Гімназія №14 Лекції з курсу програмуванняСторінка3/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3

5) Максимальна розмірність масивів (таблиць) – 8


При виконанні команди var (array) фіксується наявність відповідних масивів і проводиться початкове визначення їх числових елементів ( 0).

Вводити з клавіатури, опрацьовувати, виводити на екран саме масиви зручно за допомогою циклу.6) Знайдемо середню арифметичну за місяць

І 1 2 3 … 30 31

tem 2 3 2 ... 10 3

t[1] t[2] t[3] ... t[30] t[31]
Словесний алгоритм


 1. Опишемо масив(таблицю).

 2. Занесемо дані в таблицю.

 3. Просумуємо температури.

 4. Знайдемо середнє значення температури.

 5. Виведемо знайдене значення на екран.


7) Знайти кількість днів з 0 температурою.

 1. Вивести температури з 10 по 20 числа

9) Пошук максимального елемента деякої лінійної (одномірної таблиці).

10) Сортування елементів таблиці в порядку зростання.Метод бульбашки
Розглянемо способи сортування. Сама тема сортування є однією з найбільш типових задач.

Є три способи сортування масивів: • сортування вибором;

 • сортування обміном;

 • сортування вставкою.

Для кожного способу є багато алгоритмів, що відрізняються часом сортування, який злежить від числа операцій порівняння і операцій обміну.

Традиційно розрізняють внутрішнє сортування, яке обробляє дані оперативної пам’яті, і зовнішнє сортування, яке оперує з даними розміщеними на дисках.

Розглянемо сортування числового одномірного масиву.

Відсортувати числовий масив: 7, 3, 8, 4,8, 5, 9, 1.

Звичайне сортування : 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9,.

Адресне сортування: 7, 3, 8, 4, 8, 5, 9, 1.

5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 1 (адреса).

Існує багато різних алгоритмів сортування (сортування бульбашкою, сортування за допомогою дерева, пірамідальне сортування, швидке сортування (половинного поділу).


Розглянемо деякі з них в дещо видозміненому вигляді.
Метод бульбашки:

Опис:

Найпростіший і найпопулярніший із них - це “сортування бульбашкою”.

Назва його походить від образної інтерпретації, при котрій у процесі виконання алгоритму більш “легкі” елементи мало-помалу випливають на “поверхню”.

Нехай а – числовий масив

а(1), а(2), ... ,а(n)

Говорять, що елементи а(і) і а(j) із а утворюють інверсію, якщо і

і а(і)<а(j).

Алгоритм “сортування бульбашкою” складається в послідовних проглядах знизу вверх (від початку до кінця) масиву s і обміну місцями сусідніх елементів.

З даної програми по введеному числу n створюється масив, заповненням його з клавіатури.

Цикл від 1 до до n здійснює перестановку місцями елементів масиву. Перестановка здійснюється, поки масив не стане відсортованим, за що відповідає змінна s.

Відсортований масив виводиться на екран. “Сортування бульбашкою” не потребує для реалізації додаткової пам’яті. Однак через погані характеристики він має лише історичну цінність і навряд чи може бути рекомендована для практичного використання.
{алгоритм бульбашки}
var і,n,c,s:іnteger;

a:array[1..1000] of іnteger;


begіn
{Заповнення масиву}

wrіte ('N=');readln(n);

for і:=1 to n do begіn

read(a[і]);

end;
s:=1;

whіle s=1 do begіn

s:=0;
for і:=1 to n-1 do

іf a[і]>a[і+1] then begіn c:=a[і];a[і]:=a[і+1];a[і+1]:=c;s:=1;end;

end;

{Виведення елементів масиву}wrіteln;

wrіteln('Масив');

for і:=1 to n do wrіte(a[і],' ');

end.


11)Обробка прямокутної таблиці.
Знайти максимальний і мінімальний елементи таблиці розміром NхN і поміняти їх місцями (виконати для заштрихованої області).

var a:array[1..100,1..100] of integer;

n,i,j,max,maxi,maxj,min,mini,minj:integer;

begin


readln(n);

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do read(a[i,j]);

max:=a[1,1];maxi:=1; maxj:=1;

min:=a[1,1];mini:=1; minj:=1;

for i:=1 to (n+1) div 2 do

for j:=1 to i do begin

if a[i,j]>max then begin max:=a[i,j];maxi:=i;maxj:=j; end;

if a[i,j]

end;


for i:=n div 2 to n do

for j:=i downto 1 do begin

if a[i,j]>max then begin max:=a[i,j];maxi:=i;maxj:=j; end;

if a[i,j]

end;

writeln(maxi,maxj);a[maxi,maxj]:=min;

a[mini,minj]:=max;

for i:=1 to n do begin

for j:=1 to n do write(a[i,j]:4);

writeln;

end;


end.

Домашнє завдання.

Запитання:

 1. Опис таблиці.

 2. Робота з таблицею (введення, виведення).

 3. Алгоритм пошуку максимального (мінімально) елементів.

 4. Алгоритм сортування в порядку зростання (спадання).

 5. Двомірний масив та його опрацювання.

Задача.
Дано дві таблиці. Одна містить список учнів, інша 4 оцінки для кожного учня.

(Зауваження: 0-якщо учень відсутній, 1 – якщо учень не отримав оцінки).

Перша оцінка – це оцінка за контрольну роботу.

*Якщо не розглядали прямокутної таблиці, то лише одна оцінка за контрольну роботу.


Завдання

 1. Вивести на екран окремо списки учнів, які написали контрольну роботу на “5”, “4”, “3”, “2”.

 2. Підрахувати кількість учнів, які написали контрольну роботу на “5”, “4”.

 3. Знайти середню оцінку кожного учня.

 4. Підрахувати кількість пропусків для кожного учня.

 5. Знайти загальну кількість пропусків учнів.

Для практичної розроблено картки з трьома завданнями різної складності:  1. завдання на середній рівень;

  2. завдання на достатній рівень;

  3. завдання на високий рівень.Обробка масивів
ЗАВДАННЯ 1.

1. Скласти програму підрахунку суми всіх елементів цілочисельного масиву A(1..25).

2. Дано масив A(1:5,2:6). Скласти програму заміни всіх його елементів, що більші 10 на нулі.

3. Дано масив A(1..4,1..3). Скласти програму відшукання максимального і мінімального елементів.

ЗАВДАННЯ 2.

1. Дано лінійну таблицю із n дійсних чисел. Знайти суму S всіх від`ємних елементів.

2. В таблиці а(1..100) всі елементи рівні 2,3,4 або 5. Написати програму, яка заміняє 2 на 5, 3 на 4, 4 на 3, 5 на 2.

3. Дано лінійний масив А(1..N). Знайти максимальний елемент і номер цього елемента.

ЗАВДАННЯ 3.

1. Скласти програму підрахунку суми елементів з непарними номерами масиву A(1..25).

2. Дано прямокутний масив A(1..M,1..N). Скласти програму заміни всіх його елементів на нулі.

3. Дано масив A(1..2N). Скласти програму знаходження різниці сум елементів першої та другої половини масиву.

ЗАВДАННЯ 4.

1. Дано лінійну таблицю із n дійсних чисел. Замінити від`ємні елементи їх квадратами.

2. Задано таблиця A(1..N). Побудувати таблицю B(1..N), в якій першими розміщені всі від`ємні елементи таблиці A, а потім всі додатні.

3. Дано одномірний масив M(1..20). Впорядкувати елементи цього масиву в порядку зростання.

ЗАВДАННЯ 5.

1. Із елементів масиву (a1,a2,...,a20) складіть масив B, елементи якого

по модулю більші деякого значення С(|a|>c).

2. Знайти суму елементів масиву A(1..N,1..N) під однією з діагоналей.

3. Дано одномірний масив M(1..20). Впорядкувати елементи цього масиву в порядку спадання.

ЗАВДАННЯ 6.

1. Складіть програму знаходження суми всіх елементів масиву B розміром 10х6.

2. Дано натуральна таблиця A(1..200). В таблицю М записати тільки ті числа, остача від ділення яких на 3 рівна 1, а на 5 рівна 2.

3. Дано прямокутну таблицю А(1..100,1..50), в якій всі числа різні. В кожному рядку вибирається максимальний елемент, потім серед цих чисел вибирається мінімальне. Знайти це число, і номер рядка, в якому воно знаходиться.

ЗАВДАННЯ 7.

1. Задано масив P, який складається з 10 елементів. Скласти програму

обрахунку середнього арифметичного його елементів.

2. Дано масив A(1..M,1..N). Скласти програму заміни елементів масиву на їх цілі частини.

3. Дано масив A(1..M). Скласти програму перестановки місцями максимального і мінімального елементів цього масиву.

ЗАВДАННЯ 8.

1. Перевірити, чи є в одномірному числовому масиві хоча б одна пара сусідніх чисел, які є протилежними.

2. Знайти найменший елемент в одномірному числовому масиві.

3. На площині на відстанях d1,d2,...,dn від центра кругового кільця з внутрішнім радіусом r і зовнішнім R розміщені точки. Визначити кількість точок, розміщених всередині кільця.

ЗАВДАННЯ 9.

1. Дано масив A(1..N). Скласти програму обрахунку суми елементів, що

знаходяться в непарних комірках.

2. Дано масив A(1..M,1..N). Скласти програму підрахунку суми елементів першого і останнього рядків цього масиву.

3. Дано масив A(1..M). Скласти програму знаходження різниці максимального і мінімального елементів цього масиву.

ЗАВДАННЯ 10.

1. Знайти добуток ненульових елементів в одномірному числовому масиві.

2. Заданий одномірний числовий масив. Визначити суму добутків всіх пар

сусідніх чисел.

3. Визначити в одномірному числовому масиві число сусідств із двох чисел різного знаку.

ЗАВДАННЯ 11

1. Для заданого масиву A(N) знайти суму всіх елементів, не більших заданого числа N.

2. Дано масив A(1..M,1..N). Скласти програму перестановки місцями елементів з парними та непарними номерами.

3. Дано масив A(1..M). Скласти програму заміни: елементи першого рядка поміняти місцями з елементами першого стовпця.

ЗАВДАННЯ 12.

1. Визначити в одномірному числовому масиві суми додатних і від`ємних елементів.

2. Визначити в одномірному числовому масиві число сусідств з взаємо-обернених чисел.

3. Перевірити, чи є в даному одномірному числовому масиві хоча б одна пара чисел, які співпадають по величині.

ЗАВДАННЯ 13

1. Скласти програму запису в таблицю квадратів чисел від 1 до 100.

2. Скласти програму заміни в прямокутному масиві A(1..k,1..l) всіх елементів, що більші від 10 на нулі.

3. Дано масив A(1..M, 1..N). Скласти програму перестановки місцями у зворотному порядку елементів першої діагоналі цього масиву.

ЗАВДАННЯ 14

1. Визначити суму додатних елементів деякої прямокутної таблиці .

2. Даний одномірний числовий масив. Визначити суму добутків всіх трійок сусідніх чисел.

3. Дана прямокутна таблиця. Отримати нову таблицю шляхом ділення всіх елементів вихідної таблиці на число A.

ЗАВДАННЯ 15

1. Скласти програму заміни елементів лінійної таблиці A(1..N) з парними номерами на число 5.

2. Скласти програму заміни і-того стовпця масиву A(1..k,1..l) на число V.

3. Скласти програму підрахунку кількості мінімальних елементів в масиві A(1..10,1..N).

ЗАВДАННЯ 16

1.В одномірному числовому масиві всі від`ємні елементи замініть нуля ми.

2. Визначити в одномірному числовому масиві число сусідств з двох додатних елементів.

3. Перевірити, чи є одномірний числовий масив упорядкованим по зростанню.

ЗАВДАННЯ 17

1. Дано натуральний масив A(1..N).Скласти програму підрахунку парних елементів цього масиву.

2. Дано масив A(1..B,1..L). Скласти програму перестановки елементів цього масиву в зворотному порядку.

3. Відсортувати елементи масиву A(N) в порядку зростання.

ЗАВДАННЯ 18.

1. Підрахувати в одномірному числовому масиві число від`ємних елементів.

2. Замінити в одномірному числовому масиві елементи, більші числа M, на число a.

3. Дано упорядкований масив a1,a2,...,an . Відомо, що число x належить відрізку числової осі, який вміщає заданий масив. Визначити номер k, для якого ak-1<=xk.

ЗАВДАННЯ 19.

1. Для лінійної таблиці X(1..N) підрахувати кількість цілих елементів.

2. Дано масив M(1..N). Скласти програму перестановки елементів з L-того рядка в K-тий, а з K-того в L-тий.

3. Відсортувати елементи масиву A(1..N) в порядку спадання.

ЗАВДАННЯ 20.

1. Для лінійної таблиці X(1..N) підрахувати кількість цілих елементів.

2.В одномірному числовому масиві всі від`ємні елементи замініть нулями.

2. Задано таблиця A(1..N). Побудувати таблицю B(1..N), в якій першими розміщені всі від`ємні елементи таблиці A, а потім всі додатні.

ЗАВДАННЯ 21.

1. Дано лінійний масив A(1..M).Скласти програму заміни елементів з непарними номерами на ∙х квадрати.

2. Дано масив A(1..4,1.5). Скласти програму заміни всіх його елементів, що більші 10 на нулі.

3. Дано масив A(1..M,1..N). Скласти програму підрахунку суми елементів першого і останнього рядків цього масиву.

ЗАВДАННЯ 22.

1. Дано лінійну таблицю із n дійсних чисел. Знайти суму S всіх від`ємних елементів.

2. В таблиці а(1..10) всі елементи рівні 2,3,4 або 5. Написати програму, яка заміняє 2 на 5, 3 на 4, 4 на 3, 5 на 2.

3. Дано лінійну таблицю із n дійсних чисел. Замінити від`ємні елементи ∙х квадратами.

ЗАВДАННЯ 23.

1. Дано лінійний масив A(1..M).Скласти програму заміни елементів з непарними номерами на їх квадрати.

2. Дано масив A(1..M,1..N). Скласти програму заміни елементів масиву на їх цілі частини.

3. Скласти програму заміни в прямокутному масиві A(1..k,1..l) всіх елементів, що більші від 10 на нулі.

ЗАВДАННЯ 24.

1. Дано нат таб A(1..20). В таблицю М записати тільки ті числа, остача від ділення яких на 3 рівна 1.

2. Визначити в одномірному числовому масиві число сусідств з взаємо-обернених чисел.

3. Заданий одномірний числовий масив. Визначити суму добутків всіх пар сусідніх чисел.

ЗАВДАННЯ 25.

1. Дано масив A(1..N). Скласти програму обрахунку суми елементів, що знаходяться в непарних комірках.

2. Підрахувати в одномірному числовому масиві число від`ємних елементів.

3. Визначити суму додатних елементів деякої прямокутної таблиці .

ЗАВДАННЯ 26.

1. Визначити в одномірному числовому масиві суми додатних і від`ємних елементів.

2. Знайти добуток ненульових елементів в одномірному числовому масиві.

3. Даний одномірний числовий масив. Визначити суму всіх чисел.

ЗАВДАННЯ 27.

1. Дано лінійний масив A(1..M).Скласти програму заміни елементів з непарними номерами на їх квадрати.

2. Дано масив A(1..M,1..N). Скласти програму обчислення суми всіх елементів масиву.

3. Дано масив A(1..M). Скласти програму знаходження максимального елементу цього масиву.Література


 1. Методика вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки в педагогічному вузі Учб. посібник/ М.І.Жалдак. – тКиїв: КДПІ, 1986. – 75с.


Для нотаток

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка