Григорій Півторак Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мовСторінка13/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.82 Mb.
#10507
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Що було б, якби...

Вважається, що історія не визнає умовного способу. Вона має свою логіку і твориться за певними своїми законами. Тому будь–які міркування про те, яким був би подальший розвиток окремих країн і як склалася б майбутня доля цілих народів, якби доленосні для них події на певних історичних етапах відбувалися не так, а якось інакше, багатьма сприймаються як недоречні фантазії. І все ж таки нікому не заборонено оглянутися в минуле і з висоти набутого народом досвіду зробити спробу відділити неминуче від випадкового, закономірні процеси від фатального збігу обставин.

Чи мала б Русь далекі й осяйні перспективи, якби нерозумні діти Володимира Мономаха виконали заповіт свого мудрого батька і не вели міжусобних війн, а жили в мирі й злагоді і дбали лише про благо Вітчизни, як того навчав їх досвідчений та далекоглядний політик і державний діяч? Відповідь тут однозначно негативна, бо Київська імперія була історично приречена на розпад (як свого часу розпалися Візантійська, Римська імперії та Французька імперія Каролінгів), а на її уламках мали постати нові незалежні держави. Це був загальноєвропейський процес епохи середньовіччя. Талановитий поет і щирий патріот своєї землі безіменний автор «Слова про Ігорів похід» наприкінці XII ст. не міг здогадуватися, що всі його полум'яні заклики до руських князів перебороти чвари та об'єднатися проти зовнішніх ворогів залишаться лише «голосом волаючого в пустелі», бо феодальна роздрібненість була неминучим етапом суспільного поступу й об'єктивно мала прогресивне значення. Проте ніякі перипетії боротьби удільних князів між собою за першість самі по собі не змогли б змінити загального історичного розвитку вже сформованого на той час українського етносу в напрямку остаточного самоусвідомлення і зміцнення своєї державності. Золотоверхий Київ назавжди залишився б не лише духовною столицею східних слов'ян, але й державно–адміністративним центром русинів–українців. Та не так сталося, як гадалося. «Коричнева чума XIII століття» — монголо–татарська навала все перевернула з ніг на голову. Вона сприймалася як катастрофа, як вторгнення потойбічних сил, як щось небачене й незрозуміле.

Зруйнувавши Київ і спустошивши більшу частину української землі, нові азіатські деспоти за ціле століття зуміли спустошити й людські душі, витравивши з них на тривалий час почуття власної гідності й внутрішню потребу боротьби за волю. Київ уже не міг піднятися з руїн настільки, щоб стати центром визвольної війни всього народу проти іноземних загарбників, боротьби за свою державу. Сили для такої боротьби збиралися й нагромаджувалися протягом XIV ст. на північно–східній периферії колишньої Київської Русі — у Московському князівстві, що від самого початку будувалося на засадах абсолютизму й деспотичної влади його правителів, і на кінець XV ст. зуміло повністю звільнитися від монголо–татарської неволі.

Піднесення Московського князівства як центру боротьби з монголо–татарським ярмом і разом з тим — центру формування російської народності, а також започатковане Іваном І Калитою збирання «руських земель» відкрило нову історичну епоху, яка позначилася на майбутній долі всіх східних слов'ян. Не важко здогадатися, що якби Київська Русь уникла монголо–татарського ярма, політичний розклад сил на східнослов'янських землях у XIII—XIV ст. міг би бути зовсім іншим. Це розуміли й самі росіяни. Н. Полонська–Василенко наводить такі слова одного з найвидатніших російських істориків кінця XIX ст., автора п'ятитомного «Курса русской истории» В. Ключевського: «Уявіть собі, що Київ не був би взятий і зруйнований татарами... Київ залишився б столицею першої великої руської держави, а «великоруське» місто Москва не стало б центром великого князівства, а потім царства російського. Офіційною мовою стала б не... суміш старослов'янської та фінської мов, а слов'яно–українська. Український письменник Гоголь не мусів би писати російською мовою, а Пушкін писав би українською»65.

Ці слова, без сумніву, прозвучали різким дисонансом у досить злагодженому хорі тогочасних шовіністичних російських істориків. Однак мусимо зауважити, що від імперського мислення не вдалося відійти навіть В. Ключевському: замість Російської імперії за іншого розвитку історичних подій йому уявлялася по суті імперія українська. Суспільний досвід бурхливого XX століття спонукає нас сприймати ту прогнозовану В. Ключевським історичну перспективу дещо інакше. Можна не сумніватися в тому, що якби не створилися умови для виникнення агресивної Московської держави з її абсолютистсько–монархічним ладом, Східна Європа у суспільному розвитку пішла б загальноєвропейським шляхом. На руїнах Київської імперії утворилося б декілька національних держав (українська, білоруська, новгородська, московська, хоч їх найменування могли бути іншими) з європейським обличчям. М. Гоголь справді писав би українською мовою, а О. Пушкін також залишався б самим собою і творив би своєю рідною мовою. Цілком вірогідно, що слов'янські народи були б істинно братерськими без поділу на «старшого» й «менших» братів і в своєму вільному розвитку здивували б світ злетом духовності, високим рівнем культури й моралі. Втрати на цьому шляху були величезними — особливо в українців та білорусів через їхнє багатовікове колоніальне становище в Російській імперії. Навіть в умовах незалежної держави значна частина українського суспільства позбавляється від комплексу меншовартості, байдужості або й зневажливого ставлення до своєї мови, культури, традицій, звичаїв, історії дуже повільно й болісно. Але цей процес необхідний і неминучий, бо залишатися в полоні старих ілюзій і йти в третє тисячоліття з тягарем минулих помилок та невдач абсолютно безперспективно і навіть небезпечно: так можна опинитися на задвірках історії.ЛітератураАгеева Р. Страны и народы: Происхождение названий. — М., 1990.

Алексеев В. В поисках предков. Антропология и история. — М., 1972.

Алексеев В. П. Происхождение народов восточной Европы: Краниол. исследование. — М., 1969.

Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. — М., 1973.

Андрусяк М. Терміни «Руський», «Роський», «Російський» і «Білоруський» в публікаціях XVI—XIX століть // Збірник на пошану Івана Мірчука. — Мюнхен; Нью–Йорк; Париж; Вінніпег, 1963.

Археология Украинской ССР: В 3–х т. — Т. 3. Раннеславянский и древнерусский периоды. — M., 1986.

Бадзьо Ю. Право жити. — К., 1996. — С. 125—162.

Баран В. Ц. Ранні слов'яни між Дністром і Прип'яттю. — К., 1972.

Баран В. Ц. Давні слов'яни. — К., 1998.

Баран В. Д., Терпиловський Р. В., Козак Ц. Н. Походження слов'ян. — К., 1991.

Барвінський Б. Велика й Мала Україна. — Львів, 1925.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія. — К., 1980.

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1991.

Бердяев Н. Русская идея. — Париж, 1946.

Бердяев Н. Судьба России. — М., 1918.

Білас І. Репресивно–каральна система в Україні 1917— 1953: У 2–х кн. — К.: Либідь — Військо України, 1994.

Білецький А. Коріння нашої мови // Вітчизна. — 1992. — № 4.

Блінава Э., Мяцельская Е. Беларуская дыялекталогія. — 2–е выд. — Мінск, 1980.

Брайчевський М. Походження Русі. — К., 1968.

Брайчевський М. Ю. Конспект історії України. — К., 1993.

Брим В. А. Происхождение термина «Русь» // Россия и Запад. I. — Петербург, 1923.

Булаховсъкий Л. А. Питання походження української мови. — К., 1956. — 220 с.

Винокур I. С. Історія та культура черняхівських племен Дністро–Дніпровського межиріччя II—V ст. н. е. — К., 1972.Генсьорський А. І. Традиції південноруської (старокиївської) фонетики в літературній вимові Північної Русі до кінця XVIII ст. // Питання слов'янського мовознавства. — Кн. 5. — Львів, 1958. — С. 201—208.

Голубенка П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. — К., 1993.

Гординський С. Назви «Русичі» й «Русовичі». — Вінніпег, 1963.

Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. — M., 1972.

Горюнова E. И. Этническая история Волго–Окского междуречья. — М., 1961.

Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда и ее падение. — М.; Л., 1950.

Гринблат М. Я. Белорусы: очерк происхождения и этнической истории. — Минск, 1968.

Грінченко Б. Як жив український народ (Коротка історія України). — Чернівці, 1908.

Грушевський М. «Велика, Мала і Біла Русь» // Україна. — 1917. — Кн. 1—2.

Грушевський М. Історія України–Руси. — T. 1. — К., 1991. — 634 с.; Т. 2, К., 1992.

Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. — К., 1971.

Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI—XVII ст. // Сучасність. — 1992. — № 3.

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: наука і культура. — Вип. 26—27. — К., 1993. — С. 44—78.

Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К., Вид. дім «KM Academia», 1998. — 272 с. (Сумні сторінки історії).

Дорошенко Д. І. Нариси історії України. — Львів, 1991.

Ендик Р. Антропологія українців // Географія української та суміжних земель. — Т. 1. — Львів, 1938.

Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990.

Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. — М., 1959.

Зализняк А. А. К исторической фонетике древнерусского диалекта // Балтославянские исследования, 1981. — М., 1982. — С. 61—80.

Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.). — М., 1986. — С. 89—219.

Залізняк Л. Л. Від склавцнів до української нації.— К., 1997.

Залізняк Л. Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам'ять століть. — 1996. — № 2.

Залізняк Л. Л. Етногенез українців, білорусів та росіян // Пам'ять століть. — 1997. — № 4. — С. 2—13.

Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.

Зимин А. Россия на рубеже XV—XVI столетий (Очерки социально–политической истории). — М., 1982.

Знаменский П. Духовные школы в России до реформы 1808 года. — Казань, 1881.

Иванов Вс. «Мы». Культурно–исторические основы русской государственности. — Харбин, 1926.

Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. — М., 1964.

Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика // Матеріали до української етнології. — Вип. 1 (4). — К., 1995.

Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов'янських народів // Етнічна самосвідомість: національна культура. — К., 1991.

Ісаєвич Я. Проблема походження українського народу: Історіографічний і політичний аспект // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів, 1995. — Вип. 2.

Історія української мови. Морфологія. — К., 1978. Історія української мови. Фонетика. — К., 1979.

Карамзин H. M. Предания веков. — М., 1988.

Карский Е. Ф. Белорусы. Введение к изучению языка и народной словесности. — Варшава, 1903. — Т. 1.

Карский Е. Ф. Русская диалектология. — Л., 1924.

Каштанов С. М. Социально–политическая история России конца XV — первой половины XVI в. — М., 1967.

Кічак І. Україна — не окраїна // Визвольний шлях. — 1994. — Кн. 6.

Кобычев В. П. В поисках прародины славян. — М., 1973.

Ковалев Г. Ф. Этнонимия славянских языков. Номинация и словообразование. — Воронеж, 1991.

Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. — М., 1980.Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. — М., 1972.

Костомаров Н. И. Давно ли Малая Русь стала писаться Малороссией»? // Записки Українського наукового товариства у Києві. — К., 1928. — Т. XXVII.

Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. — М., 1974.

Криворотое В. Вехи. Взлеты и падения особого пути России // Знание — сила. — 1990. — № 8—9.

Кримський А. Українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася //А. Шахматов, А. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської староукраїнщини XI—XVIII вв. — К., 1924. — С. 87—128.

Крип'якевич І., Цольницький М. Історія України. Нью–Йорк, 1990.

Крип'якевич І. П. Історія України. — Вид. 2–е. — Львів, 1992.

Крымский А. Е. Древнекиевский говор. — СПб, 1907.

Кухаренко Ю. В. Полесье и его место в процессе этногенеза славян (по материалам археологических исследований) // Полесье (Лингвистика, археология, топонимика). — М.. 1968. — С. 18—46.

Лаврів П. Укри—Украни — наші предки? // Прапор. — 1990. — №1.

Лавровский П. А. О языке северных русских летописей. — СПб, 1852.

Липа Ю. Призначення України. — Нью–Йорк, 1953.

Лисяк–Рудницький І. Історичні есе. — Т. І. — К.,1994.

Мавродин В. В. Древняя Русь (Происхождение русского народа и образование Киевского государства) — Л., 1946.

Мавродин В. В. Образование единого русского государства. — Л., 1951.

Мавродин В. В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. — М., 1971.

Мавродин В. В. Происхождение русского народа. — Л., 1978.

Макарчук С. Україна і українці: поява, поширення та утвердження назв // Другий міжнар. конґрес україністів. — Львів, 1994.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К., 1992.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. — К., 1990.

Матвіяс І. Г. Варіанти української літературної мови. — К., 1998.

Монгайт А. Л. Рязанская земля. — М., 1961. — 400 с.

Назаренко А. В. Об имени «Русь» в немецких источниках IX—XI вв. // Вопросы языкознания. — 1980. — № 5.

Наконечний Є. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями. — Львів, 1998.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2–х ч. / За ред. В. Ф. Панібудьласки. — К.: Вища школа, 1997. — Ч. 1— 2.

Німчук В. Південні давньоруські говори — основа української мови // Історія української мови. — К., 1996.

Німчук В. В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. — 1997. — № 6; 1998. — № 1.

Новосельцев А. И. Христианство, ислам и иудаизм в странах Восточной Европы и Кавказа в средние века // Вопросы истории. — 1989. — № 9.

Огієнко І. В Україні, а не на Україні // Рідна мова. — 1935. — Ч. 2. — С. 67—72.

Окунь—Бережанський. Чому Русини або Малороси називаються українцями. — Самбір, 1932.

Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. — К., 1994.

Пастернак Яр. Важливі проблеми етногенезу українського народу // Український історик. — 1970. — № 4.

Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. — СПб, 1862.

Петров В. П. Етногенез слов'ян. — К., 1972. — 214 с.

Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.

Півторак Г. Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів). — К., 1998.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова? — К., 1993.

Покровский М. Н. Возникновение Московского государства и великорусская народность // Историк–марксист. — 1930. — Т. 18—19.

Полєк В. «Русский», «руський», «російський», «український». Синоніми? Так! // Березіль. — 1991. — № 9.

Полонська–Василенко Н. Історія України: У 2–х т. — Т. 1—2.Потебня А. А. К истории звуков русского языка. — Воронеж, 1876.

Пресняков А. Образование великорусского государства. — Петроград, 1918.

Пріцак О. Про походження Русі // Хроніка 2000. Наш край. — 1992. — Вип. 2.

Происхождение и этническая история русского народа (по антропологическим данным) / Под ред. В. В. Бунака. — М., 1965.

Російщення України: науково–популярний збірник / Видання українського конґресового комітету Америки ради оборони і допомоги Україні. — Репринтне видання. — К., 1992.

Рудницький Я. Слово й назва «Україна». — Вінніпег, 1951.

Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов'янських літературних мов. — К., 1985.

Русанівський В. Україна і українці // Наука і суспільство. — 1989. — № 2.

Русанова И. П. Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. — М., 1973.

Русанова И. П. Славянские древности VI—VII вв. Культура пражского типа. — М., 1976.

Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. — М., 1964.Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1982.

Рыбаков Б. А. Мир истории: Начальные века русской истории. — М., 1984.

Саливон И. И., Тегако Л. И., Микулич А. И. Очерки по антропологии Белоруссии. — Минск, 1976.

Сегеда С. П. Антропологічні особливості українського народу: етногенетичний аспект // Матеріали до української антропологи. — Вип. 1(4). — К., 1995.

Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. — М., 1970.

Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. — М., 1979.

Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — М., 1982.

Селюнин М. Истоки // Новый мир. — 1988. — № 5.

Сиповський В. Україна в російському письменстві. — К., 1928.

Січинський В. Чужинці про Україну. — 5–е вид. — Авсбург, 1946.

Скляренко В. Звідки походить назва Україна?// «Україна». — 1991. — № 1. — С. 20, 39.
Смаль–Стоцький С. Розвиток поглядів на сім'ю слов'янських мов і їх взаємне споріднення // Історія української мови. — К., 1996.

Сміленко А. Т. Слов'яни та їхні сусіди в Степовому Подніпров'ї (II—XIII ст.). — К., 1975.

Смолт В. А., Гуржій О. І, Як і коли почала формуватися українська нація? — К., 1991.

Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. — 4–е изд. — M., 1907.

Соболевский А. Русский народ как этнографическое целое. — Львов: Русск. изд. Общество. — 1911.

Соловьев В. Национальный вопрос в России. — СПб, 1891.

Соловьев А. Великая, Малая и Белая Русь // Вопросы истории. — 1974. — № 7.

Стахів М. Вплив Хмельниччини на формування

української нації // ЗНТШ. — Мюнхен, 1948. — Т. 156.Стороженко А. В. Малая Россия или Украина? // Труды

подготовительной по национальным делам комиссии,малорусский отдел. — Одесса. — 1919. — Вып. 1.

Стрижак О. Серби й Україна // Україна: наука і культура. — Вип. 26—27. — К., 1993. — С. 251—259.

Струве П. Социальная и экономическая история России. — Париж, 1952.

Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1991. Сухобоков О. В. Славяне Днепровского Левобережья (Роменская культура и ее предшественники). — К., 1975.

Тараненко О. Мова Київської Русі: вузол історико–лінгвістичних і політико–ідеологічних проблем // Історія української мови. — К., 1996.

Телегин Ц. Я. Там, где вырос Киев. — К., 1982. — 96 с. Тихомиров M. H. О происхождении названия «Россия» // Вопросы истории. — 1953. — № 11.

Ткаченко О. Б. К исследованию финно–угорского субстрата в русском языке // Советское финно–угроведение (XIV). — 1978. — № 3. — С. 204—210.

Ткаченко О. Б. Очерки теории языкового субстрата. — К., 1989. — С. 136—139.

Ткаченко О. Б. Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов // IX Міжнародний з'їзд славістів / Доповіді. К., 1983. — С. 220—237.

Ткаченко О. Б. Російська та церковнослов'янська мови (російської редакції) як джерело реконструкції найдавнішого періоду історії української мови // Мовознавство. — 1993. — № 2. — С. 13—18.Ткаченко О. Б. Сопоставительно–историческая фразеология славянских и финно–угорских языков. — К., 1979. — С. 42—53, 247—268.

Ткаченко О. Б. Українська фонетика на історико–типологічному тлі // Мовознавство. — 1998. — № 2—3. — С. 14—25.

Толочко П. П. Древняя Русь. — К., 1987. — 246 с.

Толочко П. П. Київська Русь. — К., 1996.

Томашівський С. Притча про двох сусідів, що мали одне ім'я. — Львів, 1909.

Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — M., 1962.

Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. — М., 1953.

Третьяков П. Н. Финно–угры, балты и славяне на Днепре и Волге. — М.; Л., 1966.

Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. — Л., 1982.

Трубачов О. М. Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. — 1971. — № 6. — С. 3—17.

Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. — № 6. — С. 48—67.

Трубецкой Н. С. К проблеме русского самосознания. — Берлин, 1926.

Федоров Г. Россия и свобода. — Нью–Йорк, 1936.

Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. — М.; Л., 1962.

Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко–диалектологический очерк. — Л., 1972.

Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. — М., 1979.

Хабургаев Г. А. Становление русского языка: пособие по исторической грамматике. — М., 1980.

Харлампович К. В. К вопросу о просвещении на Руси в домонгольский период. — Львов, 1901.

Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. — Т. 1. — Казань, 1914.

Хвильовий М. Думки проти течії. — ДВУ, 1926.

Хорошкевич А. Л. Русь, Русия, Московия, Россия, Московское государство, Российское государство // Спорные вопросы отечественной истории XI—XVIII веков. — М., 1990.

Цегельський Л. Звідки взялися і що значать назви «Русь» і «Україна»? — Львів, 1907.

Цегельський Л. Русь — Україна, а Московщина — Росія. — Царгород, 1916.

Чубатий М. Княжа Русь–Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй. — Нью–Йорк, 1964.

Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. — Пг, 1915.

Шахматов О. — Кримський Аг. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо–українщини XI—ХУШ вв. — К., 1924.

Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? // Другий Міжнародний конґрес україністів / Доповіді і повідомлення: Мовознавство. — Львів, 1993. — С. 54—55.

Шелухин В. Назва України. — Відень, 1921.

Шелухин В. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Прага, 1936.

Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави // Сучасність. — 1996. — № 11.

Щербаківський В. Формація української нації. — Прага, 1941.

Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н. э. — К., 1985.

Яворницький Ц. Історія запорозьких козаків. — Т. 1. — Львів, 1990.

Яковенко Н. Українська шляхта. — К., 1993.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка