Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина ГеннадіївнаСторінка2/3
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3

Опис літературних джерел, використаної літератури


 1. Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі//Управління освітою. –2001. -№ 3. –С. 18-24.

 2. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя. –К., 1994. –112с.

 3. Дзега В.Д. «Синдром відчаю» сільського вчителя // Рідна школа. –2005. -№ 7. –С. 18-20.

 4. Сучасні форми роботи з педкадрами /М.К. Голубенко. –К.: Шк.світ, 2010

 5. Бех І., Кононко О. Наукові засади проведення експерименту//Рідна школа. − 2001. № 10. − С. 36-40.

 6. Даниленко Л. Інноваційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи. − 2000. − №20. − С. 5.

 7. Кларін М. Інновації в навчанні // Завуч. − 2000. − № 23-24. − С. 8.

Додаток 1

Педагогічний моніторинг з вивчення потреб і можливостей педагогів

Додаток 2Діагностичний пакет щодо виявлення готовності педагогів

до інноваційної діяльності
Діагностичний пакет представлений наступними методиками:
- Методика оцінки рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу, анкета

№ 2 (модифікація методики Т. В. Морозової).

- Карта педагогічної оцінки здібностей вчителя до інноваційної діяльності.

1. Методика оцінки рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу, анкета № 2 (модифікація методики Т. В. Морозової).

Дана методика дозволяє виявити спектр умов, що впливають на розвиток інноваційної діяльності педагога.

Опитувальник:

1. Необхідні, на ваш погляд, зміни в навчальній, позаурочній діяльності закладу?

2. У чому конкретно ці зміни повинні виражатися?

3. Чому необхідно вносити ці зміни?

4. Які, на ваш погляд, конкретні зміни потрібні у вашому навчальному закладі?

- В управлінні.

- У технологіях навчання, виховання і розвитку.

- У режимі роботи педагогів.

5. Чи відчуваєте ви себе готовими до освоєння нововведень:

- У змісті навчання;

- В технології навчання?

(Повністю готові, достатньо підготовлені, частково готові, не готові –

потрібне підкреслити).

6. Які форми підготовки, навчання (див. таблицю) до освоєння нововведень

ви пройшли? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою:

5 - дуже впливають на рівень мого розвитку та готовності до інноваційної

діяльності;

4 - впливають;

3 - слабо впливають;

2 - майже не впливають;

1 - не впливають.


1. Методичні семінари, практикуми

Бали

2. Педагогічні семінари
3. Робота в методоб'єднання (чи у творчій групі)
4. Робота з науковим керівником
5. Самостійна робота
6. Навчання на проблемних курсах
. Підвищення кваліфікації7. Оцініть якість умов у вашому навчальному закладі для розвитку інноваційної діяльності:

3 бали - дуже хороші;

2 бали - хороші;

1 бал - задовільні;

0 балів - незадовільні.
Умови

Бали

Матеріальні
Фінансові
Організаційні
Психологічний клімат у колективі
Стимулювання
Система навчання кадрів8. Що є для вас перешкодою в освоєнні і розробці нововведень?

- Відсутність часу;

- Відсутність обгрунтованої стратегії розвитку навчального закладу;

- Відсутність допомоги;

- Відсутність лідерів, новаторів у школі;

- Розбіжності, конфлікти в колективі;

- Відсутність необхідних теоретичних знань;

- Слабка інформованість про нововведення в освіті;

- Відсутність або недостатній розвиток дослідницьких умінь;

- Відсутність стимулювання.

Виберіть 5 найбільш значущих для вас перешкод і підкресліть їх.Дана методика дозволяє визначити позитивні та негативні умови, організовані в освітньому закладі для інноваційної діяльності педагогів.


2. Карта педагогічної оцінки здібностей вчителя до інноваційної діяльності.

Оцініть, будь ласка, свою готовність до інноваційної діяльності за п'ятибальною шкалою за кожним показником.

I. Мотиваційно-творча спрямованість особистості.

Бали

СР бал

1

Допитливість, творчий інтерес.2

Прагнення до творчих досягнень.
3

Прагнення до лідерства.
4

Прагнення до отримання високої оцінки творчої діяльності з боку адміністрації.
5

Особиста значимість творчої діяльності.
6

Прагнення до самовдосконалення.II. Креативність вчителя.7

Продукування більшого числа рішень: варіативність педагогічної діяльності.
8

Незалежність суджень (не соромиться висловлювати свою думку).
9

Фантазія, уява (інтелектуальна легкість у поводженні з ідеями).
10

Здатність відмовитись від стереотипів у педагогічній діяльності, подолати інерцію мислення.
11

Прагнення до ризику.
12

Чутливість до проблем у педагогічній діяльності.
13

Критичність мислення, здатність до оціночних суджень.
14

Здатність до самоаналізу, рефлексії.III. Оцінка професійних здібностей вчителя до здійснення інноваційної діяльності.15

Здатність особистості до оволодіння методологією творчої діяльності.
16

Володіння методами педагогічного дослідження.
17

Здатність до створення авторської концепції, технології діяльності.
18

Здатність до планування експериментальної роботи.
19

Здатність до організації педагогічного експерименту в школі.
20

Здатність до корекції, перебудову діяльності.
21

Здатність акумулювати та використовувати досвід творчої діяльності інших вчителів.
22

Здатність до співпраці та взаємодопомоги у творчій діяльності.
23

Здатність творчо вирішувати конфлікти.IV. Індивідуальні особливості особистості вчителя.24

Темп творчої діяльності.
25

Працездатність особистості у творчій діяльності.
26

Рішучість, впевненість в собі.
27

Відповідальність.
28

Переконання вчителя в соціальній значимості творчої діяльності.
29

Чесність, правдивість
30

Здатність до самоорганізації.Дана методика показує рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності. Після завершення методи і підрахунку кількості балів складається вісь координат, що показує розвиток у педагога здатності до інноваційної діяльності.

Аналіз отриманих даних показує ступінь сформованості у педагога кожного компонента окремо.

3. Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. Нікішина).

Мета методики: вивчити здібності педагога до творчого саморозвитку в процесі інноваційної діяльності.

Питання:

1. Я прагну вивчати себе.

2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою і домашніми справами.

3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність.

4. Я шукаю зворотній зв'язок, так як це допомагає мені пізнати й оцінити себе.

5. Я аналізую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.

6. Я досліджую свої почуття і досвід.

7. Я багато читаю.

8. Я широко дискутую з потрібних мене питань.

9. Я вірю в свої можливості.

10. Я прагну бути більш відкритим.

11. Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди.

12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.

13. Я отримую задоволення від засвоєння нового.

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15. Я би поставився позитивно до мого просування по службі.

Оцінювання:

5 балів - дане твердження повністю відповідає дійсності;

4 бали - скоріше відповідає, ніж ні;

3 бали - і так, і ні;

2 бали - скоріше не відповідає;

1 бал - не відповідає.

Підведення підсумків:

75-55 балів. Активний саморозвиток.

54-36 балів. Відсутня стала система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить від різних умов.

35-15 балів. Зупинений саморозвиток.


Діагностична карта

П.І.Б. педагога___________________________________________Стаж раб ______________________________________________

Тема самоосвіти ______________________________________

Умови, що впливають на розвиток інноваційної діяльності:


Позитивні умови

Негативні умовиДодаток 3


Оцінка ефективності використання педагогічними працівниками сучасних освітніх технологій в освітньому процесі.

Критерії:

Критерій № 1. Рівень володіння сучасними освітніми технологіями та методиками.

Критерій № 2. Ефективність застосування сучасних освітніх технологій.

Критерій № 3. Особистий внесок у підвищення якості освіти на основі застосування сучасних освітніх технологій.

Критерій № 1

Рівень володіння сучасними освітніми технологіями та методиками.

Рекомендації по оцінки показників:

0- низький рівень; 1. середній рівень;

 2. високий рівень.

Технологія застосування

Підтверджуючі документи

Оцінка

Проблемне навчання

Різнорівневі навчання


Метод проектів

Технологія модульного і блочно - модульного навчання

Технологія ігрового навчання: рольових, ділових та інших видів навчальних ігор

Навчання у співробітництві (робота в малих групах)

Технологія «Дебати» (уроки - конференція, лекції і т.д.)

Інформаційно - комунікаційні


технології
Здоров'язберігаючі технологіїКонспекти уроків
Наявність дидактичних завдань, контрольних робіт різнорівневих
Наявність рефератів, доповідей, презентацій
Конспект уроків

Наявність дидактичного матеріалу

Конспект уроків

Конспект уроків, розробки даних заходів

Кількість презентацій, розроблених учителем, учнями, наявність медіа-фонду, кількість Інтернет - уроків з посиланнями на ресурси, розміщені в мережі Інтернет.
Конспекти уроків, наявність матеріалів, фізкультхвилинки

Максимальна можлива сума балів - 10


Критерій № 2

Ефективність застосування сучасних освітніх технологій.

Рекомендації з оцінювання показників: (по 2-3п.)

Районний етап

1б. – участь

2б. – перемога

Обласний етап

2б. – участь

3б. – перемога

Всеукраїнський етап

3б. – участь

4б. – перемога

Виставляється максимальний бал (враховується незалежно від числа переможців та кількості учасників)

(по 1п)


До 40% - 1б.

До 60% - 2б.

Понад 60% - 3б.

Додаток 4Критерії визначення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційними технологіями


з/п

Рівень

Знання:

Уміння:

1.

Початківець


використання апаратури комп’ютера

вмикання й вимикання комп’ютера, робота з клавіатурою, мишкою; запис інформації на накопичувач (диск, флешка тощо)

використання комп’ютерних програм

робота з файлами, запуск програм на виконання, користування текстовим і графічним редакторами, браузером, електронною поштою, антивірусними програмами

пошук потрібних даних в Інтернеті

користувач уміє проводити пошук необхідної інформації в мережі Інтернет за ключовими словами, використовує для цього основні пошукові браузери

використання електронних джерел: електронних енциклопедій, електронних посібників, ППЗ навчального призначення, електронних довідників

робота з електронними довідниками, посібниками й енциклопедіями;

копіювання текстів і зображень із мережі Інтернет
використання дидактичних засобів, які створені засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

демонстрація презентацій, запуск інтерактивних тестів тощо


друкування, тиражування та використання в навчально-виховному процесі методичних матеріалів та дидактичних засобів, створених засобами ІКТ

робота з принтером: виведення матеріалів на друк, тиражування


2.

Активний користувач


Початківець +

використання існуючих посібників із ІКТ для виконання додаткових операцій із програмними педагогічними засобами (ППЗ)самостійно набуває навичок роботи на комп’ютері шляхом самоосвіти за допомогою існуючих посібників, програмних педагогічних засобів (ППЗ)


спілкування електронною поштою (з батьками, учнями, колегами)

має електронну адресу, веде листування засобами електронної пошти

передавання електронною поштою великих обсягів інформації

уміє архівувати великі обсяги інформації, додавати файли, зображення, відео тощо;

використання ІКТ для розв'язування освітніх задач навчального предмета

використовує комп’ютер на уроках для організації навчально-виховного процесу;

створює зображення (математичні рисунки) засобами програми Paint;

уміє користуватися спеціальними, відповідними до фаху програмами (Редактор формул, Форми, Символи, Запис звуків тощо)


використання електронних таблиць та табличного процесора для створення методичних і дидактичних матеріалів

уміє працювати з програмою Microsoft*Excel, програмувати розрахунки, будувати діаграми та графіки різних типів

використання засобів підготовки презентацій (Microsoft*PowerPoint) та публікацій (Microsoft*Publisher)

створення презентацій і публікацій за допомогою програм Microsoft*PowerPoint Microsoft*Publisher (робота з шаблонами, дизайн, анімація, таймер тощо)

проведення простого статистичного аналізу даних за допомогою ІКТ

створює бази даних, здійснює фільтрацію, задає функцію засобами програми Microsoft*Excel

розрізняє завдання, для вирішення яких ІКТ є ефективним засобом

орієнтується у виборі засобів офісних додатків і комп’ютерних програм для організації навчально-виховного процесу

використання ІКТ на різних етапах уроку

активно використовує комп’ютер на різних етапах уроку

добір міжпредметних навчальних проектів з використанням ІКТ


орієнтується в навчальних учнівських проектах, уміє аналізувати їх зміст і відбирати корисний матеріал до уроків;

бере участь у навчальних учнівських проектах із використанням ІКТ разом зі своїми учнямиупровадження активних методів навчання


залучає учнів до підготовки презентацій, розробляє інструктивні матеріали, консультує учнів і колег із питань запровадження сучасних форм і методів навчання;

упровадження нових методів оцінювання з використанням ІКТ

розробляє тексти та анкети за допомогою команди «Форми»

використання освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу

знає і популяризує адреси освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу;

користується сервісами BobrDobr для створення закладоканаліз та опис навчальних проблем, які пов’язані з використанням ІКТ, що зустрічає педагогічний працівник у своїй професійній діяльності

бере участь в обговореннях (форумах), звертається до фахівців із метою вирішення проблем, які пов´язані з використанням ІКТ у педагогічній діяльності

використання мережі Інтернет для вивчення передового педагогічного досвіду

використовує ресурси мережі Інтернет для вивчення досвіду колег, бере участь в обговореннях, форумах, чатах тощо

3.

Експерт


Активний користувач +

застосування методу навчальних проектів із використанням ІКТрозробляє, організує і реалізує навчальні учнівські проекти;

використовує елементи проектної методики на уроках та в позаурочній діяльностіаналіз потреб в освітніх комп’ютерних програмах для використання під час навчання різних предметів

здійснює аналіз і відбір освітніх комп’ютерних програм, засобів ППЗ для використання під час навчання предмета

розробка і проведення міжпредметних навчальних проектів із використанням ІКТ

розробляє і реалізує міжпредметні навчальні проекти з використанням ІКТ

представлення результатів навчальних досягнень учнів у вигляді діаграм та графіків

здійснює моніторингові дослідження, оформлює хід і результати моніторингових досліджень за допомогою діаграм і графіків;

уміє працювати з конструктором діаграмучасть у дистанційних курсах підвищення кваліфікації

бере участь у дистанційних курсах підвищення кваліфікації (при КОІППО, КОЦДЮТ тощо), дистанційних тренінгах тощо;

розробка/адаптація і проведення тренінгових курсів із базових комп’ютерних навичок та ІКТ для своїх колег/учнів

розробляє і реалізує програми тренінгів, курсів та індивідуальних занять для учнів і колег

проведення семінарів для вчителів із проблем інтегрування ІКТ у навчальний процес

має методичні рекомендації, розробки уроків, дидактичні й методичні матеріали з використанням ІКТ;

презентує досвід під час нарад, на засіданнях методичного об’єднання,

організовує і проводить курси, заняття, тренінги для колег і учнів із проблеми використання засобів ІКТ


розробка гіпертекстів за технологією Вікі

має статті у Вікіпедії, бере участь в обговореннях статей

забезпечує дієвість освітнього інформаційного простору регіону

має власний предметний сайт (блог) або є співавтором тематичних сторінок Вікіпедії,

модератор педагогічної Інтернет-спільноти або її активний учасник*критерії розроблені на основі проекту Технологічного стандарту рівня володіння педагогічними працівниками ІКТ (автори: Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе, 2008 р.)
Додаток 5

ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

«Проблемний простір» школи
(підсумки спільного засідання науково-методичної ради та адміністрації школи)

Крок перший визначення проблем

Проблема


Відсутність на практиці основної ідеї освіти.

Відсутність системи та можливостей індивідуальної корекції учнів.

Відсутність зв'язку з вузами.

Відсутність системи виховної роботи.

Відсутність загальної Концепції та Програми розвитку школи.

Розрізненість колективу (практично кожен за себе).

Слабкі знання учнів.

Недостатня інтегрованість навчальних програм у профільних класах.

Слабка профорієнтаційна робота.

Низька якість проведених заходів.

Свавілля у прийнятті рішень серед частини адміністрації.

Різке омолодження колективу - втрата спадкоємності.

Відставання змісту освіти від соціального замовлення найближчого оточення школи.

Недостатність навчального плану початкової ступені освіти.

Відсутність моделі випускника школи,

Відсутність єдиної команди адміністрації школи.

Напружені відносини старих і молодих вчителів.

Недостатня готовність дітей до школи.

Слабка підготовка педагогічного колективу до створення профілів навчання.

Відсутність самоврядування учнів.

Убоге оформлення школи.

Вузькість поглядів і позицій адміністрації.

Слабке здоров'я дітей (наявність всіляких порушень).

Слабка соціальна захищеність випускників школи.

Відсутність психологічної служби та низька ефективність роботи медичної служби школи.

Негативне ставлення частини вчителів до учнів "важких" класів.

Неконтрольований обсяг домашніх завдань.

Низька зайнятість старшокласників у навчально-виховному процесі школи.

Низька мотивація вчителів при роботі класах.

Обмеженість вибору профілів навчання.

Слабке знання класів - відсутність чітких критеріїв результатів роботи.

Відсутність суспільного управління.

Слабкий і поганий зв'язок з батьками.

Оцінка діяльності школи з боку відділу освіти за своїми показниками.

Консерватизм адміністрації.

Недостатнє повне вивчення соціального замовлення найближчого шкільного оточення.

Невідповідність соціального замовлення та реальних можливостей школи.

Недостатня матеріальна база.

Небажання адміністрації та частини вчителів порушувати звичний для себе

режим роботи.Крок другий - Структуризація виявлених проблем

Проблемні блоки

Зміст проблемних блоків

I. Зміст освіти

1. Відсутність на практиці ключової ідеї освіти.
2. Відставання змісту освіти від соціального замовлення найближчого оточення школи.

ІІ. Навчально-виховний процес

Початкова школа

Середня ланка

Старша ланка

Виховна робота1. Відсутність системи та можливостей індивідуальної корекції учнів.
2. Слабкі знання учнів.
3.Недостатня готовність дітей до школи.

5. Слабке здоров'я дітей (наявність порушень)1. Відсутність підготовки.

2. Недостатня інтегрованість програм у профільних класах.


3.Слабка підготовка пед.коллектіва до створення профілів навчання.
5. Наступність у навчанні.
6. Неконтрольований обсяг домашніх завдань.

1. Відсутність зв'язку з вузами.

2. Недостатня профорієнтація.


3. Відсутність моделі випускника школи.
4. Слабка соціальна захищеність випускників.
5. «Незайнятість» старшокласників у навчально-виховному процесі школи.
6. Невідповідність між основною і варіативною складовою навчального плану.

1. Відсутність системи виховної роботи.
2. Низька якість проведених заходів.
3. Відсутність тематичності заходів.
4. Убоге оформлення школи.
5. Відсутність самоврядування школярів.

III. Організаційно - управлінський

1. Відсутність загальної Концепції та Програми розвитку школи.

2. Самостійне прийняття рішень адміністрацією.

3. Відсутність єдиної команди адміністрації школи.

4. Обмеженість поглядів і позицій адміністрації.

5. Відсутність психологічної служби та мала ефективність медичної

служби школи.

6. Низька мотивація учнів і вчителів при роботі в класах.

7. Відсутність вибору профілів навчання.

8. Слабі знання класів - відсутність чітких критеріїв результатів

роботи.


9. Відсутність громадського управління.

10. Недостатній зв'язок з батьками.

11. Оцінка діяльності школи з боку відділу освіти за своїми

показниками.

12. Консерватизм адміністрації.

13. Недостатнє вивчення соціального замовлення найближчого

шкільного оточення.

14. Невідповідність соціального замовлення та реальних

можливостей школи.

15. Недостатня матеріальна база.

17. Небажання адміністрації та частини вчителів порушувати

звичний для себе режим роботи.IV. Організаційна культура

1. Розрізненість колективу (практично кожен за себе).

2. Омолодження колективу - втрата спадкоємності.

3. Напруга у відносинах старих і молодих вчителів.

4. Негативне ставлення частини вчителів до учнів «важких» класів.Крок третій. Групування проблем.

Ключові блокиКрок четвертий.

Встановлення рішення.


Додаток 6

Семінар «Принципи нових форм і методів діяльності класного керівника в сучасній школі» у формі ділової гри «VIP»

Підготовка семінару:

1. Вибір виступаючих: керівник (менеджер); педагоги (гіди, відвідувачі, коментатор).

2. Складання графіка відкритих заходів з майбутньої темі засідання.

3. Підготовка презентації по ходу гри з висловлюваннями мислителів і класиків педагогіки:

«Успіху досягають ті, хто намагається»

«Неможливо змусити людей що-небудь зробити - треба допомогти їм захотіти

зробити це» (Едіт Льюїс).

«Хороших методів існує рівно стільки, скільки існує хороших вчителів» (Д. Пойа).

«Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче потрапляє під владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається » (Адольф Дистервег).

На питання, як учням досягти успіху, Аристотель відповів: «Доганяти тих, хто попереду, і не чекати тих, хто позаду».

«Якщо в людині єство затьмарить вихованість, вийде дикун, а якщо вихованість затьмарить єство, вийде знавець писань. Лише той, у кому єство і вихованість перебувають у рівновазі, може вважатися гідним чоловіком. Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем» (Конфуцій).

4. Підготовка необхідних аксесуарів (нагрудні знаки).

5. Складання презентацій та текстів виступів педагогів.Цілі і завдання:

цілі: Аналіз впливу застосовуваних сучасних педагогічних технологій в різних аспектах діяльності учнів.

завдання:

Познайомити з теоретичними характеристиками сучасних педагогічних технологій та їх класифікацією.

Дати огляд технологій, застосовуваних вчителями школи у педагогічній діяльності.

Визначити можливості, умови та основні напрямки використання сучасних педагогічних технологій з метою вдосконалення педагогічної діяльності.Хід семінару.

1. Організаційно мотиваційний модуль. Інструкції гравцям.

2. Теоретичний модуль:

виступ керівника (менеджера) з повідомленням на тему «Впровадження в освітню практику інноваційних способів навчання і виховання»;

виступи педагогів (гідів) з оглядом деяких сучасних педагогічних технологій

застосовуваних на практиці у формі ділової гри «VIP».

3. Практичний модуль.

Відвідування відкритих заходів.

Аналітичний блок.

4. Організаційно-підсумковий модуль. Підведення підсумків (коментатор, менеджер).

Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати Вас на семінарі, тема якого звучить так: «Принципи нових форм і методів діяльності класного керівника в сучасній школі».

Метою нашого семінару є аналіз впливу сучасних педагогічних технологій на різні аспекти діяльності учнів.Ми поставили перед собою наступні завдання:

Познайомити з теоретичними характеристиками сучасних педагогічних технологій та їх класифікацією.

Дати огляд технологій, застосовуваних вчителями школи у педагогічній діяльності.

Визначити можливості, умови та основні напрямки використання сучасних педагогічних технологій з метою вдосконалення педагогічної діяльності.

Включити педагогів в ситуацію творчого пошуку.

Поповнити методичну скарбничку педагогів.

Дозвольте мені почати свій виступ зі слів педагога минулих років Адольфа Дістервега: «Без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє у владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається».

Для початку я познайомлю вас з програмою семінару (озвучується програма).

У кожного з вас є маршрутні листи, зараз ми почнемо з ними працювати, а по закінченні семінару ми побачимо результати нашої роботи. (див. Додаток 1).

Робота з маршрутним листом.

Я попрошу Вас написати ваші асоціації до слова «СЕМІНАР».

Впровадження в освітню практику інноваційних способів навчання і виховання.

Відбуваються соціально-економічні перетворення, посилення гуманізації

освіти, зміна обсягу, складу навчальних дисциплін і характер відносин педагогів до навчально-виховного процесу зумовили необхідність докорінного оновлення системи освіти.

У сучасних соціально-економічних, суспільно-політичних умовах освітні установи по - різному реагують на соціально-економічні зміни. Одні з них не прогнозують зміни, орієнтуються на існуючі вимоги та умови і змінюються лише тоді, коли не мінятися просто не можна. Інші намагаються випереджати події, здійснюючи інноваційну діяльність.

Наш навчальний заклад шукає різні шляхи реалізації своїх функцій одним, з яких є інноваційна діяльність. Компетентнісний підхід в освітньому процесі націлює нас на пошук та апробацію нових технологічних утворень.

Чи є педагогічні технології орієнтиром у досягненні цілей навчання і виховання. Це і буде метою нашого семінару, який ми проведемо у формі ділової гри «VIP».Інструкції гравцям.

Гід - посередник між експонатом (у вигляді презентації) та відвідувачами виставки, проводить виступ чи ділову бесіду, встановлює перший контакт з відвідувачами, дає необхідні пояснення, і, в кінцевому підсумку, сприяє поширенню нових, цінних ідей і пропозицій на вернісажі.

Коментатор - аналізує виступи гідів і відвідувачів, дає оцінку проведеного заходу, визначає рівень експозицій, ідей і пропозицій, здійснює розповсюдження інформації про вернісажі.

Відвідувачі:

Доброзичливець - приходить на вернісаж отримати необхідну інформацію.

Він позитивно налаштований, цікавий, напористий, тому може задавати «незручні» запитання.

Недоброзичливець - людина з упередженнями з приводу експозиції, вернісажу, гіда і т.п. Тому він задає питання гідові, спрямовані на виявлення негативних якостей представлених ідей і пропозицій.

Скептик - екскурсант, який не довіряє гідові до кінця і піддає сумніву ефективність експонованих ідей.

Ентузіаст - відноситься до тієї категорії людей, для яких немає нічого неможливого. Будь-яка інформація сприймається як нова, цінна і корисна. Це творчий і доброзичливий екскурсант. Його питання є доповненням до розповіді гіда.

Бюрократ - екскурсант, що прийшов на вернісаж з примусу, особисто не зацікавлений в представленій інформації. Питання бюрократа спрямовані на те, щоб довести недоцільність експонованих ідей. Він заважає гідові і веде його в сторону.

Теоретична частина.

Основоположні державні документи останніх років, що стосуються школи «Концепція загальної середньої освіти», Закон України «Про освіту», книги, статті, дослідження про сучасну школу ключовими в ідеології нової школи називають ідею розвитку, виділяючи три важливих чинника:

Школа є найважливішим чинником розвитку особистості;

Школа повинна перетворитися на дієвий перспективний фактор розвитку суспільства;

Систему освіти і школу необхідно постійно розвивати.

Розвиток школи може здійснюватися за допомогою інновацій. Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність з розробки, пошуку, освоєнню, використанню та здійсненню нововведень. З усього різноманіття інноваційних напрямків у розвитку сучасної дидактики ми будемо говорити про педагогічні технології.

Теоретичні характеристики сучасних педагогічних технологій (Слайд).

Поняття і сутність педагогічної технології (Слайд).

Педагогічна технологія функціонує як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, в якості системи способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у навчанні, і в якості реального процесу навчання. Нові життєві умови, в які поставлені всі ми, висувають свої вимоги до формування молодих людей, що вступають у життя: вони повинні бути не тільки знаючими і вмілими, але мислячими, ініціативними, самостійними. Тому застосування інноваційних педагогічних технологій спрямовано на досягнення нового освітнього результату, яке полягає у формуванні ключових компетентностей в учнів.

Які ж компетентності необхідні сьогодні?

Для успішної самореалізації в умовах сучасного українського суспільства людина повинна володіти наступним набором ключових компетентностей:

здоров’язбереження;

ціннісно-смислової орієнтації в світі;

інтеграції;

громадянськості;

самовдосконалення, саморегулювання, саморозвитку особистісної та предметної рефлексії;

соціальної взаємодії;

компетентності в спілкуванні;

пізнавальної компетентності;

інформаційних технологій.

Від рівня розвитку всіх цих компетентностей залежить процес соціалізації людини в суспільстві, досягнення нею соціальної зрілості. Успішна самореалізація особистості, її активна соціалізація, органічна адаптація на ринку праці - ось одне з найважливіших завдань освітнього процесу.

Які інноваційні виховні технології використовуються педагогами в сучасній практиці роботи?

Класифікація педагогічних технологій.

1. Технологічний ланцюжок.

2. Технологія групової проблемної роботи (ГПР).

3. Шоу - технології.

4. Технологія ділової гри.

5. Ігрові проекти.

6. Конструктор колективних творчих справ.

7. Тренінги.

8. Технологія морального виховання особистості.

9. Технологія організації виховного процесу.

10. Групові технології.

11. Технологія виховання суспільної творчості.

12. Технологія педагогічної підтримки.

Низка технологій може розкриватися і складатися в руках досвідченого педагога, тому що умови їх застосування залежать від безлічі факторів; до того ж технології між собою тісно взаємопов'язані.

Не тільки досвідченому, але і кожному вчителю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей шкіл, напрямків, не витрачати час на відкриття вже відомого. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем не можна без вивчення всього великого арсеналу освітніх технологій.

Зараз я пропоную Вам відвідати вернісаж «Цінних ідей і пропозицій», який проведуть гіди і постараються встановити перший контакт з відвідувачами і запропонують нашій увазі спектр нових форм і методів діяльності класних керівників, застосовуваних ними на практиці. Не забудьте, що серед вас є різні категорії відвідувачів, яким ми так само надамо слово.

(Коментатор)

Дорогі відвідувачі, гості. Зараз ви познайомитеся з експонатами вернісажу «Цінних ідей і пропозицій». Епіграфом нашої екскурсії будуть слова В. О. Сухомлинського «Без знання дитини, її розумового розвитку, мислення, інтересів, захоплень, здібностей, задатків, нахилів немає виховання».

Тому, без знання і врахування вікових особливостей учнів, які не можливо побудувати виховну систему школи, а тим більше здійснити інноваційний підхід до виховання школярів.

У дітей молодшого шкільного віку існує своєрідна система потреб. Вона включає в себе і ті потреби, які притаманні всім людям (духовні, комунікативні), і ті, що властиві дитинству (бути захищеним, успішним, отримувати різноманітні враження, грати). Виховна робота з молодшими школярами будується з опорою на такі види діяльності: пізнавальну, ігрову, спортивну, творчу, комунікативну, дозвільної. Вона являє систему логічно пов’язаних дій, підпорядкованих цілям розвитку творчої особистості, толерантності, залучення дітей до життєво необхідних знань; створенню необхідних умов для самореалізації та самоствердження.

Які ж інноваційні форми виховної роботи застосовуються вчителями початкової школи?

Виступ-презентація 1 гіда. Ігрові проекти.

При переході в середню школу діти вже вміють взаємодіяти в колективах. На перший план виходить їх самовизначення, пошук ролі і місця в шкільному співтоваристві. Тому стрижнем виховного процесу учнів стає виховання в колективі і через колектив. І у вирішенні цього завдання велику роль відіграє

підготовка та проведення колективно-творчої діяльності.

Виступ-презентація 2 гіда. «КТС - час підвищеного емоційного напруження позитивної спрямованості».

Кожна технологія з'являється тоді, коли в ній виникає потреба. В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір. Традиційні способи інформації - усна і письмова мова поступаються комп'ютерним засобам навчання, використанню телекомунікаційних мереж глобального масштабу. Використання комп'ютера значно розширює можливості організації позакласної виховної роботи.

Забезпечення дозвілля і розваг, ігрова діяльність, доступ до скарбів світової культури і мистецтва роблять комп'ютер незамінним інструментом виховання особистості школяра.

Виступ-презентація 3 гіда. «Можливості ІКТ у виховній роботі вчителя».

Духовно-моральне відродження нашої країни неможливе без розвитку відповідної системи освіти і виховання. Сьогодні актуальним стає питання про

виховання в людині поваги до традиційних моральних цінностей, любові до Батьківщини. Найбільш нагальною завданням нашого суспільства є відродження української національної культури. Україна потребує сьогодні виховання українського характеру, основу якого складає любов до Батьківщини, а також громадянська відповідальність перед нею, національний дух, справедливість, віра, совість, честь. Дитина не може самостійно розібратися, де зло і де добро, де культура і антикультура, тому духовно-моральне виховання дітей - нагальна потреба нашого часу.

Виступ-презентація 4 гіда. Технологія морального(толерантного) виховання школярів.

В даний час надзвичайно гостро стоїть проблема міжнаціонального спілкування людей. Неможливо виховати в дитині шанобливе ставлення до інших мов і культурі, якщо для нього свою рідну мову і культура - чужі. Тому етнопедагогічна технологія також відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління.

Виступ-презентація 5 гіда. «В яких формах використовується етнопедагогіка в навчально-виховному процесі школи?»

Старшокласники мають досить великий досвід знаходження та діяльності в шкільному співтоваристві, і, відповідно, випробували саме тривалий вплив загальношкільного виховного поля. Тому вони стають головними носіями культури, цінностей, традицій школи.

Величезне значення у виховній роботі зі старшокласниками повинна приділятися формуванню їх внутрішнього світу, моральних якостей, громадянськості, моделюванню життєвих ситуацій, які їх чекають у майбутньому.

Практика загальноосвітньої школи в останні роки збагатилася новими методичними формами, які дозволяють активізувати навчальний процес, внести значні зміни у виховну роботу. У числі цих нових форм - соціально-психологічний тренінг.

Виступ-презентація 6 гіда. «Соціально-психологічний тренінг як форма спеціально організованого спілкування».

(Відвідувачі в ході екскурсії задають питання, висловлюють свою думку).

А сьогодні ми подивимося, наскільки ми, будучи творчо активними, знаємо і застосовуємо сучасні педагогічні технології у своїй діяльності, тобто на практиці.

А зараз ми пропонуємо Вам познайомитися із заходами (див. буклет), які будуть представлені вашій увазі сьогодні.

Шановні колеги, при відвідуванні заходу, заповніть таблицю, яка позначена в маршрутному листі. Після заходів ми чекаємо Вас в аудиторії, де буде проведено аналітичний блок семінару.

Відвідування відкритих заходів учасниками семінару.

Практичний модуль. Аналітичний блок.

Ми подивилися 6 відкритих заходів, педагоги показали на практиці впровадження нових педагогічних технологій і зараз мені хотілося б надати слово гостям і членам педагогічного колективу, не забудьте про вашу роль скептиків, ентузіастів, бюрократів, доброзичливців і недоброзичливців, щоб позначити «+» і «- » у практичній роботі педагогів. А також я попрошу зробити висновки про ефективність нових форм і методів діяльності класних керівників школи.

Висловлювання гостей і педагогів.

Робота семінару привела нас до висновку, що педагогічні технології є орієнтиром у безумовному досягненні цілей навчання і виховання, але в той же час не стримують ініціативу педагогів у використанні творчих підходів до застосування різноманітних педагогічних засобів та їх поєднань.

З виступів учасників семінару можна зробити наступний висновок: всі технології дозволяють отримувати позитивні результати у виховному процесі.Рефлексія.

А зараз звернемося до маршрутного листа і виконаємо невелике завдання «Сінквейн» під цифрою 3.

Сінквейн - (складати, захищати в парі, групі).

Правила складання сінквейна:

1. Перший рядок містить одне слово з будь-якої кількості складів - термін, прізвище, поняття.

2. Другий рядок містить два слова - визначення предмета, теми вірша.

3. Третій рядок містить три дієслова, що визначають діяльність, функції «героя» сінквейна.

4. Четвертий рядок містить пропозицію з 4-х слів, які розкривають сенс головного слова сінквейна.

5. Останній рядок - одне слово, яке визначає емоцію автора по відношенню до головного слову сінквейна.
Приклад


1

Сухомлинський

1

Семінар

2

Працелюбний , люблячий

2

Наповнений, продуктивний

3

Навчав, аналізував, спостерігав

3

Ознайомив, розкрив, означив, визначив

4

Докладав зусилля, мислив, залишив

4

Стимулював на застосування інновацій

5

Геній!

5

Конструктивний або сучасний…

Інновації в галузі виховання вимагають високого професіоналізму вчителя - творця.

Професія вчителя-вихователя, на наш погляд, все більше буде відходити від уявлень вчитель-викладач в бік помічника у розвитку індивідуальної творчої особистості дітей.

Найважливішою якістю нового педагога стає неповторний почерк, особиста філософська доктрина, прагнення до самореалізації. І в даному контексті сам учитель, стає найважливішим інноватором.

Звичайно, ніколи не зникне початкова функція педагога: розвивати, вчити і виховувати дітей. Але технологія цього складного процесу буде орієнтуватися на введення дитини у світ Знання, Добра і Культури. А сама дитина - це завжди світ новизни, несподіванок і унікальності.

І на завершення семінару ми пропонуємо знову звернутися до маршрутного листа. Пункт 3. Ваша думка та побажання щодо організації та проведення семінару (за бажанням).Додаток до семінару «Принципи нових форм і методів діяльності класного керівника в сучасній школі»

Маршрутний лист

 1. Ваші асоціації до слова

С - _________________________________________________________

Е - _________________________________________________________

М - ________________________________________________________

І - ________________________________________________________

Н - _________________________________________________________

А - _________________________________________________________

Р - _________________________________________________________


 1. Відкритий захід.

Тема:

Вчитель:


Аналіз заходу:


Етапи заходу

Педагогічні технології

Яка компетентність виховується

Думка про захід


+

-

3. Рефлексія. Сінквейн (скласти, захистити в парі, групі).

4. Ваша думка та побажання щодо організації та проведення семінару (за бажанням).

Дякуємо за участь! Бажаємо Вам успіхів, активності, творчості!

Додаток 7

ДІЛОВА ГРА «МЕТОДИКА АНАЛІЗУ УРОКУ»

ЗАВДАННЯ:


- Вдосконалення професійних умінь аналізу та самоаналізу уроку,

- демонстрація різних позицій при сприйнятті нових форм і методів навчання,

- формування культури спілкування,

- формування вміння працювати в дефіциті часу.

Попередня робота:

Відвідування уроків, їх аналіз, обговорення в підгрупах.

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ:

1. Формування ради експертів одним із таких способів:

а) за пропозицією слухачів шляхом виборів,

б) шляхом висунення кожною підгрупою свого представника,

в) за пропозицією адміністрації школи шляхом призначення.

2. Формування журналістського корпусу - представників газет, які мають завдання редакції, підготувати матеріал для наступних рубрик: «Етюди з натури», «Формалізм за двері!»

3. Пояснення правил гри.

ХІД ГРИ:


1. Підготовка до розігрування ролей.

2. Імітується семінар-практикум на тему: «Діяльність вчителя на уроці». ШМО (залежно від відвіданих уроків) проводять обговорення уроків своїх колег.

Обговорення проводиться у формі розігрування ролей.

КОМПЛЕКТ РОЛЕЙ:

- Учитель, що давав урок.

- Сподвижник вчителя.

- Новатор.

- Консерватор.

- Критик.

- Конформіст.

ЗМІСТ РОЛЕЙ:

1. Керівник ШМО - керує діяльністю ігрової групи, тобто свого МО, розподіляє ролі, організовує взаємодопомога в групі при підготовці ролей, стежить за дотриманням регламенту і схеми розігрування ролей в групі.

2. Учитель - аналізує проведений ним відкритий урок докладно по пунктах самоаналізу.

3. Новатор - виступає за нові форми, методи, доводить їх ефективність, ратує за творчість, новаторство, вступає в конфлікт з учителем, яка дала урок, або підтримує його, залежно від уроку.

4. Консерватор - виступає за старі, традиційні методи, підтверджує їх більшу ефективність в даній ситуації, знаходить слабкі сторони нового і сильні старого. Він проявляє нетерпимість до нового, піддає все сумніву, вступає в конфлікт з учителем або підтримує його, залежно від уроку.

5. Критик - виявляє сильні і слабкі сторони уроку, пророкує позитивні і негативні наслідки методів і прийомів, використовуваних учителем, вносить конструктивні пропозиції.

6. Сподвижник - допомагає захищати урок, якщо в цьому є необхідність, допомагає відстоювати його погляди, посилаючись при цьому на особистий досвід або приклади, відомі йому.

7. Конформіст - не має твердої власної позиції, легко змінює свою думку, висловлює свою згоду з точкою зору кожного виступаючого, аргументуючи зміна своєї думки.

СХЕМА розігрування РОЛЕЙ

Учитель - конформіст - новатор - конформіст - консерватор - конформіст - критик - конформіст - сподвижник - конформіст – учитель.

3. Засідання ради експертів з підведення підсумків гри: визначення групи-переможниці та кращих виконавців ролей.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ:

- Погруження в роль, природність

- Аргументація позиції

- Глибина аналізу

- Дотримання аналізу

4. Під час роботи експертів журналісти готують свої матеріали.

5. Підведення підсумків гри.

6. Подання журналістами своїх матеріалів.

7. Розбір і аналіз гри.


Додаток 8

ДІЛОВА ГРА «МАЯТНИК»

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка