Харківський національний університет внутрішніх справ



Сторінка9/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Дія принципу верховенства права у сфері приватного права / А. С. Довгерт // Університетські наукові записки.  2007.  № 2(22).  С. 83-89.

 • Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : навчальний посібник / Грицяк І.А. – К. : К.І.С., 2004. – 260 с.

 • Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Конституційного суду України / П. Рабінович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?d=668&i=&w=r

 • Авер’янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В.Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57-63.

 • Гергелійник В.О. Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції в Україні : автореф. дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.02 / В.О. Гергелійник . – К., 1999. – 18 с.

 • Кампо В.М.   Становлення нового адміністративного права України / В. М. Кампо, Н. Р. Нижник, Б. П. Шльоер. - К. : Юридична книга, 2000. - 59 с.

 • Проблеми реалізації Конституції України : монографія / від. ред. В.В. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – 652 с.

 • Селиванов А.О. Верховенство права у Конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції. – Х.: Акад. правових наук України, 2006. – 400 с.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : від 02.11.2004 № 15-рп // Офіційний вісник України. – 2004. - № 45. – Ст. 2975.

 • Функционирование демократических институтов в Украине : Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы : від 26.01.2012 р., № 1862 (2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a57

 • Адміністративна діяльність міліції : підручник : за заг. ред. акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків, Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с.

 • Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу : Наказ МВС України : від 16.03.2007 р., № 81

 • Про додаткові заходи щодо дотримання працівниками органів внутрішніх справ принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян : Наказ МВС України : від 15.05.2007 р., № 157

 • Про стан дисципліни і законності в діяльності органів та підрозділів органів внутрішніх справ та заходи щодо його покращення : Наказ МВС України : від 26.03.2010 р., № 90

 • Про оголошення рішень судів щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції : Наказ МВС України : від 28.01.2011 р., №19

 • Про незадовільний стан службової дисципліни та законності серед особового складу підрозділів карного розшуку : Вказівка МВС України : від 24.01.2011 р., № 63

 • Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами : спільний Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Головного управління державної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України : від 05.07.2011 р., № 330/151/809/434/146

 • Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй : резолюція Генеральної Асамблеї ООН: від 08.09.2000 р., № 55/2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621

 • Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ : Наказ МВС України : від 31.08.2006 р., № 894

 • Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами : спільний Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Головного управління державної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України : від 05.07.2011 р., № 330/151/809/434/146

 • Про внесення змін до Положення, затвердженого Наказом від 31.08.2006 р. : Наказ МВС України : від 11.08.2008 р., № 389

 • Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у двох томах : Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

 • Договір про заснування Європейської спільноти : міжнародний документ : від 25.03.1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_017

 • План заходів МВС України щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року : Розпорядження МВС України : від 18.02.2010 р., № 94

 • Бєлоусов Ю. Проблематика етнічного профайлінга в діяльності правоохоронних органів / Ю. Бєлоусов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1256202516

 • Michele Turenne. Racial profiling: context and definitions. Document adopted at 505th Meeting of the Commission, held on June 10, 2005 under the resolution Com – 504-5.1.4.

 • О борьбе с расизмом и расовой дискриминацией в работе правоохранительных органов : Общеполитическая рекомендация от 29.06.2007 №11 / Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью : сборник Общеполитических рекомендацій ЕКРН. –Страсбург, 2007. – С. 95-121.

 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / за заг. ред.. Р.О. Куйбиди, В.І. Шишкіна. – К., Старий світ, 2006. – 576 с.

 • Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України : від 07.04.2011 р., № 3206 // Відомості верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

 • Катування та жорстоке поводження в українській міліції. Підсумки 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umdpl.info/index.php?id=1326268711

 • Україна ‒ Час діяти: катування та жорстоке поводження з затриманими в міліції // Міжнародна амністія. – вересень 2005 року. – Індекс МА: EUR50/004/2005 . – 34 с.

 • Про додаткові заходи щодо недопущення випадків катування та жорстокого поводження в діяльності органів внутрішніх справ : Розпорядження МВС України : від 31.03.2011р., №329

 • Про створення спеціальної спостережної комісії МВС України з питань дотримання прав людини : Наказ МВС України : від 21.04.2011 р., №154

 • Про облік порушень прав людини в діяльності органів внутрішніх справ : Вказівка МВС України : від 29.04.20011 р., №405

 • Про організацію роботи та затвердження складу Громадської ради при МВС України : Наказ МВС України : від 28.04.2011 р., №164

 • Ульянов О.І. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.І. Ульянов. – Одеса, 2002. – 180 с.

 • Проневич О.С. Принципи діяльності поліції (міліції) в поліцейському праві сучасних поліцейських держав / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. - № 2. – С. 191-205.

 • Мартиненко О.А. Етичні засади діяльності поліції у сучасному суспільстві / О.А. Мартиненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://ua-referat.com/Етичні_засади_діяльності_поліції_у_сучасному_суспільстві

 • Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України : Рішення колегії МВС України : від 05.10.2000 р.

 • A New Space for Public Administrations and Services of General Interest in an Enlarged Union – Study intended for the Ministers responsible for Public Administration of the Member States of the European Union, Luxembourg, 8 June 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mju.gov.si/fileadmin /mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/ETUDE_un_nouvel_espace_pour_les_adm.pub_EN.pdf

 • Макєєв О.О. Психологічна компетентність працівника органв внутрішніх справ та її місце у структурі професіоналізму / О.О. Макєєв // Актуальні проблеми соціальної, психологічної та виховної роботи в ОВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 жовт. 2008 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 49-51.

 • Синявська О.Ю. Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ / О.Ю. Синявська // Право і безпека. – 2006. – № 5. – Вип. 1. – С. 97-102.

 • Коваленко С.В. Сутність та специфіка феномена професіоналізму / С.В. Коваленко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 1. – С. 194-198.

 • Дыдра С. Г. О проблемах повышения профессионализма кадров органов внутренних дел / С. Г. Дыдра // Проблемы организации работы с личным составом органов внутренних. – М. : Наука, 1993. – С. 53–58.

 • Мартиненко О. Запровадження основних принципів захисту прав людини у реформуванні органів внутрішніх справ / О. Мартиненко. – К., 2011. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttp://www.mediaschool.parlament.org.ua/uploads/content/Alumni/7.-Martynenko.pdf

 • Конвенція про захист прав людини та основних свобод : міжнародний документ : від 04.11.1950 // Офіційний вісник України. – 1998.  № 13. – С. 270.

 • Щодо перевищення розумних строків розгляду справ : лист Верховного суду України від 25.01.2006 № 1-5/45 // Закон і бізнес. – 2006. – № 6.

 • Пазюк А.В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.011 / А.В. Пазюк. – К., 2004. – 205 с.

 • Про захист персональних даних : Закон України : від 01.06.2010 р., № 2297 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

 • Про доступ до публічної інформації : закон України від 13.01.2011 № 2939 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

 • Карчевський М.В. Нормативне регулювання обмеження права інформаційної приватності в контексті вимог європейських законодавчих ініціатив / М.В. Карчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дидоренка. – 2009. - № 1. – С. 51-74.

 • Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи / упоряд. В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2002. – 100 с.

 • Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А. Пухтецька // Українське право. – 2006. - № 1. – С. 309-319.

 • Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях : монография / А. В. Манойло. – М. : МИФИ, 2003. – 388 с.

 • Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду : Закон України : від 01.12.1994 р., № 266 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

 • Могильов А. Ми стоїмо на позиції відходу від репресивних методів роботи і розширення соціально-сервісної складової в діяльності міліції / Анатолій Могильов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/mai%20n/uk/publish/article/409510

 • Концепція реформування правоохоронних органів України (система кримінальної юстиції) (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1285058160

 • Іншин М.І. Правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ України : навчально-практичний посібник / Іншин М.І. ; [за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С. Венедиктова]. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 159 с.

 • Віталій Захарченко: «Основний принцип МВС – «Людина – понад усе» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/mai@n/uk/publish/article/719020

 • Безпалова О.І. Особливості охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних демократичних країнах / Безпалова О.І. // Наше право. – 2010. – № 1. – С. 58-64.

 • Концепція реформування правоохоронних органів України (система кримінальної юстиції) (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1285058160

 • МВС та МНС мають намір об’єднати в одне відомство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novynar.com.ua/politics/208302

 • Губанов А. Министерства внутренних дел зарубежных государств: основные черты управления полицией / А. Губанов // Правоохранительные органы за рубежом. Информационный сборник. – М.: Нац. Бюро Интерпола в РФ, 1996. – № 17. – С. 43-48.

 • Литвинов О.М. Слідчий комітет повинен бути в МВС України / О.М. Литвинов // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 14 жовтня 2011 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 21-24.

 • Український досвід реформування кримінального правосуддя та правоохоронних органів : аналітична доповідь / О. Маркєєва, О. Котелянець, О. Їжак. – К., 2011. – 44 с.

 • План дій «Україна – Європейський Союз» : Міжнародний документ : від 12.02.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693

 • Ягунов Д. Що стоїть на заваді створення служби пробації в Україні? (до питання про створення національної моделі пробації). / Д.Ягунов // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий / за ред. Д.Ягунова. Зі вст. сл. Д.Ягунова. Одеса: Видавництво «Фенікс», 2011. – С.148-149.

 • Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження / І.Михайлова // Кримінальне право. – 2009. - № 10. – С.73.

 • Leeson C. The Probation System / C. Leeson. – London: P.S. King & Son, 1914. – 191 p.

 • Ягунов Д. Служба пробації: концепція, засади діяльності, організаційна структура / Д. Ягунов // Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників : методичні матеріали ; за заг. ред. Н. М. Прокопенко. – К., 2007. – С. 4-12.

 • Калашник Н. Н. Пробація – забезпечення національної безпеки новими методами / Н. Г. Калашник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dmytro-yagunov.at.ua/publ/1-1-0-2

 • Висновок Верховного Суду України на проект Закону України «Про пробацію» від 29.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/e00b5f924e86a35bc225755100386bdd?OpenDocument

 • Зозуля І.В. Теорія і практика реформування системи органів МВС України: адміністративно-правові засади : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07 / І.В. Зозуля. – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с.

 • Гусаров С.М. Загальні вимоги наукового підроду до реформування системи ОВС України / С.М. Гусаров // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 14 жовтня 2011 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 12-15.

 • Джафарова О.В. Правові основи партнерства міліції і населення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.В. Джафарова. – Х., 2003. – 206 с.

 • Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Н.П. Матюхіна. – Х., – 2002. – 38 с.

 • Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (організаційно-правовий аспект) : монографія. / М.І. Ануфрієв. – Харків: Вид-во НУВС, 2001. – 236 с.

 • Ануфрієв М.І. Становлення, розвиток та основні напрямки удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС / М.І. Ануфрієв // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - № 9. – С.7-20.

 • Бобырев В.В. Организационно-правовые основы кадрового обеспечения деятельности полиции государств Западной Европы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / В.В. Бобырев. – М, 2002. – 147 с.

 • Боднарчук О.Г. Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи України: адміністративно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.Г. Боднарчук. – Ірпінь, 2009. – 300 с.

 • Дыдра С.Г. О проблемах повышения профессионализма кадров органов внутренних дел / С.Г. Дыдра // Проблемы организации работы с личным составом органов внутренних дел: Труды Академии. – Москва. – 1993. – С. 51-57.

 • Зыбин С.Ф. Кадровое обеспечение деятельности органов внутренних дел: ист.-правовой и теорем.-правовой анализ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С.Ф. Зыбин. – СПб, 1997. – 353 с.

 • Коптєв П.Б. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з особовим складом ОВС : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / П.Б. Коптєв. – Х., 2006. – 212 с.

 • Кравченко Ю.Ф. Основні напрямки реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ України / Ю.Ф. Кравченко // Вісник Університету внутрішніх справ. –1997. – № 2. – С.3-10.

 • Лойт Х.Х. Государственная кадровая политика в России и ее реализация в органах внутренних дел: ист. и орг.-правовой аспект : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Х.Х. Лойт. – СПб, 1998. – 370 с.

 • Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Н.П. Матюхіна. – Х., – 2002. – 420 с.

 • Організація роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України : методичний посібник. – К.: РВВ МВС України, 2002. – 348 с.

 • Павлов А.П. Кадрове забезпечення митних органів України: організаційно-правові аспекти : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.П. Павлов. – К., 2001. – 216 с.

 • Пєтков С.В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ : монографія / С.В. Пєтков. – Сімферополь: Таврія, 2004. – 564 с.

 • Плохой О.А. Развитие организационных и правових основ комплектования кадров правоохранительных органов Российской Федерации (1990-2005 гг.) : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.01 / О.А. Плохой. – Москва, 2006. – 158 с.

 • Сухонос В.В. Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Сухонос В.В. – Х., 1999. – 154 с.

 • Організація управління персоналом в ОВС / В.Д. Сущенко, А.М. Смирнов, О.І. Коваленко, А.А. Смирнов. – К.: Академія внутрішніх справ, 1999. – 352с.

 • Чупров В.М. Административно-правовые и организационные средства обеспечения кадровой политики в органах внутренних дел : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.14 / В.М. Чупров. – Москва, 2005. – 187 с.

 • Пропозиції та рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення правопорядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року» // Вісник кримінологічної асоціації України : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 18 листопада 2011 р.) і «круглого столу» (м. Харків, 17 листопада 2011 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 107-108.

 • Рекомендація Міжнародної організації праці щодо професійної орієнтації і професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів : від 04.06.1975 р., № 159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_092

 • Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України : від 05.03.2004 р., № 278 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – С. 31-34.

 • Про внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ» : проект Закону України : від 11.01.2011 р., № 7547 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39419

 • Іванцов В.О. Сучасні тенденції реформування ОВС України / В.О Іванцов // Держава і право: проблеми становлення і стратгічного розвитку : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. – 727 с.

 • Білоус В.Т. Професіоналізм державного службовця податкової служби / В.Т. Білоус, О.В. Литвин // Наука і правоохорона. – 2009. - № 4(6). – С. 5-8.

 • Зубченко С.О. Сучасні наукові підходи до аналізу гуманітарної політики в Україні / С.О. Зубченко // Стратегічна пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 103-106.

 • Конопльов В.В. Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис.. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / В.В. Конопльов. – Х., 2006. – 34 с.

 • Музичук О.М. Пропозиції щодо реформування системи ОВС / Музичук О.М., Радько Д.В. // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрігшніх справ за 2007-2009 роки. – Т. 3 «Експертиза проектів нормативно-правових актів. Пропозиції та зауваження» / за заг. ред. А.Т. Комзюка, М.І. Іншина, О.М. Музичука. – Харків: ОСН, 2010. – С. 76-88.

 • Конопльов В.В. Інформаційне забезпечення управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості / В.В. Конопльов // Кримський юридичний вісник. – 2009. – Вип. 2(6). – С.

 • Государственная служба: теорія и организация. Курс лекцій : под общ. ред. Е.В. Охотского, В.Г. Игнатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 640 с.

 • Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. – 630 с.

 • Губарев А.И. Правовое положение лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел : автореф. дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.12 / Ленинградский гос. Ун-т. – Л., 1975. – 18 с.

 • Мельник К.Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / К.Ю. Мельник. – Х., 2003. – 202 с.

 • Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) : від 16.11.1990 р., № 139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_651

 • Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність ОВС / М.Г. Вербенський, М.І. Іншин, Т.О. Проценко : збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т. 3 «Експертиза проектів нормативно-правових актів. Пропозиції та зауваження» / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка, д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. О.М. Музичука. – Харків: ОСН, 2010. – С. 44.

 • Право соціального забезпечення в Україні : підручник / за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків: Видавництво «ФІНН». – 434 с.

 • Фомін Ю.В. Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ / Ю.В.Фомін // Право і безпека. – 2011. – № 4 (41). – С. 90–95.

 • Фомін Ю.В. Напрямки реформування органів внутрішніх справ України як складового елементу національної публічної адміністрації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 57-65.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка