Гарбадин Андрій Стефанович робоча програмаСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#950
ТипПрограма
1   2   3   412. Методичне забезпечення

1.  Плани семінарських занять зі спецкурсу. 1. Питання модульних контрольних тестових завдань.

 2. Перелік тем наукових рефератів та есе.

 3. Конспект лекцій.13. Рекомендована література
Базова:


 1. Homans G. C. Social behavior: Its elementary forms. N.Y., 1961.

 2. Акіншева І. П. Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації [Електронний ресурс] / І. П. Акіншева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 23(1). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_23(1)__11.pdf

 3. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. : РОССПЭН. 2000.С. 5- 27.

 4. Алексеева Т.А., Кравченко И.И. Политическая философия: к формулированию концепции // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 3—23.

 5. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

 6. Андрусів В.В. Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Strateg_pr/1/1-3.pdf.

 7. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К., 2005.

 8. Астахова Т. В. Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Астахова // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 64. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2012_64_18.pdf

 9. Бариська Я. О. Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, С. О. Болдіжар, В. В. Лемак // Публічне право . - 2013. - № 4. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_4_25.pdf

 10. Бариська Я. О. Фактори, які впливають на форму державного правління [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_11.pdf

 11. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

 12. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении : 1922–1982 / В. Випперман. – Новосибирск, 2000.

 13. Власть и общество в условиях диктатуры. Исторический опыт СССР и ГДР 1945–1965. – Архангельск, 2009.

 14. Вороніна К. Легітимація політичного режиму в посткомуністичних країнах [Електроний ресурс] / Ксенія Вороніна // Режим доступу до ресурсу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/177.

 15. Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії / Ю. Габермас. – Львів : Астролябія, 2006 – 415 с.

 16. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.

 17. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949. – С. 21–28. – (Серія «Питання політології»).

 18. Гетьман Є. А. Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман, А. М. Мерник // Юрист України . - 2011. - № 3(16). - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2011_3(16)__1.pdf

 19. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

 20. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

 21. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

 22. Дегтярев А.А. Основы политической теории. Москва: Высшая школа, 1998.

 23. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

 24. Зазнаев О.И. Вторая молодость «долгожителя»: концепт «политический институт» в современной науке // Проблемы политической науки – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 154 с. (электронные публикации). – Режим доступу: www.ksu.ru/infres/politology/zaznaev.doc.

 25. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

 26. Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

 27. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания / В. Иванов // Полис. – 2009. – № 4.

 28. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. – М.: МОНФ. – 1997.

 29. Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.

 30. Клімович В. Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави [Електронний ресурс] / В. Клімович // Державне управління та місцеве самоврядування . - 2014. - Вип. 1. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2014_1_4.pdf

 31. Колодій А. Політична трансформація в Україні: інституції та люди // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. – Вип.12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 205-211.

 32. Колоколова М. Установки на патерналізм як складова частина політичної культури українського суспільства [Електронний ресурс] / М. Колоколова // Соціологічні студії . - 2013. - № 1. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_19.pdf

 33. Кудрявцев Ю. Политические режимы : критерии, классификации и основные виды / Ю. Кудрявцев // Правоведение. – 2002. – № 1.

 34. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : [Монографія] / Н. А. Латигіна. ― К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. ― 400 с.

 35. Левіна Ю. Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 1. - С. 265-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_1_27.pdf

 36. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

 37. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.

 38. Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

 39. Мазур О. Г. Еволюційні особливості дослідження політичних режимів: наукові методи і підходи [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_20.pdf

 40. Мазур О. Г. Ефективність політичного режиму як детермінанта його інституціональної легітимності [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_12.pdf

 41. Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.

 42. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2.

 43. Мюллерсон Р. Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі [Електронний ресурс] / Р. Мюллерсон // Міжнародне право . - 2012. - № 2. - С. 11-40.

 44. Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - с. 43.

 45. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - с. 6-17.

 46. Огаренко Т. О. Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Огаренко // Право та державне управління . - 2013. - № 1. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_1_5.pdf

 47. Пашина Н. П. Формування політичної ідентичності в процесі соціалізації особистості у сфері політики [Електронний ресурс] / Н. П. Пашина. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_16.pdf

 48. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасної НАН України; Інститут історії України; ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса/ В.М.Литвин – К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.

 49. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг.

 50. Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2

 51. Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2

 52. Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.

 53. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / Пер. с англ. М., 2003.

ред. В. С. Бакірова, М. І. Сазонова. – Харків, 2008.

 1. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір / А. Романюк. – Львів, 2004.

 2. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

 3. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

 4. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

 5. Ростоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5

 6. Сервецький І. В. Проблеми формування політичної свідомості громадян в умовах демократичного суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Сервецький, В. В. Редька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2012. - № 1(3). - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2012_1(3)__11.pdf

 7. Сидоренко С. В. Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст [Електронний ресурс] / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . - 2014. - Вип. 57. - С. 138-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_57_15.pdf

 8. Соколов В. Н. От тоталитаризма к политическому плюрализму: многопартийность как основа демократии / В. Н. Соколов, И. Л. Рябика. ― Одесс. гос. ун-т. ― Одесса : Маяк, 2007. ― С. 26.

 9. Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 4. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_4_8.pdf

 10. Степин B.C. Теоретическое знание. М.: Наука, 2000.

 11. Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

 12. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право . - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_32.pdf

 13. Тарасишина О. М. Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Тарасишина // Актуальні проблеми держави і права . - 2005. - Вип. 25. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2005_25_23.pdf

 14. Теория и практика демократии : Избранные тексты ; [епр. с англ. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина]. ― М. : Ладомир, 2006. ― С. 92.

 15. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.

 16. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

 17. Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства [Електронний ресурс] / О. І. Трегуб // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки . - 2013. - Т. 147. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAp_2013_147_14.pdf

 18. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и інтерв’ю / М. Фуко // 1970–1984 : в 3 ч. : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / [пер. с фр. И. Окуневой ; под общ. ред. Б. М. Скуратова]. – М. : Праксис, 2005. — 318 с.

 19. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [Электронный ре¬сурс] / М.Фуко. – Режим доступа: http://¬ru.philosophy.kiev.ua/library/¬foucault/03/-fuko_¬oglavlenie.html

 20. Фуко М. Ненормальные: (Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1974–1975 учебном году) / М. Фуко ; [пер. Е. А. Самарской]. – СПб. : Наука, 2005 – 432 с.

 21. Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 уч.г. / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 312 с.

 22. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко М. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. М. : Касталь, 1996. – 448 с.

 23. Харченко Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України [Електронний ресурс] / Л. Харченко, А. Іваненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" . - 2013. - Вип. 28, Т. 2. - С. 595-599. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu_2013_28_2_109.pdf

 24. Царенко О. О. Особливості формування політичної свідомості в процесі політичної соціалізації [Електронний ресурс] / О. О. Царенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія . - 2011. - Т. 175, Вип. 163. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_24.pdf

 25. Шаповал В. Десятирічна діяльність Центральної виборчої комісії // Вибори та демократія, 2007, № 4, с. 96-103.

 26. Шаповал Є. Демократичний аудит як метод тестування електоральних процесів // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 83-92.

 27. Шведа Ю Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

 28. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

 29. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

 30. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

 31. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

 32. Шведа Ю. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С. 227-249.

 33. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15., № 17.

 34. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

 35. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

 36. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.

 37. Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4, с. 112-124.

 38. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

 39. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

 40. Шведа Ю. Ціннісні розмежування в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.

 41. Шведа Ю. Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

 42. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 43. Шіеда Ю. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

 44. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках// Американская социологическая мысль: тексты. М., 1994. С. 481-496

 45. Щедрова Г. П. Роль політичної культури у процесі формування політичної конкуренції еліт [Електронний ресурс] / Г. П. Щедрова. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_3.pdf

 46. Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

 47. Яргомская Н. Б., Лихтенштейн А. В. Закон Дюверже и система относительного большинства на думских выборах // Политическая наука. Российская политика в теоретическом и сравнительном контексте: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. вып. Гельман В. Я.- М., 2003, с. 13-23.


Додаткова: 1. Августин Блаженный Аврелий. Исповедь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://libbox.info/book_reading_98775.html

 2. Адорно Т. Негативная діалектика / Т. Адорно. – M. : Научный мир, 2003. – 374 с.

 3. Арендт Г. Становище людини / Ганна Арендт ; [пер. з англ. М. Зубрицька]. – Львів : Літопис, 1999. – 254 с.

 4. Арістотель. Політика / Арістотель ; [пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюка]. – К. : Основи, 2000.. – 239 с.

 5. Арон Р. Избранное: введение в философию истории / Реймон Арон ; [пер. с фр. И.А. Гобозов]. – М. : ПЕР СЭ ; СПб. : Университетская книга, 2000. – 543 с. – (Книга света).

 6. Бердяев Н. О. фанатизме, ортодоксии и истине [Электронный ресурс] / Н.О. Бердяев. – Режим доступа : http://www.vehi.net/berdyaev/fanatizm.html

 7. Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Н. Бердяев. – М. : КНИГА, 1991. – 448 с.

 8. Бердяев Н. Философия неравенства / Н. Бердяев. – М. : АСТ, 2006. – 350 с.

 9. Бжезінський З. Велика шахівниця / Збіґнєв Бжезінський ; [пер. з англ. О. Фешовець]. – Львів – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – 2000. – 236 с.

 10. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец соціального / Бодрийар Ж. – Екатеринбург, 2003. – 322 с.

 11. Бодрийар Ж. Забыть Фуко / Бодрийяр Ж. – СПб. : Изд–во "Владимир Даль", 2000 – 96 с.

 12. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Бодрийяр Ж. – М. : Добросвет, 2000. – 258 с.

 13. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Ж. Бодріяр ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. – Львів : Кальварія, 2004. – 376 с.

 14. Босенко А. О другом: симуляция пространств культуры. Красота как мера целесообразности развития вообще / А. В. Босенко. – К. : ВЕК +, 1996. – 349 с.

 15. Бурдье П. Социология политики / Пьер Бурдье ; [пер. с фр. Е. Д. Вознесенская]. – М. : Socio–Logos, 1993. – 336 с.

 16. Гарбадин А. Марксистська інтерпретація відчуження та становища чужинця / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2010. – Вип. 112. – С. 67-70. – (Серія «Політологія»).

 17. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012.  – Вип. 2. – С. 145-154. – (Серія «Серія філософсько-політологічні студії»).

 18. Гарбадин А. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, від­повідальності і моралі / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 46 (4). – С. 583–591.

 19. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012.  – Вип. 6. – С. 185-192.

 20. Гарбадин А. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особ­ливості вияву щодо чужинця / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С. 561–567.

 21. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2011. – Вип. 123. – С. 45-49. – (Серія «Політологія»).

 22. Гарбадин А. Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу / Гарбадин А. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2012. - №1(13)– С. 18-24.

 23. Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Ю. Габермаса: теоретична спорідненість з ідеями демократії / А. Гарбадин // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://postua.info/garbadyn.htm

 24. Гарбадин А. Феномен чужинця у структурах постмодерного розуміння політичного дискурсу Жака Дерріди / Гарбадин А. // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 11. – с. 14-22.

 25. Гарбадин А.. Концепт чужинця в політологічному дискурсі / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012.  – Вип. 15. – С. 283-289. – (Серія «Серія філософські науки»).

 26. Гарбадин А.С. Інший Жака Лакана – концептуальні основи дискурсивного вияву у межах політичних відносин / А.С. Гарбадин // Методологія політичної науки: матеріали Другі методологічні читання. – Львів, грудень 2010. – С. 23–27.

 27. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского [Электронный ресурс] / Гоббс Т. // Сочинения : в 2 т.– М. : Мысль, 1991. – Т. 2. – Режим доступа : http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt

 28. Делёз Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; [пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.

 29. Денисенко В. М. Аксіологія динаміки політичних процесів / В. М. Денисенко, В. Й. Климончук. – Львів : Простір-М, 2005. – 246 с.

 30. Денисенко В. М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / В. М. Денисенко, В. Й. Климончук, Ю. О. Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212 с.

 31. Денисенко В. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового Часу європейської історії / В. Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997 – 274 с.

 32. Камю А. Бунтующий человек / А. Камю. – М. : Изд-во политической литературы, 1990 – 415 с.

 33. Крістева Ю. Полілог / Ю. Крістева ; [пер. з фр. П. Таращука]. – К. : Юніверс, 2004. – 480 с.

 34. Крістева Ю. Самі собі чужі / Ю. Крістева. – К. : Основи, 2004 – 262 с.

 35. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Клод Леві-Строс ; [пер. з фр. З. Борисюк]. – К. : Основи, 2000. – 387 с.

 36. Локк Дж. Два трактата о правлении / Джон Локк // Сочинения : в 3 т. Т. 3. ; [пер. с англ. и лат., ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботина]. – М. : «Мысль», 1988. – С.137–405.

 37. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. / Нікколо Мак’явеллі ; [пер. з іт. А. Перепадя]. – К. : Основи, 1998 – 492 с.

 38. Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П’єр Манан ; [пер. з фр. В. Каденко, А. Водяний, С. Желдак]. – К. : Дух і літера, 2005. – 216 с.

 39. Монтескье Ш.-Л. О духе законов [Электронный ресурс] / Ш.-Л Монтескье. – М. : Мысль, 1999. – Режим доступа : http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html

 40. Ницше Ф. Веселая наука : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. – Т. 1. Литературные памятники / – М. : Мысль, 1990. – 829 c. – С. 491–719.

 41. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. – Т. 2. Литературные пам’ятники / – М. : Мысль, 1990. – 827 с.

 42. Ницще Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. – Т. 1. Литературные памятники /– М. : Мысль, 1990. – 829 c. – С. 47–157.

 43. Платон. Держава / Платон ; [пер. Д. Коваль]. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

 44. Пятигорский А. Что такое политическая философия / А. Пятигорский. – М. : Европа, 2007. – 152 с.

 45. Рікер П. Навколо політики / Поль Рікер ; [пер. з фр. В. Андрушко, О. Мокровольський, А Плеханова, О. Сирцова, Л. Федорова, О. Шевченко]. – К. : Д.Л., 1995. – 334 с.

 46. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм [Электронный ресурс] / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр. А. А. Санина] // Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. – Режим доступа : http://psylib.ukrweb.net/books/sartr01/index.htm

 47. Сорба О. М. Принципи політичної “межевості” як концептуалізація просторово-часового виміру політики на рівні інтерсуб’єктних структур / О. М. Сорба // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – 2006. – С. 124-

 48. Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Тома Аквінський ; [пер. з латини О. Кислюка]. – 2-ге вид. – К. : Основи, 2003. – 795 с.

 49. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М. : АСТ, 2005. – 384 с.

 50. Фромм Э. Марксова концепция человека [Электронный ресурс] / Э.Фромм. – Режим доступа : http://psylib.org.ua/books/fromm01/index.htm

Програму уклав:

доцент кафедри теорії та історії політичної науки А.С. Гарбадин
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка