Гарбадин Андрій Стефанович робоча програмаСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4
Тема 1. Політична система суспільства. Політична влада.
План заняття:

 1. Поняття політичної системи суспільства, її особливості

 2. Структура та фактори стабільності політичної системи

 3. Типологія політичних систем

 4. Природа політичної влади, концептуальні підходи до визначення поняття

 5. Ресурси та функції політичної влади

 6. Влада державна і політична

 7. Легітимність політичної влади. Джерела легітимації


Теми для написання есе:

 • Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. Істона та Г. Алмонда

 • Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення

 • «Структурні альтернативи» політичних систем

 • Структури «входу» та структури «виходу» політичної системи

 • Сучасні теорії політичної влади

 • Теорії влади М. Фуко та М. Крозьє

 • Способи легітимації влади в сучасній Україні

 • Специфіка політичної влади

 • Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення влади

 • Мотиви владного впливу

 • Влада і конфлікт: співвідношення понять

 • Сила авторитет та примус у структурі влади

 • Особливість реалізації принципу поділу влади в Україні

 • Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення


Рекомендована література:

1. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

2. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасної НАН України; Інститут історії України; ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса/ В.М.Литвин – К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.

3. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг.

ред. В. С. Бакірова, М. І. Сазонова. – Харків, 2008.

4. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір / А. Романюк. – Львів, 2004.

5. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

6. Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

7. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

8. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949. – С. 21–28. – (Серія «Питання політології»).

9. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.

10. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и інтерв’ю / М. Фуко // 1970–1984 : в 3 ч. : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / [пер. с фр. И. Окуневой ; под общ. ред. Б. М. Скуратова]. – М. : Праксис, 2005. — 318 с.

11. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [Электронный ре¬сурс] / М.Фуко. – Режим доступа: http://¬ru.philosophy.kiev.ua/library/¬foucault/03/-fuko_¬oglavlenie.html

12. Фуко М. Ненормальные: (Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1974–1975 учебном году) / М. Фуко ; [пер. Е. А. Самарской]. – СПб. : Наука, 2005 – 432 с.

13. Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 уч.г. / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 312 с.

14. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко М. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. М. : Касталь, 1996. – 448 с.Тема 2. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.
План заняття:

  1. Поняття держави. Теорії виникнення держави

  2. Основні ознаки та функції держави

  3. Форми державного правління.

  1. Монархія, її різновиди

  2. Республіка: різновиди, переваги та недоліки

 1. Форми національно-територіального устрою держави

  1. Унітарна держава: типи, переваги та недоліки

  2. Федеративна держава: моделі федералізму, преваги та недоліки

 2. Концепція правової держави: принципи та ознаки

 3. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної держави

 4. Поняття та принципи громадянського суспільства


Теми для написання есе:

 • Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі

 • Переваги та недоліки республіканських форм правління

 • Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава

 • Ідеологічні інтерпретації концепції соціальної держави

 • Принципи успадкування влади за різних типів монархій

 • Причини утвердження бюрократично-авторитарних форм державного правління

 • Характеристика держав поліцейського типу

 • Моделі взаємодії метрополії та провінцій в різних типах імперій

 • Теорія та практика віртуальних урядів

 • Теоретико-методологічні засади дослідження сучасної української держави


Рекомендована література:

 1. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

 2. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания / В. Иванов // Полис. – 2009. – № 4.

 3. Кудрявцев Ю. Политические режимы : критерии, классификации и основные виды / Ю. Кудрявцев // Правоведение. – 2002. – № 1.

 4. Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

 5. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.

 6. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

 7. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право . - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_32.pdf

 8. Бариська Я. О. Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, С. О. Болдіжар, В. В. Лемак // Публічне право . - 2013. - № 4. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_4_25.pdf

 9. Бариська Я. О. Фактори, які впливають на форму державного правління [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_11.pdf

 10. Левіна Ю. Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 1. - С. 265-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_1_27.pdf

 11. Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 4. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_4_8.pdf

 12. Гетьман Є. А. Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман, А. М. Мерник // Юрист України . - 2011. - № 3(16). - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2011_3(16)__1.pdf

 13. Сидоренко С. В. Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст [Електронний ресурс] / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . - 2014. - Вип. 57. - С. 138-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_57_15.pdf

 14. Клімович В. Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави [Електронний ресурс] / В. Клімович // Державне управління та місцеве самоврядування . - 2014. - Вип. 1. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2014_1_4.pdfТема 3. Політичний режим.
План заняття:

 1. Поняття і критерії типологізації політичних режимів

 2. Історичні та сучасні форми диктатури

 3. Суть та основні ознаки тоталітаризму

 4. Суть, основні ознаки та різновиди авторитаризму.

  1. Військові режими

  2. Авторитарно-бюрократичний режим

  3. Конкурентна олігархія

  4. Популістський (мобілізаційний) режим

 5. Основні принципи та теорії демократії

  1. Елітаристська теорія демократії

  2. Плюралістична теорія демократії

  3. Теорія поліархії Р. Даля

  4. Партисипаторна теорія демократії

  5. Моделі демократії А. Лейпхарта.


Теми для написання есе:

 • Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз

 • Парадигми та теорії демократії

 • Порівняльне дослідження моделей демократії А. Лейпхарта

 • Теорія поліархії Р. Даля

 • Демократія з позиції теорії раціонального вибору

 • Пряма та представницька форми демократії

 • Ідеї демократії в історії політичної думки

 • ХХ століття: демократія vs диктатура


Рекомендована література:

 1. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

 2. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

 3. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

 4. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2.

 5. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К., 2005.

 6. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении : 1922–1982 / В. Випперман. – Новосибирск, 2000.

 7. Власть и общество в условиях диктатуры. Исторический опыт СССР и ГДР 1945–1965. – Архангельск, 2009.

 8. Мазур О. Г. Еволюційні особливості дослідження політичних режимів: наукові методи і підходи [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_20.pdf

 9. Мазур О. Г. Ефективність політичного режиму як детермінанта його інституціональної легітимності [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_12.pdf

 10. Соколов В. Н. От тоталитаризма к политическому плюрализму: многопартийность как основа демократии / В. Н. Соколов, И. Л. Рябика. ― Одесс. гос. ун-т. ― Одесса : Маяк, 2007. ― С. 26.

 11. Теория и практика демократии : Избранные тексты ; [епр. с англ. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина]. ― М. : Ладомир, 2006. ― С. 92.

 12. Вороніна К. Легітимація політичного режиму в посткомуністичних країнах [Електроний ресурс] / Ксенія Вороніна // Режим доступу до ресурсу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/177.

 13. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : [Монографія] / Н. А. Латигіна. ― К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. ― 400 с.

 14. Мюллерсон Р. Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі [Електронний ресурс] / Р. Мюллерсон // Міжнародне право . - 2012. - № 2. - С. 11-40.Тема 4. Політичні партії та партійні системи.
План заняття:

 1. Парламент як інститут представницької влади: фунції, типи

 2. Походження і сутність політичних партій

 3. Ознаки та функції політичних партій

 4. Типологія політичних партій

 5. Типологія партійних систем

 6. Багатопартійні системи та партійні коаліції, їх теорії


Теми для написання есе:

 • Порівняльний аналіз партійних систем: методологія дослідження та результати

 • Партійна система сучасної України

 • Етапи історичного розвитку партій

 • Теорія «кризи партій» та її інтерпретації

 • Політичні партії та демократія

 • Функції партій у недемократичних та постколоніальних державах

 • Джерела та напрями трансформацій політичних партій

 • Ідеології політичних партій

 • Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи

 • Характеристика головних типів багатопартійних систем


Рекомендована література:

 1. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 2. Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2

 3. Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.

 4. Астахова Т. В. Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Астахова // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 64. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2012_64_18.pdf

 5. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

 6. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

 7. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

 8. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

 9. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

 10. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

 11. Шіеда Ю. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

 12. Шведа Ю. Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

 13. Шведа Ю. Ціннісні розмежування в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.

 14. Шведа Ю. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С. 227-249.Тема 5. Вибори та виборчі системи.
План заняття:

 1. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування

 2. Основні види виборчих систем

 3. Мажоритарна система, її різновиди, переваги та недоліки

 4. Пропорційна система, її різновиди, переваги та недоліки

 5. Система партійних списків


Теми для написання есе:

 • Оптимальний для України тип виборчої системи

 • Вплив виборчої системи на структуру законодавчого органу

 • Виборчі цензи: поняття та різновиди

 • Історія становлення


Рекомендована література:

 1. Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.

 2. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

 3. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

 4. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

 5. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

 6. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

 7. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

 8. Шведа Ю Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

 9. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.

 10. Шаповал Є. Демократичний аудит як метод тестування електоральних процесів // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 83-92.

 11. Шаповал В. Десятирічна діяльність Центральної виборчої комісії // Вибори та демократія, 2007, № 4, с. 96-103.

 12. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15., № 17.

 13. Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4, с. 112-124.

 14. Яргомская Н. Б., Лихтенштейн А. В. Закон Дюверже и система относительного большинства на думских выборах // Политическая наука. Российская политика в теоретическом и сравнительном контексте: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. вып. Гельман В. Я.- М., 2003, с. 13-23.Тема 6. Політична культура. Політична соціалізація.
План заняття:

 1. Поняття і структура політичної культури

 2. Типологія політичної культури

 3. Політична соціалізація.


Теми для написання есе:

 • Теорія «безшумної революції» Р.Інглхарта

 • Базові соціальні та політичні цінності українського суспільства

 • Традиційність та новаційність в політичній культурі українського суспільства

 • Особливості політичної культури тоталітарного суспільства

 • Homo soveticus: політико-культурний «портрет», політичні орієнтації

 • Постмодерна політична культура інформаційних суспільств

 • Еволюція української політичної культури в останні десятиліття

 • Українська політична культура у порівняльному вимірі

 • Політична культура сучасної української молоді


Рекомендована література:

 1. Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.

 2. Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2

 3. Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

 4. Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

 5. Щедрова Г. П. Роль політичної культури у процесі формування політичної конкуренції еліт [Електронний ресурс] / Г. П. Щедрова. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_3.pdf

 6. Огаренко Т. О. Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Огаренко // Право та державне управління . - 2013. - № 1. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_1_5.pdf

 7. Тарасишина О. М. Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Тарасишина // Актуальні проблеми держави і права . - 2005. - Вип. 25. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2005_25_23.pdf

 8. Харченко Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України [Електронний ресурс] / Л. Харченко, А. Іваненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" . - 2013. - Вип. 28, Т. 2. - С. 595-599. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu_2013_28_2_109.pdf

 9. Колоколова М. Установки на патерналізм як складова частина політичної культури українського суспільства [Електронний ресурс] / М. Колоколова // Соціологічні студії . - 2013. - № 1. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_19.pdf

 10. Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства [Електронний ресурс] / О. І. Трегуб // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки . - 2013. - Т. 147. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAp_2013_147_14.pdf

 11. Сервецький І. В. Проблеми формування політичної свідомості громадян в умовах демократичного суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Сервецький, В. В. Редька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2012. - № 1(3). - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2012_1(3)__11.pdf

 12. Царенко О. О. Особливості формування політичної свідомості в процесі політичної соціалізації [Електронний ресурс] / О. О. Царенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія . - 2011. - Т. 175, Вип. 163. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_24.pdf

 13. Пашина Н. П. Формування політичної ідентичності в процесі соціалізації особистості у сфері політики [Електронний ресурс] / Н. П. Пашина. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_16.pdf

 14. Акіншева І. П. Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації [Електронний ресурс] / І. П. Акіншева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 23(1). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_23(1)__11.pdf 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Політика як соціальне явище. Предмет і методи політології

8

2

Соціальні спільноти як політичні актори. Політичні еліти та політичне лідерство.

8

3

Політичний конфлікт.

8

4

Політична модернізація.

8
Разом

32
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка