Харківський національний університет внутрішніх справСторінка8/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Висновки до Розділу 2


 1. Підкреслено, що реалізація ефективної державної політики у правоохоронній сфері може призвести до виникнення конфлікту інтересів, коли з метою забезпечення внутрішнього правопорядку і безпеки в державі, недопущення настання конкретної загрози може здійснюватися втручання органів публічної адміністрації в приватне життя громадян, яке охороняється законом. Зважаючи на це, зроблено висновок про значущість норм поліцейського права, які одночасно гарантують внутрішню безпеку держави в цілому та визначають чіткий механізм захисту прав і свобод громадян від неправомірних дій.

 2. Зважаючи на курс України на європейську інтеграцію, реформаційні процеси, що зараз відбуваються в органах внутрішніх справ України, намагання органів внутрішніх справ України налагодити конструктивний діалог з аналогічними органами публічної влади держав-членів Європейського Союзу, підкреслено, що постала необхідність в оновленні адміністративно-правової доктрини та виокремленні поліцейського права як підгалузі адміністративного права [275].

 3. Запропоновано провести кодифікацію поліцейського законодавства України [275].

 4. Підкреслено, що з урахуванням євроінтеграційних прагнень України ефективність діяльності органів внутрішніх справ значною мірою залежить від основних засад побудови та функціонування органів внутрішніх справ, їх організаційної побудови, яка враховує специфіку діяльності та завдань, що стоять перед цими органами публічної адміністрації, дотримання принципів демократії та верховенства права, пріоритету прав людини і громадянина у відносинах з органами публічної адміністрації.

 5. Доведено, що дотримання принципів верховенства права, законності, демократії, пріоритету прав та свобод людини і громадянина, рівності та заборони зловживання владою в діяльності органів внутрішніх справ є одним із кроків у напрямку реалізації цим органом публічної адміністрації соціально-сервісних функцій.

 6. Акцентовано увагу, що принцип професіоналізму є одним із основних принципів організації діяльності органів внутрішніх справ України, оскільки саме від рівня професіоналізму працівників залежить ефективність виконання завдань, покладених на ці органи. З метою досягнення європейських стандартів правоохоронної діяльності запропоновано запровадити під час проведення занять зі службової підготовки в органах внутрішніх справ України вивчення вимог міжнародного законодавства з питань охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина.

 7. Доведено, що запровадження «електронного врядування» сприятиме спрощенню процедури спілкування населення з органами внутрішніх справ України, своєчасному наданню якісних адміністративних послуг населенню та забезпеченню достатньо високого ступеня інформаційної прозорості діяльності органів внутрішніх справ.

 8. Доведено, що реформування публічної адміністрації в Україні є однією із обов’язкових умов набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, на виконання якої повинні бути спрямовані зусилля усіх органів державної влади в Україні. Обґрунтовано, що особливої актуальності набуває необхідність дослідження пріоритетних напрямів реформування органів внутрішніх справ України – органу публічної адміністрації, на який покладено обов’язок щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

 9. Зроблено висновок, що розробка та прийняття відповідної нормативно-правової бази, що регламентуватиме діяльність органів внутрішніх справ України, є одним із першочергових напрямків реформування, оскільки реформування ОВС України має спиратися на відповідні нормативно-правові акти, які визначають завдання та функції тієї чи іншої правоохоронної структури, її місце і роль у системі органів публічної адміністрації.

 10. Запропоновано розробити та прийняти спеціальний нормативно-правовий акт, положення якого б всебічно регламентували діяльність органів внутрішніх справ України як структурного елементу публічної адміністрації (Закон України «Про органи внутрішніх справ України») [276].

 11. Акцентовано увагу на необхідності розробки та прийняття Закону України «Про охорону громадського порядку». Підкреслено, що особливу увагу в рамках даного Закону також слід звернути на особливості охорони громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки, зокрема під час масових заворушень.

 12. Доведено, що зміни в організаційно-структурній побудові органів внутрішніх справ України є надзвичайно важливим та складним завданням, яке вимагає поетапності, послідовності, обґрунтованості та наукового підходу, критичного переосмислення напрацювань попередніх років, використання усіх раціональних та перспективних задумів і пропозицій.

 13. Наголошено, що створення ювенальної поліції у складі поліції громадської безпеки є одним із першочергових кроків у напрямку запровадження ювенальної юстиції. Визначено основні напрями діяльності підрозділів ювенальної поліції. У зв’язку з цим акцентовано увагу на необхідності створення інституту пробації для неповнолітніх.

 14. Акцентовано увагу на необхідності створення муніципальної (місцевої) поліції, у результаті чого буде розширено можливості інститутів громадянського суспільства щодо охорони публічного порядку у межах території, на яку поширюється юрисдикція органів місцевої адміністрації.

 15. Зважаючи на те, що ефективна діяльність органів внутрішніх справ, залежить від багатьох факторів, до числа яких відноситься і кадрова політика, зроблено висновок, що вдосконалення кадрового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ є одним із пріоритетних напрямів реформування органів внутрішніх справ України.

 16. Зважаючи на курс України на європейську інтеграцію, зазначено, що вдосконалення кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України вимагає забезпечення професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ відповідно до рівня європейських стандартів публічного адміністрування у сфері внутрішніх справ [276]. Розроблено пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ» (реєстр. № 7547 від 11.01.2011 р.).

 17. Наголошено, що якісне реформування органів внутрішніх справ України неможливо провести без широкого використання наукових підходів до реформування органів внутрішніх справ України.

 18. Акцентовано увагу, що одним із пріоритетних завдань розвитку становлення України як правової, демократичної держави шляхом досягнення європейських стандартів у галузі публічного адміністрування є формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ України.


ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що виявляється у визначенні теоретико-методологічних засад формування публічної адміністрації в Україні та аналізі концептуальних особливостей адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України як складового елементу національної публічної адміністрації. У результаті дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

 1. Обґрунтовано, що виникнення європейського адміністративного простору було зумовлено необхідністю забезпечення належної реалізації прав і свобод громадян Європейського Союзу, їх ефективного захисту, врегулювання спірних питань діяльності публічних адміністрацій.

 2. Надано та обґрунтовано власне визначення поняття «європейський адміністративний простір» [132]. Європейський адміністративний простір – це середовище, сформоване політикою та нормами ЄС, що передбачають активну роль національних публічних адміністрацій щодо забезпечення прав громадян та свобод підприємництва в ЄС шляхом надання якісних адміністративних послуг. В рамках європейського адміністративного простору органи управління держав-членів ЄС з метою ефективного та всебічного забезпечення прав громадян та свобод підприємництва в ЄС зобов’язані гарантувати однорідний (однаковий для усіх) рівень якості та ефективності надання адміністративних послуг.

 3. Акцентовано увагу, що процес подальшого формування європейського адміністративного простору передбачає, щоб усі держави, які функціонують у спільному європейському правовому просторі, поділяли певну сукупність демократичних цінностей, а їх правові системи будувалися б на спільних принципах, принаймні на тому мінімальному рівні, що робить можливим їх взаємодію у сфері діяльності публічних адміністрацій.

4. Надано авторське визначення поняття «публічна адміністрація» та розкрито його зміст шляхом аналізу нормативно-правових актів Європейського Союзу та України, праць європейських та українських вчених [133]. Публічна адміністрація – це система органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, інших юридичних осіб публічного права, яких об’єднує спільне завдання, пов’язане із здійсненням публічного управління, та які здійснюють публічні обов’язки (виконавчо-розпорядчі та публічно-сервісні) в рамках, визначених законом, з метою досягнення інтересів держави та суспільства, належного забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

 1. Проаналізовано правові засади функціонування органів публічної адміністрації в Україні. Надано характеристику кожній складовій поняття «публічна адміністрація» (органи виконавчої влади – Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші особи публічного права). Зроблено висновок, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування необхідно розглядати як складові системи публічної адміністрації, які об’єднує спільне завдання, пов’язане із здійсненням публічного управління. Обґрунтовано доцільність заміни застарілого поняття «підприємства, установи та організації» поняттям «інші юридичні особи публічного права». Визначено характерні ознаки інших юридичних осіб публічного права як складової публічної адміністрації.

6. З огляду на важливість ефективного реформування публічної адміністрації в України та виведення діяльності органів публічної адміністрації на якісно новий рівень у відповідності до європейських стандартів належного адміністрування вироблено низку пропозицій та рекомендацій щодо підвищення якості проведення реформи публічної адміністрації в Україні.

 1. Зважаючи на необхідність забезпечення на належному рівні європейської безпеки, гарантування безпеки та добробуту громадян, забезпечення їх прав і свобод, боротьби зі злочинністю, підтримання належного правопорядку в суспільстві, наголошено, що особливої актуальності набуває необхідність дослідження діяльності органів внутрішніх справ України – органу публічної адміністрації у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

 2. Визначено, що органом публічної адміністрації у сфері внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ України та його підрозділи, які мають юридичний статус.

9. Надано власне визначення поняття «органи внутрішніх справ України» як складового елементу національної публічної адміністрації. Наголошено, що як складова публічної адміністрації, органи внутрішніх справ наділені державно-владними та публічно-сервісними повноваженнями, необхідними для виконання покладених на них обов’язків. Зважаючи на надане визначення поняття «органи внутрішніх справ», сформульовано перелік ознак, які відрізняють органи внутрішніх справ від інших органів публічної адміністрації.

10. Проаналізовано особливості діяльності усіх складових елементів органів внутрішніх справ України. Надано та обґрунтовано власне визначення поняття «міліція» як найважливішої складової частини органів публічної адміністрації у сфері внутрішніх справ. Міліція в Україні – це складова частина органів публічної адміністрації у сфері внутрішніх справ, які здійснюють специфічну публічну діяльність у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, охорони прав і свобод громадян, охорони об’єктів, попередження злочинів та інших правопорушень, здійснення дозвільної системи.11. Наголошено, що особливе правове становище міліції як структурного елементу публічної адміністрації у сфері внутрішніх справ зумовлено, у першу чергу, значним обсягом та складністю їх компетенції під час здійснення правоохоронних та організаційних функцій.

 1. Зроблено висновок, що діяльність внутрішніх військ, як структурного елементу органів публічної адміністрації у сфері внутрішніх справ, носить переважно охоронний характер, а не спрямована безпосередньо на боротьбу зі злочинами та їх попередженням.

 2. Надано власне визначення поняття «поліцейське право». Поліцейське право – це сукупність правових норм, що регулюють відносини, які виникають під час діяльності органів внутрішніх справ України щодо охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, попередження та боротьби зі злочинами та адміністративними правопорушеннями, охорони та захисту прав і свобод громадян у пріоритетних сферах суспільного життя.

 3. Проаналізовано поліцейське право як системне утворення, що включає до себе наступні інститути: інститут правового визначення об’єктів поліцейської охорони (складається із сукупності правових норм, що визначають перелік об’єктів поліцейської діяльності – цінностей, які належить охороняти під час здійснення поліцейської діяльності), інститут правового статусу суб’єктів поліцейської діяльності (складається із сукупності правових норм, що визначають перелік та правовий статус суб’єктів поліцейської діяльності), інститут правового визначення способів поліцейської діяльності (складається із сукупності правових норм, що визначають методи та форми поліцейської діяльності). Надано коротку характеристику зазначеним інститутам.

 4. Запропоновано авторський перелік принципів та стандартів, які мають визначати основи побудови та діяльності органів внутрішніх справ України як елементу публічної адміністрації: верховенства права; законності; демократії; пріоритету прав та свобод людини і громадянина; рівності (заборони дискримінації); заборони зловживання владою; справедливості; етичності; професіоналізму; розумного проміжку часу для прийняття рішень (своєчасності); захисту даних та поваги приватної інформації; дотримання вимог конфіденційності інформації під час виконання запитів; прозорості; відкритості для зовнішньої перевірки, прозорості для перевірок та нагляду; спрощення організації діяльності органів внутрішніх справ, адміністративних процедур та вимог щодо оформлення документів; доступності адміністративної влади та адміністративних послуг, електронного урядування та використання електронної пошти; ефективності та результативності; взаємної відповідальності держави і людини.

 5. Наголошено, що врахування запропонованих принципів побудови та функціонування органів внутрішніх справ України сприятиме підвищенню ефективності діяльності органів внутрішніх справ, орієнтації органів внутрішніх справ на реалізацію соціально-сервісних функцій, наближенню якості надання адміністративних послуг громадянам до європейського рівня, підвищенню рівня довіри населення до органів внутрішніх справ.

 6. Наголошено, що реформування органів внутрішніх справ України є невід’ємною частиною демократизації суспільного життя та побудови дійсно правової, демократичної та соціальної держави.

 7. Визначено головну мету та пріоритетні завдання сучасного етапу реформування органів внутрішніх справ України.

 8. Сформульовано напрямки реформування органів внутрішніх справ України як складового елементу національної публічної адміністрації. Розкрито зміст кожного напрямку та доведено, що їх реалізація сприятиме вдосконаленню діяльності органів внутрішніх справ України та виведенню її на якісно новий рівень у відповідності до європейських стандартів публічного адміністрування.

 9. Визначено пріоритетні напрямки вдосконалення кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Особливу увагу під час підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України слід звернути на необхідність забезпечення психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до конкретних дій в екстремальних ситуаціях, зокрема у разі введення в державі особливого періоду та під час настання надзвичайних ситуацій або під час ліквідації масових заворушень. Проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ» (реєстр. № 7547 від 11.01.2011 р.), у результаті чого розроблено певні пропозиції та зауваження до законопроекту.

 10. Акцентовано увагу, що підвищення соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ сприятиме більш якісному виконанню покладених на органи внутрішніх справ обов’язків. Визначено перелік пріоритетних напрямів оптимізації соціального та правового захисту працівників органів внутрішніх справ.


Список використаної літератури:


 1. Задорожній О. Правова система України в європейському правовому просторі / Задорожній О., Гнатовський М. // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 2. – С. 32.

 2. Топорнин Б. Н. Европейские сообщества: право и институты / Топорнин Б.Н. – М.: Наука, 1992. – 183 с.

 3. Европейское право : учебник для вузов: [под общ. ред. Л.М. Энтина]. – М.: Норма, 2000. – 720 с.

 4. Шемшученко Ю.С. Європейське право: теорія і практика / Шемшученко Ю.С. // Проблеми гармонізації Законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації). Випуск 4. – К., 1998. – С. 26-28.

 5. Зорькин В. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и ответы / Зорькин В. // Сравнительное конституционное обозрение. – 2007. – № 2(59). – С. 64-70.

 6. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія / Луць Л.А. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 143-144.

 7. Гнатовський М.М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору : дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гнатовський Микола Миколайович. – К., 2002. – 191 с.

 8. Азизова В.Т. Методологические аспекты обеспечения единого правового пространства Российской Федерации / Азизова В.Т. // Закон и право. – 2010. – № 5. – С. 17-20.

 9. Corpus Juris. Part 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hazankert.com/corpusjuris4.html

 10. Гнатовський М. Концепція «європейського правового простору» в контексті проблем європейської інтеграції / М. Гнатовський // Право України. – 2001 (2003). - № 1. – С. 133-135.

 11. Пухтецька А. «Європейський адміністративний простір» як новела української адміністративно-правової науки: понятійно-термінологічна характеристика / Пухтецька А. // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 41-45.

 12. Алексеев С.С. Общая теорія права: в 2 т. – М., 1981-1982. – Т. ІІ. – 1982. – 360 с.

 13. Барциц И.Н. Российское пространство: от историко-философского осмісления к государственно-правовому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.philosophy.ru

 14. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Тихомиров Ю.А. — М., 1996.

 15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / Скакун О.Ф. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

 16. Теория государства и права : курс лекцій : [под. ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько]. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

 17. Козюк М.Н. Правовое пространство и правовые коммуникации // Козюк М.Н. // Новая правовая мысль. – 2002. – № 6. – С. 22-25.

 18. Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система / Журавлев Е.В. // Современное право. – 2008. – № 6. – С. 100-103.

 19. Балинська О.М. Герменевтика правового поля / Балинська О.М. // Науковий вісник Львівського державного університету внутпрініх справ. Серія юридична. – 2008. - № 1. – С. 386-392.

 20. Капустина М.О. О понятии «правове поле» / Капустина М.О. // Правоведение. – 2006. – № 6. – С. 220-223.

 21. The Intergovernmental Programme of Activities of the Council of Europe 1996. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.fr/eng/act-e/eo96ii.htm

 22. The Intergovernmental Programme of Activities of the Council of Europe 1997. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.fr/eng/act-e/eo97ii.htm

 23. Crabit Em. Recherchessur la notion d’espace judiciaire européen. – Bordeaux, 1988. – 588 p.

 24. Беляев С.А. О концепции «европейского правового пространства» / Беляев С.А. // Советское государство и право.– 1991. – №7. – С.120–124.

 25. Пустогаров В.В. Социалистическое правовое государство и правовое международное сообщество / Пустогаров В.В. // Советское государство и право. – 1989. – №5. – С. 10-11.

 26. Беляев С.А. Европейское правовое пространство: обзор западноевропейских концепций / Беляев С.А. // Правоведение. – 1990. – № 6. – С. 38-45.

 27. Мармазов В.Є. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми / Мармазов В.Є., Піляєв І.С.. – К.: Вентурі, 1999. – 370 с.

 28. Саидов А.Х. Концепция «европейского правового пространства»: проблемы и перспективы / Саїдов А.Х. // Московский журнал международного права. – 1992.– №3. – С. 59-72.

 29. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учебник : [под. ред. В.А. Туманова] / Саїдов А.Х. – М.: Юристъ, 2000. – 448 с.

 30. Касьянов Р.А. Интеграция России в європейское правовое пространство: некоторые аспекты применения Европейськой конвенции о защите прав человека и основніх свобод / Касьянов Р.А. // Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с европейскими организациями. Сборник статей. – М.: Международные отношения, 2008. – С. 98-109.

 31. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручник / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.

 32. Olsen J.P. Towards a European Administrative Space ? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arena.uio.no/publications/wp02_26.htm

 33. Preparing Public Administrations for the European Administrative Space / SIGMA Papers, OECD. – Paris, 1998. – No. 23. – P. 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oecd.org/dataoecd/20156/36953447.pdf

 34. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; [за заг. ред. Авер’янова В.Б.]. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.

 35. European Principles for Public Administration. SIGMA Papers: # 27/19-Nov-1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eupan.org

 36. Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-претендентів / [Гнидюк Н., Новак-Фар А., Гонцяж А., Родюк І.] ; ред. Н. Гнидюк. – К. : Міленіум, 2003. – 384 с.

 37. Європейські принципи державного управління / [пер. О. Ю. Куленкова]. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – С. 5-16.

 38. What Future for the European Administrative Space? / Opening Report by the Head of the Italian Department of the Public Function Carlo D`Orta on the 41-st Meeting of the European Directors General Responsible for the Public Administration in Rome on 2–3 December 2003. – The European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, The Netherlands / Pays-Bas, 2003. – 13 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eipa.nl

 39. European Principles for Public Administration / SIGMA Papers. – Paris, 1999. – № 27.

 40. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України: дис. … кандидата юридичних наук: 12.00.07 / Алла Альбертівна Пухтецька. – Київ, 2009. – 214 с.

 41. Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-претендентів / [Гнидюк Н., Новак-Фар А., Гонцяж А., Родюк І.] ; ред. Н. Гнидюк. – К. : Міленіум, 2003. – 384 с.

 42. Міхровська М. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії / М. Міхровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – Юридичні науки. – № 88. – С. 90-93.

 43. Санченко А.Є. Європейський адміністративний простір на захисті демократичних цінностей у сфері державного управління / Санченко А.Є. // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – С. 203-211.

 44. Плавич В. Проблеми входження України до європейського правового простору / Плавич В. // Юридична Україна. – 2003. – № 5. – С. 24-27.

 45. Авер’янов В.Б. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог / Авер’янов В.Б. // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 4-10.

 46. Колпаков В.К. Адміністративне право – чинник правової держави / Колпаков В.К. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 3 «Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи». – Луганськ, 2009. – С. 171-182.

 47. Білозерська Т.О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Білозерська Тетяна Олегівна. – К., 2009. – 283 с.

 48. Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції / Т.О. Білозерська // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 11-19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07btodei.pdf

 49. Кравцова Т.М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Кравцова Т.М., Солонар А.В. // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf

 50. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117-122.

 51. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність / Колпаков В.К. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

 52. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / Колпаков В.К. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

 53. Інститути, необхідні для членства в Європейському Союзі : [пер. с англ. В.В. Шульги]. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 44 с.

 54. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE / Гнидюк Н. // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 2006. – № 10. – С. 74-77.

 55. Бедний О.І. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого саморвдяування в Україні : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Бедний О.І. – Одеса, 2002. – 175 с.

 56. Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект: Дис. … к.ю.н. (12.00.07). – К., 2005. – 177 с.

 57. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

 58. Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процедурних відносин / Лагода О. // Право України. – 2008. – № 9. – С. 40-45.

 59. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

 60. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров. – М.: Юинформцентр., 1998. – 798 с.

 61. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право : навчальний посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин / А.М. Школик. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 307 с.

 62. Административное прав зарубежных стран : учебник : [под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной]. – М.: Спартак, 2003. – 32 с.

 63. Угровецький П.О. Адміністративні акти органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» / П.О. Угровецький. – К.: Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ, 2011. – 19 с.

 64. Административное право Україны : учебник : [под общ. ред. акад. С.В. Кивалова]. – Х.: Одиссей, 2004. – 880 с.

 65. Адміністративне право України : підручник для юрид. вузів і фак. : [за ред. Ю. П. Битяка]. – Харків: Право, 2000. – 520 с.

 66. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяка, В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін. : за ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

 67. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України: від 17.03.2011 р., № 3166 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385.

 68. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 20–21. – Ст. 190;

 69. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України : від 09.12.2010 р., № 1085 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

 70. Цивільний кодекс України : Закон України : від 16.01.2003 р., № 435 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 71. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України : за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Правова єдність, 2007. – 1140 с.

 72. Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах / Т.В. Блащук // Цивільне право та процес: актуальні питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndippp.gov.ua/Schorichnuk/Blaschuk.pdf

 73. Борисова В.І. Юридична особа – універсально правова форма участі організацій у цивільному обороті / В.І. Борисова // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – Д., 2003. – Вип. 2. – С. 9.

 74. Бірюков І.А. Цивільне право України : загальна частина / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – К., 2003. – 450 с.

 75. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. – К., 2003. – № 12. – Вип. 1. – С. 86.

 76. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 07.10.2010 р., № 2591// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

 77. Адміністративне право України : підручник; вид. 2, змін. і доп. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2012. – 528 с.

 78. Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : Розпорядження Президента України : від 23.12.2010 р., № 1203-рп // Офіційний вісник України. – 2010. – № 100. – Ст. 3546.

 79. Про Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів : Указ Президента України : від 08.04.2011 р., № 443 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1251.

 80. Про Положення про Пенсійний фонд України : Указ Президента України : від 06.04.2011 р., № 384 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1223.

 81. Про Антимонопольний комітет України : Закон України : від 26.11.1993 р., № 3659 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 82. Про Фонд державного майна України : проект Закону України : від 31.10.2011 р., реєстр. № 9368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41618.

 83. Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України Указ Президента України : від 07.05.2011 р., № 559 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – Ст. 1511.

 84. Про затвердження Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації : Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України : від 28.11.2011 р., № 346 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100. – Ст. 3677.

 85. Ярмистий М. Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади: ефективність управління / М. Ярмистий // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2010. – № 4. – С. 21-22.

 86. Глосарій програми розвитку ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary/tabid/928/language/en-US/Default.aspx

 87. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України : від 25.05.2011 р., № 563 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1677.

 88. Конституція України : Закон України : від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 89. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : від 21.05.1997, № 280 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 90. Фуртатов В.С. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення / Фуртатов В.С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Npchdu/State_management/2010_117/117-12.pdf

 91. Нудельман В. Удосконалення адміністративно-територіального устрою України. Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку / Нудельман В. // Матеріали VIII Всеукраїнських муніципальних слухань «Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнародний аспекти» (29 липня – 2 серпня 2002 р. Судак, АР Крим). – К., 2003. – C. 66-70.

 92. Лялюк О. Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядування в період реформування територіального устрою в Україні / О. Лялюк // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 74-76.

 93. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.pravo.org.ua/files/administr/Koncepciya_reform_publ_admin_2.doc

 94. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 15.02.2006 р., № 90 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. – Ст. 376.

 95. Гончарук Н. Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг в України / Н. Гончарук, Л. Прокопенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubupr/2011-1/doc/1/04.pdf

 96. Деякі питання надання адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України : від 23.12.2010 р., № 915 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 78. – Ст. 2749.

 97. Деякі питання надання платних адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України : від 05.01.2011 р., № 33 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 4. – Ст. 216.

 98. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук]. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с.

 99. Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документі дозвільного характеру : Постанова Кабінету Міністрів України : від 01.07.2009 р., № 724 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 53. – Ст. 1839.

 100. Гончарук Н. Здійснення реформи публічної адміністрації в Україні: проблемні питання та концептуальні засади / Н. Гончарук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009_3/09gntpkz.pdf

 101. Проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.pravo.org.ua/files/administr/Koncepciya_reform_publ_admin_2.doc

 102. Звіт про результати діяльності Міністерства економіки України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/file/link/161482/file/ZVIT%202010.pdf

 103. Реформування публічної адміністрації: Зелена книга.  К.: Київська типографія, 2006. – 48 с.

 104. European Principles for Public Administration / SIGMA Papers. – Paris, 1999. – № 27.

 105. European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities. COM (2001) 428 final. Brussels, 2001.

 106. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ Президента України : від 06.04.2011 р., № 383 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1222.

 107. Про міліцію : Закон України : від 20.12.1990 р., № 565 // Відомості Верховної Ради України. –1991. – №4. – Ст. 20.

 108. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України : від 18.02.1992 р., № 2135 // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 109. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (про війська внутрішньої та конвойної охорони) : Закон України : від 26.03.1992 р., № 2235 // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 29. – Ст. 397.

 110. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України : від 30.06.1993 р., № 3341 // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 35. – Ст. 358.

 111. Про засади запобігання і протидії корупції в Україні : Закон України : від 07.04.2011 р., № 3206 // Офіційний вісник України. –2011. – № 4. – Ст. 1764.

 112. Про загальну структуру і чисельність МВС України : Закон України : від 10.01.2002 р., № 2925 // Відомості Верховної Ради України. –2002. – № 16. – Ст. 115.

 113. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України : від 29.07.1991 р., № 114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 114. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України : від 18 вересня 1991 р., № 403

 115. Сосновик О.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послуг : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сосновик О.О. – Х., 2008. – 216 с.

 116. Про склад робочої групи з розробки проекту Концепції реформування органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України : від 02.12.2011 р., № 889

 117. Про зміни в структурі кримінальної міліції апарату Міністерства : Наказ МВС України : від 26.12.2011 р., № 941

 118. Адміністративна діяльність міліції : підручник ; [за заг. ред. О.М. Бандурки]. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с.

 119. Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Комзюк Анатолій Трохимович. – Х., 2002. – 408 с.

 120. Куракін О.М. Контрольний процес в органах внутрішніх справ України (загально-теоретичний аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Куракін Олександр Миколайович. – Запоріжжя, 2005. – 213 с.

 121. Небеський Ю.С. Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян у сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Небеський Ю.С. – Луганськ, 2008. – 248 с.

 122. Проблема органів досудового слідства у проекті Кримінально-процесуального кодексу України / Фаринник В.І., Удалова Л.Д., Письменний Д.П. // Митна безпека. – 2010. – № 2. Серія «Право». – С. 118-131.

 123. Грица Т.Г. Організація професійної освіти в системі МВС України (управлінський та адміністративно-правовий аспекти) : монографія / Т.Г. Грица. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 342с.

 124. Про затвердження Положення про вищий заклад освіти Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України : від 01.04.1998 р., № 231; Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС : Наказ МВС України : від 14.02.2008 р., № 62

 125. Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС : Наказ МВС України : від 14.02.2008 р., № 62

 126. Коломоєць Н.В. Вищі навчальні заклади МВС України: становлення, функціонування, модернізація : дис. … канд. юрид. наук (12.00.07) / Н.В. Коломоєць. – Х., 2011. – 183 с.

 127. Про організацію наукової діяльності в системі МВС України : Наказ МВС України : від 15.05.2007 р., № 154

 128. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : науково-практичний коментар / [за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина]. – Харків: НікаНова, 2011. – 304 с.

 129. Про органи внутрішніх справ : Проект Закону України : від 18.01.2008 р., № 1376 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31401

 130. Пєтков С.В. Не каральний орган, а сервісна служба / С.В. Пєтков // Іменем Закону. – 2005. – № 29. – С. 5.

 131. Афанасьєв К.А. Критерії оцінки якості надання ОВС адміністративних послуг / К.А. Афанасьєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спец. вип. №5. – С. 352-360.

 132. Козік М.А. Взаємодія і партнерство органів внутрішніх справ та громадян: крізь призму адміністративних послуг / М.А. Козік // Митна справа. – 2011. - № 4 (76). – Ч. 2. – С. 166-170.

 133. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України: : від 14.04.1997 р., № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Стор. 52.

 134. Питання Державної міграційної служби України : указ Президента України : від 06.04.2011 р., № 405 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1239.

 135. Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні / Відділ проблем економічної злочинності, Директорат з питань співробітництва Генерального директорату прав людини і правових питань, квітень 2009 [Електроні дані]. Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/21894

 136. Фомін Ю.В. Особливості формування Європейського адміністративного простору / Ю.В. Фомін // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1059-1064. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11fjveap.pdf

 137. Фомін Ю.В. Загально-правові засади реформування публічної адміністрації в Україні / Ю.В. Фомін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 177-185

 138. Договір про Європейський Союз : за станом на 1 січня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029?test=KSbMf5tHLxL.2cmkZijWp3aeHdlkcsFggkRbI1c

 139. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика / [відп. редактор: Ю.І. Римаренко]. – К.: КНТ, 2006. – 740с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/privatne_zhittya_i_politsiya_-_rimarenko_yu_i

 140. Білик В.М. Організаційно-правові засади реалізації поліцейської функції в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.М. – К., 2008. – 240 с.

 141. Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз : монографія / О.С. Проневич. – Харків: НікаНова, 2011. – 509 с.

 142. Проневич О.С. Доктринальна засади поліцейського права Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 822-828. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11pocntp.pdf

 143. Бельский К.С. О системе административного права / Бельский К.С. // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 3-8.

 144. Соловей Ю.П. Российское полицейское право: история и современность / Соловей Ю.П. // Государство и право. – 1995. – № 6. – С. 75-85.

 145. Антонов И.П. Полицейское право: быть или не быть? / И.П. Антонов // Юридическое образование и наука. – 2001. – № 3. – С. 34-39.

 146. Фіночко Ф.Д. Поліцейське право – складова частина адміністративного права / Ф.Д. Фіночко // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб.; відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 66. – С. 88-96.

 147. Мушкет И.И. Генезис «полицейского права» в контексте эволюции правовой системы России (Историко-теоретический анализ) : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.01 / И.И. Мушкет. – СПб, 2003. – 452 с.

 148. Головін А.П. Административно-правовые основы украинской полицеистики / А.П. Головин // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 2. – С. 144-154.

 149. Галунько В.В. Предмет сучасного адміністративного права України [Електронний ресурс] / В.В. Галунько // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 83-87.

 150. Колпаков В.К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір / В.К. Колпаков // Юридична наука. – 2008. - № 3. – С. 33-38.

 151. Авер’янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В.Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57-63.

 152. Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С. Мельник. – Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. – 398 с.

 153. Околов А.В. Полицейское право как подотрасль административного права / А.В. Околов // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2006. - № 4. – С. 216-218.

 154. Лошицький М. Реабілітація поліцейського права / Лошицький М. // Право України . – 2002. – № 7. – С. 95-99.

 155. Проневич О.С. Поліцейська діяльність як вид державно-поліцейської діяльності / О.С. Проневич // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 350-356. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09pocdud.pdf

 156. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития ; отв. ред. докт. юрид. наук И.Л. Бачило. – М.: Юристъ, 1998. – 432 с.

 157. Гумбольдт В. Опыт установления пределов государственной деятельности. – СПб, 1908. – 173 с.

 158. Про основи національної безпеки України : закон України : від 19.06.2003 № 964 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

 159. Бельский К.С. Полицейское право : лекционній курс [под ред. А.В. Куракина] / Бельский К.С. – М.: Издательсто «Дело и Сервис», 2004. – 816 с.

 160. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України : від 23.12.1993 р., № 3781 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

 161. Старилов Ю.Н. Административное право: в 2 ч. - Ч. 2: Формы и методы управленческих действий. Правовые акты управления. Административный договор. Административная юстиция. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. – 432 с.

 162. Кунєв Ю.Д. Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю.Д. Кунєв. – Запоріжжя, 2001. – 227 с.

 163. Безпалова О.І. Сутність правоохоронної функції держави / Безпалова О.І. // Наука і правоохорона. – 2011. - № 4. – С. 241-246.

 164. Довгерт А. С.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка