Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»Скачати 198.63 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір198.63 Kb.
#560


Головне управління юстиції у Запорізькій області

Інформаційний лист про позитивний досвід

стану правової освіти у

«Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 97 Запорізької міської ради Запорізької області»
Запоріжжя

2013

Правова освіта населення - це процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, адекватного ставлення до порушень законності та правопорядку. Правова освіта є обов’язковою у всіх навчальних закладах. У програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001, наголошується на важливості безпосередньої участі юристів у розповсюджені правових знань, органічному поєднанні правової освіти із загальною середньою освітою, культурою, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання. Успіх правового виховання залежить багато в чому від того, які правові знання та моральні якості учень отримає не тільки в процесі вивчення правового курсу, але й у позакласні години.

Адже за сучасних умов правове виховання відбувається не лише у навчальному закладі, але й поза його межами, коли молода людина приймає участь у диспутах, опитуваннях, ділових та правових іграх, вікторинах, бесідах. Ці форми мають важливе значення тоді, коли вони дають учневі цілісне уявлення про людину, як про об’єкт і суб’єкт правовідносин, головну діючу особу у світі права, а не про право, як суму сухих теоретичних абстракцій. Тобто молодь починає активно засвоювати право лише тоді, коли воно вводить молоду людину у світ реальних людських відносин, коли кожний починає порівнювати правові знання з життям, з відомими йому фактами.

Завданням правоосвітнього виховання в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 97 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – Школа) є формування, у кожного учня, правильної правової орієнтації і поважного ставлення до законів, правоохоронних органів; свідомого вибору варіантів поведінки; почуття особистої відповідальності та усвідомлення неухильності від покарання за правопорушення; потреби в особистій участі у боротьбі з правопорушеннями та свідомої звички дотримуватись законів.

Система правового виховання в навчальному закладі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Декларація прав дитини, Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» (далі – Національна програма), Програма правової освіти населення Запорізької області на 2012-2016 роки і включає в себе правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Крім того у своїй діяльності навчальний заклад керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом, затвердженим рішенням Запорізької обласної ради від 28.11.2005 № 425/49 (далі – Статут).

Згідно пункту 1.5 Статуту, метою та головним завдання Школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної передньої освіти, виховання громадянина України;  • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Згідно вимог Національної програми Школою систематично організовуються та проводяться для учнів, батьків та вчителів: лекції-бесіди, години спілкування, правові ігри та вікторини, тижні правового виховання, засідання «круглого столу», бібліотечні уроки з правової тематики та інші правоосвітні заходи.

Відповідно до Національної програми в Школі розроблено Перспективний план з розвитку духовно-морального, патріотичного, правового, художньо-естетичного та фізичного виховання до 2014 року. Планування правоосвітніх заходів здійснюється щорічно, відповідно до Перспективного плану.

У Школі впроваджується Програма превентивного виховання учнів, розроблена науково-дослідною лабораторією інституту інноваційних виховних технологій (автори Гринчук Л.Є., Демянюк Т.Д., Мельничук В.Ф.) на основі Концепції превентивного виховання дітей та молоді, яка складається з розділів «Пізнай себе», «Я - особистість», «Створи себе сам», «Гармонія душі і тіла», «Власне здоров'я у власних руках», «Я - за здоровий спосіб життя», «Здоровий дух дає здорове тіло», «Закон - один для всіх»,

Форми реалізації програми - години спілкування, психологічні практикуми, бесіди, ігри-заняття, конкурси, написання творів-роздумів, підготовка пам'яток учням, навчання лідерів, захист проектів, проведення тематичних вечорів, тестування, анкетування та ін.

Відповідно до вищезазначеної Програми превентивного виховання розроблені та реалізуються заходи: щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (наказ № 253 від 01.09.2012); щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року (наказ № 323 від 26.11.2012); щодо дотримання педагогічними працівниками вимог законодавства із забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства та заходи по попередженню насилля в сім'ї (наказ № 337 від 12.12.2012).

Питання правової освіти постійно знаходяться на контролі. Так, правоосвітні питання регулюються наказами директора Школи: від 01.09.2012 № 263 «Про організацію роботи педколективу щодо запобігання перевантаження учнів під час НВП у 2012-2013 н.р.»; від 01.09.2012 № 266 «Про організацію проведення конкурсів «Найздоровіший клас» та «Спортсмен року» у 2012-2013 н.р.»; від 26.09.2012 № 273 «Про стан відвідування учнями навчальних занять у вересні 2012 року»; від 05.11.2012 № 305 «Про проведення Місячника з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя «Обери життя»; від 26.11.2012 № 325 «Про затвердження Програми з правової освіти учнів школи»; від 26.11.2012 № 326 «Про організацію проведення Тижня правових знань»; від 16.01.2013 № 17 «Про стан роботи щодо реалізації Комплексної програми профілактики злочинності в І семестрі 2012-2013 н.р.»; від 08.02.2013 № 35-р «Про виконання чинного законодавства, спрямованого на захист суспільної моралі»; від 13.02.2013 № 41-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації обласної та міської програм виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року»; від 20.02.2013 № 43-р «Про затвердження рішення педради від 20.02.2013 «Про стан викладання історії України, всесвітньої історії та правознавства у 10-А класі (історичний профіль)».

Правові питання також розглядаються на педагогічних радах: протокол № 1 від 23.08.2012 «Про організацію НВП у 2012-2013 н.р. Огляд нормативно-правових документів»; протокол № 3 від 24.09.2012 «Про стан позашкільної та позаурочної роботи»; протокол № 6 від 03.12.2012 «Про організацію роботи з профілактики шкідливих звичок серед учнівської молоді»; протокол № 8 від 14.01.2013 «Про роботу психологічної служби школи, фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи та дотримання санітарно-гігієнічних норм життєдіяльності школи».

На засіданнях методичних об'єднаннях класних керівників та вчителів-предметників також розглядаються правові питання: допомога батькам через систему батьківського всеобучу, індивідуальної роботи, розповсюдження позитивного досвіду сімейного виховання (січень 2012); система роботи класного керівника з питань захисту прав неповнолітніх, попередження насилля в сім'ї (травень 2012); особливості роботи з учнями девіантної поведінки. Планування заходів на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» в частині забезпечення обов'язкової повної загальної освіти, «Про охорону прав дитини», «Про попередження насильства в сім'ї» (вересень 2012); діагностика рівня вихованості учнів. Соціометричні дослідження, як інструмент вивчення стосунків в учнівському колективі та передумова попередження конфліктів в учнівському середовищі (жовтень 2012); нормативно-правове забезпечення виховного процесу з питань попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Заходи з реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх на 2012-2015 роки (листопад 2012).

Крім того, з вчителями Школи проведена інструктивно-методична нарада, на якій весь педагогічний колектив ознайомлено з нормативно-правовими документами у галузі захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, зокрема, у випадку притягнення їх до відповідальності (грудень 2012).

Однією з ключових складових національного виховання є набуття молодим поколінням правової культури, у зв'язку з цим, бібліотека Школи ставить перед собою завдання не тільки допомагати вчителям у наданні певних правових знань учням, а й сформувати таку особистість, яка здатна користуватися набутою інформацією, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких життєвих умовах.

Загальний бібліотечний фонд Школи складає - 8698 екземплярів, в наявності якого знаходяться нормативно-правові акти; енциклопедична та довідкова література, а також підручники з правознавства, які відповідають чинному законодавству.

В шкільній бібліотеці створено куточок з правового інформування вчителів та учнів «Права дитини»; систематично організовуються книжкові виставки: «Закон і ми», «Символи моєї Батьківщини» - до Дня 20-річниці незалежності України, «Україна - європейська держава» - до Дня Незалежності України та бібліотечні уроки з правової тематики: «Правова культура учнів», «Хай оживає істина стара: людина починається з добра», «Конституційні права та обов'язки».

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу у Школі відповідає вимогам статті 44 Закону України «Про загальну середню освіту».

Школа забезпечена комп'ютерною та офісною технікою. Комп'ютерний клас підключено до мережі Інтернет, що дає змогу розпочати процес застосування вчителями педагогічного програмного забезпечення, яке надає широку можливість використовувати вже готові розробки з проблем уроку, застосовувати електронну базу даних, текстову та документальну базу правових курсів, візуалізацію процесів, що аналізуються, понять та явищ засобами фото- і відеодокументів, тестові завдання. Педагогічні програмні засоби використовуються під час роботи на уроці, підготовки міні-проектів, власних презентацій учнів та вчителів.

В Школі є окремий кабінет «Історії та правознавства», в наявності якого є паспорт роботи кабінету, таблиці та плакати: «Україна - суверенна держава», «Державний прапор України», «Президент України», «Державний Гімн України», «Кроки до незалежності», «Святкові й неробочі дні в Україні», «Конституція України», «Поділ влади», «Права людини», «Права дитини»; схеми до кожної теми з правознавства; методична література, дидактичні та систематизовані матеріали: «Інтерактивні технології на уроках правознавства», «Практикум з основ правознавства», «Професійна майстерня - правознавство» та ін.

В кабінеті «Історії та правознавства» оформлений «Куточок права», в якому представлені словники-довідники з основ правознавства, юридична енциклопедія, наукові видання, правова література, законодавчі акти України, Конвенція 00Н, періодичні видання "Право України", "Юридичний вісник України", банк даних законодавчих і нормативно-правових актів України, творчі роботи учнів: наукові дослідження, юридичні твори, реферати, конспекти, анкети, малюнки і кросворди на правову тематику, фото та відеоматеріали, тематична папка буклетів вищих юридичних навчальних закладів України тощо.

Правознавство викладається в 9 та 10 класах по 35 годин на рік (1 година на тиждень). Учні 9-х класів навчаються за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І. та Ремех Т.О. Учні 10 класу (історичний профіль/академічний рівень вивчення правознавства) навчаються за програмою авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й. Вчителями в ході проведення занять з правознавства також використовуються інформаційно-комунікаційні технології: власне розроблені презентації і проекти на правову тематику та додаткова інформація з мережі Інтернет.

Вчителі правознавства Мязіна А.В. та Шмирко С.В. під час уроків використовують новітні форми і методи навчання, спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів. На уроках та в позакласній роботі використовуються такі інноваційні технології:

- кооперативного навчання;

- колективно-групового навчання;

- ситуативного навчання;

- опрацювання дискусійних питань.

Вчителі правознавства ставлять собі за мету не просто надавати учням певний об'єм знань, умінь і навичок, а створюють умови для діалогу, вільного обміну думками, формування позитивної правосвідомості учнів. В своїй роботі Мязіна А.В. та Шмирко С.В використовують міжпредметні зв'язки.

Так, Шмирко С.В., викладаючи предмет «Основи здоров'я», оформив матеріали для проведення інтегрованих уроків на тему «Основи здоров'я і правова освіта», де під час занять учням представлені такі теми: Основи міжнародного й національного законодавства щодо безпеки та здоров'я людини (9 кл.); Безпека людини і право (9 кл.); Захист у кримінальних ситуаціях (8 кл.); Соціальні небезпеки (8 кл.); Надзвичайні ситуації. Викрадання людей і торгівля ними (8 кл.); Кримінальна відповідальність за поширення наркотичних речовин (7 кл.); Право на здоров'я (5 кл.).

Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, спрямоване на зацікавленість вивчення змісту предмета «Правознавство» та забезпечення виконання учнями дидактичних завдань: вміння використовувати отримані знання з історії і права; застосовувати юридичну термінологію на практичних заняттях; розвиток правового мислення учнів за допомогою інтерактивних методів навчання; практичне використання правової літератури і нормативних документів; формування громадянської активності; виховання правової та політичної культури.

Окремо зазначимо, що за результатами проведення відкритого уроку на тему: «Шлюб і сім'я. Права та обов'язки подружжя» вчитель Мязіна А.В. у 2010-2011 н.р. посіла II місце у конкурсі «Вчитель року» (номінація - вчителі правознавства).

Уроки правознавства постійно проходять в ігровій формі. Так, теоретично отримані знання засвоюються учнями практично під час проведення правових ігор, диспутів, дискусій, практикумів та правових вікторин. Такі уроки фактично формують у підлітків навички правомірної поведінки та практичного застосування норм права, що стосуються неповнолітніх.

Рівень навчальних досягнень учнів 9-10 класів з правознавства (за підсумками І семестру 2012-2013 н.р.) відповідає вимогам державних програм та критеріям оцінювання і становить - учнями 9-х класів (0,60%) та 10-х (0,67%).

Успішність та зацікавленість учнівської молоді Школи до вивчення права визначається рівнем вступу учнів до Вищих навчальних закладів юридичного профілю, участю у конкурсах та предметних олімпіадах з правознавства. Так, учні традиційно приймають активну участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах:Одним з напрямків правоосвітньої діяльністю Школи передбачено проведення заходів за напрямами: підвищення рівня правових знань педагогічних працівників, правове виховання учнівської молоді, тижні права, зв'язки з правоохоронними органами, профілактика правопорушень, протидія проявам ксенофобії, расизму, національної та релігійної дискримінації, консультування учнівської молоді з правових питань, робота з батьками щодо розвитку правової освіти та виховання учнівської молоді та ін. Правова освіта школярів здійснюється поетапно.

І етап - (1-4 класи) - впровадження курсу "Я і Україна". Метою якого є формування соціальних, моральних якостей особистості (почуття власної гідності, поваги до себе і оточуючих, вимогливість, відповідальність, негативне ставлення до приниження, зневажливого звертання, протест проти будь-яких проявів насильства, впевненість в собі, віра в добро, справедливість, уміння захистити свою гідність, формування навичок життя в спільноті, неконфліктного розв'язання проблем); формування в учнів первісних знань про оточуючий світ, країну, в якій вони живуть, розуміння понять "закон", "право" та "правопорядок".

II етап - (5-6 класи) - викладання предмета «Етика». Уроки етики в 6-А класі за темами: «Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві», «Що означає бути громадянином демократичної держави», «Ми - громадяни України», що сприяє переконанню школярів у тому, що право, свобода і обов'язок співвідносяться між собою. На цих уроках використовуються методичні рекомендації та наочні матеріали «Як захистити права дитини» та «Правова абетка».

ПІ етап - (9-10 класи) - викладання предмета «Правознавство».

IV етап - (11 клас) - викладання предмета «Людина і світ».

В межах роботи шкільного методичного об'єднання вчителів історії та правознавства проводиться методична робота, яка спланована на діагностичній основі та передбачає різні форми підвищення професійного рівня вчителів, обмін досвідом, роботу в режимі «ШМО-творча група», підготовку і проведення позакласних заходів та інтегрованих уроків з правознавства.

Виховний процес учнів у Школі здійснюється, як під час уроків, так і в позаурочний час та під час позашкільної роботи з ними і охоплює учнів, їх батьків та педагогічних працівників, що відповідає статті 17 Закону України «Про загальну середню освіту».

Так, правове виховання в Школі здійснюється на основі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», річного плану роботи Школи та Програми правової освіти населення Запорізької області на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 23.02.2012 № 5 (обговорена на засіданні методичного об'єднання класних керівників та затверджена наказом від 26.11.2012 № 325 «Про затвердження Програми правової освіти учнів Школи»).

Як складова частина виховання учнів, правове виховання у Школі спрямоване на досягнення результату - реальні справи, вчинки у сфері правових відношень, які свідчать про дієвість правового виховання та проводиться з неповнолітніми з використанням різноманітних форм та методів позакласної роботи: випуск шкільної газети, інформаційних бюлетенів та стіннівок на правову тематику; перегляд відеопрезентацій: «Торгівля людьми», «Вплив алкоголю на організм людини», «Алкоголь - дорога до смерті», «Правда про куріння», «Легені того, хто палить», «СПІД», «Що таке ВІЛ?», «Правда про наркотики»; проведення тижнів правового виховання, превентивного виховання, профілактики шкідливих звичок, толерантності у школі; годин спілкування: "Немає прав без обов'язків" (5 кл.); лекцій-бесід: "Символи України", "І синє небо, і жовте колосся", "Народні символи", "Мої права та обов'язки" (6 кл.); усних журналів: "Державна символіка України", "Конвенція 00Н про права дитини" (7 кл.); годин спілкування: "Істина, свобода та відповідальність", "Я - громадянин і патріот держави", "Я - учень своєї школи" (8 кл.); прес-конференції: "Мої права, мої обов'язки", прес-шоу: "Права дітей на особливу турботу", диспуту: "Чи захищені права дитини у нашій державі?" (9 кл.); годин спілкування: "Я - українець!", "Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Україну!", "Любов до людства чи гуманізм до тих, хто поруч?", "Про особистісну мотивацію в сучасних умовах", "Основи правосвідомості особистості", "Як уникнути насилля?", бесіди: "Толерантність та політична культура" (10 кл.); годин спілкування: "Що значить бути незалежними для нашої держави?", "Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства", "Про самоактуалізацію та самовизначеність особистості" (11 кл.)

Постійно організовуються різноманітні конкурси плакатів, малюнків та рефератів з правової тематики: «Права дитини», «Права людини», «Ні - насиллю!»; з профілактики шкідливих звичок: «Молодь за здоровий спосіб життя» та ін. Крім того, систематично проводяться виховні заходи на правову тематику: виховні години, дискусії, брейн-ринги, тренінги, вікторини, години психолога, анкетування та психодіагностичні дослідження серед учнів.

Відповідно до наказів від 15.02.2012 № 35 «Про організацію проведення Тижня історії, правознавства, географії» та від 30.03.2012 № 41 «Про організацію проведення Днів науки та професійної майстерності вчителів історії, правознавства, географії» в Школі систематично проводяться предметні тижні, тижні професійної майстерності та Дні науки. Інформація щодо проведення правоосвітніх заходів постійно розміщується на шкільному сайті, матеріали систематизовані та зберігаються в методичному кабінеті Школи.

В період з 25 листопада по 10 грудня 2012 року в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля», в Школі організовано і проведено тематичну декаду на тему: «Стоп, насиллю!».

В період з 10 по 15 грудня 2012 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права та з метою відзначення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини, відповідно до Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 562-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права»; розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 20.09.2012 № 435 «Про обласний план заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права» та Програми заходів проведення «Всеукраїнського тижня права у грудні 2012 року», затвердженої начальником Головного управління юстиції у Запорізькій області 14.09.2012 року та погодженої начальником управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації для учнів 5-11 класів проведені тематичні класні години: «Чи знаєш ти свої права?», «Конвенція прав дитини», «Гендерна рівність»; здійснено перегляд відеофільмів: «Конвенція 00Н про права дитини», «Твої права та обов'язки», «Права людини».

16 січня 2013 року із залученням членів шкільного учнівського парламенту, учнівського самоврядування в класних колективах, в Школі проведено акцію «Молодь - за правильний вибір!».

Педагогічний колектив Школи застосовує такі технології виховного процесу, як контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку та створення умов для здорового психологічного клімату в колективі. Постійно проводиться робота з учнями, які потребують особливої уваги. Організовується дозвілля учнів.

Для покращення правовиховної роботи Школа активно співпрацює з державними органами та районними службами. Так, для учнів Школи регулярно організовуються лекції-зустрічі з начальником кримінальної міліції у справах дітей Комунарського районного відділу внутрішніх справ України в Запорізькій області Шмотало С.В., представником Запорізького обласного управління відділу кримінальної міліції у справах дітей Жигун І.В., представниками служби у справах дітей та органів охорони здоров'я (міської лікарні № 7) та ін.

З метою підвищення рівня правових знань батьківської громадськості, залучення до участі в класних, позаурочних заходах, проведення творчих зустрічей, вечорів і організації суспільне корисної праці, систематично проводяться батьківські збори, на яких обговорюються наступні питання: «Я і вона: як жити в гармонії з дитиною», «Розвиток комунікативних навичок дитини» (1 кл.); «Я і моя дитина: пошуки взаємопорозуміння», «Покарання і заохочення. Види заохочення», «Здоров'я дитини. Як його зберегти» (2 кл.); «Методи родинного виховання. Їх роль у моральному розвитку молодшого школяра», «Виховання у дітей почуття відповідальності за свої вчинки» (3 кл.); «Розвиток особистості дитини. Виховний вплив сім'ї» (4 кл.); засідання «круглого столу» для батьків, на тему: «Дитяча агресія» та «Підлітки і наркотики в сучасному світі» (5 кл.); конференція з батьками: «Моральне виховання дітей у родині», бесіди: «Духовний світ підлітка» та «Що робить підлітка важким?» (із залучення психолога, соціального педагога, лікаря-нарколога, інспектора служби у справах дітей) (6 кл.); «Психологічна відчуженість і проблеми становлення особистості», «Психолого-педагогічні аспекти наркоманії у дітей та підлітків» (7 кл.); «Загальні принципи і методи виховання дітей у родині», «Моральне здоров'я у родині», «Особистість починається в родині», «Роль сім'ї у визначенні життєвого шляху, соціальної адаптації дітей» (8 кл.); «Формування здорового способу життя», «Людина і закон» (негативний вплив сект на підлітків, підліткові угрупування та ін.), «Проблеми взаємин між батьками та дітьми» (9 кл.); «Відповідальність, самооцінка, самоконтроль», «Мистецтво спілкування» (10 кл.); «Що треба знати батькам про шкідливі звички дітей»; засідання «круглого столу» для батьків з психологічних, соціальних та правових питань (консультація соціального педагога, психолога та юриста) (11 кл.).

Крім того, адміністрацією Школи постійно організовуються зустрічі батьків з психологом, з представниками служби у справах неповнолітніх, з працівниками медичних служб, служби зайнятості; проводяться індивідуальні бесіди з батьками за особистими потребами; бесіди з батьками щодо профілактики бездоглядності та безпритульності неповнолітніх. В рамках батьківського всеобучу, здійснюється співпраця з державними та громадськими організаціями з питань профілактичної роботи серед учнів та батьків, соціального та правового захисту учнів.

На шкільному сайті розміщено інформаційний куточок психологічної служби, в якому для батьків постійно розміщуються матеріали щодо вікових особливостей дітей, подолання дитячих проблем, щодо виховання свідомої дисципліни, розміщено телефони екстрених служб для звернень щодо насилля та жорстокого поводження з дітьми. Також зазначимо, що біля кабінету психолога Школи є стенд «Психологічна консультація. Поради батькам». На першому поверсі розташовані інформаційні стенди для учнів та батьків, де розміщено Конвенцію ООН про права дитини, матеріали про відповідальність підлітків перед законом, працевлаштування неповнолітніх, небезпеку торгівлі людьми та розміщені контактні телефони довіри для підлітків, наявна «Скринька довіри».

З метою попередження насильства проводиться роз'яснювальна, профілактична робота з учнями та батьками; на основі діагностичних досліджень, спостережень, співбесід з вчителями виявляються учні, схильні до агресії, протиправних дій та ведеться корекційна робота з ними соціальним педагогом та психологом школи; роботи з підвищення правової, педагогічної, психологічної культури педагогів та батьків щодо попередження злочинності, проявів насильства серед учнівської молоді, безпритульності, бездоглядності дітей.

Так, з метою комплексного вирішення проблем профілактики та попередження правопорушень, злочинності серед учнів, поліпшення якості виховної роботи, індивідуального підходу до виховання учнів та зміцнення зв'язку з батьками, в Школі створено Раду з профілактики правопорушень (далі – Рада), яка діє відповідно до Положення, затвердженого наказом від 01.09.2012 № 249. До складу Ради входять: директор Школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, соціальний педагог, психолог, керівник методичного об'єднання класних керівників, вчитель правознавства та представники шкільного батьківського комітету.

Головним завданням Ради є підвищення ефективності виховної роботи з учнями, здійснення адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації дітей, розвиток самоврядування учнівського колективу, самостійності і відповідальності учнів, профілактика негативних проявів серед них. Так, на засідання Ради розглядаються

різні питання: бесіди з учнями та їх батьками, які порушують правила поведінки, пропускають навчальні заняття без поважних причин; звітування класних керівників про індивідуальну роботу з учнями «групи ризику» та з учнями, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку (на момент перевірки знаходиться 1 учень).

Робота з профілактики правопорушень в Школі регламентована низкою наказів: від 01.09.2012 № 223 «Про участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок», від 01.09.2012 № 245 «Про забезпечення здобуття обов'язкової повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку», від 01.09.2012 № 249 «Про організацію роботи шкільної ради профілактики правопорушень на 2012-2013 н.р.» та інші.

Крім того, щоденно керівництвом Школи здійснюється контроль за відвідуванням занять учнями, оперативно вживаються відповідні заходи; ведеться індивідуальна профілактична робота з учнями, які стоять на профілактичному обліку в Школі, з учнями з малозабезпечених та функціонально - неспроможних сімей та інших категорій; підтримується постійний зв'язок з батьками; здійснюється контроль за успішністю учнів, відвідуванням ними гуртків, спортивних секцій тощо.

Спираючись на позитивний морально-правовий досвід, педагогічні працівники та запрошені особи з метою підвищення правових знань учнів у своєї роботі підкреслюють творчий характер українського права, домагаються сприйняття права не як системи заборон, а як важливого регулятора суспільних відносин і діяльності кожного громадянина України.

За результатами планової комплексної перевірки стану правової освіти встановлено, що в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 97 Запорізької міської ради Запорізької області створені всі необхідні умови для набуття учнями правових знань, розвитку навичок їх застосування та формування поваги до права.

Виходячи з вищезазначеного, стан правової освіти в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 97 Запорізької міської ради Запорізької області визнано таким, що здійснюється на високому рівні та відповідає Закону України «Про загальну середню освіту» та вимогам Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001.

Підготовлено:


Відділом реєстрації нормативно-правових актів,

систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти

Головного управління юстиції у Запорізькій області

Квітень 2013 року

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр
2013 -> Практична робота №1: Психічні властивості і процеси особистості

Скачати 198.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка