Галузева угодаСкачати 215.54 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір215.54 Kb.
Зареєстровано Міністерством праці та соціальної політики України
Реєстровий № 47 від 16 вересня 2008 р.

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Державним департаментом України з питань виконання покарань

і ЦК профспілки працівників державних установ України

на 2008-2010 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузева угода (далі - Угода) укладена між ЦК профспілки працівників державних установ України в особі голови ЦК профспілки Нікітіної Т.В. і Державним департаментом України з питань виконання покарань в особі Голови Департаменту Кощинця В.В. (далі - Сторони) і являється правовим актом, який містить в собі взаємні обов'язки Сторін в сфері праці і соціальної захищеності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. 1. Угода розроблена на основі чинного законодавства.

 2. Угода поширюється на всіх працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, прийнятих на умовах трудового договору на підприємства, в організації та установи, які відносяться до Державної кримінально-виконавчої служби, та профспілкові організації яких входять в галузеву профспілку, а також на працівників профспілкових органів, які працюють на виборних посадах.

1.4. Положення Угоди обов'язкові для виконання адміністрацією і профспілковими органами підприємств, організацій та установ, які підпорядковані Державному департаменту України з питань виконання покарань.

 1. Угода набуває чинності з дня її реєстрації в Міністерстві праці та соціальної політики України і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

 2. Норми Угоди є обов'язковими для підприємств, що входять до складу Сторін при укладенні колективних договорів.

 3. Сторони домовились, що професійна спілка працівників державних установ України з питань, що входять до її компетенції, представляє інтереси працівників Державної кримінально-виконавчої служби в усіх органах влади і державних установах.

 4. Для ведення переговорів по укладенню Угоди і підведенню підсумків її виконання, а також розгляду суперечностей по колективних договорах між керівництвом підприємств, організацій та установ Державної кримінально-виконавчої служби і профспілкових організацій утворюється двостороння комісія, склад якої визначений у додатку 1 до Угоди.

 5. Сторони зобов'язуються не менше одного разу на рік інформувати одна одну про виконання взятих на себе зобов'язань.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

2.1. Виробничо-економічна діяльність

2.1.1. Вживати заходів для забезпечення трудової зайнятості спецконтингенту і на цій основі - виконання економічних і соціальних показників підприємств установ Державної кримінально-виконавчої служби.

2.1.2. При укладенні колективних договорів передбачати заходи по виконанню встановлених даною Угодою соціальних гарантій за рахунок власних коштів.

2.1.3. Забезпечити фінансування установ у межах затверджених Державним бюджетом України на 2008-2010 роки коштів на утримання Державної кримінально-виконавчої служби.2.2. Сприяння зайнятості та підвищенню професійної кваліфікації працівників

 1. Згідно з Законом України "Про зайнятість населення" Сторони здійснюють узгоджені заходи по забезпеченню зайнятості працівників.

 2. При проведенні реорганізації, ліквідації підприємств, установ адміністрація здійснює заходи, спрямовані на подальше працевлаштування вивільнюваних працівників відповідно до чинного законодавства.

 3. Державний департамент України з питань виконання покарань забезпечує професійне навчання працівників відповідно до потреб виробництва.

 4. Передбачити заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

2.3. Трудові відносини

 1. Трудові відносини працівників регулюються Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах і організаціях Державної кримінально-виконавчої служби тривалість робочого часу працівників за трудовим договором не може бути більше 40 годин на тиждень.

 3. Трудові колективи визначають в колективних договорах:

- систему підсумованого обліку робочого часу, яка застосовується при розробці графіків чергувань;

- тривалість додаткових відпусток (за шкідливі умови праці, ненормований робочий день, стаж роботи та інші умови праці), які надаються згідно з чинним законодавством.

2.3.4. Надурочна робота допускається у виняткових випадках, передбачених трудовим законодавством, за погодженням з відповідним профспілковим комітетом і оформлюється наказом з обов'язковим табелюванням та зазначенням часу початку і закінченням кожної надурочної роботи.

При підсумованому обліку робочого часу робочий час понад нормальну тривалість в обліковому періоді являється надурочним і оплачується згідно з чинним законодавством. 1. Оплата праці працівників підприємств, установ і організацій Державної кримінально-виконавчої служби ґрунтується на Конституції України і здійснюється на основі Кодексу законів про працю України, законів України "Про оплату праці", "Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства України і відомчих нормативно-правових актів.

 2. Оплата праці працівників установ і організацій Державної кримінально-виконавчої служби, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законодавчих та відомчих нормативно-правових актів, Генеральної угоди, колективних договорів в межах асигнувань.

 3. На госпрозрахункових підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною і цією угодами.

Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду встановлюється в розмірі 120% мінімального розміру заробітної плати.

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.


 1. Оплата праці керівників підприємств, з якими укладено контракт, визначається угодою сторін на підставі чинного законодавства і пов'язана з виконанням умов контракту.

 2. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У випадку порушення термінів виплати заробітної плати проводиться компенсація втрати частини заробітної плати відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" та постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. № 1427 і від 21.02.2001 р. № 159.

2.3.10. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення керівник підприємства, установи, організації обов'язково повідомляє відповідний профспілковий комітет і працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни.

2.3.11. На підприємствах установ Державної кримінально-виконавчої служби: 1. Вживати заходів до зростання протягом дії цієї Угоди, реальної заробітної плати одного штатного працівника на 25 відсотків щороку та забезпечення випереджаючого зростання темпів реальної заробітної плати порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту.

 2. Установлювати для застосування на підприємствах перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком 2 до цієї Угоди.

 3. Вживати додаткових заходів для зменшення заборгованості із заробітної плати та попереджувальних заходів з недопущення заборгованості з виплати заробітної плати та інших грошових виплат працюючим, а у разі виникнення такої заборгованості - додаткові заходи по її терміновій ліквідації.

2.3.11.4. Вважати оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній плати працівників не менше 70 відсотків.

 1. Збільшити частку витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної ставки робітника І розряду (із збереженням міжрозрядних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці) відносно темпів зростання середньої заробітної плати для забезпечення підвищення на підприємствах і в організаціях заробітної плати працівникам, у яких вона нижче ніж прожитковий мінімум.

 2. Спрямувати кошти підприємств та організацій, що вивільняються в результаті зменшення додаткового навантаження на ці підприємства та організації, на підвищення заробітної плати з встановленням частки цієї суми у колективному договорі.

2.3.11.7. Забезпечити збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму, не менш як на 10 відсоткових пунктів щороку.

2.4. Охорони праці і здоров'я

2.4.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" та спільними рекомендаціями державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) підвищити роль і відповідальність керівників підприємств і установ за створення здорових умов праці та забезпечити своєчасне проведення атестації робочих місць. Підприємства та установи Державної кримінально-виконавчої служби забезпечують фінансування витрат на проведення заходів по поліпшенню умов і охорони праці працівників в розмірах, передбачених ст. 19 Закону України "Про охорону праці": не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції, а для підприємств і установ, що утримуються за рахунок бюджету, - не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

2.4.2. Спеціалісти по охороні праці підприємств і установ не рідше одного разу на рік проводять аналіз виробничого травматизму і загальної захворюваності, розробляють рекомендації і заходи по їх попередженню. Заходи з охорони праці і промисловій санітарії є невід'ємною частиною колективних договорів (угод).


 1. Профспілкові організації на всіх рівнях здійснюють контроль за станом охорони праці на підприємстві, в установі. Постанова профспілкового органу з питань охорони праці обов'язкова для виконання керівникам установ і підприємств.

 2. На роботах із шкідливими умовами праці, а також на роботах, які виконуються в умовах, пов'язаних із забрудненням, працівники забезпечуються спеціальним одягом, взуттям і іншими засобами індивідуального та колективного захисту і спеціальним харчуванням за нормами згідно з чинним законодавством. Ці норми указуються у додатку до колективного договору (угоди).

2.4.5. Розробити концепцію розвитку медичного обслуговування працівників Державної кримінально-виконавчої служби (включаючи систему оздоровлення) та здійснити заходи щодо її запровадження.

2.4.6. Державний департамент України з питань виконання покарань забезпечує безкоштовне проведення обов'язкових попередніх медичних оглядів при оформленні на роботу на підприємства, в органи та установи системи, а також щорічну диспансеризацію працівників.2.5. Соціальний захист

2.5.1. Разом з керівниками підприємств, установ і організацій Державної кримінально-виконавчої служби згідно з чинним законодавством: • спільно з місцевими органами влади сприяти вирішенню питання поліпшення житлових умов працівників;

 • при відсутності громадського транспорту доставку окремих категорій працівників на роботу і назад здійснювати службовим транспортом за рахунок власних коштів. Порядок надання таких послуг та їх оплата відображається в колективних договорах (угодах).

2.5.2. Трудові колективи через колективні договори можуть надавати працівникам за рахунок прибутку пільги, соціальні гарантії та компенсації понад розміри, передбачені законодавством.

З числа додаткових пільг на підприємствах, організаціях, установах Державної кримінально-виконавчої служби можуть бути застосовані:

2.5.2.1. Додаткові відпустки із збереженням заробітної плати та одночасним наданням матеріальної допомоги у разі:


 • одруження (три календарних дні);

 • народження дитини (гри календарних дні);

 • смерті родичів (три календарних дні).

 1. Матеріальна допомога працівникам у розмірі не менше посадового окладу на оздоровлення у зв'язку,із щорічною відпусткою.

 2. Одноразова допомога працівникам при виході на пенсію у розмірі середньомісячного заробітку.

2.5.2.4. Додаткові компенсаційні виплати своїм працівникам для харчування в їдальнях і буфетах.

2.5.2.5. Надання пільг на утримання дітей працівників підприємств і установ в дитячих дошкільних закладах. 1. Відповідно до ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" перерахувати кошти у розмірі 0,3% від фонду оплати праці профспілковим комітетам на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу і роботу з дітьми.

 2. Для забезпечення надійного соціального захисту працівників у разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, настання безробіття, пенсійного віку своєчасно та в установлених законодавством розмірах перераховувати страхові внески (збір) до цільових страхових фондів.

 3. У разі затримки виплати працівникам заробітної плати, надання з ініціативи адміністрації відпусток без збереження заробітної плати, неможливості забезпечення працівників роботою з незалежних від них причин перераховувати до Пенсійного фонду страхові внески у розмірі не нижче встановленого законом мінімального страхового внеску незалежно від фінансового стану підприємства установи виконання покарань.

 4. Надання в межах фінансових можливостей підприємств установ працівникам цих підприємств безвідсоткової позики для навчання або отримання житла.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І ЦК ПРОФСПІЛКИ

Державний департамент України з питань виконання покарань і ЦК профспілки працівників державних установ України беруть на себе зобов'язання: 1. Продовжити роботу по посиленню соціального захисту працівників Державної кримінально-виконавчої служби в частині поліпшення їх матеріального стану.

 2. Забезпечувати укладання на підприємствах, в установах і організаціях Державної кримінально-виконавчої служби колективних договорів (угод) згідно з Законом України "Про колективні договори і угоди".

3.3. Продовжувати роботу щодо можливості законодавчого вирішення питання пільгового пенсійного забезпечення (за вислугою років) вільнонайманих працівників підприємств установ виконання покарань, які безпосередньо працюють із засудженими.

 1. Забезпечувати інформуванню трудових колективів органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби про проведену роботу та стан виконання зазначеної Угоди через газету Департаменту "Закон і обов'язок".

 2. Звертатися до заінтересованих центральних органів виконавчої влади щодо сприяння у вирішенні питання списання заборгованості підприємств установ виконання покарань зі сплати штрафних санкцій до Пенсійного фонду України.

3.6. Забезпечувати участь представників профспілкових органів та профспілкових організацій:

 1. У розробці фінансових планів, локальних нормативних актів щодо трудових та соціально-економічних питань, внесенні змін і доповнень до них;

 2. У засіданнях колегій Департаменту, його територіальних органів управління та балансових комісій підприємств установ виконання покарань при обговоренні та вирішенні трудових та соціально-економічних питань.

 3. У складі комісій з реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарської діяльності, атестації робочих місць, соціальному страхуванню, атестації державних службовців та конкурсного прийому їх на роботу.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЦК ПРОФСПІЛКИ

4.1. Центральний комітет профспілки працівників державних установ України всебічно сприяє реалізації діючої Угоди, зниженню соціальної напруги в трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових суперечок (конфліктів) та зобов'язується не організовувати страйків і інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність підприємств, установ і організацій Державної кримінально-виконавчої служби при умові виконання прийнятих зобов'язань їх керівниками або досягнення в ході переговорів угод.

4.2. Керуючись вимогами Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Статуту профспілки та чинного законодавства, ЦК профспілки і відповідні профспілкові органи:

4.2.1. Забезпечують:

4.2.1.1. Прийняття господарськими органами і керівниками заходів по поліпшенню умов праці, побуту та оздоровленню працівників.

4.2.1.2. Проведення нагляду за ходом будівництва, реконструкції і технічного переобладнання об'єктів у частині додержання прав і норм з охорони праці, здоров'я і навколишнього середовища. Беруть участь у прийманні цих об'єктів в експлуатацію.

4.2.1.3. Додержання соціальних гарантій трудових колективів в організації та оплаті праці; приймають участь у розробці і погодженні проектів нормативно-правових актів, які стосуються інтересів працівників з питань трудових відносин, охорони праці та ін.


 1. Передбачення протягом 2008 року в колективних договорах і угодах конкретних заходів Сторін щодо погашення наявної заборгованості із заробітної плати.

 2. Прийняття конкретних зобов'язань адміністраціями підприємств щодо обсягів та строків погашення заборгованості із заробітної плати та здійснення контролю за їх виконанням.

4.2.1.6. Застосування профспілковими комітетами в повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю за виконанням адміністрацією установ зобов'язань у сфері оплати праці, зокрема, примусового стягнення заробітної плати та розірвання на вимогу профспілкового органу контракту з керівником (з яким згідно з чинним законодавством укладено контракт) у разі невиконання ним умов колективного договору та порушення законодавства про працю.

4.2.2. Рекомендують організаціям профспілок проводити силами фахівців профспілок разом з державною інспекцією праці Міністерства праці та соціальної політики України перевірки підприємств, на яких допущено порушення строків виплати заробітної плати.5. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ І ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Державний департамент України з питань виконання покарань, керівники підприємств, організацій і установ Державної кримінально-виконавчої служби та відповідні посадові особи гарантують: 1. Забезпечення статутної діяльності організацій і виборних органів профспілки працівників державних установ України на підприємствах, в організаціях і установах Державної кримінально-виконавчої служби, вимог ст.41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та ст. 252 КЗпП України.

 2. Не перешкоджання представникам профспілкових організацій і органів відвідувати підприємства, установи і організації, на яких працюють члени профспілки, для реалізації установлених законодавством і цією Угодою прав і статутних задач профспілки.

5.1.3. Проведення безготівкового утримання і перерахування через бухгалтерію на рахунок відповідних профспілкових органів членських профспілкових внесків на основі особистої письмової заяви члена профспілки.

 1. Надання незвільненому від основної роботи профспілковому працівнику часу із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, а також для проходження профспілкового навчання.

 2. Розповсюдження всіх соціально-побутових пільг, діючих для працівників підприємств, установ і організацій Державної кримінально-виконавчої служби, на звільнених від роботи профспілкових працівників профкомів та створених при управліннях об'єднаних комітетів профспілки.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Доповнення і зміни в Угоду на термін її дії можуть бути внесені лише за згодою Сторін.

 2. При змінах в структурі управління Державним департаментом України з питань виконання покарань або його територіальними органами Угода має чинність з урахуванням усіх змін.

 3. Контроль за реалізацією дійсної Угоди проводиться двосторонньою комісією і її робочою групою. При порушенні виконання Угоди комісія в письмовій формі інформує осіб, які підписали Угоду. Сторони проводять взаємні консультації по суті подання комісії і приймають рішення, яке являється додатком до Угоди.
Голова ЦК профспілки працівників державних установ України

Т.В.Нікітіна

01 вересня 2008 p.Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань

В.В.Кощинець

01 вересня 2008 p.Додаток 1 до УгодиСклад комісії від Державного департаменту України з питань виконання покарань

1. Кощинець Василь Васильович

 1. Височанський Анатолій Франкович

 2. Шевчук Олексій Васильович
 • Голова Департаменту

 • заступник Голови Департаменту

- начальник управління кадрів


4. Стрілецький Микола Миколайович

- начальник управління економіки та оплати праці5. Шумай Володимир Васильович

- начальник відділу державного нагляду за охороною праці та навколишнього середовища6. Федорченко Петро Іванович

7. Різаненко Валентина Михайлівна

- начальник відділу організації оплати праці та соціально-трудових відносин управління економіки та оплати праці

- т.в.о. виконуючий обов'язки начальника відділу правового забезпечення та претензійної роботиСклад комісії від ЦК профспілки працівників державних установ України


1. Нікітіна Тетяна Василівна

2. Ковтун Віктор Михайлович

- голова ЦК профспілки

- заступник голови ЦК профспілкиЗ. Гурневич Валентина Володимирівна

4. Нікульський Валерій Іванович


5. Кучугурна Катерина Луківна

6. Іщук Василь Петрович

7. Ізварін Віталій Федорович


Голова ЦК профспілки працівників державних установ України
Т.В.Нікітіна

01 вересня 2008 р.

- завідувач відділом захисту економічних прав та інтересів трудящих ЦК профспілки

- голова Донецького обкому профспілки

- голова Черкаського обкому профспілки

- голова ОК профспілки працівників УМВС України в Рівненській області

- голова ОК профспілкових

організацій управління Департаменту в Луганській областіГолова Державного департаменту України з питань виконання покарань

В.В.Кощинець

01 вересня 2008 р.
Додаток 2 до Угоди

ПЕРЕЛІК

доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України, що мають

міжгалузевий характер

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:

За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці — 4, 8 та 12 відсотків тарифної ставки (окладу); за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 16, 20 та 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків; підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

10 відсотків ставки розряду, присвоєному бригадиру, при чисельності бригади до 10 осіб;

20 відсотків ставки розряду, присвоєному бригадиру, при чисельності бригади понад 10 осіб;

30 відсотків ставки розряду, присвоєному бригадиру, при чисельності бригади понад 25 осіб;

ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплати в розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадируЗа роботу у вечірній час - з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

Надбавки:

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III розряду - 12 відсотків

IV розряду - 16 відсотків

V розряду - 20 відсотків

VI і вищих розрядів - 24 відсотки тарифної ставки (окладу)


За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу - 10 відсотків,

водіям 1-го класу - 25 відсотківвстановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладуБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка