Гімназія №14 Лекції з курсу програмуванняСторінка2/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3

Цикл для


1. For I:=a to b do Для і від a до b крок 1

begin початок циклу

тіло циклу виконувати тіло циклу

end; кінець циклу


Опис роботи


Виконання оператора циклу починається з присвоєння змінній циклу (l) вказаного початкового значення. Потім виконуються оператори, які складають тіло циклу. В результаті виконання оператора next до поточного значення змінної циклу добавляється приріст (крок) (1), після чого отримане значення порівнюється з кінцевим значенням (b). Якщо значення змінної циклу (і) стало більше кінцевого значення (b), то цикл закінчується і керування передається оператору, який слідує за оператором next. В противному випадку проходить наступне виконання операторів тіла циклу. Так виконується оператор циклу у випадку кроку (1).

2. For I:=a downto b do Для і від a до b крок -1

begin початок циклу

тіло циклу виконувати тіло циклу

end; кінець циклу
Якщо ж крок (-1) від’ємний (що дозволено), то в ході виконання циклу значення змінної (і) циклу зменшується і вихід з циклу проходить, коли змінна циклу стане менша кінцевого значення (b).

Якщо параметри циклу задані не сталими, а більш складними арифметичними виразами, то перед початком циклу визначаються їх значення і в подальшому вони не корегуються (не змінюються), навіть якщо в тілі циклу міняються значення змінних, які входять в ці вирази. Тіло циклу не виконується ні разу, якщо між значеннями параметрів циклу мають місце наступні співвідношення:

a > b, c > 0 або a < b, c < 0

В програмі змінну циклу і параметри циклу слід задавати за допомогою порядкових змінних (цілочисельних змінних) .


Використання циклу для знаходження суми, добутку числових рядів.Завдання 4.

Знайти суму ряду

S=0;

For k:=1 to 20S=S+k/(2k^2)*(-1)^(k+1)

Next


?s

end
3. Цикл поки

While умова do begin

Тіло циклу

end;

Вказівка виконується таким чином: перевіряється виконання умови, записаної після слова WHILE (поки), і якщо ця умова виконується то виконується серія операторів (тіло циклу), після чого знову повертається до перевірки виконання вказаної умови (зустрівши слово END). Вказані дії виконуються доти, поки умова, яка перевіряється дає істино. Якщо умова не виконується (результат виконання умови є хибно), то тіло циклу пропускається і виконання вказівки повторення закінчується.


Завдання 5. Знайти суми елементів збіжного ряду з точністю Е=0.01 (тобто рахувати суму поки елементи ряду більші за Е)

Тут використовуємо цикл поки, тому що наперед не відомо кількість елементів ряду які необхідно просумувати.


Отже, використовуємо цикл для сумування, добутку, підрахунку елементів ряду.

var n,f:integer;

s,a:real;

begin


S:=0;

F:=1;


N:=1; a:=1;

While a>0.01 do

begin

F:=F*n;


S:=S+n/F;

N:=n+1;


end;
writeln(S);

end.


Можна використовувати цикл для виведення таблиць.

Завдання 6


Протабулювати функцію y=x2 на відрізку [a,b] кроком h.

var x,,y,a,b,h:real;

begin

readln(a,b,H);x:=a;

while x<=B do begin

Y:=x*x;

writeln(x,’ ‘,y);end;

end.
Цикли можуть бути вкладеними


Завдання7


Вивести таблицю Піфагора.
var A,B,C:INTEGER;

BEGIN


For a:=2 to 9 DO BEGIN

For b:=2 to 9 DO BEGIN

C:=a*b; WRITE(C:3);

END;


WRITELN;

END;


END.
В тілі одного циклу може знаходитись інший цикл, який називається вкладений. При наявності структури з вкладеними циклами, всі змінні циклу повинні бути різними.
Підсумок лекції:

Використання розгалуження і циклу.

Перерахувати розглянуті програми:


 • перевірка умови і виконання одного або іншого оператора

 • знаходження суми, добутку елементів числового ряду

 • виведення і формування даних у вигляді таблиці

Запитання для самоконтролю

1.Який алгоритм називається розгалужений ?

2.Як записується розгалужений алгоритм у вигляді блок схеми ?

3.Як записується повна і коротка форми розгалуження в Basic?

4.Перерахуйте операції відношення і логічні операції?

5.Як виконується структура розгалуження ?

6.Використання оператора безумовного переходу. Запис мітки.

7.Циклічний алгоритм. Що це ?

8.Яка блок схема циклу “для” ?

9.Який запис циклу мовою програмування ?

10.Як виконується цикл ?

11.Яка блок схема циклу “поки” ?

12.Який запис циклу “поки” мовою програмування ?

13.Які цикли називаються вкладеними ?Завдання:

 1. Знайти значення Z, • записати блок схему і програму. 1. Розв’язати квадратне рівняння:

ax2+bx+c=0, при a0.

 • записати блок схему і програму.

 1. Знайти суму чисел кратних трьом з відрізка [n;100].

 • записати блок схему і програму циклами для (FOR/DO) і поки (WHILE/DO).

Практична робота

Розгалуження і цикл

  1. Повторення теорії

   • тестування або усне опитування.

  2. Розібрати детально завдання 1 з домашнього завдання.

  3. До завдання 3 записати програми циклами для і поки.

  4. Практична робота по завданнях 1-3.

Завдання 1

Структура розгалуження

1. Визначити, чи може цеглина, що має форму прямокутного паралелепіпеда з ребрами a,b,c, пройти через прямокутник зі сторонами x і y.

2. Визначити, чи є ціле число N парним.

3. Визначити, чи є серед трьох чисел a,b,c хоча б одна пара рівних між собою чисел.

4. Визначити, чи є трикутник зі сторонами a,b,c рівностороннім.

5. Визначити, чи є серед трьох чисел a,b,c хоча б одна пара взаємно протилежних чисел.

7. Визначити, чи ї чотирикутник зі сторонами a,b,c,d ромбом.

8. Підрахувати кількість від`ємних чисел серед чисел m,n,p.

9. Визначити, чи ї серед цілих чисел A,B,C хоча б одне парне.

10. Визначити, чи ї серед трьох чисел a,b,c пара взаємно протилежних чисел.

11. Визначити кількість додатних чисел серед чисел a,b,c.

12. Підрахувати кількість пар взаємно обернених чисел серед трьох чисел а,b,c.

13. Визначити кількість цілих чисел серед трьох чисел a,b,c.

14. Числа a і b виражають довжини катетів одного прямокутного трикутника, a c і d - другого. Визначити, чи є ці трикутники рівними.

15. Визначити, чи знаходиться точка M(a,b) всередині одиничного кола з центром в початку координат.

16. Визначити, чи знаходиться точка M(a,b) всередині прямокутника зі сторонами A,B. Початок координат співпадає з точкою перетину діагоналей прямокутника і сторони паралельні осям координат.Завдання 2

Структура циклу.

1. Скласти програму знаходження суми всіх чисел кратних трьом від 10 до N.

2. Скласти програму знаходження суми всіх парних чисел від N до 50.

3. Скласти програму виведення на екран квадратів всіх натуральних чисел ме­­нших за 20.

4. Скласти програму знаходження суми кубів всіх двохзначних чисел кратних 5.

5. Скласти програму виведення на екран модуля всіх непарних чисел від m до 10.

6. Скласти програму знаходження суми коренів квадратних цілих чисел від 0 до 50.

7. Скласти програму знаходження добутку всіх чисел, які діляться без остачі на 4 і лежать в межах від -20 до 20.

8. Скласти програму знаходження суми всіх чисел кратних трьом з відрізка [n,50].

9. Скласти програму знаходження суми всіх парних чисел від N до 50.

10. Скласти програму обчислення суми всіх двохзначних чисел кратних 4.

11. Запишіть програму виведення на екран чисел, обернених до чисел кратних трьом, від 1 до 50.

12. Записати виведення на екран квадратів всіх парних чисел від 1 до 35.

13. Скласти програму обчислення суми кубів всіх непарних чисел з інтервалу N-100.

14. Скласти програму виведення на екран модуля всіх непарних чисел від m до 10.

15. Скласти програму обчислення суми членів послідовності S=1+1/4+1/9+1/16+...+1/144.

16. Скласти програму обчислення суми членів послідовності S=X+X2+X3+X4+…+XN, N,X –задане.

17. Запишіть програму виведення на екран значень виразу Н=2*cos(X-6X2)+4 для X=5,4,...,0,1,2,3,4

18. Скласти програму обчислення суми квадратів X(і) для і=2,3,...,20 для Y=x(і-1)2, x-задане число.

19. Скласти програму обрахунку суми квадратів всіх чисел кратних 5 з інтервалу 15-М.

20. Запишіть програму виведення на екран чисел, протилежних до чисел кратних трьом, від 1 до 50.

21. Знайти суму всіх непарних чисел від -100 до 100.

22. Скласти програму виведення на екран кубів всіх натуральних чисел менших за 20.

23. Скласти програму знаходження суми кубів всіх двохзначних чисел кратних 6.

24. Скласти програму обчислення добутку членів послідовності D=-1*(1/2)*(-1/3)*(1/4)*(-1/5)*...*(-1/2N-1)*(1/2N).

25.Скласти програму обчислення суми членів послідовності S=1-2+3-4+5-6+...-2N.Завдання 3

Структура циклу.

1). Написати таблицю квадратів для чисел від 1 до 8 з кроком 0.4.

2). Написати таблицю переведення радіуса в довжину кільця для значень радіуса від 1 до 5 з кроком 0.3.

3). Написати таблицю переведення центнерів в кілограми для

значень від 1 до 3 з кроком 0.3 центнера.

4). Написати таблицю переведення температури з градусів по шкалі Цельсія (С) в градуси шкали Фаренгейта (F) за формулою F=1.8*C+32 для значень від 10 до 20 градусів з кроком 2 градуси.

5). Скласти таблицю коренів квадратних для чисел від 10 до 50 з

кроком 5.

6). Написати таблицю переведення кілометрів у метри для значень від 1 до 2 з кроком 0.2 кілометра.

7). Написати таблицю переведення радіан в градуси (1 радіан =

57.3 градуси) для значень від 0 до 6 з кроком 0.5 радіан.

8). Написати таблицю переведення пудів в кілограми (1 пуд = 16 кг) для значень від 1 до 6 з кроком 0.5 пуда.

9). Написати таблицю переведення гектарів в сотки (1 га = 100

соток) для значень від 1 до 50 з кроком 5 га.

10). Написати таблицю переведення радіуса в площу кола для значень радіуса від 1 до 18 В кроком 2.

12). Написати таблицю відповідності між вагою в фунтах і вагою в кг для значень від 1 до 30 фунтів з кроком 3 фунт (1 фунт = 0.4 кг.)

13). Скласти таблицю співвідношення між кутами в радіанах і граду­­­сах для значень від 0 до 5 радіан з кроком 0.5.

14). Написати таблицю квадратів для чисел від 1 до 8 з кроком 0.4.

15). Написати таблицю переведення радіуса в довжину кільця для значень радіуса від 1 до 5 з кроком 0.3.

16). Написати таблицю переведення центнерів в кілограми для

значень від 1 до 3 з кроком 0.3 центнера.

17). Написати таблицю переведення температури з градусів по шкалі Цельсія (С) в градуси шкали Фаренгейта (F) за формулою F=1.8*C+32 для

значень від 10 до 20 градусів з кроком 2 градуси.

18). Скласти таблицю коренів квадратних для чисел від 10 до 50 з кроком 5.

19). Написати таблицю переведення кілометрів у метри для значень

від 1 до 2 з кроком 0.2 кілометра.

20). Написати таблицю переведення радіан в градуси (1 радіан =

57.3 градуси) для значень від 0 до 6 з кроком 0.5 радіан.

21). Написати таблицю переведення пудів в кілограми (1 пуд = 16 кг)

для значень від 1 до 6 з кроком 0.5 пуда.

22). Написати таблицю переведення гектарів в сотки (1 га = 100

соток) для значень від 1 до 50 з кроком 5 га.

23). Написати таблицю переведення радіуса в площу круга для значень

радіуса від 1 до 18 В кроком 2.

24). Написати таблицю відповідності між вагою в фунтах і вагою в кг для значень від 1 до 30 фунтів з кроком 3 фунт (1 фунт = 0.4 кг.)

25). Скласти таблицю співвідношення між кутами в радіанах і граду­­сах для значень від 0 до 5 радіан з кроком 0.5.Лекція №4

Табличні величини


 1. Характеристика таблиці температур.

 2. Опис масиву.

 3. Занесення даних в таблицю.

 4. Обробка таблиці (пошук елементів)

  • знайти середнє арифметичне температур

  • знайти кількість днів з 0º температурою

  • вивести температуру з10 по 20 числа

 5. Окремо:

Пошук максимального, мінімального елементів та їх номерів.

 1. Сортування таблиці в порядку зростання.

 2. Обробка прямокутних таблиць.Знайти max і min елементів таблиці (NХN) в області 1 і поміняти їх місцями.

1


1

8. Д/з.

а) запитання

б) завдання

 1. Замінити в таблиці елементи з парними номерами на квадрати елементів.

 2. Знайти суму додатних і від’ємних елементів прямокутної таблиці А(М, И).

1) Скласти програму для визначення середньо місячної температури (за місяць).

VAR T,S:REAL;

I:INTEGER;

BEGIN

FOR I:= 1 TO 31 BEGINREAD(T);

S:=S+T;


END

WRITE(S/31);

END.

Дана програма має єдиний недолік – не пам’ятає температури кожних для місяця.T1:=2

S:=S+T1


T2:=3

S=S+T2


T3:=-1

S:=S+T3


.

.

.


Дана програма буде громіздка, оскільки використовує прості змінні.

2) Змінні, які характеризуються іменем, типом в будь-який момент часу єдиним значенням називаються простими.

В мові програмування існує поняття масиву. Масиви - це упорядкована сукупність однотипних елементів. Всі елементи об’єднуються спільним ім’ям. Кількість індексів в списку однакова і визначає його розмірність.

Фактично масив – це індексована єдиним чи декількома індексами послідовність простих змінних одного типу, які позначаються одним іменем.


Використання: 1) кожну сталу можна занести в

масив, а потім працювати з масивом.

2) робота з файлами.

Зчитати вміст файлу в рядковий масив і працювати з масивом (з оперативною пам’яттю) машини, що значно швидше, ніж з файлами (з диском, з зовнішньою пам’яттю)..


3) Описують масив за допомогою службового слова ARRAY.

Var A1, A2, A3, … An:array[min..max] of тип;  • A1...Аn – компоненти об’явлення.

  • An ім’я min.max [(розмірність)]

   1. Приклади масивів

1. c:array[0..100] of integer;

ім’я масиву C

тип цілочисельний

розмірність одномірний

імена елементів с[0], c[1],…, c[100]

кількість елементів 100+1=101


2. a:array[3..5,1..10] of real;

ім’я масиву A

тип дійсний

розмірність двохмірний

імена елементів A[3,1],A[3,2]…A[3,10]

...


A[5,1],A[5,2]…A[5,10]

кількість елементів 3*10=30


3. e:array[1..2,1..3,1..4] of ch

ім’я масиву E

тип символьний

розмірність трьохмірний

імена елементів E[1,1,1], E[1,1,2]...

кількість елементів (1)(3)(4)=12
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка