ГромадянськаСторінка8/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Завдання громадянської освіти:

 • політико-правові (вивчення правової законодавчої бази, демократичних принципів функціонування політичної системи та державної влади, формування демократичної громадянської позиції, правової відповідальності, навиків участі у політичному життя);

 • культурологічні (формування культури між особистісних відносин, оволодіння вітчизняною і світовою історичною та культурною спадщиною);

 • соціальні (розуміння соціальних відносин у суспільстві, формування мотивації соціальної поведінки особистості, набуття соціальних навичок);

 • економічні (розуміння сутності ринкових відносин, основних економічних принципів, системи соціального забезпечення та соціального захисту, формування професійної практики, економічних навичок).


Результатом громадянської освіти


повинно бути:

 • самоутвердження індивідів як суверенних членів суспільства, їхня особиста, політична та економічна відповідальність;

 • утвердження людської гідності;

 • неформальна та ефективна участь у громадських справах, сприяння функціонуванню конституційної демократії.


Перелік ключових компетентностей,

визначений українськими педагогами


1. Уміння вчитись передбачає, що:

 • учень сам визначає мету діяльності або приймає учителеву;

 • проявляє зацікавленість навчанням, докладає вольових зусиль;

 • організовує свою працю для досягнення результату;

 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’зання задачі;

 • виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції;

 • усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;

 • має уміння й навички самоконтролю та самооцінки.


2. Соціальна компетентність передбачає такі здатності:

 • аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначаючи в них власне місце, та проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп;

 • продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;

 • застосовувати технології трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання;

 • спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізувати соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій;

 • визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, вміти емоційно налаштуватися на спілкування з іншим.


3. Загальнокультурна компетентність дозволяє особистості:

 • аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства;

 • застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії;

 • знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти;

 • застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри;

 • опанувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації.


4. Здоров’язберігаюча компетентність.

Життєві навички (компетентності, що сприяють здоровому способові життя.
4.1. Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю:

4.1.1. Навички раціонального харчування;

4.1.2. Навички рухової активності;

4.1.3. Санітарно-гігієнічні навички;

4.1.4. Режим праці та відпочинку.

4.2. Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю:

4.2.1. Навички ефективного спілкування:

 • уміння слухати;

 • уміння чітко висловлювати свої думки;

 • уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги та звинувачень;

 • володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);

 • адекватна реакція на критику;

 • уміння просити про послугу або допомогу.

4.2.2. Навички співчуття:

 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;

 • уміння висловити це розуміння;

 • уміння зважити на почуття інших людей;

 • уміння допомагати та підтримувати.

4.2.3. Навички розвязування конфліктів:

 • уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтереси;

 • уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;

 • уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів.

4.2.4. Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінацій:

 • навички впевненої (адекватної) поведінки, зокрема й застережливих дій щодо ВІЛ-СНІДу;

 • уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;

 • уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля.

4.2.5. Навички спільної діяльності та співробітництва:

 • уміння бути “членом команди”;

 • уміння визнавати внесок інших у спільну роботу;

 • уміння адекватно оцінювати свої здібності та свій внесок у спільну діяльність.


4.3. Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю:

4.3.1. Самоусвідомлення та самооцінка:

 • уміння усвідомлювати власну унікальність;

 • позитивне ставлення до себе., інших людей, до життєвих перспектив;

 • адекватна самооцінка: уміння реально оцінювати свої здібності й можливості, а також адекватно сприймати оцінки інших людей.

4.3.2. Аналіз проблем і прийняття рішень:

 • уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;

 • здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;

 • уміння передбачати наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;

 • уміння оцінювати реальність кожного варіанта, враховуючи власні можливості та життєві обставини;

 • здатність вибирати оптимальні рішення.

4.3.3. Визначення життєвих цілей та програм:

 • уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;

 • уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин;

 • уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час.

4.3.4. Навички самоконтролю:

 • уміння правильно виражати свої почуття;

 • уміння контролювати прояви гніву;

 • уміння долати тривогу;

 • уміння переживати невдачі;

 • уміння раціонально планувати час.

4.3.5. Мотивація успіху та тренування волі:

 • віра в те, що ти є господарем свого життя;

 • установка на успіх;

 • уміння зосереджуватися на досягненні мети;

 • розвиток наполегливості та працьовитості.


5. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій передбачають здатності:

 • застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні та повсякденному житті;

 • раціональне використання комп’ютера й комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням;

 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх допомогою засобів ІКТ;

 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.


6. Громадянська компетентність передбачає такі здатності:

 • орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів демократичної держави, органів місцевого самоврядування;

 • застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов’язків у межах місцевої громади та держави загалом;

 • застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади на користь собі й громадянському суспільству;

 • використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина;

 • робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави.


7. Підприємницька компетентність передбачає реалізацію здатностей:

 • співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства, застосовувати технології моніторингу ресурсів і забезпечення стійкого розвитку;

 • організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин;

 • аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці;

 • складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти прості моделі дій та прийняття економічно й екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі;

 • презентувати та поширювати інформацію про результати/продукти власної економічної діяльності та діяльності колективу.

Додаток 3Морська зіронька

Одного разу чоловік проходив біля моря. Він помітив, що за ніч багато морських раковин та морських зірок було викинуто на берег.

Насолоджуючись морським повітрям та сонячною погодою чоловік проходив кілометри по піску.

Так він побачив якусь фігуру вдалині. Його зацікавило, хто ж це танцює.

Чоловік підійшов ближче і побачив, що фігурка не танцювала, а

Просто повторювала якісь дії. Це була маленька дівчинка. Вона піднімала морські зірочки та кидала їх в море. Чоловік постояв декілька хвилин та й спитав:

- Чому ти кидаєш всі ці морські зірки в море?

- Якщо я залишу їх на піску, то сонце висушить їх всі й вони помруть. Я хочу, щоб вони вижили, тому я кидаю їх в море ,- відповіла дівчинка.

Чоловік був схвильований словами дитини. Він пішов далі, та не міг забути слова дівчинки. Він підійшов до неї і сказав:

- Але їх мільярди ! Як ти можеш допомогти їм всім?

Дівчинка подумала мить над його словами, потім нахилилась, взяла наступну зірку та викинула її назад в море. Вона повернулась назад до чоловіка, посміхнулась і сказала: ”Можливо ,Ви праві , але як, щодо цієї, однієї?”

ОПОВІДАННЯ ПРО ГУСЕЙ.


Найближчої осені, коли ви побачите гусей, які летять на південь зимувати, вишикувавши чіткий журавлиний ключ, подумайте про те, що відомо науці про них.

В той час, як кожна гуска змахує крилами, це створює додаткову підіймальну силу для тієї гуски, що летить безпосередньо за нею. Летячи у формі літери V, зграя може пролетіти принаймні на 70% більше за день, ніж тоді, коли кожен птах летів би сам. Можливо, людям потрібно теж знайти спільний шлях для того, щоб рухатись разом і співпрацювати один з одним так, щоб вони досягли спільної мети, швидше і легше.

Кожного разу, коли гуска виходить за межі ключа, вона відчуває, як важко намагатись летіти проти вітру самій, і вона швидко повертається у ключ, щоб летіти із зграєю. Якщо люди будуть мати стільки здорового глузду, як гуси, будуть співпрацювати з тими хто йде в одному напрямку з ними, їм легше буду подолати всі життєві перешкоди.

Коли вожак стомлюється, він повертається назад у крило і інша гуска займає його місце спереду ключа. Виконувати важку роботу для своєї групи вигідно всім. Ті гуси, що летять позаду, кричать, щоб підбадьорити тих, що спереду, і втримати найкращий темп.Коли гуска слабне, чи поранена відстає від ключа, дві інші невідступно слідують за нею, щоб допомогти і захистити. Вони залишаються з нею, поки вона не зможе летіти сама або не помре. Лише після цього вони вирушають далі, або самі , або з іншим ключем, поки не доженуть свою групу. І якщо у людей є хоча б стільки здорового глузду як у гусей, вони підтримуватимуть один одного протягом усього життєвого шляху.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка