Гроші,їх функції та видиСкачати 185.44 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір185.44 Kb.
ТЕМА УРОКУ : Гроші ,їх функції та види.

Мета уроку:

1.Навчальна - розглянути і засвоїти, що таке гроші, узагальнити знання з еволюції грошей, усвідомити їх значення і основні функції, ознайоми-

тися з поняттям “ ліквідність”, національними валютами найбільших кра-

їн світу.

2.Розвивальна – розвивати образне і логічне мислення, вміння висловлю-

вати думки, вміння звˋязного мовлення,памˋять, увагу, економічний сві-

тогляд.

3.Виховна - виховати доброзичливого, ввічливого, комунікабельного учня.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань ( з випереджаючим домашнім

завданням)Форма проведення уроку: нестандартний урок

Обладнання: підручник, додаткові джерела інформації, слайди презента-

ції, роздатковий матеріал, сигнальні картки для гри “Світлофор”, плакат з

гірською вершиною для гри “Сходження на вершину”, чорна скринька.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка присутніх і обладнання.II.Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів

Демонстрація презентації Історія грошей : учениці коментують слайди.

СЛАЙД 2:

Зараз звичайна монета – це всього лише засіб платежу, грошовий знак

досить малої вартості,що має форму округлого металевого диска з ор-лом і решкою.А насправді, це слово має божествене походження.Адже з початку, монета була одним із епітетів Юнони, третьої і останньої дру-жини Юпітера.Храм для її вшанування був побудований на Капіталійсь-кому пагорбі у Давньому Римі, а в III ст. до н.е. недалеко від нього по-чали карбувати металеві гроші, - ось чому вони і отримали назву мо-нети.

І це зовсім не випадково : далекі предки сучасних людей були дуже

уважні до вибору місця для певних занять.У даному випадку врахову-

валося те, що Юнона, окрім своїх функцій покровительки жінок ,захис-ниці шлюбу, була ще і богинею обміну.СЛАЙД 3:

Цікавим є те, що зˋявилися такі перші гроші у малоазійській Лідії ( VIII-VII ст. до н.е. ),це територія сучасної Туреччини, і у Давній Греції, на острові Егіна ( VII ст. до н.е. ) ,а на віка і тисячоліття укорінилася за ними не грецька,а латинська назва.СЛАЙД 5:

У Священому письмі згадуються інші монети – таланти.Таланти були

у обізі не лише у Іудеї ( сучасний Ізраіль ), а і у Єгипті, Греції, Римі, Малій Азії.Один талант - це міра срібла ,яка прирівнювалася до 26 кг цього дорогоцінного металу.

Мідний талант із розкопок кноського двору на Криті (XIV ст. до н.е.)

важив 52 кг і мав форму розтягнутої бичачої шкіри.У ті часи вартість

одного таланту прирівнювалася до вартості стада биків.Саме тому на одній зі сторін монети майстер зробив дрібну насічку, імітуючу вовну тварини.СЛАЙД 6:

Якщо талант був дуже вагомою за вартістю монетою, то лепта була

найбільш дрібною, маленькою монеткою.У перекладі з грецької “ лепта”

означає “ тонкий , маленький”.В іудейській грошовій системі вона при-рівнювалася до четвертини теперішньої копійки.

На слайді зображена мідна лепта.Центр чеканки - Пантикапей, 393-389 р. до н.е.На аверсі - зліва - голова бородатого сатіра у вінці ( лісного бо-жества, демона родючості за грецькою міфологією ) ,реверс- зправа - го-лова риби осетра.

СЛАЙД 7:

А у Греції монета лепта використовується і зараз, складаючи соту частину драхми ( у цій країні використовуються монети у 5, 10, 20 і 50 лепт ).СЛАЙД 9:

Перша монета карбована на Русі називалася срібником.Вона була від-

лита ще до хрещення Русі за часів правління князя Володимира.Існу-

вало два дизайна срібників.Спочатку вони копіювали вигляд візантійсь-

ких монет солідів: на лицьовій стороні був зображений князь на престолі,

а на зворотній - Ісус Христос.Незабаром дизайн срібних грошей змінив-

ся - замість ліку Христа на монетах стали чеканити родовий знак Рю-

риковичів -тризуб.СЛАЙД 8 :

Поряд зі срібними монетами Володимир Великий друкував і золоті  • злотники.Вони важили близько 4 грамів, їх було виготовлено неба-

гато, але їх назва міцно засіла у народних прислівˋях і приказках.Нап-риклад: “ мал золотник ,да дорог”.

СЛАЙД 10 :

На межі IX-X століть на Русі зˋявляється цілком вітчизняна грошова одиниця - гривня.Перші гривні були важкими зливками з срібла і золо-

та, котрі скоріш за все були ваговим еталоном, ніж грошима , ба за ни-

ми можна було відміряти вагу дорогоцінного металу.Гривна була гро-шовою і ваговою одиницею Давньої Русі з XII ст.Це був 200 грамовий срібний злиток,а пізніше брусок.Ще раніше , з бронзового віку ,гривнами називалася срібна або золота прикраса на шию у вигляді браслету, як правило без застібки( незамкнена ), інколи - з медальйоном.Відома ця при-

краса була не лише на території сучасної Росії, але і далеко за її межа-ми ( співзвучність з гривою не випадкова, так як вона носилася на шиї).

Іноді гривна ділилася на фрагменти, котрі отримали назву рубль ( від слова “рубити” ).СЛАЙД 11:

Еквівалентом сучасної копійки у Давній Русі була векша.Іноді її нази-

вали білкою.Існує припущення, що поряд зі срібною монетою у обізі

знаходилась вичинена зимова шкура білки, котра була її еквівалентом.

Одна гривна прирівнювалась до 150 векшей.

СЛАЙД 12 :

На Русі у обізі була і монета - куна.Існує версія, що спочатку куна

була шкуркою куниці, білки чи лисиці з княжим тавром.

СЛАЙД 13:

Проблему точних розрахунків на Русі вирішували по-своєму.Наприк-

лад, розрізали шкуру куниці чи іншого пушного звіра, тим самим, під-

лаштовуючи хутро під ту чи іншу вартість.Такі шматочки називались

резанами.А оскільки пушна шкурка прирівнювалась до арабського дірхе-

ма, який ходив на Русі, то на частини ділили і монету.До нашого часу

дійшли залишки давньоруських скарбів, які містять половинки і четвер-тинки дірхемів, адже арабська монета була дуже великою для дрібних торговельних угод.

СЛАЙД 14:

Ще однією невеличкою давньоруською монетою була ногата, вона коштувала приблизно двадцяту частину гривні.Її назву повˋязують з ес-тонським nahat – хутро.Існує версія,що скоріщ за все нагата спочатку бу-ла хутряною шкуркою якого-небудь звіра.Ці грошові одиниці згаду-ються у “Слові о полку Ігореві”, там пишеться: що якщо Всеволод був би на престолі, то невільниця була б ціною “по ногаті”, а раб - “по реза-ні”.СЛАЙД 15:

Монета копійка зˋявилася у 16 столітті і назву отримала від копˋя Геор-гія Побідоносця, з яким він зображений на зворотньому боці монети.СЛАЙД 16 :

Полушка - дрібна розмінна монета часів царської Росії, яка прирівню-валася до 1/2 , 1/4 копійки і виготовлялася з міді.СЛАЙД 17:

Деньгою називали російську срібну монету вагою – 0,93 г, яка прирів-

нювалася до 1/200 частини гривні.Повˋязують її появу з імˋям Дмитра

Донського.У 17-19 ст. почали карбувати і мідну деньгу.З часів Івана Грозного деньгою називали монету у півкопійки, ця уява про деньгу як грошову одиницю панувала аж до Великої жовтневої соціалістичної ре-волюції.

Полушка - дрібна розмінна монета часів царської Росії, яка прирівню-валася до 1/2 , 1/4 копійки і виготовлялася з міді.

ВИСНОВОК:

Саме з металевими грошима ( монетами ) повˋязані різноманітні звичаї

у нашому житті.Не купюри, а саме монети кидають, щоб повернутися у місце, що сподобалося ( чи просто на щастя ) ,їх закопують у фундамент будинку, ними осипають наречених.Нарешті,вірність ходу Біг Бену, відо-мого лондонського годиннику, також регулюють за допомогою однопен-сової монетки, котру то кладуть, то знімають з маятнику, - за давньою традицією.

Довга історія у монети, і як би не тіснили її фінансове значення папе-

рові гроші, а металеві і до цього часу дзвенять у наших гаманцях.

III.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Фотогалерея “ Еволюція грошей”:учитель вивішує фото-ілюстрації еквівалентів ,які в певний час, в тій або іншій країні виконували функ-цію грошей.Коментує ці предмети,засоби обігу,показують на карті країни, для яких були свого часу характерні такі гроші і вивішує фото у спеціально відведеному кутку дошки.

Фотогалерея “ Еволюція грошей”:

1.товарні гроші ;

2.золоті і срібні монети ;

3.паперові гроші (банкноти );

4.монети із малоцінних металів ;

5.безготівкові гроші (чеки, векселя, кредитні і дебетні картки );

6.електронні гроші

УЧНІ (по черзі ):

1.Першими грошима у народів, що займалися тваринництвом, служили тварини.Греки у Гомера підраховують вартість обладунків та посуду у

биках.

2.У Китаї та Японії загальним еквівалентом був рис.3.В Африці замість грошей ходили шматки солі, у Китаї - спресовані

бруски чайних листків ( кирпичний чай ), у Тибеті - грецькі горіхи.

4.У багатьох народів грошима слугував тютюн ( у Сибіру, Африці, Індо-

незії ).


5.У деяких народів грошима слугувало спиртне - практично у всіх ко-

лоніях.


6.У деяких народів грошима слугували наркотики, наприклад у країнах

Південно-Східної Азії.

7.Полотно й бавовняна тканини використовувались як гроші в Судані та

Гвинеї, а у Тибеті - шовк.

8.Скляні намиста, завезені білими, швидко стали валютою Південної А-

мерики та Африки.Король Уганди наказав засіяти поле намистом, але

йому не вдалося отримати врожай і зростити власну монету.

9.У мисливських народів Сибіру й Північної Америки, а також у старо-

давніх слов'ян грошима слугувало хутро тварин.

10.У більшості африканських країн грошима слугувала слонова кістка.

11.У народів, що мешкали на березі, використовувалися як гроші мушлі,

наприклад , в Африці це були невеликі черепашки-каурі.

12.Як гроші у Новій Гвінеї використовувались собачі зуби ( переважно

ікла), зуби кенгуру та опосума, а на інших островах зуби кита, дельфіна

або кажана.

13.У Меланезії на островах Санта –Крус як гроші використовують пі-

р'я голубів та колібрі.

14.У Південній Америці високо цінувалися “монети “ з каучука у вигля-

ді великих шарів.

15.До недавнього часу існували племена, які визнавали за гроші черепи,

особливо людські.

IV.Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Тема сьогоднішнього уроку - “Гроші, їх функції та види”.Ми розглянемо і засвоїмо, що таке гроші, узагальнимо знання з їх еволюції , усвідомимо значення і основні функції грошей , ознайомимось з поняттям “ ліквід-ність”, національними валютами найбільших країн світу.V.Засвоєння нових знань

Учитель :Дайте визначення грошей ?

Учитель :Які з товарів можуть виконувати роль грошей ?

Прийом “Гратка прийняття рішень “:

Скориставшись граткою прийняття рішень, оцініть за критеріями ( ста-

більність, портативність,довговічність, подільність,загальне визнання ) аль-

тернативи ( варіанти ) грошей.Для вибору альтернатив пригадайте,корис-

туючись знаннями з історії про товари-еквіваленти, які використовували-

ся різними народами ( чай, фініки, хутро,сушена риба, корова ).До перелі-ку обов'язково слід включити золото.Критеріями, за якими буде оцінюва-

тися кожен з товарів , будуть слугувати властивості притаманні сучасним

грошам.Альтернативи

Критерії

Стабіль-

ність


Портатив-

ність

Довговіч-

ність

Подільність


Загальне


визнання

ЧАЙФІНІКИХУТРОСУШЕНА

РИБА
КОРОВАЗОЛОТО


УЧНІ РОБЛЯТЬ ВИСНОВОК : чому саме золото в результаті еволюції

стало мірилом вартості всіх інших товарів.

ГРА Закодоване слово :встановіть відповідність і ви розшифруєте

слово та дізнаєтеся назву країни, у якій з'явилися перші паперові гроші.

ТЕРМІН
ВИЗНАЧЕННЯ

Закодова-

на літе-


ра

1.

Гроші

А

Продукт праці, який задовольняє пот-

реби людей і виготовлений для про-

дажу;


Й

2.

Емісія

Б

Вид неповноцінних грошей;

А

3.

Монета

В

Специфічний товар, який виконує

роль еквівалента під час обміну ;К

4.

Банкнота

Г

Зливок металу, форма, вага і проба

якого затверджена державою ;Т

5.

Товар

Д

Випуск державою в обіг додаткової

кількості грошових знаків;И


Правильна відповідь :1-В;2-Д;3-Г;4-Б;5-А; КИТАЙ

ГРА “ Детектор брехні”:

Учні отримують 12 тверджень і рядок з цифрами від 1 до 12.Клас ділиться на 3 групи, кожна група отримує свою тему,свою функцію гро-шей:перша група – засіб обігу, друга- засіб платежу, третя- засіб накопи-

чення (нагромадження ) .Учні читають перше твердження, якщо воно сто-сується їхньої функції грошей,то над цифрою 1 , яка символізує номер пи-тання , вони малюють пряму лінію - твердження вірне , якщо дана теза не стосується їхньої теми, вони малюють над цифрою 1 пікоподібну вершин-ку – твердження невірне.Таким чином над рядком цифр у кожної групи вийде ламана крива ( у кожної групи учнів різна,бо різна тема ).

Твердження:

1. ваша бабуся цілий рік відкладає по 100 гривень на місяць із пенсії для того, щоб зробити вам цінний подарунок на день народження;Засіб накопичення ;

2. довго вивчавши асортимент і прийнявши кінцеве рішення , ви купили кросівки Adidas ;Засіб обігу ;

3. у жовтні цього року ваші батьки отримали 5000 гривень від місце-

вої агрофірми за використання власного земельного пая ;

Засіб платежу ;

4. сім'я відкладає частину доходів на придбання автомобіля ;Засіб накопичення ;

5.Ваша мама сплатила комунальні послуги за жовтень;Засіб платежу ;

6.Першокласнику купили новий рюкзак в школу.Засіб обігу ;

7.Пенсіонерка Бандурко частину своєї пенсії регулярно кладе на депо-

зит у “Приватбанк”;

Засіб накопичення.

8.Учитель отримав заробітну плату;Засіб платежу

9. Після довгих міркувань і порад подружок Настя придбала красиву

модну сукню на випускний за 1500 гривень ;

Засіб обігу

10.Для придбання дорогих ліків для бабусі Оксана зняла кошти з

кредитної картки і тепер повинна сплати відсотки за користування

цими коштами ;Засіб платежу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Учитель:

Яку функцію грошей ми не згадали в процесі нашої гри ? Міра вар-тості.Наведіть приклади ситуацій, у яких гроші виконують функцію міри

вартості.

Приклади:

1. Отримавши подарунок від бабусі 500 гривень, ви вирішуєте, як витра-

тити кошти :придбати 5 музичних компакт-дисків за ціною 100 гривень за один компакт або купити нові кросівки вартістю 500 гривень;

2.Підручник з економіки коштує 50 грн.

3Кожного дня батьки дають вам 30 гривень кишенькових коштів і ви

вирішуєте, як їх витратити : придбати смачний обід у місцевому кафе чи

піти у кіно на новий блокбастер.

Міра вартості.

ГРА “Чорна скриня”:”

1.Гроші тут ростуть на деревах”, - писали іспанці, які прибули до Мек-сики.Які грошові знаки їх так вразили ?Підказка:в чорній скринці знаходиться харчовий продукт, який в наш час виготовляють з цих грошових знаків.

Відповідь :шоколад ( какаобоби ).

Прийом ВІДКРИТИЙ МІКРОФОН: Висловіть свою думку в імпрові-

зований мікрофон ( ручку олівець) :

1.Ви знаєте, що вода - це безцінний дар нашої природи, проте вона в Україні має відносно сталу ціна ( 4 грн.50 коп.за 1 м3).Поясніть на дано-му прикладі таку суттєву відмінність між ціною і вартістю води ?

2.Поясніть, чи однаковою буде вартість склянки води для людини,яка

знаходиться в одній з пустель Африки, та для людини, яка знаходиться

на узбережжі найповноводнішої річки світу - Амазонки ? Зробіть висно-

вок , від чого залежить вартість товарів.

Прийом “МОЗКОВИЙ ШТУРМ”:Чому роль грошей виконували золото

і срібло, а не алмази, які є портативними і рідше зустрічаються у приро-

ді ?

Прийом“МОЗКОВИЙ ШТУРМ”:дайте визначення поняття “ліквідність” і розташуйте блага в порядку убування їх ліквідності.

Ліквідність майна чи активів - це можливість легко їх реалізувати , мо-

жливість їх обернення на грошову форму без втрати вартості.

1.диск популярної комп'ютерної гри ;

2.мотоцикл “ Харлей Девідсон”;

3.дорогі прикраси з перлами фірми “ Тіффані” ;

6.гроші на розрахунковому рахунку банку;

7.ваші кишенькові гроші;

8.гроші на строковому ( 1 рік ) рахунку банку.VI.Осмислення обˋєктивних звˋязків і розкриття суті явищ

ГРА Сходження на вершину:на дошці намальована гора з верши-ною. Назва вершини – Національні валюти країн.Обираються два уча-сники гри , кожен з яких отримує по 20 карток з назвами національних

валют країн світу ( як дійсних , так і вигаданих, хибних, неіснуючих).Го-ра з кожного боку має по п’ять сходинок,що ведуть до її вершини.Уч-

ні-учасники гри по черзі обирають дійсну назву національної валюти.

Назва валюти може бути вказана лише один раз, тобто якщо суперник -

гравець вже вказав її, то інший, використовувати її в своєму сходженні на вершину вже не може, а повинен відшукати і використати іншу назву іс-

нуючої валюти .Учні поступово переміщуються по сходинках гори , пере-суваючи свій прапорець ближче до вершини. Перемагає той учасник гри,

який якнайшвидше подолає всі етапи і дійде до вершини першими.

Експерти - всі інші учні класу, які коментують вибір валюти учасників

гри,називають назву країни, яка має таку валюту, якщо така існує.

НАЗВИ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАЛЮТ (дійсні і вигадані ):

Тугрик, євро,фарінт,рупія,тіроль,ієна,крістінг,ліра,юань,футсі,тенге,бавар,

франк,кідінг,фунт ,мінор,дупліт,долар,юлій,ларі.

ДІЙСНІ ВАЛЮТИ :

США,Австралія - долар;

Франція,Німечччина - євро;

Японія - ієна ;

Туреччина - ліра;

Індія – рупія;

Швейцарія - франк;

Єгипет - фунт;

Казахстан - тенге;

Грузія - ларі;

Монголія - тугрик;

Китай - юаньVII.Узагальнення і систематизація знань

ГРА Світлофор”:кожен учень класу має по три кольорові картки(зеле-ну,жовту і червону), вчитель читає твердження, а учні підіймають картки

(зелену – твердження вірне, жовту- твердження неповне, червону-тверджен-ня не вірне).

1.Загальний еквівалент , яким вимірюється вартість усіх товарів та пос-

луг, вважаються гроші.(ЗЕЛЕНИЙ – вірно).

2.Паперові гроші мають власну вартість.(ЧЕРВОНИЙ - не вірно.Паперові

гроші не мають власної вартості, їх вартість визначається кількістю то-

варів і послуг,які можна на них придбати ).

3.Гроші виконують такі функції:міра вартості, засіб обігу, засіб платежу.

(ЖОВТИЙ - неповне.Гроші ще виконують функцію засобу накопичення).

4.У XX столітті відбувся процес демонетизації золота ( утрата золотом

грошової функції ).(ЗЕЛЕНИЙ -вірно).

5.Абсолютну ліквідність мають дорогі ювелірні прикраси, цінні витвори

мистецтва, раритетні авто.(ЧЕРВОНИЙ - Абсолютну ліквідність мають

гроші ).


6.Неконтрольована державою емісія ( випуск в обіг грошей) може приз-

вести до інфляції.(ЗЕЛЕНИЙ -вірно).

7.До засобів, що замінюють гроші ,належать чекі і векселя.(ЖОВТИЙ -

неповне.До засобів, що замінюють гроші, належать чекі ,векселя і кредит-

ні картки).

8.Повноцінні монети як гроші не мають певної обмеженості,і є доскона-лим товаром - еквівалентом для використання в обігу.(ЧЕРВОНИЙ –

не вірно.Повноцінні монети як гроші мають певну обмеженість, недоско-

налість).Прийом“МОЗКОВИЙ ШТУРМ”:У 1152 році в імперії Цинь з'явилися

перші “ монети, що літають”.З чого вони були виготовлені ?Відповідь : з паперу.

Прийом“МОЗКОВИЙ ШТУРМ”:На початку 70-х років XX ст. при ро-

зрахунку пенсій за підсумками перепису було допущено заниження

більш ніж на 1 млрд. карбованців.Чим пояснювалась така значна помил-

ка ?


Відповідь:жінки занижували свій вік у бесіді з переписувачами-чолові-

ками.


Прийом “Хвилинка-цікавинка ” :короткі, цікаві, змістовні, інформативні

повідомлення учнів

1.Перші монети,що карбувалися у Лідії, називалися електроном і предс-

ставляли собою сплав золота зі сріблом.

2. Найбільш несподіваним матеріалом для грошей стала шкіра тюленів. Російсько-американська компанія на початку 19-го століття випустила в обіг перші у світі шкіряні гроші.До 1826 року ці гроші знаходилися в обігу. На даний момент одна з цих монет коштує стільки ж, скільки шматочок золота рівний їй за вагою.

3. Мало хто знає, що мільйон доларів, що складається зі стодоларових ку-пюр буде важити 10 кг, а з монет номіналом в 1 цент – 246 тонн. Мо-жемо підкреслити те, що мафіозні клани за кожної угоди зважували свої гроші, лише задля того , щоб не перераховувати їх.

4. Всі знають те, що слово копійка за однією з визнаних версій похо-дить від слова «копієць». Саме так у Старій Русі називали Георгія Побі-доносця, який викарбуваний на зворотньому боці монети зі списом у руках.

5. Найменшою російською монетою була полушка. Ця монета випускала-ся за Петра I і дорівнювала 1/8 копійки. Незабаром за царя Федора Ми-хайловича ці монети почали називатися «лусочками».

6. Найбільша сума, яку заплатили за одну монету – 314 000 доларів. Ця

монета називалася декадрахма, і родом вона з Древніх Афін.

7. У сучасному світі, незважаючи на велику кількість валют прийнято обчислювати ступінь благонадійності країни, використовуючи південно-американський долар.

VIII.Підведення підсумків уроку

УЧНІ:

-на сьогоднішньому уроці я навчився…. , я дізнався…, мене вразило…,мені особливо запам'яталося…

IX.Повідомлення домашнього завдання

  • опрацювати відповідний параграф;

  • підготувати питання до гри “Капелюх”;

  • підготувати кросворд до теми ( за бажанням ).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка