Характерні особливості технології тнгімСкачати 92.82 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір92.82 Kb.
Характерні особливості технології ТНГІМ:

 1. Відмова від акценту на передачу інформації

 2. Розвиток учнів у відкритому інформаційному просторі за допомогою спеціально підібраної системи завдань, формування в них системи особистісних цінностей, які мають особливе значення для соціуму

 3. Учитель стає менеджером, організатором освітнього процесу, його основними функціями є постановка цілей і планування результатів, організація і управління діяльністю учнів, експертиза отриманих результатів

 4. Переважаючі методи навчання – проблемний і модельний

 5. Структурна одиниця освітнього процесу - блок уроків для вивчення самостійної теми навчального курсу

 6. Головний елемент навчального процесу – розв’язок навчальної задачі, діяльність за вирішенням якої організує вчитель. Ті знання і вміння, які учні отримують в результаті розв’язку задач, мають бути основним результатом їх діяльності.Абсолютно унікальні можливості для діалогу учня з наукою і культурою представляє Всесвітня комп'ютерна мережа Internet.

Настав час, коли будь-яка інформація стає усе більш доступною, її значно легше добути самостійно. Треба лише навчити школярів знаходити потрібну інформацію, працювати з нею, аналізувати і осмислювати. Одним із способів вирішення даної проблеми є використання інтегральної технології ТНГІМ.

Головний елемент навчального процесу в технології ТНГІМ - розв’язок навчальної задачі. Дана технологія діяльнісно - ціннісна, тому акцент у задачах робиться на способах їх розв’язання, а не на зміст. У результаті учні набувають навичок роботи з інформацією, усвідомлюють цінність вміння організовувати, планувати вирішення завдань, проводити рефлексію, створювати власний інтелектуальний продукт. Що собою являє задача в технології ТНГІМ, які принципи її створення та структура - про все це можна прочитати в збірці «Эффективные образовательные технологии: интегральная и ТОГИС», яку написав автор даної технології В.В. Гузєєв.

*ТНГІМ. Абревіатура ТНГІМ розшифровується так: Технологія Навчання в Глобальних Інформаційних Мережах. Це технологія продуктивного навчання (автор-розробник В.В.Гузєєв), орієнтована на діяльно-ціннісний підхід в освіті з застосуванням проблемного та модельного методів як основних. Технологія застосовується в таких напрямках: вдосконалення навичок наукового дослідження, організація ефективного пошуку необхідної інформації з використанням сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних засобів; генерування способів вирішення проблемної задачі; рефлексія проведеної діяльності на завершальному етапі у вигляді зіставлення результату роботи з досягненнями суспільного розвитку.
139864.gif


Структурна одиниця освітнього процесу в ТНГІМ - блок уроків для вивчення самостійної теми навчального курсу. Структура блоку має такий вигляд:ІНМ (О) - вивчення нового матеріалу (основний обсяг). Для цього елемента краща форма - лекція, однак, застосовую і більш традиційні форми - бесіду, розповідь.

З (РДЗ) - розвиваюче диференційоване закріплення (головний елемент блоку уроків). У цьому елементі блоку уроків здійснюється активне використання групової роботи. Форма уроку - семінар-практикум. Частина учнів класу на уроці об'єднується в групи і кожна група отримує завдання на певний проміжок часу. Після закінчення цього часу група звітує про свою роботу в тій чи іншій формі. Серед цих форм можуть бути звіт групи вчителю, заздалегідь призначеному учню-контролеру, іншій групі. Але найбільш ефективним варіантом є "публічний захист": подання всьому класу своїх висновків, способів розв’язку задачі. Після захисту - відповіді на запитання слухачів. У ході такого захисту колективно обговорюються інші можливі варіанти розв’язку. Класу належить провідна роль в оцінці діяльності групи, і ця оцінка особливо важлива для учнів, тому що спілкування є провідною діяльністю в підлітковому віці. Іноді одну й ту саму задачу вирішують в різних кінцях класу дві групи - вони називаються конкурентними, - і в такому випадку при захисті однієї групи інша стає опонуючою.

ІНМ (Д) - вивчення нового матеріалу (додатковий обсяг)

ОП - узагальнююче повторення. Форма проведення - узагальнюючий семінар, що дозволяє учням побачити всю тему повністю.

Кон - підсумковий контроль, являє собою захист розв’язків задач (міні-проектів).

Кор - уроки корекції. В разі необхідності можна провести урок корекції, на якому ліквідуються «прогалини» знань з даної теми. На уроці корекції учні об'єднуються в групи і спільно аналізують свої роботи. Учні, які отримали вищий бал, можуть на цьому уроці працювати з учителем, вирішувати нестандартні задачі або допомагати товаришам.Відповідно кожен урок розглядається не як самостійний, завершений фрагмент (перевірка домашнього завдання - пояснення нового матеріалу - закріплення), а як етап безперервного руху до мети.

ВП - ввідне повторення. Освоєння нового розділу починається вступним повторенням. Тут провідна роль належить вчителю, оскільки тільки він розуміє, що саме з раніше вивченого матеріалу буде потрібно для засвоєння наступної теми. У той же час, учнів слід залучити до активної діяльності, отже, потрібен урок інтерактивний і досить інформативний. Форма, що задовольняє цим умовам, - бесіда
ВПІНМ(О)З (РДЗ)ІНМ (Д)ОПКонКорНаведу приклади навчальних задач, запропонованих учням на заняттях профільного курсу «Основи хімічної технології».

Задача № 1

(мінімальний рівень)

Які закони хімії дають змогу не тільки складати рівняння реакцій, а й проводити за ними різні розрахунки, у тому числі обчислювати вихід продукту виробництва? Розгляньте історію їх відкриття.Задача № 2

(загальний рівень)

Вихід продукту - важливий показник ефективності виробничого процесу. На його підставі роблять висновок про повноту використання сировини тощо. Чому у реальних виробничих умовах вихід продукту реакції завжди менший від того, який мав би утворитись згідно з рівнянням реакції? Найдіть підтвердження цьому.Задача № 3

(просунутий рівень)

Над проблемою повної утилізації та переробки відходів хімічної промисловості працюють інженери і техніки. Які принципи дають змогу не тільки істотно збільшувати вихід продукту, підвищувати ефективність виробництв, а й охороняти здоров'я людей і зберігати чистоту навколишнього середовища?

У технології ТНГІМ визначають три рівні задач. Тому перша проблема при складанні системи задач для мене звучала так: «Який навчальний матеріал повинен входити до завдань мінімального, загального та просунутого рівня?» Мінімальний і загальний рівень - це вимоги освітнього стандарту, основні теоретичні положення, тому завдання мінімального і загального рівня повинні забезпечити засвоєння цих знань, а розв’язок завдань просунутого рівня повинен сприяти виявленню творчих здібностей учнів на основі знань, отриманих при вирішенні попередніх задач. Серед завдань просунутого рівня особливе значення мають ті, для яких не існує однозначного розв’язку, вони відображають спірні питання досліджуваної предметної області.

Друга проблема була пов'язана з формулюванням тексту задачі. Задача формулюються таким чином, щоб в ході її вирішення був проведений попередній розбір та аналіз умов. ЇЇ розв’язок не зводиться до техніки виконання вже відомих операцій.

Третя проблема - складання методичного коментаря. На основі сформульованої задачі необхідно скласти питання, які допомогли б в її вирішенні.

Четверта проблема - добір культурних зразків. Їх знаходжу літературі, на сайтах в Інтернеті та в інших джерелах, але намагаюся відібрати найцікавіші, авторитетні та чітко відповідні розв’язки задачі.

П'ята проблема полягає в тому, як вибудувати завдання в логічній послідовності, щоб, по-перше, був вивчений весь матеріал, по-друге, існувала смислова залежність між завданнями різного рівня.

Оскільки переважаючим методом навчання в технології ТНГІМ є проблемно-пошуковий, то я вважаю, що застосування діяльнісно-ціннісних задач сприяє найбільш повному вирішенню завдань передпрофільної підготовки, покладених на факультативні курси.
pic_2_2_13
pic_3_2_5


Організуючі роботу з розв’язку кожної задачі я передбачаю:

 • Попереднє інструктування виконавців (групи 5-7 учнів);

 • Розробку індивідуальних завдань;

 • Створення умов для вивчення історичних даних і вивчення бібліографії для більш глибокого розуміння теми;

 • Стимулювання індивідуальної дослідницької діяльності.

Навчальну задачу пропоную у вигляді додаткового списку завдань, які підводять до розв’язку і підштовхують школярів до висновків: • Виділити ключові слова для інформаційного пошуку;

 • Знайти та зібрати необхідну інформацію;

 • Обговорити і проаналізувати зібрану інформацію;

 • Зробити висновки;

 • Порівняти власні висновки з висновками відомих людей.

Основні результати застосування технології ТНГІМ - усвідомлення учнями цінностей спільної праці, оволодіння уміннями спланувати й здійснити рішення поставлених завдань, провести рефлексію, колективний аналіз результатів. Додатковий результат - уміння вільно працювати з інформацією. Високий рівень предметних знань - побічний результат мимовільного запам'ятовування внаслідок наполегливої праці над вирішенням завдань, багаторазових дискусій і обговорень. Результатом роботи в даній технології можуть бути проекти, презентації.При вивченні теми «Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва» у 8 класі пропоную навчальні задачі такого змісту:

Задача № 1

(мінімальний рівень)

Опрацюйте літературу про Дмитра Івановича Менделєєва: опубліковані спогади рідних, близьких, друзів, колег. Адже життя і творчості вченого присвячені тисячі робіт. Визначте основні етапи його наукової праці.Завдання № 2

(загальний рівень)

Обґрунтуйте заслуги, покажіть на прикладах геніальність Дмитра Івановича Менделєєва. Якою була його співпраця з науковцями різних країн? Як пам'ятають Менделєєва вдячні нащадки?Завдання № 3

(просунутий рівень)

Дивовижна і звична простота і чіткість таблиці Менделєєва зі шкільного підручника наших днів приховує тепер від нас ту незбагненну, гігантську, кропітку роботу з освоєння та переробки за все, що було знайдено та пізнане до Менделєєва.Питання про метод роботи генія, звичайно, дуже цікавий і важливий. Але без особистісних якостей великого хіміка, які становлять одну з передумов відкриття періодичного закону, навряд чи він був би відкритий в 1869 р. Знайдіть факти,що підтверджують вищесказане. Чому цей закон не має собі рівних?


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка