Гаврилюк олена григорівнаСкачати 458.34 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір458.34 Kb.
#22810
ТипАвтореферат
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ГАВРИЛЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
УДК [339.13.017+338.242]:661.12

ФОРМУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ


РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ

Спеціальність 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством”
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

ЛЬВІВ-2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі маркетингу і логістики Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент


Мних Ольга Богданівна,

Національний університет „Львівська політехніка”,

докторант Інституту економіки і менеджменту

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Старостіна Алла Олексіївна,

Київський національний університет ім. Т. Шевченка,

завідувач кафедри міжнародної економіки
кандидат економічних наук,

доктор фармацевтичних наук, професорПосилкіна Ольга Вікторівна,

Національний фармацевтичний університет (м. Харків),

завідувач кафедри економіки підприємства

Захист відбудеться “__” _________ 2008 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті „Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, ІV корпус, ауд. 209-А.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” за адресою: 79013, м.Львів-13, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий “__” лютого 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.е.н. Завербний А. С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виробництво фармацевтичної продукції, призначеної для потреб ветеринарної медицини, є вагомим чинником формування пропозиції продуктів харчування тваринного походження, оскільки основною умовою забезпечення економічної ефективності сільськогосподарського тваринництва є утримання здорового поголів’я тварин, яке характеризується високими продуктивними якостями та необхідною репродуктивною здатністю.

Формуванню й розвитку галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів в Україні не надається належного значення. Проте, такі процеси останніх десятиріч, як інтеграція у світовий економічний простір, інтенсифікація тваринництва, посилений розвиток світового ринку ветеринарних препаратів, поява на вітчизняному ринку широкого асортименту ветеринарної фармацевтичної продукції закордонних виробників, поширення антропозоонозних захворювань (зокрема, туберкульозу, лейкозу, сибірки, ящура, губчастоподібної енцефалопатії, пташиного грипу, блутанґу тощо) актуалізували стратегічне значення розвитку, стійкого функціонування та системного державного регулювання вітчизняної галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів.

Незважаючи на важливість вітчизняного ринку ветеринарних препаратів, його державне регулювання на сучасному етапі є недостатньо ефективним, що, зокрема, виявляється у відсутності виробництва в Україні багатьох важливих для епізоотичного благополуччя біологічних препаратів та абсолютної більшості субстанцій для виготовлення хіміотерапевтичних препаратів; у низьких обсягах експорту вітчизняних ветеринарних препаратів; в існуванні значної частки тіньового сектора ринку, представленого здебільшого фальсифікованою, контрабандною, контрафактною продукцією тощо. Саме тому постала об’єктивна необхідність системного економічного аналізу ринку ветеринарних препаратів в Україні.

Концептуальні підходи до державного регулювання економіки та ринкових механізмів розроблені у працях відомих закордонних учених: С.Л.Брю, В.Вжосека, Ф.Котлера, Ж.-Ж.Ламбена, Т.Левітта, К.Р.Макконела, М.Портера, П.Самуельсона та інших. Сучасним проблемам світового господарства, питанням державного управління та маркетингових досліджень присвячені роботи вітчизняних учених: В.Андрійчука, Г.Волинського, Б.Громовика, Є.Крикавського, О.Кузьміна, І.Михасюка, С.Мочерного, Й.Петровича, Ж.Поплавської, О.Посилкіної, А.Старостіної, Н.Чухрай та інших.

Світовий і регіональні ринки ветеринарних препаратів досліджували Х.Аллєн, Е.Анне, Дж.Берд, Дж.Блумфілд, Д.Берч, Т.Веслі, Б.Джоунс, Дж.Холбрук та інші. Окремі аспекти стану українського ринку ветеринарних препаратів досліджували І.Бушуєва, П.Вербицький, Т.Грошовий, Ю.Косенко, І.Коцюмбас, М.Лендєл, О.Макогонська, П.Музика.

Однак, дотепер залишаються мало дослідженими особливості і чинники формування та розвитку ринку ветеринарних препаратів в Україні. Недостатньо досліджені такі економічні явища, як вплив світового ринку ветпрепаратів на формування вітчизняного ринку та його місткість, попит на окремі фармакотерапевтичні групи препаратів, розвиток конкуренції на ринку, а також вплив держави на стан та розвиток ветеринарної фармації.

Існування перелічених невирішених наукових та практичних проблем, необхідність удосконалення державного управління галуззю ветеринарної фармації та ринком ветеринарних препаратів в Україні, стимулювання інноваційної діяльності, формування конкурентного середовища на цьому ринку, а також системи інформаційного забезпечення галузі та ринку зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження автора відповідають науковому напряму досліджень кафедри маркетингу та логістики Національного університету „Львівська політехніка” „Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту”, затвердженому Науково-технічною радою Національного університету „Львівська політехніка” (протокол №10 від 02.10.2002 р.), а також плану науково-дослідних робіт Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (відділ держконтролю, стандартизації та сертифікації) щодо завдання „Розробити, апробувати та впровадити нормативні документи по реєстрації, державному контролю, стандартизації, сертифікації ветпрепаратів, лікарських засобів і кормових добавок і провести їх експертну оцінку” (№ державної реєстрації 0101U006356).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формулювання концептуальних положень щодо розвитку галузі ветеринарної фармації, розробка теоретичних і практичних основ формування та вдосконалення механізму державного регулювання вітчизняного ринку ветеринарних препаратів.

Відповідно до поставленої мети, у дисертаційній роботі визначений комплекс наукових і науково-практичних завдань: • обґрунтувати сутність понять ветеринарної фармації і ринку ветеринарних препаратів та дослідити їх взаємозв’язок з іншими економічними категоріями та поняттями, визначити місце ринку ветеринарних препаратів у системі товарних ринків;

 • виявити особливості формування вітчизняного ринку ветеринарних препаратів та конкурентних відносин на цьому ринку;

 • визначити основні засади державної політики і стратегічні напрями розвитку галузі ветеринарної фармації України та її державної підтримки;

 • розробити рекомендації щодо вдосконалення інноваційної діяльності у галузі ветеринарної фармації;

 • обґрунтувати методичні положення щодо дослідження і прогнозування попиту на ринку ветеринарних препаратів;

 • розробити положення щодо удосконалення системи інформаційного забезпечення державного управління у сфері ветеринарної медицини та порядку її впровадження.

Об’єктом дисертаційного дослідження є ринок ветеринарних препаратів.

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні та науково-методичні засади формування і державного регулювання ринку ветеринарних препаратів та галузі ветеринарної фармації України.

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувались такі методи: історичний (для дослідження формування та розвитку ринку – Розділ 2, підр. 2.1-2.2); аналізу, синтезу та порівняння (для виявлення чинників розвитку ринку ветеринарних препаратів і формування на цьому ринку конкурентного середовища – Розділ 2, підр. 2.1-2.2); спостереження, опитування, анкетування, статистичні методи обробки інформації, екстраполяції (для дослідження та визначення обсягів і структури вітчизняного ринку ветеринарних препаратів, попиту і пропозиції на цьому ринку – Розділ 2, підр. 2.2); групування, економічного аналізу, структуризації цілей, моделювання управлінських процесів (при визначенні сутності, особливостей та місця у системі цільових ринків ринку ветеринарних препаратів – Розділ 1, підр. 1.1; при вивченні механізмів державного регулювання вітчизняного ринку ветеринарних препаратів – Розділ 1, підр. 1.2; при аналізі формування конкурентного середовища на ринку ветеринарних препаратів – Розділ 2, підр. 2.1; при розробленні моделі інноваційного циклу у галузі ветеринарної фармації – Розділ 3, підр. 3.2; у процесі визначення чинників формування попиту на ветеринарні препарати – Розділ 3, підр. 3.3; при розробленні структури інформаційної системи – Розділ 3, підр. 3.4); експертних оцінок (при оцінці структури тіньового ринку ветеринарних препаратів – Розділ 2, підр. 2.1).

Інформаційною базою слугували: офіційні документи Міністерства аграрної політики, Державного департаменту ветеринарної медицини (з 30 серпня 2007 р. – Державний комітет ветеринарної медицини), Державного комітету статистики України, статистична інформація виробничих підприємств, аналітичні матеріали іноземних дослідницьких агенцій, монографії та наукові публікації у провідних фахових виданнях, в тому числі закордонних, а також результати проведеного автором аналізу даних вторинного і первинного характеру щодо світового та вітчизняного ринку ветеринарних препаратів.Наукова новизна одержаних результатів відображена в положеннях, які стосуються теорії і практики формування та державного регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняної галузі ветеринарної фармації. Зокрема, у дисертації:

вперше:

 • виділено особливі системоутворюючі характеристики ринку ветеринарних препаратів, серед яких: потреба у жорсткому державному регулюванні, висока наукомісткість галузі, вторинний попит на ветеринарні препарати, низька еластичність попиту, покупці не є споживачами, потреба у специфічних препаратах, тісний взаємозв’язок з ринком лікарських засобів гуманної медицини, вплив морально-етичних норм та розроблено критерії сегментування цього ринку: за мотивами придбання ветеринарних препаратів (профілактика, діагностика, лікування захворювань, відтворення тварин, підвищення продуктивності, догляд за тваринами), за видами тварин (сільськогосподарські та домашні), за типами власників тварин (індивідуальна та промислові), за рівнем державного регулювання (регульований, нерегульований);

удосконалено:

 • класифікацію чинників формування попиту на ринку ветеринарних препаратів, яка на відміну від традиційних ознак класифікації (чинники, що визначають потребу у профілактиці захворювань та лікуванні ветеринарними препаратами; чинники, що впливають на придбання ветеринарного препарату) розширена шляхом введення додаткової ознаки класифікації (чинники, що впливають на призначення ветеринарного препарату) у відповідності із етапами процесу ухвалення рішення щодо купівлі ветеринарного препарату власниками сільськогосподарських та домашніх тварин;

 • методичні положення щодо створення інформаційного забезпечення і запропоновано структуру інформаційної системи державних органів управління у галузі ветеринарної фармації. На відміну від існуючої (фрагментарної), запропонована система інформаційного забезпечення державного управління у сфері ветеринарної медицини є комплексною, регламентованою, стабільною і структурованою за цілями та передбачає запровадження регулярної звітності виробників, імпортерів і підприємств гуртової торгівлі з метою моніторингу ситуації на ринку ветеринарних препаратів;

отримали подальший розвиток:

 • структура інноваційного циклу у галузі ветеринарної фармації, яка, на відміну від існуючої, враховує особливості розробки нового фармацевтичного продукту саме для ринку ветеринарних препаратів та ґрунтується не лише на технологічних аспектах, а й на маркетинговій діяльності та заходах з „авторизування” продукту;

 • положення щодо поєднання саморегулювання та державного регулювання галузі ветеринарної фармації і ринку ветеринарних препаратів, що, на відміну від існуючих підходів, враховує також вплив продуктових інновацій як особливості розвитку галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів;

 • складові системи дослідження та визначення місткості і структури вітчизняного ринку ветеринарних препаратів за сегментами. На відміну від існуючих підходів автором з метою їх реалізації застосовано нормативний метод з використанням емпірично розрахованих нормативів споживання ветеринарних препаратів за фармакотерапевтичними групами та за видами тварин на одну голову.

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність дисертаційного дослідження полягає у такому: 1) розроблені рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання вітчизняного ринку ветеринарних препаратів, інформаційного забезпечення державних органів управління, запровадження регулярної статистичної звітності використані Держдепартаментом ветмедицини Мінагрополітики України (довідки №№15-13/3928 – 15-13/3931 від 13.11.2006); 2) методичні підходи до маркетингового дослідження ринку ветеринарних препаратів, його сегментації, визначення обсягів і структури, рекомендації зі створення нового товару у галузі ветеринарної фармації та виведення його на ринок використовуються у господарській діяльності виробничих підприємств галузі ветеринарної фармації: АТ „Біофарм” (довідка №804 від 14.11.2006), ТзОВ „Бровафарма” (довідка №432 від 27.11.2006), ТзОВ „Вітагал” (довідка №126 від 04.12.2006), АТВТ „Галичфарм” (довідка №1110-1210 від 21.11.2006), ТзОВ „Зооветеринарний центр” (довідка №100 від 13.11.2006).

Результати дослідження покладені в основу методичних рекомендацій: „Визначення обсягів споживання продукції на ринку ветеринарних препаратів”; „Побудова інформаційної системи структури державного управління в галузі ветеринарної медицини. основні принципи та етапи”; „Ведення квартальної статистичної звітності „Звіт про виробництво і поставку ветеринарних препаратів в Україні”; „Графічне оформлення споживчої тари та упакувань ветеринарних лікарських засобів. Загальні вимоги”, розглянутих і затверджених до впровадження науково-методичною радою Держдепартаменту ветмедицини Мінагрополітики України (Протокол №2 від 12.12.2003 р.); „Дотримання інноваційної стратегії при виробництві нових препаратів у галузі ветеринарної фармації” – розглянуті і схвалені та затверджені до впровадження ТК № 132 Держспоживстандарту України „Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки” (Протокол № 23 від 20.11.2006 р.) та науково-технічною радою Держдепартаменту ветмедицини Мінагрополітики України (Протокол №3 від 20.12.2006 р.).

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у процесі підготовки студентів з економічних спеціальностей Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького (довідка №1320-01 від 21.12.2006) та Сумського національного аграрного університету (довідка №254 від 02.02.2007) при викладанні дисциплін „Маркетинг”, „Маркетингові дослідження” та „Державне регулювання економіки”.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Наукові положення, викладені в дисертаційній роботі, а також сформульовані на їх основі практичні рекомендації, розглянуті та схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 2000 р., 2002 р., 2004 р., 2006 р.), міжнародній науково-методичній конференції „Формування нової парадигми економічної освіти в Україні” (м. Львів, 2000 р.), міжнародній та другій всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем. Глобалізація, підприємництво, стійке економічне зростання” (м. Донецьк, 2001 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно-активних добавок” (м. Тернопіль, 2004 р.), міжнародних наукових конференціях „Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування” (м. Львів, 2005 р., 2007 р.).

У процесі дослідження апробація одержаних результатів здійснювалась також шляхом обговорення з керівниками структурних підрозділів і спеціалістами Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики, а також з керівництвом виробничих підприємств.Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 19 наукових праць (наукові статті, тези доповідей). У фахових виданнях опубліковано 11 наукових статей загальним обсягом 5,5 друкованих аркушів, з них особисто автору належить 5,4 друкованих аркушів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел літератури і додатків. Основний текст викладений на 182 сторінках, містить 19 таблиць та 41 рисунок. Список використаних джерел складається із 236 найменувань. До основного тексту додаються 24 додатки на 53 сторінках.


Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій
ntb -> Національний університет "Львівська політехніка" На правах рукопису Галайко Богдан Миколайович
ntb -> Вячеслав Борисов, м. Слов’янськ Олена Ткаченко
ntb -> Загальна характеристика роботи
ntb -> Національний університет „львівська політехника” ланько олег Миколайович
ntb -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Львівська політехніка»
ntb -> Національний університет „львівська політехніка”
ntb -> Цуркан олександр васильович
ntb -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей 07 09 04 "Землевпорядкування та кадастр"
ntb -> Національний університет «Львівська політехніка»

Скачати 458.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка