Гімназія №14 Лекції з курсу програмуванняСторінка1/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


Гімназія №14

Лекції з курсу програмування

(Turbo Pascal)


Луцьк –2001

Посібник містить теоретичний матеріал та приклади розв’язаних задач для самостійного вивчення окремих тем з курсу програмування: • Алгоритми

 • Структура слідування

 • Структури розгалуження та циклу

 • Табличні величини

Програми розв’язку задач реалізовано в мові програмування Паскаль.

Відгуки та пропозиції надсилати за адресою:263000 м. Луцьк, вул. Черняховського, 8,

гімназія №14, кабінет № 23

Укладач: вчитель основ інформатики та обчислювальної техніки гімназії №14 І.В.Гісь


Лекція №1

Алгоритми (лекція 1 + практична 1)
Лекція (45+45хв)

Поняття алгоритму. Приклад. Виконавці алгоритмів. Способи опису алгоритмів. (пояснення кожної властивості; приклад масовості). Схема алгоритму. Основні конструкції алгоритмів. Лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми. Приклади. Структурний підхід до побудови алгоритмів (блок-схеми). Приклади (по одному на лінійний, розгалужений та циклічний алгоритми.)
Практична (45+45)

 1. Перевірка знань основних положень (теорія).

 2. Перевірка блок-схем.

 3. Приклади (розв’язування)

а) Складання блок-схем за заданою формулою і визначити значення величини у при х=…, а=…, в=…

б) Скласти початкову формулу, по якій записано блок схему. 1. Самостійна робота на 25-30 хв. по варіантах.

 2. Завдання:

  1. Скласти блок-схему (цикл і розгалуження) за формулами і визначити значення величини у при заданих х, а, в.

а) формула на розгалуження;

б) формула на цикл.  1. Записати початкову формулу, за якою побудовано блок-схему.

Лекція №1

Частина 1

Алгоритм. Базові конструкції

1. Основними поняттями інформатики є поняття інформації та алгоритму. Термін алгоритм походить від імені давнього філософа і математика з Хорезму – Аль – Хорезмі (ІХ століття).


(описав алгоритми

додавання, віднімання,

множення, ділення,

багатоцифрових чисел).

Алгоритм – це правило, що задає послідовність команд, які потрібно виконати для отримання результату.


2. Приклад алгоритмів

Приклад 1


  1. Завдання : закип’ятити чайник

Алгоритм: 1. Налити в чайник води.

2. Запалити газову камфорку.

3. Поставити чайник на плиту.


  1. Обчислити вираз 2*(2+2)

Алгоритм.

1. Додати 2+2 і запам’ятати результат 4.

2. Виконати множення 2*4 і запам’ятати

результат 8 .

Зауваження: якщо змінити послідовність команд, алгоритм може бути не правильним.
3.Властивості алгоритму:

а) Визначеність /алгоритми складаються з певної послідовності команд/.

б) Скінченність.

в) Результативність / дає результат (правильний або неправильний)/.

г) Правильність /якщо алгоритм досягає мети/.

д) Формальність /може бути виконаний не одним виконавцем, а декількома/.

е) Масовість /алгоритм придатний для розв’язування не однієї задачі а кількох/.
4.Виконавці алгоритмів:


 • людина

 • механічні виконавці (станки, роботи)

 • комп’ютер:

 • програми виконавці (Кенгурятко, середовище Алго і т. і.);

 • мови програмування (Pascal, Basic, Сі).

5. Існує три способи опису алгоритмів.

Алгоритми можуть задаватися:


 1. Словесним або формульним способом. Таким способом ми описували алгоритми при розгляді прикладу 1.

 2. Графічний у вигляді блок-схеми /буде розглядатись далі/.

3) Алгоритмічною мовою або мовою програмування.
Приклад 2

Наведемо приклад реалізації завдання знаходження площі прямокутника S зі сторонами а та b третім способом .


Алгоритмічною мовою Мовою програмування

Turbo Basic


алг Площа program square;

дійсн а, b, S var a,b,S:real;

поч begin

ввести а, b read(a,b);

S:=a*b S:=a*b;

вивести S write(S)

кін end

Будемо описувати алгоритм мовою програмування, а не алгоритмічною мовою. Першою і основною причиною цього є те , що правильність алгоритму (програми) записаної в мові програмування можна перевірити за допомогою комп’ютера.


6. Алгоритмічні конструкції

 1. Лінійний алгоритм (структура слідування) – послідовність простих команд.

 2. Розгалужений алгоритм – крім простих команд, є умовна команда.

Умовна команда – це вказівка виконувати одну з двох команд

якщо умова то команда 1

інакше команда 2

все


3) Циклічний алгоритм (повторення) – виконання певних команд скінчене число разів.

а) цикл “поки”

поки умова пц

серія команд

кц

б) цикл “для”для і від а до в пц

серія команд

кц

Частина 2

Блок схеми алгоритмів


 1. Схема алгоритму: • арифметичний блок, математична формула.
 • логічний блок, логічні умови (відношення)

 • запис умови для циклу “для”
 • введення – виведення • початок – кінець 1. Основні типи блок-схем

  1. Лінійна
Приклад 3

Знайти значення виразу:Z=y2+x2-5y+10, де y=3x+4
  1. Розгалуження
Приклад 4

Розв’язати квадратне рівняння ax2+bx+c=0
  1. Цикл (поки)
Приклад 5

Знайти n!

1!=1


2!=1*2=2

3!=1*2*3=6

4!=1*2*3*4=24

.

..

n!=1*2*3*4...(n-1)*n


  1. Цикл (для)

Вивести на екран значення функції y=x2 для х від –5 до 5 з кроком 1.

Частина 3

Структурований підхід. Етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ.


 1. Для реалізації складних завдань необхідно використати використовувати структурований підхід: розбити алгоритм на певні допоміжні алгоритми і комбінувати їх.

 2. Основний алгоритм – для досягнення основної мети.

 3. Допоміжний алгоритм – для досягнення проміжної мети.

4. Приклад 7

Визначити площу опуклого n-кутникаМодуль 1 (довжина сторін)


Модуль 2 (площа трикутника)

 1. Етапи реалізації задач з використанням ПЕОМ.Варіант 1


 1. Постановка задачі, яка містить побудову математичної моделі і виділення аргументів і результатів.

 2. Побудова словесного алгоритму.

 3. Запис алгоритму мовою програмування.

 4. Реалізація алгоритму мовою програмування.

 5. Аналіз результатів.


Варіант 2


 1. Математична постановка задачі.

 2. Визначення методу розв’язування.

 3. Складання сценарію роботи з ПЕОМ.

 4. Конструювання алгоритму.

 5. Переведення алгоритму в програму.

 6. Введення програми, запуск.

 7. Отримання результатів.


Домашнє завдання

Знати відповідь на запитання:

 1. Яке походження терміну “алгоритм”?

 2. Що ви розумієте під поняттям “алгоритм”?

 3. Навести приклад алгоритму.

 4. Навести приклади виконавців алгоритмів.

 5. Навести приклади допустимих та недопустимих команд виконавця.

 6. Навести приклади правильного і неправильного алгоритму.

 7. Навести приклади визначеного та невизначеного алгоритму.

 8. Навести приклади масового та немасового алгоритму.

 9. Чи завжди можна в алгоритмі переставити будь-які дві команди місцями? Чи буде алгоритм правильним?

 10. Перерахуйте властивості алгоритмів.

 11. Перерахуйте базові конструкції алгоритмів, дайте означення, наведіть приклади.

 12. Дайте характеристику кожного з відомих вам способів опису алгоритмів.

 13. Зобразіть схематично у вигляді блок схеми базові структури алгоритмів:

а) слідування;

б) розгалуження;

в) циклу “поки”;

г) циклу “для”. 1. Запишіть структурні елементи (модулі) для алгоритму “Мій день” (майте на увазі деякі блоки алгоритмів повторюються).


Завдання


  1. Написати словесний алгоритм:

 • переходу вулиці;

 • пошуку книги в бібліотеці;

 • наповнення водою 1)20-літрової 2) 25-літрової бочки за допомогою посудини ємністю 1) 1 л 2)2 л 3) 3 л 4)4 л 5)5 л.

Скільки разів треба виконати команду в циклі?

Скільки літрів води буде переливатися через краї бочки в кожному випадку?
  1. Написати алгоритм і блок схему для знаходження максимального значення серед трьох елементів.

Варіант 1

Блок схема для знаходження максимального значення серед трьох елементів.

Варіант 2

Блок схема для знаходження максимального значення серед трьох елементів.

3) Зобразити блок схему обрахунку суми збіжного ряду
4) Зобразити блок схему для переведення дюймів в сантиметри (для d від 1 до 20 дюймів з кроком 1) з виведенням таблиці /1 дюйм=2.54 см/.Практична робота №1 (алгоритми)


  1. Теорія за теоретичними питаннями (диктант на 15 хв.)

  2. Пояснити блок схему (словесний алгоритм).

Сума добутків всіх сусідніх одноцифрових чиселВиконати завдання

Записати блок-схему обрахунку значенняз точністю 0.01. поки


4) Написати блок схему виведення таблицы Піфагора.  1. Самостійна практична робота

1.Записати словесний алгоритм (лінійний).

2. Записати словесний алгоритм та блок схему (розгалужений).

3. Намалювати блок схему (цикл).
Алгоритми та блок-схеми

Завдання 1

Варіант 1

Два резистори R1 і R2 з'єднані паралельно. Визначити сумарний

опір за формулою .

Варіант 2

Обчислити відстань між двома точками з координатами X1,Y1 і X2,Y2 за формулою L=

Варіант 3

Знайти площу кільця між колами з радіусами R1 і R2, R122-R12).

Варіант 4

Визначити об'єм циліндра з радіусом основи R і висотою H за фор­­­мулою V=3.14*R2*H.

Варіант 5

В рядку S символів, на сторінці R рядків. Скільки символів в книжці, у якої N сторінок?

За скільки хвилин учень прочитає книгу, якщо він одну сторінку читає за T хвилин?

Варіант 6

Обчислити суму арифметичної прогресії за заданими першим A1 і ос­­­таннім AN членами, кількістю елементів N за формулою S=(A1+AN)*N/2.

Варіант 7

Дано гіпотенузу c і катет a прямокутного трикутника. Знайти дру­­­ гий катет за формулою b=
Варіант 8

Відома довжина кола L. Знайти радіус кола і площу круга, обмеженого цим колом, за формулою S=3.14R2.


Варіант 9

Обчислити N-ий член геометричної прогресії за першим елементом B1 і знаменником G за формулою BN=B1G(N-1).

Варіант 10

Обчислити середнє геометричне трьох заданих чисел за формулою S=(A*B*C)1/3.

Варіант 11

Дано два катети прямокутного трикутника R і T. Знайти гіпотенузу за формулою .

Варіант 12

Відома площа круга S, визначити радіус замикаючого цей круг кола за формулою і довжину кола за формулою L=6.28R.

Варіант 13

Середньостатистичний українець з'їдає за місяць S кг сала і C кг

цибулі. Скільки сала і цибулі він з'їдає за N років життя?

Варіант 14

Відомий радіус кола R, визначіть довжину кола L і площу круга S, обмеженого цим колом, за формулами L=6.28R; S=3.14R2.

Варіант 15

Знайти площу рівнобічної трапеції з основами A і В, висотою Н за формулою .

Варіант 16

Відомі три сторони трикутника A, B і C. Знайти площу трикутника за формулою Герона.

Завдання 2

Варіант 1

1. Введене число перевірити: додатне, від'ємне чи дорівнює нулю.

Варіант 2

З трьох введених чисел вибрати найбільше.

Варіант 3

Напишіть програму перевірки знань множення двох введених чисел.

Варіант 4

Розв'язати рівняння виду AX=B. Розглянути випадки A=0 і B=0.

Варіант 5

Розв'язати квадратне рівняння з коефіцієнтами A, B і C.

Варіант 6

Напишіть програму перевірки знання додавання трьох введених чисел.

Варіант 7

Чи попаде точка (X,Y) в коло радіуса 50 і центром в точці (0,0)?

Варіант 8

Чи поміститься квадрат із стороною A в колі радіуса R?

Варіант 9

Перевірити, чи існує трикутник із сторонами A, B, C.

Варіант 10

З трьох введених чисел вибрати менше.

Варіант 11

За трьома сторонами перевірити, чи трикутник прямокутний.

Варіант 12

Відсортувати три введених числа по зростанню.

Варіант 13

Чи поміститься коло радіуса R у квадрат із стороною A.

Варіант 14

Відсортувати три введені числа по зменшенню.

Варіант 15

Введене число перевірити: менше, більше чи дорівнює воно 100.

Варіант 16

За трьома сторонами перевірити чи трикутник рівнобедрений.

Завдання 3

ВАРIАНТ 1.

1. Скласти програму знаходження суми всiх чисел кратних трьом вiд 10 до N.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

1

────────


(2k-1)(2k+1)

ВАРIАНТ 2.

1. Скласти програму знаходження суми всiх парних чисел вiд N до 50.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку cуми всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

k

──────


(k+1)2+3

ВАРIАНТ 3.

1. Скласти програму виведення на екран квадратiв всiх натуральних чисел менших за 20.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

2k

───────


(k+1)(k+2)

ВАРIАНТ 4.

1. Скласти програму знаходження суми кубiв всiх двохзначних чисел кратних 5.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку суми всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

2k+1

───────


(2k2+1)k

ВАРIАНТ 5.

1. Скласти програму виведення на екран модуля всiх непарних чисел вiд m до 10.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

k+1

───────


k(k3+2)1/2
ВАРIАНТ 6.

1. Скласти програму знаходження суми коренiв квадратних цiлих чисел вiд 0 до 50.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку суми всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

8k

────────3k2+10

ВАРIАНТ 7.

1. Скласти програму знаходження добутку всiх чисел, якi дiляться без остачi на 4 i лежать в межах вiд -20 до 20.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

k3

─────


2k+3

ВАРIАНТ 8.

1. Скласти програму знаходження суми всiх чисел кратних трьом з вiдрiзка [n,50].

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку суми всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

3(k+1)

───────


7k3+9

ВАРIАНТ 9.

1. Скласти програму знаходження суми всiх парних чисел вiд N до 50.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

k+0,5

───────


3k2+2

ВАРIАНТ 10.

1. Скласти програму знаходження суми всiх чисел кратних трьом вiд 10 до N.

2. За заданою формулою члена ряду з номером k скласти програму обрахунку суми всix членiв ряду , не менших заданого числа E.

1

───────


(2k-1)(2k+1)
Лекція № 2
Загальні відомості про мову програмування.

Лінійна програма

1) Алгоритм можна представити:

- словесно;


 • графічно (блок - схема);

 • програмою.

Правильність опису алгоритмів першими двома способами може перевірити тільки людина.

Але для перевірки алгоритмів краще було б використати комп’ютер. Є спеціально написані програми, які можуть перевіряти алгоритми, написані в алгоритмічній мові. Перевірити алгоритм можна у мові програмування, спеціально призначеною програмою, в якій можна створювати інші програми, використовуючи спеціальний обмежений набір команд.


2)Мови програмування поділяють на :

- мова низького рівня ( мови машинних народів Macro Asambler ).

- мова високого рівня: команди, які називають операторами записуються звичайно звичною для людей мовою, частіше англійською (приклади Basic, Pascal, Ci – це найбільш поширені мови).

Є спеціальні мови програмування. Фортран, Ада, Пролог.


Ми будемо вивчати Pascal.

3) Мова програмування Паскаль була створена швейцарським вченим Ніклаусом Віртом в 1968 році. Названа звана на честь видатного французбкого математика і філософа Блеза Паскаля (1623-1662). Паскал розрахований на користувачів, які б могли вирішити свої задачі. (Мова придатна для створення великих прикладних систем ).

Для IBM PC машин створено фірмою Borland (США), в 1985 році створено середовище програмування Turbo Pascal.

Ми будемо вивчати Turbo Pascal версії 5.0.

4)Принцип роботи

1.Завантажити turbo.exe

2.Вигляд екрану:

- меню - вікна (Будемо використовувати в основному 2 з 4

Edit -вікно редактора для набору та редагування програми)

Run – вікно для введення інформації на екран при виконані програми

- Рядок статусу, інформаційний рядок.

Робота з меню:

- F10 – вхід в меню;

-ESC-повернення, вхід в меню:

Пункти меню:

1.File – робота з файлами.

Load (F3)- читання файлу з диску

Save (F2)- запис файлу на диск

New – відкриття вікна для нової програми.

Write to... – запис програми під іншим іменем на диск.

Exit (ALT-X)- вихід.
Програми записуються в текстові файли з розширенням PAS.

В процесі роботи необхідно вести діалог (Y/N).


2. Edit – редагування файлів.

3. Run – запуск програми на виконання.

4. Compile – компіляція програми.

Мови програмування є просто інтерпретаторами. Принцип їх роботи: виконання програми рядок за рядком, якщо виявиться помилка, виконання припиняється. Компіляція – це перевірка програми на наявність типових помилок перед її виконанням. Turbo Pascal є компілятор. За рахунок такого принципу роботи швидкість роботи в середовищі більша.

5. Options – опції компіляції та задання параметрів конфігурації.

6. Debug – задання режимів відлагодження.


5) Pascal – основні поняття.
Приклад програми:
Program pr;

Var x,y,z:integer;

Begin

Read(x);


Y:=x+5;

Z:=x*y;


Write(z);

End.
В загальному випадку програма є послідовністю рядків. Рядок містить команди (оператори, накази, інструкції). Кожна команда представляє собою вказівку комп’ютеру, що необхідно зробити і над якими даними. Набір допустимих команд обмежений. Для успішного використання необхідно цей набір вивчити. При цьому прийдеться звертати увагу як на синтаксис (правила запису), так і на семантику (смислове значення) кожної команди.
  1. Структура Паскаль програми.

Структура PASCAL- програми

Програма на мові PASCAL складається з трьох частин: заголовка, описової частини і виконавчої частини.

Заголовок містить службове слово program, ім'я програми і список імен стандартних файлів, що здійснюють логічний зв'язок з пристроями введення і виведення.

Описова частина містить опис об'єктів, із якими буде працювати програма. До таких об'єктів ставляться: константа, змінні, мітки, масиви, процедури, функції, файли, множини.

Виконавча частина програми починається службовим словом begin (початок) і закінчується ключовим словом end (кінець), за яким стоїть крапка. Між begin і end записується основний текст програми, що складається з інструкцій (операторів), розділених крапкою з комою ";". Структура begin - end називається операторними дужками. Для зручності запису програми її розбивають на рядки. Рядок можна починати з декількох пропусків, що дозволяє полегшити читання програми.

Найпростіша програма на мові PASCAL схематично може бути зображена в такий спосіб:

program <ім'я програми>(<зв'язок з оточенням>); <- заголовок

var <список імен перемінних>:<тип>; <- описова частина

begin

{текст програми, що виконується}

end.


  1. Алфавіт мови.

Турбо Паскаль використовує такі підмножини набору символів коду ASCII:

- Букви англійського алфавіту від А до Z і від а до z.

- Цифри - арабські цифри від 0 до 9.

- Шестнадцяткові цифри - арабські цифри від 0 до 9, букви від А до F і букви від а до f

- Пропуск - символ пропуску (ASCII 32) і усе керуючі символи коду ASCII (ASCII 0-31), включаючи символ кінця рядка або символ повернення каретки (ASCII 13).

Спеціальні символи і зарезервоване слово являють собою символи, що мають одне або декілька фіксованих значень. Спеціальними символами є такі одиночні символи:

+-*/=<>[]. ,():;-@{}$#

Такі пари символів також являють собою спеціальні символи:<=>=•=..(**)(. .)

Деякі спеціальні символи є також знаками операцій. Ліва квадратна скобка ([) еквівалентна парі символів, що складає з лівої круглої скобки і точки ((.). Аналогічно права квадратна скобка (]) еквівалентна парі символів, що складає з точки і правої круглої скобки (.)).

Зарезервовані слова Турбо Паскаля: and, export, nil, string, asm, fife, not, then, array, for, object, to, begin, function, of, type, case, goto, or, unit, const, if, packed, until, constructor, implementation, rocedure, uses, destructor, in, program, var, div, inline, record, while, do, interface, repeat, with, downto, label, set, xor, else, library, shi, end, mod, shr  1. Опис типу даних.

Сталі:

Під сталою розуміють задане в явному вигляді або в описовій частині значення, що використовується в програмі.


- Числові сталі: -цілі: -32868c32867.

- дійсні: числа, які містять до 7 цифр

межею 1038 (5.25, 5.3Е2(5.3 102),

3.21Е-5 (3.21 10-5).

- Символьні: - довільна послідовність символів

поміщена в одинарні лапки.

‘Const’ ‘Прізвище’ ’12.03’

Стала може бути описана

Const

A=5;


B=5.4;

C=’Const’;


Змінні:

Змінна – іменована величина, що може приймати різні значення в процесі виконання програми.

Для іменування змінної використовується ідентифікатор, який починається з латинської літери і не містить пропуски.

Ім’я і тип змінної описується в описовій частині після службового слова VAR.

- Цілочисельні: a:integer;

- Дійсні: b:real;

- Символьні: c:char;

- Логічні: d:boolean; (true,false)

- Рядкові: s:string;


  1. Операції і вирази.

Вираз – це складена за визначеним правилом комбінація констант, змінних і звернення до функцій, з’єднаних знаками операцій.

Числові вирази.

В них використовуються арифметичні операції і виклик числових функцій.

Тип integer: *,div(10 div 3=3),mod(10 mod 3=1),+,-.

Тип real: *,/,+,-.Логічні вирази.

В них використовують крім арифметичних операцій і функцій, операції відношення і логічні операції.

Операції відношення: <,>,<=<>=,<>,=.

Логічні операції: NOT(not(a=3) a<>3), and((a>3)and(a<5) 3

Дії в виразі виконуються в певному порядку:


 • визначаються значення функцій;

 • виконуються арифметичні операції в залежності від пріоритету (в дужках);

 • виконуються операції порівняння;

 • логічні операції.


Арифметичні функціїФункція

Призначення

Тип

1

ABS(X)

|X|

Integer, real

2

ARCTAN(X)

Arctg x

Real

3

COS(X)

Cos x

Real

4

EXP(X)

ex

Real

5

LN(X)

Ln x

Real

6

RANDOM(X)

Випадкове число в діапазоні [0;X]

Integer, real

6

SIN(X)

Sin x

Real

7

SQR(X)

X2

Integer, real

7

SQRT(X)Real

8

EXP(Y*LN(X))

Xy, Х>0

Real  1. Рядкові вирази.

- операція + (з’єднання) ‘місто’+’ ’+’Луцьк’

Функції роботи з рядками:Назва функції

Призначення

Приклад

Результат

1.

Length(S)

визначає кількість символів у заданому рядку

Length (‘місто Луцьк’)

11

2.

Сору(S,n,m)

виділяє m символів рядка S, починаючи від символу з номером n

Copy (‘місто Луцьк’, 6, 5)

‘Луцьк’

3.

Pos(S1, S2)

визначає номер символу, з якого починається входження рядка (тексту) S1 у рядок S2

Pos (‘ ‘,‘місто Луцьк’)

6

4.

Concat(S1, S2,...)

з'єднує рядки в один рядок

Concat('20', '01')

‘2001’

Процедури роботи з рядками:Назва функції

Призначення

Приклад

Результат

1.

Insert (A:string, var В: string, n:integer)

вставляє рядок А у рядок В, починаючи від позиції з номером n

S1:=’місто’;

S2:=’Луцьк’;

Insert(S1,S2,1);


’містоЛуцьк’;


2.

Delete (var S:string, n:integer, m:integer)

вилучає m символів з рядка S, починаючи від позиції n

S:=’містоЛуцьк’;

delete(S,1,5);’Луцьк’;


3.

Str (A:integer, var S:string)

переводить числове дане A у дане типу рядок

A:=2001;

Str(A,S);‘2001’

4.

Val (S: string, var A, KOD: integer)

засилає у числову змінну A числовий образ рядка S, повертаючи код помилки KOD

S:=’2001’;

Val(S,A,Kod);2001

  1. Структура слідування.

Програма – це послідовність операторів, що вказують, в якому порядку і які дії над даними чи апаратними засобами ЕОМ повинні бути виконані. Запис оператора, звичайно ключове слово, набір виразів, що визначають параметри оператора і набір операндів, тобто констант і змінних, над котрими виконуються перетворення.

Схема, яка визначає порядок виконання програми, називається структурою програми. Все різноманіття структур програм можна отримати комбінацією чотирьох базових структур: лінійної, розгалуження, циклу (повторення) і модульної.

Лінійна структура передбачає послідовність виконання операторів, так щоб кожний з них виконується рівно один раз.


  1. Оператори.

READ (READLN) – оператор введення значення змінної з клавіатури.

:= - оператор присвоєння.

WRITE(ERITELN) – оператор виведення даних на екран.
Приклад

{програма знаходження периметра і площі прямокутника}

program pram;

var a,b,p,s:integer;

begin

readln(a,b);p:=2*(a+b);

writeln(‘Периметер рівний ‘,p);

s:=a*b;

writeln(‘Площа рівна ‘,s);end.

  1. Домашнє завдання.

1.Підготувати відповідь на теоретичні питання.

2. Виконати завдання 1 згідно варіанту з переліку завдань.Практична робота №2

  1. Диктант або тест на ком’ютері.

45

1

Як записати в виразі суму двох чисел A і В?5

А і В


A&B

A+B


A*B

A/B


3

1

2Як записати в командному рядку добуток двох чисел R i T?

5

A*BRT

R/T


R*T

RxT


4

1

3Як записати в командному рядку: поділити два числа K i L, результат записати в F?

4

K/LF:=K/L

K=F/L


F=K:L

2

14

Як записати в командному рядку:суму двох чисел S i U помножити на P i записати в W?

5

(S+U)*P


W:=(S+U)P

W:=S+U*P


W:=(S+U)*P

W:=(S+U)xP

4

1

5Як записати в командному рядку R більше W?

4

R

R>W

R*W


R/W

2

16

Як записати в командному рядку R не більше W?

4

R<=W


R/W

R<>W


R>=W

1

17

Якою командою знайти квадратний корінь?

5

SRQ


SQR

SQRTR


SQRT

READ


4

1

8Як записати "Х не дорівнює У"?

3

X<=>YX<>Y

X<=Y


2

1

9Як записати, щоб змінній J присвоїти значення 27?

5

J-27J/27

Y:=27


U:=27

J:=27


5

1

10Якими літерами позначаються змінні?

5

тільки латинськимилатинськими, російскими, українськими

турецькими і українськими

російскими

українськими

1

1

11Знайдіть неправильне позначення змінної.

5

RR1

RT


Ц

V

41

12

Знайдіть правильне позначення змінної.5

W2

ЙKЛJЖU

1

113

Обчисліть значення виразу SQRT(9+16).

3

5

25625

1

114

Як записуються пояснювальні тексти в WRITE?

2

в круглих дужкахв лапках

2

115

Знайдіть правильний запис десяткового дробу.

4

12,45


12:45

12.45


12;45

3

116

Вкажіть неправильний запис десяткового дробу.

4

12.345


3,44.6

98.067


11.76

2

117

Необхідно написати в програмі 'Привіт, Вася!'. Вкажіть правильний запис.

5

Привіт, Вася'Вася, привіт!'

"Привіт, Вася!

'"Привіт, Вася!'

"Вася з приветом!"

4

1

18Виконали дії: A=6; B=7; C:=A*B;write(C);

4

6724

42

763

1

19Виконали дії: Х:=7; У:=8;Z:=A+B;Writ(Z);

3

015

56

21

20

Запишіть число 123097 у форматі з плаваючою комою.4

123.097


1.23097E5

1.23097E-5

1.23097E4

2

121

Запишіть число 0.00067 у форматі з плаваючою комою.

3

6.7E-5


6.7E-4

0.67E-4


2

1

22Який оператор виводить повідомлення на екран монітора?

3

WRITENLREAD

WRITE


3

1

23Якою командою можна вводити інформацію в програму для її обробки?

4

WRITETHEN

REAL


READ

4

124

Яку команду записати, щоб дані заносити в змінну R?

3

WRITE(R)


WRITELN(R)

READ(R)


3

1

25Як записати команду, щоб ввести зразу дві змінні K i L?

4

READ K LREAD (K,L)

WRIELN (K,L)

K:=L;

2

126

Програма підрахувала значення S. Як вивести це значення з повідомленням, що це відстань в кілометрах?

4

WRITE(S);WRITE "Відстань S кілометрів"

WRITELN('Відстань ',S,'кілометрів');

WRITE 'Відстань', S, 'кілометрів';

3

1


27

Нехай R=12. Що з'явиться на екрані після виконання команди: WRITE (R); ?

3

?

12R=12

2

128

Нехай X=2 Y=3. Що з'явиться на екрані при виконанні команди: write(X*Y-1); ?

5

2

2) Практична робота. 1. Завантажити Паскаль.

 2. Створити програму (завдання 1).

 3. Запустити програму на виконання, отримати результат при заданих початкових значеннях.

 4. Записати програму на диск з іменем pr1.pas.

 5. Створити нове вікно для програми (завдання 2).

 6. Запустити програму на виконання, отримати результат при заданих початкових значеннях.

 7. Записати програму на диск з іменем pr2.pas.

 8. Вийти з середовища програмування.

Можливо завдання 1 виконує одна група на комп’ютері, завдання 2 друга група теоретично і навпаки.
Завдання 1
1.Написати програму обрахунку заданого виразу:

a(x2-b)

y= ------------- .

b2c2 + 1

2.

2 3 2f(x)=(x + -- + --- ) .

x2 x2

3.

m - n


A=-------------.

m2 + n + 1


4. х3

B = (--- ) - (x2y) 3.

y

5.

(m + n) 3y = -------------.

M3 + 1


6. р5 - p4

y(p) = --------- .

p2 - 1


7.

(a - c2)(b - d2)

A= ------------------ .

a - d2


8.

x y z


f(x,y,z) = (--- + --- + ---- ) 2.

y z x
9. x2 - y3

B = _____________.

(x + y) 2x2


10.

p1q22 - p2q12

p = -----------------------

(p1p2) 2


11.

x(y - x) 2

z = --------------- .

xy2


12.

a(x2-b)

y= ------------------ .

b2c2 + 1

13.

2 3 2f(x)=(x + --- + ---- ) .

x2 x2

a2 a2+4 a3+4 а2+ 4

14. y= ----- + -----------+ ---------------- + -------------- .

3 6 4 4
15. y=2sіn(x2)+4cosx.
2x2 +  x2+1

16. y= ---------------- .

2

Завдання 2

1.В мисці N штук вареників, один вареник важить V гр. Яка вага всіх вареників в мисці в кг?

2. Цвях довжиною L см забивають в дошку. За один удар цвях заглиблюється в дерево на К мм. За скільки ударів цвях заб'ють в дошку?

3. Одна сторінка книжки прочитується за Н хв, в книжці S сторінок. За скільки годин книжка буде прочитана?

4. Торт вагою Т кг ріжуть на порції, кожна порція торту має Рг.

Скільки гостей можна пригостити тортом?

5. З поля зібрали К цнт картоплі і засипали в мішки по М кг в кожний. Скільки мішків картоплі зібрали з поля?

6. Вудкою зловили R риб по G г кожна. Обчисліть загальну вагу спійманої риби в кг.

7. W кг цукерок ділять порівну на М дітей. По скільки г цукерок дістанеться кожній дитині?

8. Одна серія фільму по телевізору триває F хв. Скільки часу в годи­­нах необхідно, щоб переглянути N серій?

9. Вага одного підручника Р г. На скільки збільшиться вага портфеля в кг, якщо в нього покласти N підручників?

10. Порося щодня набирає вагу Р г. За скільки днів порося виросте в свиню вагою S кг?

11. Скільки лампочок потрібно, щоб освітити вулицю довжиною D км, як­­­ що стовпи з ліхтарями стоять на відстані V м?

12. На скільки днів людині вистачить Н кг хліба, якщо щодня вона з'їдає Z г хліба?

13. На пару чобіт солдат вимащує К г вакси. Скільки кг вакси щодня не­­­ обхідно для військової частини, де служить N солдатів?

14. З поля площею М га зібрали R тонн пшениці. Скільки центнерів пшениці зібрали з одного га?

15. Крик півня триває Т сек, за день він співає К раз. Яка загальна тривалість співу півня в хв за день?

16. Скільки кг картоплі треба начистити щодня в їдальні, якщо на кож­ну з В порцій борщу йде А г картоплі?
Лекція №3 (45+45)
Опис розгалуження на мові програмування. Операції відношення, логічні операції, структура розгалужень (умовний та безумовний переходи), вкладені розгалуження. Приклад програми. Опис циклу на мові програмування. Цикл, який реалізується за допомогою розгалуження. Приклад. Цикл FOR / DO. Приклад . Цикл WHILE / DO. Приклад. Вкладені цикли. Приклад знаходження суми; виведення таблиці (табулювання функції).
1. Розгалужений - це алгоритм, який крім простих команд містить умовну команду.

Умовна команда – це вказівка виконувати одну з двох команд.

2. Завдання: розв’язати лінійне рівняння ax+b=0 (лінійна програма, математичний розв’язок).


 1. Запис розгалуження мовою програмування (читання, запис умови).

4. Розв’язок лінійного рівняння (етапи розв’язку).

5. Завдання: знайти максимальне з трьох чисел a,b,c.

1 спосіб

if (a>=b)and(a>=c) then max:=a;

if (b>=a)and(b>=c) then max:=b;

if (c>=a)and(c>=b) then max:=c;

2 спо

if a>=b then if a>=c then max:=a else max:=c else if b>=c then max:=b else max:=c;3 спосіб

max:=a;


if b>max then max:=b;

if c>max then max:=c;
 1. Безумовний перехід GOTO, мітка.

 2. Повторення (цикл) - виконання певних команд скінчене число разів.

 3. Завдання: знайти n!.

1!=1

2!=1*2=2


3!=1*2*3=6

.

..

n! –визначає кількість чисел, які можна утворити з 3-х різних цифр.

Реалізація завдання через розгалуження та безумовний перехід.


 1. Цикл FOR/DO та його робота.

 2. Завдання: знайти суму числового ряду

 3. Цикл WHILE/DO

Знайти суму з точністю (значення елемента менше) 0.01.

12.Використання циклу для виведення таблиць.

Завдання: протабулювати функцію y=x3 на відрізку [a;b] та кроком h.


 1. Домашнє завдання.

 1. Розв’язати квадратне рівняння.

 2. Знайти z, 1. Знайти суму чисел кратних трьом на відрізку [n;100].

14. Запитання: • Розгалуження.

 • Операції відношення.

 • Логічні операції.

 • Безумовний оператор.

 • Мітка.

 • Цикл FOR/DO (початкове значення, кінцеве, тіло циклу).

 • Цикл WHILE/DO його використання.

 • Використання циклу для реалізації програм (типи програм).


Структура розгалуження:

 1. Розгалужений алгоритм – це алгоритм, який крім простих програм є умовна команда.

Умовна команда – це вказівка виконувати одну з двох команд.

 1. Складемо програму розв’язку лінійного рівняння.

var a,b,x:real;

begin


readln(a,b);

x:=-b/a;


writeln(x);

end.


при а=0 програма видасть помилку (це недопустимо)

 1. Для реалізації програми необхідно знати структуру розгалуження, яка записується

IF умова THEN оператори [ELSE оператори]

(в квадратних дужках необов’язковий запис)

Переклад:

Якщо виконується умова тоді виконувати оператори 1 інакше виконувати оператори 2

Вказівка про розгалуження в загальному випадку має вигляд

IF умова то оператор1 ELSE оператор2

Якщо умова то оператор1 інакше оператор2

Ця вказівка списує структуру розгалуження. В разі виконання умови, записаної після IF (якщо), виконується оператор (вказівка) 1, а оператор(вказівка)2 пропускається, на цьому виконання вказівки про розгалуження закінчується. Якщо ж умова, записана після IF (якщо), не виконується, то оператор (вказівка)1 пропускається, а виконується оператор (вказівка)2, після чого виконання вказівки про розгалуження закінчується.

Неповне розгалуження описується вказівкою такого виду

IF умова THEN оператор

Якщо умова то оператор

В разі виконання умови, записаної після слова IF (якщо), виконується оператор(вказівка)1, на цьому виконання вказівки про розгалуження закінчується. Якщо ж умова, записана після IF (якщо), то виконання вказівки одразу закінчується, ніяких дій при цьому не виконується.
Правила запису умови містяться в лекції №2.
Розберемо дану задачу (ax+b=0) детально


 1. Аргумент (вхідні дані) a.b

Результат (вихідні дані) x

 1. Математична модель:

Якщо a=0, b=0 – безліч коренів

Якщо a=0, b<>0 – не існує розв’язків

Якщо a<>0, x=-b/a


 1. Програма

var a,b,x:real;

begin


readln(a,b);

If (a=0) and b=0 then writeln(’безліч розв’язків’);

If a=0 and b<>0 then writeln(‘коренів не існує’);

If a<>0 then begin=-b/a:writeln(x);end;

end.
Розглянемо друге завдання.

Скласти програму знаходження найбільшого з трьох чисел a,b,c, введених з клавіатури.

Існують різні способи розв’язку даного завдання
1 спосіб

var a,b,c,max:integer;

begin

readln(a,b,c);if (a>=b)and(a>=c) then max:=a;

if (b>=a)and(b>=c) then max:=b;

if (c>=a)and(c>=b) then max:=c;

writeln(max);

end.
2 спосіб

Вкладені розгалуження

IF умова THEN IF умова THEN оператори ELSE оператори ELSE оператори

var a,b,c,max:integer;

begin

readln(a,b,c);if a>=b then if a>=c then max:=a else max:=c else if b>=c then max:=b else max:=c;

writeln(max);

end.
3 спосіб

var a,b,c,max:integer;

begin

readln(a,b,c);max:=a;

if b>max then max:=b;

if c>max then max:=c;

writeln(max);

end.

Третій спосіб найраціональніший


Безумовний перехід
Для зміни порядку виконання програми і переходу з одного місця програми (з одного рядка) в інший рядок використовують оператор GOTO

GOTO {мітка}

Номер рядка – це ціле число від 0 до 65535, який ставиться перед оператором.

Мітка оператора – будь-яке число букв і цифр, яка повинна починатися з букв, і міститися в адресному рядку.

За міткою ставиться двокрапка.

Обов’язково мітки описуються в описовій частині після службового слова LABEL.Завдання 3 Скласти програму знаходження n!

1! = 1


2! = 1*2=2

3! = 1*2*3=6

4! = 1*2*3*4=24

.

..

.

n! = 1*2*3*4…….*(n-1)*nФакторіал використовується в формулах комбінаторики. Визначає кількість чисел, які можна утворити з n різних цифр

var n,k,f:integer;

label 1;

begin


readln(N); {Початкові дані N}

F:=1; {Підготовчий етап F=1}

K:=1; { K=1}

1: F:=F*K;{ Тільки цілому F=F*K}

K:=K+1;{ K=K+1(лічильник)}

IF K<=N THEN GOTO 1;{Перевірка кінця циклу}

writeln(F);{Виведення результату}

end.


Такого типу програми набагато простіше можна реалізувати використовуючи спеціальні оператори циклу
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка