Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №115 Харківської міської ради Харківської областіСторінка1/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.93 Mb.
#1015
  1   2   3   4   5   6   7
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 115

Харківської міської ради Харківської області

61137, м. Харків., вул. Луначарського, 53. т: 376-26-04, 376-25-04
Звіт

директора

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №115

Харківської міської ради

Харківської області

Афанасьєвої Ольги Володимирівни

за 2010-2011 навчальний рік

перед педагогічним колективом

та громадськістю на конференції школи

17.06.2011 р.

Харків – 2011Вступна частина
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 115 Харківської міської ради Харківської області здійснює свою діяльність відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про місцеве самоврядування”, Указу Президента України від 20.03.08 № 224/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», нормативних документів МОНУ, ГУОН облдержадміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради в області освіти і була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, державних, регіональних програм, створення умов для функціонування та розвитку закладу, комп’ютеризацію та інформатизацію навчального процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.

Школа працює відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 495704, дата проведення державної реєстрації 01.03.1993р.

Щаслива людина - це особстість:


 • яка набула різнобічного і максимального для себе людського потенціалу ще в період дитинства, і налаштована на постійне збільшення цього потенціалу на кожному новому етапі свого життя шляхом безперервного і різнобічного самовдосконалення;

 • яка вміє реалізовувати цей потенціал за різних життєвих обставин;

 • яка здатна повноцінно переживати відчуття радості від постійних та різноманітних досягнень на своєму життєвому шляху, а також від успіхів людей, що її оточують.

Саме такі цілі і завдання вирішує школа щодо кожної конкретної дитини, щоб максимально розвинути її особистісний потенціал та її здатність максимально його реалізувати, безперервно супроводжуючи увесь свій життєвий шлях радістю досягнень і успіхів.

Працівники школи - це команда, яка повинна злагодженно працювати для досягнення успіху.Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль членів команди та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням керівника є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної команди є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям. Для досягненя поставленої мети реалізовуються завдання школи:

 1. Створення умов для максимального розвитку фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей дітей, забезпечення охорони їхнього життя, здоров'я і прав.

 2. Фундаментальна теоретична підготовка і творчий, різнобічний розвиток учнів відповідно до потреб суспільства, що розвивається.

 3. Пріоритетний розвиток у дітей функціональної грамотності та навчальних умінь на рівні, необхдному для безперервної освіти протягом життя.

 4. Гуманістичне виховання учнів у дусі відповідальності, дотримання основних прав і свобод людини, розвитку почуття власної гідності та толерантності на основі демократичних цінностей.

 5. Залучення учнів до здорового способу життя і систематичних занять спортом.

та основні принципи работи школи:

 1. Принцип гуманного, дбайливого ставлення до людської особистості. Освітній процес будується на основі загальновизнаних цінностей, а також досягнень сучасної гуманістичної педагогіки, у числі яких - повага до особистості людини й турботливе ставлення до кожного.

 2. Принцип "дітоцентризму" (особистісно орієнтованого навчання). Процес виховання, навчання і розвитку дитини грунтується на визнанні самоцінності особистості в будь-якому віці. Він будується відповідно до вимог особистісно орієнтованої педагогіки про створення умов для максимального саморозвитку дитини. Основою такого підходу є: визнання дитини суб'єктом процесу навчання; психологізація освітнього процесу; вивчення індивідуальних особливостей дітей і середовища їхнього виховання, забезпечення варіативності, диференціації та індивідуалізації у визначенні змісту, засобів і методів навчання; стимулювання самостійності, відповідальності й рефлексії в учнів.

 3. Принцип створення та відновлення розвиваючого освітнього середовища. Виходить з того, що для стійкого безперервного розвитку та самореалізації кожна людина, будь то дитина чи дорослий, потребує адекватного інтелектуально-культурного середовища незалежно від вихідного рівня її навченості. Причому, чим багатше це середовище, тим ефективніше протікає процес розкриття та реалізації як вікових і індивідуальних, так і професійних й загальнокультурних потреб, здібностей і можливостей.

 4. Принцип персоніфікації освіти. Припускає не тільки формування освітнього середовища для найсильніших учнів, але також виховання у всіх дітей захопленості, високого рівня оволодіння навичками інтелектуальної роботи, прагнення до творчого саморозвитку й уміння працювати на межі своїх можливостей.

 5. Принцип створення умов для організіції повноцінної виховної роботи з дітьми. Має на увазі широкий спектр підготовки дітей до успішного життя й діяльності в умовах демократичної держави. Важливою складовою цієї підготовки є формування в учнів мінталитету члена постіндустріального демократичного суспільства, здітність легко інтегруватися в економічний, соціальний і культурно-освітній простір країни як повноцінного, відповідального громадянина.

 6. Принцип безперервної освіти та підвищення професійної компетентності персоналу. Полягає у створенні умов для стійкого розвитку особистості й безперервної оствіти фахівців. Цей принцип грунтується на гнучкій системі матеріального та морального стимулювання, що спонукає співробітників до постійного поповненя та удосконалення знань і вмінь, як прямо, так і безпосередньо пов'язаних з їхньою професійною діяльністю.

 7. Принцип стимулюючого, індивідуально орієнтованого управління. Припускає збалансований підхід менеджерів всіх рівнів до турботи про людей (співробітників, учнів) і турботу про виробництво (освітній процес). Грунтується на сучасних аспектах теорії менеджменту в освіті: повазі та довірі до персоналу, співробітництві, делегуванні повноважень, особистому стимулюванні, безперервному підвищенні кваліфікації тощо.

 8. Принцип транспарентності (відкритості). Освітній процес є відкритим і доступним для батьків учнів та громадськості. На практиці це означає, що кожен з батьків або співробітників може бути присутнім на будь-якому уроці (за умови невтручання в хід цього уроку), а також одержувати інформацію про навчальну ситуацію дитини.

 9. Принцип педагогічної освіти батьків і залучення їх в освітній процес. Доповнює і поглиблює викладений вище принцип відкритості. Принцип грунтується на постулаті про те, що шкільна освіта не може функціонувати ізольовано від батьків учнів. Він припускає їхню широку участь в освітньому процесі на правах замовників, партнерів, консультантів і помічників персоналу.

 10. Принцип кооперації бюджетних і позабюджетних коштів. Націлений на забезпечення стабільного багатоканального фінансування за допомогою надання платних освітніх послуг та іншої фінансово-господарської діяльності.

 11. Принцип розвитку маркетингових функцій в управлінні навчальним закладом. Полягає у вивченні освітніх потреб сімей, усього ринку освітніх послуг і формуванні на цій підставі відповідних пропозицій, що користуються стійким попитом у населення.

Стратегічна мета закладу – створення умов психологічного й фізіологічного комфорту в школі, формування у учнів цілісної системи знань з усіх предметів, забезпечення активної позиції суб’єктів навчально-виховного процесу у ставленні до результатів своєї роботи, виховання компетентної соціально адаптованої особистості.

Для забезпечення реалізації поставленої мети педагогічний колектив школи працює за напрямками:


Забезпечення обов’язковою загальної середньої освіти

На виконання ст. 35 Закону України «Про загальну середню освіту» в системі проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. Станом на 10.06.2011 року у мікрорайоні школи мешкає 297 осіб шкільного віку. Підлягають навчанню – 297. Навчаються – 289. Не навчаються - 8 дітей - діти 6-річного віку. У порівнянні з попереднім роком ця кількість зменшилась на 37.

Динаміка кількості дітей у мікрорайоні за останні п'ять років.

Роки

Кількість дітей шкільного віку

Динаміка

Відсоток динаміки

2007

460

- 57

- 12,39

2008

324

- 136

- 41.97

2009

328

+ 4

+ 1,22

2010

334

+ 6

+ 1,80

2011

297

-37

-12,46

Кількість учнів у мікрорайоні школи за останній рік зменшилась, враховуючи кількість дітей 5-річного віку та дітей, яким 6 років виповнилось після 1 вересня попереднього року школа забезпечена першокласниками. Але вже третій рік поспіль кількість бажаючий прийти до 1 класу школи перевищує можливості школи прийняти дітей до 1 класу.

Робота педагогічного колективу школи спрямована на максимальне охоплення загальною середньою освітою всіх мешканців мікрорайону шкільного віку, забезпечення їх рівного доступу до загальної середньої освіти, збереження контингенту учнів.

На виконання ст.53 Конституції України, Закону України „Про загальну середню освіту" для забезпечення повної загальної середньої освіти у школі функціонувало 11 класів, всі з українською мовою навчання, в них — 314 учнів.

На початок навчального року в закладі навчалося 321 учнів. З 1 вересня по 1 червня цього року із закладу вибуло 12 учні до інших закладів міста. Прибуло 9 учнів. Плинність учнів становить 1%. Причиною вибуття учнів із закладу є зміна місця проживання.

До 1 класу школи у 2010-2011 навчальному році набрано 34 учні, до 10 класу прийнято 30 учнів. Середня наповнюваність по школі складає 28,5. На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 № 244\2008 школою здійснюється комплексний системний моніторинг якості освіти. Однією із складових якості освіти є результати, які включають знання, уміння, особистісну позицію, пов’язані з національними завданнями у галузі освіти і з позитивною участю у суспільному житті.

У 2010-2011 навчальному році було проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання.

Моніторинг успішності (середній бал) по предметах1-4 класиПредмет

2-А

3-А

3-Б

4-А

1

Укр. мова

8,6

8,4

5,2

9,1

2

Укр. читання

9,0

8,7

8,3

9.8

3

Математика

8,4

7,8

7,5

9,2

4

Я і Україна

9,4

8,8

7,8

8,5

5

Основи здоров’я

9,3

8,7

8,8

8,9

6

Рос мов

8,3

7.6

7,4

9,0

7

ОТМ

10,0

10,0

9,2

10,2

8

Трудове навч

10,0

10,0

9,5

10,0

9

Музика

10,5

10,7

10,3

9,4

10

Фізкультура

10,0

10,1

9,5

8.9

11

Англійська мова

9,5

8,9

9,1

7,7
Разом

9,4

9,1

8,5

9,2
Середній бал 2-4 класи

9,0Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка