розвиток соціальної та творчої активності учнів в процесі навчальної та гурткової роботи» (керівник Краснюк О.Є.) та 4 методичних об’єднання вчителів - предметників:

• вчителів іноземної мови з проблеми «Компетентнісний підхід та інтерактивні методи навчання іноземних мов» (керівник Галкіна Т.К.);

• вчителів фізичної культури з проблеми «Урок як основна форма роботи з фізичної культури в школі» (керівник Карасьова А.Є.);

• вчителів трудового навчання з проблеми «Розвиток інтересу до предмета і народної творчості на уроках трудового навчання» (керівник Пич Л.П.);

• класних керівників 5-7 та 8-11 класів з проблеми «Формування ключових компетенцій учнів під час виховного процесу» (керівник Аброскіна О.В.).

В закладі функціонує школа молодого вчителя «Шлях до майстерності», робота якої спрямована на допомогу молодому вчителю у підвищенні його професіоналізму, базуючись на аналізі його методичних труднощів, на вивченні індивідуальних психофізичних рис особливості вчителя та адаптація його в процесі самовиховання до педагогічної діяльності.

У навчальному закладі створена модель особистісно-орієнтованого підходу до росту професійної майстерності педагогічних працівників за такими етапами:

- мотивація індивідуальної сфери вчителя (прагнення вчителя досягти успіху, результату);

- діагностика здібностей та можливостей педагога;

- планування та організація індивідуальних форм роботи з вчителями (розробляється індивідуальна траєкторія професійного та особистісного росту);

- індивідуальна практична діяльність, спрямована на розвиток особистих здібностей(опрацювання сучасних науково-методичних посібників, знайомство з перспективним педагогічним досвідом, курсова перепідготовка, участь у роботі або спостереження за роботою творчих груп, майстер-класів, педрад, участь у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності тощо);

- практичне застосування вчителями набутих знань з метою визначення рівня досягнення поставленої мети (закріплення позитивного досвіду у своїй діяльності);

- контроль і узагальнення досягнутих результатів;

- висновки і проектування наступної діяльності.

Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові методики.

Основними ознаками педагогічних технологій, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми, є: ускладнення змісту навчального матеріалу; збільшення обсягу теоретичного матеріалу; виконання учнями індивідуальних завдань; впровадження науково-дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності учнів; підвищення рівня самостійної роботи; створення умов для реалізації природних обдаровань дитини.

Для здійснення організаційно-методичного забезпечення розвитку здібностей і обдарувань учнів у НВО розроблена Програма роботи з обдарованою молоддю, метою якої є подальший розвиток загальношкільної системи виявлення та відбору обдарованої молоді, забезпечення підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.

Основними завданнями Програми є:



 • забезпечення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку обдарованої молоді закладу;

 • розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методичного супроводу розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

 • залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

 • оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;

 • піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;

 • задоволення потреб суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих учнів;

 • забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального потенціалу;

 • визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для талановитих учнів;

 • визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків.

Програма охоплює стратегічні напрями реалізації роботи щодо виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої учнівської молоді, допрофесійну підготовку особистості шляхом виконання таких основних завдань:

 • науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

 • створення системи пошуку обдарованої молоді;

 • навчання, виховання і розвиток обдарованої молоді;

 • забезпечення соціально-правових гарантій.

Перший етап Комплексної програми щодо роботи з обдарованою молоддю у НВО – виявлення таких дітей. Наступній етап – розвиток обдарованих дітей (рис. 2).

Схема пошуку обдарованих дітей


Рис. 1. Схема пошуку обдарованих дітей.


Для організації роботи з розвитку здібностей і обдарувань учнів в навчально-виховному об’єднанні розроблено алгоритм діяльності:

1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів шляхом використання спеціальних методик розвитку:



 • оперативної пам’яті;

 • пам’яті на образи;

 • проведення тестів для визначення інтелектуального потенціалу дитини.

2. Запровадження діагностики для вивчення інтересів особистості; створення банку даних обдарованих учнів.

Для того, щоб робота з обдарованими дітьми не була епізодичною, а складалася в певну систему, психологічна служба і педагоги здійснюють діагностику розвитку учнів з початкової школи. Результати діагностики заносяться в картку динаміки розвитку обдарованої дитини. Одне з головних завдань вчителя на цьому етапі - побачити загальні та універсальні здібності учнів.

3. Проведення мотиваційної роботи з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів.

4. Організація системної роботи за такими лініями:



 • класи з поглибленим вивченням предметів (поглиблене вивчення англійської мови починається з 1-го класу, поглиблене вивчення математики - з 5-го класу);

 • робота з обдарованими учнями за індивідуальним планом;

 • взаємодія вчителя із психологом та класним керівником;

 • дослідницька діяльність учнів, які навчаються в МАН та НТУ;

 • участь у різноманітних міжнародних та національних конкурсах (конкурси УМАКО «Сузір’я»: «Мирний космос», «Космічні фантазії», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок», Всеукраїнський конкурс «Лелека», Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», Міжнародний конкурс «Русский медвежонок» тощо);

 • робота факультативів, курсів за вибором, гуртків;

 • предметні олімпіади, предметні інтернет–олімпіади (хімія, географія, математика, інформатика);

 • самоосвітня діяльність учнів (заочно-аерокосмічна школа «Всесвіт»);

 • змістовна позакласна робота (залучення учнів до Міжнародної освітньої мережі I*EARN, громадська дитяча екологічна організація «Біосвіт» і міська інтелектуальна ліга школярів «Ризик» створені на базі нашого закладу).

 • стимулювання саморозвитку.

Якість навчання стає ключовою проблемою вітчизняної та світової освіти. Нові соціально-економічні умови, на ґрунті яких розбудовується наше суспільство, вимагають створення освіти нового змісту.
Використана література

1. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012  № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»). – Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. / І.М. Дичківська. – Київ: Академвидав. – 2004. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://ebk.net.ua.

3. Національна доктрина розвитку освіти України (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002). – Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.


Додаток 1.
Напрямки інноваційної діяльності НВО № 25 «загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради


Напрямок

Вид діяльності

Відповідальний

Організація та основні аспекти

1. Школа, що керує знаннями: аналіз та самоаналіз роботи закладу, побудова відповідних діаграм, які відображають результат.

2. Робота в програмі „Обдарована особистість”, співпраця з ВНЗ, самостійне ліцейське наукове товариство.

3. Портфоліо як інноваційна форма оцінювання діяльності педагога і методичного об'єднання

4. Експериментальний майданчик “Intel”

5. Дистанційна освіта «Використання соціальних сервісів Веб.2.0»


Матяшова Л.П.

Лазур-Шевцова Т.А.

Колот Г.П.
Шибіста В.В.

Лазур-Шевцова Т.А.



Інноваційні технології в навчальному процесі

1. Корпоративні види діяльності.

2. Інформаційні технології:

(апробація НПЗ)

Алгебра, Геометрія

ОБЖ

Хімія


3. Проектне навчання:

«ПРОЕКТ – це 5 “П”: Проблема – Планування – Пошук інформації - Продукт – Презентація»;

Інформаційно-комп'ютерні технології в проектній і науково-дослідній діяльності учнів


Сербіна Н.О.
Сербіна Н.О.

Кобрін В.В.

Шибіста В.Ю.

Романова М.В.

Тикул О.А.

Колмакова Т.В.

Пінчук В.Д.

Дуда О.А.




Телекомунікаційні проекти

1.I*EARN-UKRAINE

Global Teenager Project (GTP)

Вчителю, перед твоїм ім'ям схиляюсь я...

Подарунок для мами

Живемо ми в школі чи виживаємо?

Зарубіжний куточок твого краю


Їх коріння - в Україні

Комп'ютерний сленг

Что в имени тебе моём

Мій край - легенда


Christmas Card

Мердак Н.А., Галкіна Т.К.

Могильда О.П., Левшун А. М.

Новіченко Н.В.,

Печененко М.В.,

Лазур-Шевцова Т.А.,

Коверга О.О.,Пінчук В.Д.

Чеботарьова О.О., Романов М.В.

Шибіста В. Ю.

Мердак Н. А.

Чернецька О. В.

Кобрін В.В.

Тикул О. А.

Юрченко С.В.


Розвиток інтелектуальних здібностей

 1. Інтелект-ліга

 2. Учнівське самоврядування. Формування ключових компетенцій учнів

3. Критичне мислення

Аброскіна О.В.

Різаненко О.І.


Мельник Т.О.

Інтерактивні проекти

 1. „Кенгуру”

 2. „Левеня”

 3. „Колосок”

 4. „Сузір’я”

Сербіна Н.О.

Шигонова О.П.

Левшун А.М.

Кобрін В.В.






База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка