Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программаСторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення

Укладачі: д.ю.н., проф. Іншин М.І.,

к.ю.н., доц. Мельничук Н.О.
Науково-методична та навчальна программа спецкурсу


ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для підготовки аспірантів 2 року навчання спеціальності

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

(35 годин)

Затверджено:

Вченою Радою юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол №­­­__від_______2013 )

Голова Вченої Ради

юридичного факультету
________ д.ю.н. Гриценко І.С.

Київ – 2013
Науково-методична та навчальна программа спецкурсу

для аспірантів із дисципліни «Проблеми трудового права та права соціального забезпечення»

Укладач: д.ю.н., проф. Іншин М.І.,

к.ю.н., доц. Мельничук Н.О.
Рецензенти: д.ю.н., проф. Щербина В.І.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 2013р.


___________________________

Проф. Безклубий І.А.

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………4

Тематичний план дисципліни………………………………………………5

Зміст лекційного курсу……………………………………………………….7

Література…………………………………………………………………….. 16

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Проблеми трудового права та права соціального забезпечення» викладається аспірантам юридичного факультету. Загальний обсяг викладання – 35 годин. Форма підсумкового контролю – відсутня.

Метою викладання дисципліни є поглиблення теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових відносин та відносин соціального забезпечення, формування у аспірантів практичних навичок застосування правових норм, опанування основних понять та інститутів зазначених галузей.

Завданням дисципліни є оволодіння аспірантами основними поняттями, категоріями та інститутами трудового права та права соціального забезпечення; вироблення у аспірантів уміння самостійно працювати з першоджерелами та спеціальною юридичною літературою з трудового права та права соціального забезпечення; отримання навиків застосування міжнародно-правових актів для правового регулювання трудових відносин та відносин соціального забезпечення в Україні; продукування науково обґрунтованих пропозицій з вдосконалення правового регулювання праці та соціального захисту на основі вивчення поглядів теоретиків трудового права; підвищення рівня правосвідомості та правової культури аспірантів, виховання у аспірантів шанобливого ставлення до прав і свобод громадян, вміння їх захищати.

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:Знати:

 • основні поняття, категорії та інститути трудового права;

 • основні положення трудового законодавства України, основні міжнародно-правові акти про працю, прийняті МОП, ООН, ЄС, СНД та ін.;

 • проблеми визначення прав та обов’язків суб’єктів трудового права співвідносно інститутів трудового права;

 • судову практику застосування норм трудового права та права соціального забезпечення для регулювання трудових відносин в Україні;

 • особливості регулювання трудових правовідносин у Проекті Трудового кодексу України.

Вміти:

 • аналізувати спірні питання щодо регулювання трудових відносин та відносин соціального забезпечення різними нормативними актами;

 • застосовувати юридично гpамотні та обґрунтовані рішення з реалізації норм трудового права та права соціального забезпечення в практичній діяльності;

 • обґрунтовувати власну позицію стосовно вирішення практичної ситуації в трудових відносинах, відносинах соціального забезпечення та вирішувати ситуативні задачі;

 • захищати інтереси суб’єктів трудових правовідносин та відносин соціального забезпечення;

 • самостійно опрацьовувати наукову літературу, застосовувати норми законодавства про працю, виконувати тестові завдання, виконувати інші види самостійної роботи.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«Проблеми трудового права та права соціального забезпечення»
Назва теми

Кількість годин

лекційних

практичних

сам. роб.

всього

1 семестр

1.

Трудове право в історичній ретроспективі і в сучасному світі.

2


2.

Особливості джерел та визначення окремих категорій трудового права.

2


3.

Поняття і суб’єкти індивідуальних та колективних трудових правовідносин.

2


4.

Окремі питання узгодження інтересів сторін трудового правовідношення.

2


5.

Особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку.

2


6.

Внутрішній трудовий розпорядок та юридична відповідальність в трудовому праві.

2


7.

Актуальні питання оплати праці.

2


8.

Правові проблеми здійснення та захисту трудових прав.

2


9.

Забезпечення трудових прав і свобод громадян

2


10.

Проблеми теорії права соціального забезпечення

2


11.

Формування права соціального забезпечення як галузі права

2


12.

Проблемні аспекти правовідносин у сфері соціального забезпечення

2


13.

Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні.

2


14.

Проблеми реформування пенсійної системи України.

2


15.

Проблемні питання правового регулювання соціальних допомог та соціальних послуг.

3


16.

Правові проблеми захисту прав громадян у сфері соціального забезпечення.

17.

Міжнародно-правове регулювання соціального забезпечення.

2

ВСЬОГО:

35

Форма підсумкового контролю - відсутняЗМІСТ ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Трудове право в історичній ретроспективі і в сучасному світі.
Основні етапи історичної еволюції правового регулювання праці. Формування в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. вихідних положень теорії трудового права. Шляхи формування трудового права в країнах із розвинутою ринковою економікою.

Історичний розвиток правового регулювання праці в Україні. Фабрично-заводське законодавство до революції 1917 року. Радянське трудове право. Основні парадигми правового регулювання праці з точки зору історичного досвіду.


План

1. Основні етапи історичної еволюції правового регулювання праці.

2. Формування в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. вихідних положень теорії трудового права.

3. Шляхи формування трудового права в країнах із розвинутою ринковою економікою.

4. Історичний розвиток правового регулювання праці в Україні.

5. Фабрично-заводське законодавство до революції 1917 року.

6. Радянське трудове право.

7. Основні парадигми правового регулювання праці з точки зору історичного досвіду.Тема 2. Особливості джерел та визначення окремих категорій трудового права.

Матеріальне та формальне розуміння джерел трудового права. Особливості джерел трудового права України. Загальна характеристика джерел трудового права. Види локальних актів, умови їх законності.

Загальна характеристика основних категорій трудового права. Законодавче визначення понять. Проблеми термінології в трудовому праві: визначення поняття та сторін трудових правовідносин; необхідність перегляду обмеженої матеріальної відповідальності; заборона дискримінації; з’ясування поняття працівників з сімейними обов’язками.
План


 1. Загальна характеристика джерел трудового права.

 2. Поняття, види та основні завдання локальних правових норм у трудовому праві. Умови їх законності.

 3. Проблеми оптимального поєднання централізованих і локальних норм.

 4. Поняття та структура понятійного апарату трудового права.

 5. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права.

 6. Техніко-юридичні проблеми понятійного апарату трудового права України.


Тема 3. Поняття і суб’єкти індивідуальних та колективних трудових правовідносин.

Підстави виникнення індивідуальних трудових відносин та їх законодавче закріплення. Суб’єкти трудового права і трудових правовідносин: співвідношення категорій. Визначення суб’єктів трудового права в проекті трудового кодексу. Працівник як суб’єкт трудових відносин. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права: підходи до визначення. Колективні відносини у сфері праці. Форми колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Поняття, сторони і зміст колективного договору. Умови його укладення та сфера дії.


План

 1. Підстави виникнення індивідуальних трудових відносин.

 2. Поняття, ознаки та особливості правосуб’єктності у трудовому праві.

 3. Особливості та зміст трудової правосуб’єктності сторін трудового договору.

 4. Проблеми правосуб’єктності трудового колективу.

 5. Проблеми правосуб’єктності професійних спілок.

 6. Мета та форми соціального діалогу.

 7. Поняття, сторони та юридичне значення колективного договору.


Тема 4. Окремі питання узгодження інтересів сторін трудового правовідношення.

Правові основи узгодження інтересів сторін трудових правовідносин. Форми договірного регулювання трудових відносин в Україні. Трудовий договір як основна підстава виникнення індивідуальних трудових відносин. Зміст трудового договору (контракту), порядок їх укладення. Особливості додаткових умов трудового договору. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору. Способи їх встановлення. Укладення трудового договору та оформлення прийняття на роботу: порівняльний аспект. Характеристика підстав припинення трудового договору за ініціативою роботодавця. Порядок звільнення з роботи за ініціативою роботодавця та його юридичне значення. Перспективи вдосконалення процедури проведення звільнень. Гарантії прав працюючих від незаконних звільнень з ініціативи роботодавця.План

 1. Правові основи узгодження інтересів сторін трудових правовідносин.

 2. Трудовий договір як основна підстава виникнення індивідуальних трудових відносин.

 3. Зміст трудового договору (контракту), порядок їх укладення.

 4. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору. Способи їх встановлення.

 5. Укладення трудового договору та оформлення прийняття на роботу.

 6. Характеристика підстав припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

 7. Порядок звільнення з роботи за ініціативою роботодавця та його юридичне значення.

 8. Гарантії прав працюючих від незаконних звільнень з ініціативи роботодавця.


Тема 5. Особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку.

Поняття та види робочого часу. Його правове регулювання. Особливості встановлення неповного та скороченого робочого часу. Регулювання робочого часу окремих категорій працівників. Характеристика видів режиму робочого часу. Практичний аспект обліку робочого часу.

Конституційне право громадян на відпочинок. Форми його реалізації. Поняття, види відпусток. Порядок надання та використання трудової щорічної відпустки. Інститут відпустки за проектом трудового кодексу України.
План


 1. Критерії поділу робочого часу на види.

 2. Режим робочого часу працівника і режим робочого часу підприємства: співвідношення понять.

 3. Тенденції до індивідуалізації режимів праці.

 4. Час відпочинку і вільний від роботи час: співвідношення понять.

 5. Додаткові дні, вільні від роботи за законодавством України про працю.

 6. Критерії поділу відпусток на види.

 7. Нові різновиди відпусток, розширення їх функцій.


Тема 6. Внутрішній трудовий розпорядок та юридична відповідальність в трудовому праві.

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Заохочення в трудовому праві, їх види та правове регулювання. Порядок відображення відомостей про заохочення і нагороди працівників. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни. Підстави та порядок притягнення до відповідальності. Види дисциплінарної відповідальності. Стягнення та заходи впливу за законодавством України. Види матеріальної відповідальності в трудовому праві та їх суть. Підстави та умови матеріальної відповідальності в трудовому праві. Відмінність матеріальної від майнової відповідальності. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сучасних умовах.


План

 1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сучасних умовах.

 2. Принципи та функції відповідальності у трудовому праві.

 3. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни. Підстави та порядок притягнення до відповідальності.

 4. Види дисциплінарної відповідальності.

 5. Види матеріальної відповідальності в трудовому праві та їх суть.

 6. Проблеми визначення підстав та умов матеріальної та дисциплінарної відповідальності у трудовому праві.

 7. Окремі проблеми правового регулювання притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності.

 8. Санкції в трудовому праві.


Тема 7. Актуальні питання нормування та оплати праці.

Право працівника на оплату праці та його захист в сучасних умовах. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку. Гарантійні та компенсаційні виплати. Їх правова природа. Обмеження відрахувань із заробітної плати працівника. Правові питання обчислення середньої заробітної плати працівника.


План

 1. Правове регулювання організації нормування праці.

 2. Головні напрямки правового регулювання заробітної плати.

 3. Порядок встановлення і зміни державного мінімуму заробітної плати.

 4. Питання індексації заробітної плати.

 5. Політика доходів і правового впливу на рух заробітної плати.

 6. Способи захисту заробітку працівників від надмірних відрахувань.


Тема 8. Правові проблеми здійснення та захисту трудових прав.

Поняття і види трудових спорів. Принципи вирішення трудових спорів.

Система органів по розгляду та вирішенню індивідуальних трудових спорів. Формування та функції КТС за чинним законодавством та проектом Трудового кодексу України. Випадки розгляду трудових спорів у суді. Строки звернення до суду. Виконання рішень органів по вирішенню індивідуальних трудових спорів.

Виникнення колективного трудового спору. Предмет колективного трудового спору. Органи по розгляду колективних трудових спорів. Порядок їх формування. Страйк як форма захисту колективних інтересів працюючих. Обмеження права на страйк. Визнання страйку недійсним.

Способи виконання рішень по трудових спорах. Поняття та випадки негайного виконання рішень по трудових спорах.

Строки в трудовому праві та порядок їх обчислення. Позовна давність в трудовому праві. Вимоги, на які не поширюються строки давності в трудовому праві.План

 1. Правові ознаки трудового конфлікту. Запобігання та усунення трудових конфліктів.

 2. Організаційно-правові форми захисту трудових прав.

 3. Досудові та судові форми трудової юстиції.

 4. Правове регулювання страйків. Локаут як правове явище.

 5. Юридична природа комісій по трудових спорах.

 6. Способи та порядок виконання рішень по трудових спорах.

 7. Позовна давність в трудовому праві.


Тема 9. Забезпечення трудових прав і свобод громадян.

Сучасне розуміння охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці. Практичні питання розробки та впровадження інструкцій з охорони праці на виробництві. Особливості охорони праці неповнолітніх, жінок, матерів. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань, аварій.

Поняття нагляду та контролю у сфері праці. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. Повноваження державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Міжнародне правове регулювання праці.
План


 1. Особливості охорони праці неповнолітніх, жінок, матерів.

 2. Міжнародне правове регулювання праці.

 3. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

 4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

 5. Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю.


Тема 10. Проблеми теорії права соціального забезпечення.

Право громадян України на соціальний захист, його зміст в нових ринкових умовах. Поняття соціального захисту населення, його співвідношення із соціальним забезпеченням і соціальним страхуванням: правовий аспект. Поняття соціального забезпечення, його основні ознаки. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в сфері соціального забезпечення. Сучасні підходи до співвідношення понять соціальний захист та соціальне забезпечення. Функції, види та форми соціального забезпечення.План

1. Право на соціальний захист, його зміст, значення та місце в системі прав людини. 1. Соціально-правова природа соціального забезпечення.

 2. Соціальне забезпечення як функція держави.

 3. Суть і значення соціального забезпечення в сучасних соціально-правових державах.

 4. Соціальний захист та соціальне забезпечення: співвідношення понять.


Тема 11. Формування права соціального забезпечення як галузі права.

Право на соціальний захист, його зміст, значення та місце в системі прав людини. Становлення і розвиток законодавства про соціальне забезпечення в незалежній Україні. Сучасні тенденції розвитку права соціального забезпечення. Основні напрямки впливу права соціального забезпечення на суспільні відносини. Особливості системи права соціального забезпечення України. Система права і система законодавства права соціального забезпечення.

Проблеми категоріального апарату права соціального забезпечення. Оціночні поняття у праві соціального забезпечення України.

Поняття, предмет, метод та система науки права соціального забезпечення. Тенденції розвитку науки права соціального забезпечення


План

 1. Наукова обґрунтованість самостійності галузі права соціального забезпечення.

 2. Становлення і розвиток соціального забезпечення в Україні.

 3. Понятійний апарат права соціального забезпечення України.

 4. Поняття, предмет та метод науки права соціального забезпечення.

 5. Сучасні тенденції розвитку права соціального забезпечення.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка