Хід засідання I. Організаційний етапСкачати 144.65 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір144.65 Kb.
#24665
Хід засідання

I. Організаційний етап: формування мікрогруп (методичних
об'єднань та динамічних груп) для проведення «розумового штурму».

II. Інструктаж щодо роботи над досліджуваним питанням.
ПІ. Мотивація.

Матеріал для вступного слова

Враховуючи результати внутрішньошкільного контролю в поточно­му навчальному році, використовуючи досвід інших шкіл, вивчаючи систему роботи окремих педагогів, можна скласти своєрідний список найхарактерніших недоліків у роботі вчителів. Такими типовими ва­дами організації та проведення стандартних уроків є: • невідповідність структури уроку його типу;

 • пасивність учнів на уроці;

 • неефективний вибір методів та прийомів навчання;

 • одноманітність педагогічної техніки;

 • переважна описовість (усна розповідь учителя) на найважливі­шому етапі уроку — етапі подачі нового матеріалу;

 • брак диференціації навчання;

 • однобока функція вчителя (оповідача) та учня (слухача);

 • разове лінійне викладання нового матеріалу;

 • недостатнє використання таких відомих методів активізації дум­ки, як підсумок, узагальнення, порівняння, зіставлення, аналогія тощо;

 • занадто швидкий перехід до практичних вправ при недостатньо­му засвоєнні теоретичного матеріалу;

 • недостатній розвиток умінь і навичок;

 • епізодичне використання міжпредметних зв'язків;

 • етап актуалізації раніше набутих знань перед подачею нового ма­теріалу ще не став обов'язковим елементом структури уроку;

 • недостатнє використання підручника як первинного джерела знань і як засобу організації самостійної роботи учня;

 • затягування етапу перевірки домашнього завдання (25 хв);

 • етап роботи «Домашнє завдання» ще не набув навчального ха­рактеру, а перевірка недостатньо використовується для актуалізації матеріалу;

 • перевага колективних форм організації навчальної діяльності над ""мікрогруповими та індивідуальними;

 • нераціональний розподіл часу на уроці.

Отже, одним зі шляхів підвищення ефективності традиційного уро­ку можна вважати самоаналіз та усунення вищезгаданих огріхів у ро­боті. По-друге, доречно поновити в пам'яті типологію та структурну організацію уроку. Ви мали змогу ознайомитися з методичним бюле­тенем напередодні засідання, тому наступний етап засідання педа­гогічної ради — «розумовий штурм».


Завдання для теоретичного захисту ідей
Мікрогрупа

Питання

1

МО вчителів українсь­кої мови та літератури

Які форми й методи роботи з учнями доцільні на уроці вивчення нового матеріалу?

2

МО вчителів предметів природничого циклу

Які форми й методи роботи з учнями до­цільні на уроці закріплення знань?

3

МО вчителів інозем­них мов

Які форми й методи роботи з учнями ха­рактерні для уроку практичного застосу­вання набутих знань?

4

МО вчителів предметів математичного циклу

Які форми й методи роботи характерні для етапів перевірки домашнього завдання та актуалізації опорних знань?

5

МО вчителів суспіль­них дисциплін

Які форми й методи роботи з учнями до­цільно використовувати на етапі вивчення нового матеріалу?

6

МО вчителів початкової школи

Які форми й методи роботи з учнями до­цільно використовувати на етапі практич­ного застосування знань? Які види читан­ня ви можете порекомендувати вчителям середньої ланки?

7

МО вчителів зарубіжної літератури

Які засоби активізації пізнавальної діяль­ності учнів ви знаєте?

8

Динамічні групи вчи­телів оздоровчого та ес­тетичного циклів

Якою має бути гнучка система оцінювання знань учнів на кожному етапі уроку?


На що звертається увага під час аналізу уроку?

• Який тип уроку? (Місце уроку в темі.)

• Які компоненти навчальної діяльності наявні? (Мотивація, реалі­зація запланованого, оптимальна структура уроку, раціональне вико­ристання форм і методів, принципів навчання, мовна культура вчите­ля й учня, результативність, дисципліна.)


 • Зовнішня організація уроку. (Своєчасний початок і кінець, ор­ганізація робочого місця, своєчасність записів у щоденники, гнучка система оцінювання.)

 • Форма організації навчального процесу. (Фронтальна, групова, індивідуальна.)

 • Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

 • Загальні методи навчання. (Монологічний, демонстраційний, діа­логічний, евристичний, пошуковий, творчий, алгоритмічний, програ­мовий тощо.)

 • Методи викладу матеріалу вчителем. (Інструктивний, інформа­ційний, пояснювальний, стимулювально-інструктивний, спонукальний тощо.)

 • Методи роботи учнів на уроці. (Виконавський, реконструктивний, частково-пошуковий, пошуковий, творчий.)

 • Принципи навчання. (Науковість, доступність, наочність, про­блемність, самостійність, систематичність, послідовність, дифе­ренціація, інтеграція, усвідомленість, проблемно-альтернативний.)

 • Засоби навчання. (Оформлення, книжки, схеми, ТЗН, ілюстрації, макети, муляжі, теле-, відео-, аудіотехніка.)

Наша мета—перетворити знання на інструментарій, а не на мотлох у комірчинах інтелекту. Отже, до дії! Шляхи підвищення ефективності традиційного уроку — це вміння творчо застосувати знання про типи та структуру традиційного уроку, ефективний вибір оптимальних на­вчальних методів та прийомів, творче застосування раніше використо­вуваних методів в абсолютно новому форматі, зокрема з використанням комп'ютерного обладнання, доступу до мережі Інтернет. Інновація — це не щось абсолютно нове в педагогіці, це продукт перетворення. От­же, інноваційний підхід до навчання—це передовсім знання вчителем базових наукових основ організації та проведення уроку відповідно до дидактичної мети, творче застосування знань, пошук нових зв'язків та співвідношень, розгляд у різних моделях і контекстах.

Типи уроків, форми, методи і прийоми роботи на кожному етапі Практичний тренінг як фрагмент засідання педагогічної ради Типи уроків

За В. Онищуком:

1. Урок засвоєння нових знань. 1. Урок засвоєння вмінь та навичок.

 2. Урок застосування знань, умінь та навичок.

 3. Урок систематизації та узагальнення.

 4. Урок перевірки і корекції знань, умінь та навичок.

 5. Комбінований урок.

За М. Палтишевим:

 1. Вступний урок до теми.

 2. Урок викладу нових знань.

 3. Урок закріплення отриманих знань.

 4. Урок відпрацювання отриманих знань.

 5. Урок контролю знань.

 6. Урок ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках.

Типи уроків, форми,методи і прийоми роботи на кожному етапіТип уроку

Дидактична мета

Етап

Форми та методи роботи

1

Урок подачі нового матеріалу

Засвоєння знань

1
2
3
4
5
6
7
2

Урок закріплення знань, умінь і на­вичок

Формування умінь та навичок

1
2
3
4
5
6
7
3

Урок-практикум (практичне засто­сування знань)

Застосування знань, умінь та на­вичок

1
2
- 3
4
5
6
7


4

Урок перевірки знань, умінь та на­вичок

Узагальнення та систематизація знань

1
2
3
4
5
6
7 .
5

Урок ліквідації прогалин у знан­нях, уміннях та на­вичках

Ліквідація прога­лин, удосконалення знань з теми

1
2
3
4
5
6
7

Етапи уроку


Етапи

Дидактич­ні завдання

Зміст етапу

Умови до­сягнення ре­зультату

Показник результа­тивності

Організа­ційний

Підготовка учнів до ро­боти, емо­ційна нала-штованість на предмет

Організація ува­ги, перевірка го­товності класу до роботи

Вимогливість, зібраність учи­теля

Час, здатність учнів швид­ко долучитися до роботи

Перевір­ка до­машньо­го зав­дання

Перевірка наявності, правиль­ності, час­тково — ліквідація прогалин

Встановлення ступеня засвоєн­ня матеріалу уч­нями

Гнучкість учи­теля у виборі способів пере­вірки

Здатність учи­теля за корот­кий проміжок часу встано­вити рівень знань учнів

Акту­алізація раніше вивче­ного ма­теріалу

Глибока пе­ревірка рів­ня знань, визначен­ня причин прогалин у знаннях

Різновиди пере­вірки, створення нестандартних ситуацій, індиві­дуальна, групо­ва та колективна форми організа­ції праці

Уміння вчите­ля оптимально підібрати зміст вправ та запи­тань для акту­алізації

Усвідом-леність знань учнями, прак­тична спря­мованість, са­моконтроль, взаємоконт­роль

Засвоєн­ня ново­го мате­ріалу

Організація пізнавальної діяльності, досягнення ступеня за­своєння ін­формації

Повідомлення теми, мети, за­вдань уроку, інс­труктаж щодо його проведення, ефективна моти­вація

Уміння вчите­ля оптимально визначити об­сяг інформації

Активність учнів, пра­вильність від­повідей, адек­ватність дій у процесі по­шуку знань

Прак­тичне за­кріплен­ня вивче­ного ма­теріалу

Організація практичної роботи уч­нів над за­кріпленням теоретично­го матеріалу

Організація ін­дивідуальної та мікрогрупової форми організа­ції практичної роботи з теми

Уміння вчи­теля ефектив­но підібрати вправи в логіч­ній послідов­ності та за рів­нем складності (від завдань репродуктив­ного характеру до творчого)

Гнучка нестандар­тна систе­ма контролю (поєднання самооцінки, взаємооцінки та контролю вчителя)

Підсумок уроку

Теоретич­ний підсу­мок вивче­ного

Повторення те­ми, основних по­ложень, оціню­вання результатів роботи учнів

Доброзич­ливість, об'єк­тивність, умо­тивованість висновків

Здатність уч­нів самостій­но підбити підсумки уро­ку у формі ус­ного зв'язного висловлю­вання

Домашнє завдання

Інструктаж щодо вико­нання до­машнього завдання

Мотивація ви­бору домашнього завдання, пояс­нення методики його виконання

Диференціація, показ алгорит­му виконання

Правильність виконання до­машнього зав­дання

Практичний тренінг «Типи та етапи традиційного уроку»

Учасники засідання педагогічної ради заповнюють прогалини в таб­лиці.Етап

Дидактичне завдання

Зміст етапу

Умови до­сягнення результату

Показник ре­зультативності

Організацій­ний

Підготовка учнів до роботиЧас.

Уміння учнів включитися в ро­ботуПеревірка

домашньогозавдання

Перевірка наяв­ності, правильності виконання домаш­нього завдання, ліквідація прогалинМожливість за короткий про­міжок встанови­ти рівень знань

Актуалізація раніше вив­ченого

Глибока перевірка рівня знань, причин прогалинГлибина і важ­ливість усвідом-леності знань, практична спря­мованість рецен­зування взаємо­перевірки

Підготовка учнів до за­своєння но­вого мате­ріалу

Організація пізна­вальної активності учнівАктивність мис­лення, правиль­ність відпові­дей і дій у про­цесі бесіди, ак­тивність учнів у проблемній си­туації

Засвоєння нового ма­теріалу, за­кріплення

Досягнення сту­пеня засвоєння, взаємозв'язок між фактами, закономір­ностямиВзаємоперевірка, рівень усвідом-леності

Інформуван­ня учнів про домашнє зав­дання

Роз'яснення мето­дики виконання, підбиття підсумківПравильне ви­конання домаш­нього завдання


Скачати 144.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал