Г. Ю. Микитюк Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психологіїСкачати 496.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір496.53 Kb.
  1   2   3
Вікова психологія – доц. Г.Ю. Микитюк

Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психології

Індивідуальна робота студентів.

1.    Обґрунтуйте, чому дитинство є соціально-історичним феноменом. Поясніть, як історичні, соціально-економічні та культурні фактори впливають на наше уявлення про розвиток людини.

2.    Поясніть, як упродовж історії змінювалось ставлення до дітей та методів їх виховання. Покажіть роль сім'ї у цих змінах.

3.    Поясніть причини виникнення дитячої психології як науки.

4.    Що є об'єктом вікової психології, а що може бути предметом її вивчення? Наведіть приклади.

5.    Назвіть галузі вікової психології.

6.    Розкрийте основні положення К. Д. Ушинського про розвиток психіки та порівняйте їх з основними положеннями П. П. Блонського.

7.    Розкрийте основні положення Л. С. Виготського про розвиток психіки дитини та порівняйте їх з поглядами С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва.

8.    Поясніть, чому потрібна об'єктивність для створення точної науки про психічний розвиток.

9.    Назвіть принципи побудови психологічного дослідження.

10. Уявіть, що ви берете участь у вивченні впливу фактора комп'ютеризації суспільства на людей різних вікових категорій (за угодою з дослідницькою фірмою). Ви припускаєте, що вплив «комп'ютерної революції» на суспільство значно глибший, ніж вважають, і цей вплив на дітей, молодь і людей похилого віку різний. Ваше завдання ─ визначити, про що ви хочете довідатись у процесі дослідження, і допомогти фірмі його спланувати.

   Для цього ви повинні поставити собі такі запитання:

   Які основні завдання дослідження?

   Які з ваших інтуїтивних здогадок можна було б сформулювати?

   Представників яких вікових груп ви будете вивчати?...

Продовжте формулювати запитання, відповіді на які дозволять вам        спрямувати діяльність дослідницької фірми на отримання надійних і вигідних результатів.

11. Як ви вважаєте, які із запропонованих запитань не відповідають вимогам анкетного методу? Чому?

1)    У тебе є друзі?

2)    Ти коли-небудь брав участь у бійках?

3)    У тебе часто буває поганий апетит?

4)    Ти можеш себе відстояти?

5)    Кого ти більше любиш ─ маму чи татка?

6)    Ти любиш ходити до школи?

7)    Ти можеш назвати себе розумним?

8)    Ти ніколи не помиляєшся в людях?

9)    Ти хотів би жити дома з батьками чи з бабусею?

10)         Хто з учителів тобі подобається більше?

12. Проаналізуйте, які закономірності і фактори психічного розвитку ілюструє таке висловлення: «Щоб сформувати в учня нову рису характеру, перш за все необхідно створити ситуацію, при якій учень вперше пережив би відповідно цій рисі психічний стан, а потім цей стан закріпити, зробити стійкою рисою особистості учня»

(М. Д. Левітов, 1964).

13. Для оцінки стійкості уваги учнів потрібно розробити шкалу критеріїв, наприклад:Бали

Показники стійкості уваги

«5»

Уважний, абсолютно не відволікається, виконує всі вимоги педагога, вказівки, вправи, помилок не допускає, дисциплінований

«4»

Уважний, рідко відволікається. Сумлінно виконує вимоги, помиляється рідко.

«3»

 

«2»

 

«1»

 

Продовжте визначення показників стійкості уваги.

14.  У таблиці наведено дані про психологічний план розв'язання задач учнями 1─ 3 класів, отримані в дослідженні О. В. Скрипченка:

 

 


Умовна назва психологічних характеристик способу розв'язання задач

Класи і кількість учнів, %

Експериментальні

Контрольні

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Абстрактно-символічний3

12Узагальнено-мовленнєвий

76

79

81Образно-мовленнєвий

 (з опорою на уявлення)12

10

4

71

80

89

Наочно- мовленнєвий

(з опорою на схеми, моделі)8

7

4

22

16

11

Наочно-практичний

4

17

4 

Спосіб розв'язання задач є одним із показників розумового розвитку дітей. Проаналізуйте дані експерименту, проведеного О. В. Скрипченком, порівнюючи результати експериментальних класів, де з 1-го класу вводились теоретичні положення (елементи теорії додавання, віднімання, множення і ділення, буквена символіка, записи у формі схем), а задачі розв'язувалися як арифметичним способом, так і за допомогою рівнянь тощо, з результатами контрольних класів, де подібна робота не проводилась.


Самостійна робота студента

1.    Опрацювати першоджерела (за рекомендацією викладача).

2.    Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненням у тематичний словник.

3.    Порівняти поняття: хронологічний вік, психологічний вік.

4.    Визначити позитивні сторони й обмеження кожної із зазначених форм організації дослідження:

а) лонгітюдне дослідження;

б) поперечний зір (метод порівняння)

5.    Зробити аналіз конкурентної методики дослідження (на прикладі     наукової статті або автореферату) за таким планом:

постановка проблеми дослідження;

тема дослідження, її предмет;

мета, гіпотеза, завдання дослідження;

методи і методика дослідження.Тема 2: Динаміка і закономірності психічного

розвитку в онтогенезіІндивідуальна робота студентів

1.    Що означають терміни «розвиток», «психічний розвиток»?

2.    Яку роль у розвитку відіграють біологічні процеси і навколишнє середовище?

3.    Який зв'язок існує між біологічними процесами розвитку і процесами розвитку, що викликаються впливами середовища? Яку роль у зв’язку між ними відіграють фактори часу й готовності?

4.    З якими процесами ви пов'язали б поняття «дозрівання», а з якими ─ «научіння», «соціалізація»?

5.    Балтес (1987; 1988) вважає, що розвиток індивіда впродовж життя ─ це взаємодія 3-х типів факторів. Нормативні вікові фактори ─ це ті біологічні і соціальні зміни, які, зазвичай, відбуваються в певному віці (наприклад, вступ до школи).Нормативні історичні фактори ─ це такі історичні події, як війни, економічні спади, епідемії, які практично одночасно зачіпають всю вікову когорту.Ненормативні фактори відповідають тільки особистим подіям у житті людини (втрата роботи, хвороба тощо). Подумайте над цими факторами, поясніть їх суть та наведіть власні приклади їх взаємодії.

6.    Поясніть сутність теорій рекапітуляції, конвергенції, біхевіоризму з огляду співвідношення в психічному розвитку біологічного і соціального.

7.    Поясніть основні принципи психоаналітичної школи, беручи до уваги роботи З. Фрейда та Е. Еріксона.

8.    Чим когнітивні теорії відрізняються від теорій научіння?

9.    Охарактеризуйте стадії когнітивного розвитку згідно Піаже, пояснюючи такі його терміни, як схема, асиміляція, акомодація та врівноважування.

10.Порівняйте вклад Л. С. Виготського, Г. С. Костюка і Ж. Піаже в когнітивний підхід до розвитку.

11.Поясніть такі поняття, як зона найближчого розвитку, рівень актуального і перспективного розвитку. Як вони пов’язані з поняттям розвивального навчання?

12.Психічний розвиток відбувається за такими закономірностями: стрибкоподібність, цілісність, асинхронність, сензитивність, наступність, послідовність, необоротність та за загальними закономірностями розвитку всього, зокрема переходу кількісних змін у якісні, заперечення заперечень, єдності і боротьби суперечностей. Поясніть, як ви їх розумієте.

13.Що є рушійною силою психічного розвитку?

14.Назвіть основні критерії вікової періодизації. Поясніть, як ви їх розумієте.

15. Визначте, до якого віку належать перелічені новоутворення в психіці, та в якому провідному виді діяльності дітей вони виникають:

1)    комплекс пожвавлення;

2)    поведінка за уявленнями;

3)    розвиток фізичного образу Я;

4)    виникнення почуття прихильності.

16.Визначте, до якого віку належать нижче названі новоутворення в психіці, і в якому провідному виді діяльності дітей вони виникають:

1)    предметне і константне сприймання;

2)    оволодіння усним мовленням та збільшення його функцій;

3)    розвиток самосвідомості: «Я-сам», «Я-сама»;

4)    перші потреби в автономності, самостійності;

5)    поява почуття власної гідності.

17.Визначте, до якого віку належать такі новоутворення в психіці дитини, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

1)    уява (пізнавальна й емоційна);

2)    знаково-симолічна функція мислення;

3)    переборення егоцентризму, виникнення децентрації мислення;

4)    довільна поведінка та система саморегуляції;

5)    об’єктивна самооцінка;

6)    внутрішні етичні інстанції та супідрядність мотивів.

18.Для психіки учнів кого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

1)    внутрішній план дії;

2)    рефлексія;

3)    довільність пізнавальних процесів;

4)    понятійне мислення?

19.Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

1)    почуття дорослості;

2)    потреба в самоповазі, самоствердженні;

3)    почуття дружби, формування кодексу дружби, товаришування;

4)    формується соціальна спрямованість і моральна свідомість;

5)    інтенсивний розвиток самосвідомості, образу Я, самооцінки, самоконтролю, рівня домагань?

20.Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

1)    набуття почуття особистої самовизначеності,  ідентифікації;

2)    професійна самовизначеність;

3)    розвиток ціннісних світоглядних орієнтацій, самоцінності, самоповаги;

4)    психосексуальної ідентичності;

5)    виникнення індивідуально стилю розумової діяльності?


Самостійна робота студента.

1.    Опрацювати першоджерела (за рекомендацією викладача).

2.    Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненням у тематичний словник.

3.    Порівняти поняття «віковий розвиток» та « функціональний розвиток» дитини.

4.    Довести, що «онтогенез ─ єдиний цілісний процес», хоча і виявляється в різних формах.

5.    Як розуміти «норму психічного розвитку», якщо одна дитина за один і той період вже навчилася щось робити, а інша ─ ні?

6.    Сутність культурного розвитку дитини Л. С. Виготський бачив в оволодінні нею процесами власної поведінки. Доведіть цю думку.

7.    Порівняти понятт: розвиток, соціалізація, індивідуалізація.

8.    Прокоментувати положення Р. Кемпбелла: «…важливий урок, який повинні здобути батьки: для найкращого розвитку дитини важливіший тип материнства (і природно, батьківства), ніж тип вродженого темпераменту дитини».

9.    В чому полягає головний зміст критичних періодів вікового розвитку?

10.Чи існують протиріччя в самому психічному житті, відносно незалежні від зовнішніх впливів? Доведіть думку.

11.«Праця створила людину» (Ф. Енгельс), а що створює свідомість дитини?
Тема 3: Психологія новонародженої людини та

немовляти (від народження до 1 року)

Індивідуальна робота студентів.

1.    Які з безумовних рефлексів новонародженого зберігаються, а які видозмінюються з розвитком дитини? Як? За яких умов? Які зникають? Чому?

2.    У двох дітей першого року життя дослідник виробляв диференційований умовний рефлекс на два звуки: дзвінкий і тихий. В однієї дитини рефлекс утворився після 6 сполучень, у другої ─ після 14. Назвіть можливі причини цієї відмінності.

3.    Чому свята збуджують 5-6-річних дітей і лишають спокійними дітей першого і другого року життя? Як пояснити цей факт?

4.    Гібсону належить теорія потенційних можливостей використання об’єктів дитиною. Діти, як стверджує Гібсон, майже від самого народження все, що бачать і чують, оцінюють з боку можливого використання. Наведіть приклад. Чи не є вони передумовою виникнення категоризації предметів? Згадайте теорію когнітивного розвитку Ж. Піаже. Чи відображені ці можливості в зазначених стадіях когнітивного розвитку дитини? Ж. Піаже звинувачують у тому, що перцептивний розвиток дитини є найслабшою ланкою його теоретичних побудов.

5.    Міжаналізаторні зв’язки ─ вроджені? Як вони впливають на психічний розвиток? За яких умов вони можуть зникати?

6.    Символічна репрезентація ─ це здатність уявляти минулі й теперішні події, досвід за допомогою слів, текстів та інших засобів. Психологи вважають, що це явище лежить в основі таких форм поведінки дитини, як наслідування, пошук захованого предмета, уявні дії (дії «понарошку» ─ складає ручки, на них кладе голову, удаючи, що спить, інші дії). Поясніть зв'язок указаних форм поведінки з символічною репрезентацією.

7.    У чому полягає різниця між розумінням мовлення та активним мовленням? Як ці процеси пов’язані між собою, як вони розвиваються?


Самостійна робота студента

1.    Опрацювати першоджерела (за рекомендацією викладача).

2.    Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненням у тематичний словник.

3.    Назвати складові «комплексу пожвавлення» дитини і довести, що це перший поведінковий акт. По можливості, провести спостереження за реакцією дитини на обличчя та голос матері та на обличчя незнайомої людини.

4.    Які індивідуальні особливості поведінки новонароджених дітей під час неспання?

5.    Які вимоги висуваються в наш час до догляду за новонародженою дитиною і яке це має значення для її розвитку?

6.    Яке значення має пошукова активність дитини в її психічному розвитку?

7.    Роль матері в психічному розвитку немовлячого віку (синдром ізоляції в досвідах на мавпах).

8.    Дати аналіз ситуації спостереження за дитиною 9 міс.:

Хлопчику подобається викидати іграшки з манежу. Він просуває їх між стійками манежу і випускає з рук. Мати постійно піднімає їх і знов кладе в манеж, а він бере їх і знов кидає на підлогу.

Яке значення мають ці та подібні дії з іграшками для дитини?

Як повинна поводити себе мати в такій ситуації?

9.    Дати оцінку акту прямоходження дитини наприкінці першого року життя.

10.Дати психологічну оцінку явищу «госпіталізму». Які умови його запобігання?Тема 4: Психологія дітей раннього віку

Індивідуальна робота студентів

1.    Місце, яке займає дитина раннього віку серед інших, суттєво відрізняється від місця, яке займає дитина-немовля. Як відрізняється соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку від соціальної ситуації немовляти?

2.    Назвіть основні фактори психічного розвитку дітей раннього віку.

3.    Як діє на психічний розвиток такий фактор, як оволодіння ходою? Проаналізуйте взаємозв’язок кінестезії, дотику і зору та його роль в оволодінні ходою.

4.    Як повинні поводитися з дітьми батьки, щоб розширити самостійність дитини при спілкуванні її із зовнішнім предметним світом?

5.    Проаналізуйте процес переходу від вільного маніпулювання з предметами д предметної діяльності у дітей раннього віку при освоєнні предметного світу?

6.    У якій послідовності діти раннього віку оволодівають предметними діями?

7.    Придумайте по 4-5 знарядійних дій та дій співвіднесення.

8.    Як організувати предметну діяльність, щоб створити в ній основу виникнення інших видів діяльності?

9.    У якому віці спостерігається сензитивність мислення?

10. Із чим пов’язані словозміни в мовленні дітей? Як повинні поводити себе батьки в подібних ситуаціях?

11. Запишіть мовленнєве висловлення дітей раннього віку та дайте йому психологічний аналіз.

12. Які дії дітей підвищують ефективність сприймання і запам’ятання вірша?

13. Як закріпити у дитини основні правила поведінки?

14. Чому діти часто про себе говорять у третій особі? Як формується самосвідомість?
Самостійна робота студента

1.    Опрацювання літератури за вибором та рекомендацією викладача.

2.    Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненнями в свій тематичний словник.

3.    Заповніть таблицю:

Характеристика психологічного віку дитини


Психологічний вік дитини

Протиріччя

Соціальна ситуація розвитку

Провідна діяльність, її розвиток

Новоутворення

Дозрівання Н. С.

Новонароджена

 

 

 

 

 

Немовля

 

 

 

 

 

Ранній вік

 

 

 

 

 

 

4.    У чому полягає криза «3 років»?Що сховано за феноменом «Я сам»?

5.    За відповідями дітей на питання «Що таке лялька?» визначте їх вік: лялька ─ це ось вона; лялька ─ це голова, ноги, волосся, руки; лялька ─ це іграшка.

6.    Хлопчик (3 р.) взяв олівець і папір та сказав, що буде малювати. «Що ти будеш малювати»? А що намалює? Як відповісти на питання «Що намалювати»?

7.    Чому діти в ранньому віці одним олівцем малюють і траву, і сонечко, і дім, хоча перед тими олівці різнокольорові? Може вони малюють таке спотворене кольорове сприймання?

Тема 5: Психологія дітей дошкільного віку

Індивідуальна робота студента

1.    Пояснити такі поняття: ієрархія мотивів, дитячий егоцентризм, ригідність, контекстне мовлення.

2.    Назвіть особливості соціальної ситуації розвитку дитини дошкільного віку. Наведіть приклади з літератури та власні спостереження.

3.    У яких видах діяльності відбувається психічний розвиток дошкільника? Який вид діяльності дітей дошкільного віку найбільше сприяє виникненню новоутворень?

4.    Що складає основний зміст сюжетно-рольової гри у старшому дошкільному віці? Оберіть правильну відповідь із запропонованих:

а) освоєння властивостей предметів і дій з ними;

б) підпорядкування правилам, що випливають з узятої на себе ролі;

в) відтворення взаємин між людьми;

г) вивільнення зайвої енергії дитини;

ґ) отримання задоволення.

5.    При розподілі ролей у присутності однолітків:

а) частина дітей пропонує головну роль іншим;

б) частина дітей заявляє своє право на головну роль.

6.    Які види діяльності дитини необхідно використовувати для розвитку її мислення? Як збільшити коло розв’язання мисленнєвих задач?

7.    Які поняття засвоюються дітьми легше, а які ─ важче? Які особливості засвоєння моральних понять?

8.    У яких обставинах у дітей з'являється потреба задати питання?

9.    Інколи дошкільник не задає питань дорослим. Назвіть можливі причини цього явища.

10. На які психічні процеси впливає розвиток мовлення у дошкільника?

11. Існує думка, що уява дошкільника розвинена краще,ніж у дорослих. Дайте психологічний аналіз уяви дошкільника.

12. Проводиться експеримент «Загадкова коробка». Перевіряється виконання дітьми вимог дорослого. Дітям пропонують не заглядати в коробку, залишену без догляду. В експерименті було встановлено 3 типи поведінки дітей у даній ситуації:

І тип ─ дисциплінований;

ІІ тип ─ недисциплінований правдивий;

ІІІ тип ─ недисциплінований неправдивий.

13. Який зміст мотивів поведінки дошкільників?

14. Як впливає на розвиток особистості дитини її спілкування з однолітками та дорослими?

15. Назвіть причини дитячої «брехні».

16. Які почуття виявляються у дитини частіше всього? Як часто змінюються (упродовж дня, тижня) емоційний стан дитини?

17. Назвіть недоліки дитячої волі. Наведіть свої приклади виховання вольових якостей у дітей дошкільного віку.

18. Придумайте ситуацію, у якій дошкільник зміг би виявити вольові зусилля.

19. Проведіть спостереження за дітьми 3-х років та 5-6 років і дайте відповіді на запитання.

а) Як дитина додержується правил поведінки?

б) У чому виявляється самостійність?

в) Як виявляється у неї воля?

г) Як розвинена у дітей здатність до самообслуговування?

ґ) Як вони вступають у взаємини з дорослими?

д) Чи виявляють інтерес до навколишнього середовища?

е) Чи наслідують дорослих, і в чому саме?

є) Які почуття та риси характеру виявляли діти?


Самостійна робота студента

1.    Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненнями у свій тематичний словник.

2.    Опрацювання літератури за вибором або рекомендацією викладача.

3.    Заповнити самостійно таблицю «Характеристика психологічного віку дитини» - дошкільний вік.Протиріччя

Соціальна ситуація розвитку

Провідна діяльність

Новоутворення

Показники «кризи»

Фаза новонародженого 0-2,5

Немовля 2,5 міс-1 рік

Ранній вік 1-3 роки

Дошкільний вік 3-7 років

4.    Проведіть спостереження, дайте аналіз результатам:

Дитина 2-3 р. Посадити перед нею ляльку, дати їй ложку, чашку. Що вона буде робити?

Дитина 4-5 р. Ті ж самі умови. В чому повинні принципово відрізнятися дії дітей?

5.    У розвитку довільності суттєві 2 моменти: вміння діяти за інструкцією та вміння спрямовувати зусилля на досягнення мети, що поставлена перед дитиною. Треба дати оцінку кожному з них. Який особливо цінний і коли?

6.    Існує думка, що у дошкільників уява розвинута навіть краще, ніж у дорослих. Чи правильна ця думка? Відповідь треба обґрунтувати.

7.    Як повинно змінитися ставлення до себе у дітей наприкінці дошкільного віку?

8.    Яка роль розвитку децентрації мислення в становленні особистості дошкільника?

9.    Яка роль казки в розвитку дошкільника?

10. Результати дослідження мотивів спілкування у дошкільників представлені в таблиці. Прокоментуйте одержані дані.
Тип мотиву спілкування

Кількість дітей (у %)

Старша група д/с

Підготовча група

1-й клас

1

Дружні стосунки

17

20

12

2

Загальна позитивна оцінка

22

11

21

3

Вказано на сумісну діяльність

12

20

8

4

Вказано на успішність ровесника в якійсь діяльності

7

11

25

5

Вказано на конкретні позитивні якості

15

30

18

6

Оцінка зовнішності

3

1

2

7

Вказано відсутність негативних якостей

24

16

15

11. Чим викликані зміни в мотивах спілкування дітей підготовчої групи і 1-го класу?  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка