Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають дипломСторінка1/2
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#14045
  1   2


ВСТУП

Кафедра економічної теорії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю – «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом про вищу освіту за даним напрямом та проявляють хист до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних і професійно-орієнтованих дисциплін. Видом вступних випробувань абітурієнтів є комплексний іспит із базових економічних дисциплін. Метою вступного іспиту є формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування курсів зі спеціальності «Економічна теорія» шляхом оцінки їх знань, умінь та навичок.

На вступному іспиті абітурієнт повинен продемонструвати володіння
категоріальним апаратом економічної теорії, знання основних теорій та концепцій всіх розділів основних дисциплін, вміння використовувати теорії та методи економічної науки для аналізу сучасних соціально-економічних проблем, творчий підхід, методи обґрунтувань і доказів.

Мета цієї навчально-методичної розробки - допомогти абітурієнтам підготуватись до складання вступного іспиту з економічної теорії. Програма комплексного вступного іспиту розроблена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю 6.030501 – «Економічна теорія», а саме політекономії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економічних вчень та економічної історії.

Із даної програми вступного іспиту з економічної теорії абітурієнти можуть ознайомитися із змістовним наповненням базових дисциплін, структурою екзаменаційного білету та критеріями оцінювання, рекомендованою літературою. Типові вправи, задачі, економічні ситуації, що необхідно розв'язати або проаналізувати, нададуть уявлення про види практичних завдань, які можуть бути запропоновані в екзаменаційному білеті.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Виникнення політекономії. Політекономічні напрямки, школи і течії. Політична економія як універсальна суспільно-економічна наука. Об’єкт політекономії та її предмет. Політекономія як наука про суспільні виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами. Розвиток політекономії на основі загальнонаукових методів дослідження. Позитивна та нормативна політична економія. Єдність політичної економії й господарської практики. Місце політекономії в системі економічних наук.Тема 2. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА. СУСПІЛЬНА ПРАЦЯ

Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства. Суспільна праця, її необхідність та корисність. Процес праці. Праця як джерело добробуту та багатства народів.Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. СПОСОБИ І ТИПИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Продуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних сил. Технологічний спосіб виробництва. Історичні типи технологічного способу виробництва. Роль технічного прогресу в розвитку технологічного способу виробництва. Виробничі відносини, їх суть, система і структура. Відносини власності, їх типи і форми. Розвиток відносин власності. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. Економічна система й економічний лад суспільства. Економічні закони як регулятори виробництва. Суспільно-економічна формація та її складові. Типи суспільного виробництва. Концепції історичних етапів економічного розвитку.Тема 4. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ВИРОБНИЦТВОМ. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Закон зростання потреб та механізм його дії. Взаємозв’язок потреб і виробництва. Потреби і споживання. Корисність продукту. Об’єктивна й суб’єктивна корисність продукту. Формування корисності матеріальних благ та послуг у процесі виробництва. Гранична корисність продукту. Закон спадної граничної корисності та його функції. Сутність і структура економічних інтересів. Взаємозв’язок потреб, економічних інтересів і виробництва. Економічні суперечності, їх суть, характер і класифікація. Боротьба нового зі старим і ствердження нового – необхідна умова соціально-економічного прогресу.Тема 5. ОСНОВНІ РИСИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Характерні риси товарного господарства. Товар і його властивості. Мінова вартість. Споживна вартість і її показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Гроші та їх суттєві риси. Теорії грошей. Специфіка вартості грошей. Еволюція грошей та їх функції. Гроші та ціна. Суть ціни. Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини.Тема 6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК. ПІДПРИЄМНИЦТВО

Підприємство – первинна ланка економіки. Правові форми підприємства. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції підприємства. Організація процесу виробництва. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання. Закон спадної віддачі ресурсів. Продукція підприємств та її економічні форми. Складові вартості новоствореної продукції. Повна, валова додана та чиста додана вартість товару. Суть підприємництва та умови його існування. Підприємництво в системі товарного виробництва. Підприємництво і бізнес. Місце домогосподарств в економічній системі суспільства. Суть, основні критерії і функції домогосподарства. Відносини між підприємствами і домогосподарствами. Роль домогосподарств у поставках виробничих ресурсів для підприємств.Тема 7. РОЗВИНУТА ФОРМА ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ

Просте товарне виробництво. Розвинута форма товарного виробництва, її основні риси та механізм виникнення. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Робоча сила, її вартість та споживна вартість. Час відтворення вартості робочої сили. Структура чистої доданої (новоствореної) вартості. Капітал як економічна категорія товарного господарства. Теорії капіталу і його структури. Наймана праця: суть і риси.Тема 8. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Заробітна плата – категорія розвинутого товарного виробництва. Теорії заробітної плати. Джерело заробітної плати. Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати. Заробітна плата і стимулювання праці. Сучасна структура заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Взаємозв’язок зростання продуктивності праці та заробітної плати. Мінімальна заробітна плата та її критерії.Тема 9. ЦІНА ВИРОБНИЦТВА, ПРИБУТОК І ВАЛОВИЙ ДОХІД

Витрати виробництва, їх суть та види. Витрати підприємства. Економічні витрати та їх специфіка. Постійні й змінні витрати. Валові, середні й граничні витрати. Собівартість, її структура і значення. Мінімізація витрат. Прибуток і його суть. Теорії прибутку. Норма і маса прибутку та фактори, що на них впливають. Нормальний (середній, звичайний, типовий) прибуток і механізм його формування. Чистий прибуток і його джерела. Ціна виробництва та її структура. Середній прибуток і економічна рівновага. Валовий дохід підприємства. Проблеми розподілу валового доходу і прибутку. Податки та платежі з доходів підприємств.Тема 10. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ТОВАРНИХ ВІДНОСИН. БАНКИ

Позичковий капітал, його необхідність і сутність. Позичковий процент і його джерела. Норма позичкового процента. Діапазон ставок. Роль процентної ставки. Динаміка позичкового процента. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Банки. Функції банку. Джерела банківського прибутку.Тема 11. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА. КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ

Акціонерне товариство (корпорація) і його основні риси. Види акціонерних товариств. Акції, їхній зміст і соціально-економічне значення. Дивіденди і їхнє значення. Облігації. Корпоративний капітал: суть і форми вияву. Реальний і фіктивний капітал. Курс акцій і закономірності його зміни. Прибуток акціонерних товариств і його розподіл. Фондові біржі та їхні функції. Проблеми формування акціонерних товариств (корпорацій) в Україні.Тема 12. АГРАРНІ ВІДНОСИНИ

Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. Власність на землю. Форми господарювання у сільському господарстві. Колективні й державні підприємства. Фермерські господарства. Підприємництво і бізнес у сільському господарстві. Особливості розподілу валової і чистої доданої вартості в сільському господарстві. Земельна рента: абсолютна й диференціальна. Визначення земельної ренти, її джерел. Земельний податок. Механізм ціноутворення. Ціновий паритет. Аграрна біржа. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва.Тема 13. РИНОК. КОНКУРЕНЦІЯ Й ОСНОВНІ МОДЕЛІ РИНКІВ

Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти. Ринок як підсистема ринкової економіки. Попит і його фактори. Пропозиція. Закони попиту і пропозиції. Ринкова ціна: суть, механізм формування і функції. Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Класифікація ринків. Ринок чистої конкуренції. Механізм визначення ціни і обсягу виробництва. Чиста конкуренція й ефективність. Ринок монополістичної конкуренції. Технологічна монополія. Диференціація продукту в умовах технічного прогресу. Особливості монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Особливості ціноутворення на олігополістичному ринку. Олігополія та економічна ефективність. Ринок чистої монополії: характерні риси. Види чистих монополій. Визначення ціни і обсягу виробництва. Економічні наслідки монополій. Регульована монополія і проблеми оптимальної ціни. Антимонопольна політика держави.Тема 14. СТРУКТУРА РИНКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Ринок споживчих товарів і послуг. Роль споживчого ринку в реалізації особистих потреб і зростанні добробуту населення. Споживчий ринок і розвиток виробництва. Ринки виробничих ресурсів: засобів виробництва, землі і робочої сили. Виробництво і попит на виробничі ресурси. Загальні методологічні проблеми формування цін на ресурси. Пропозиція виробничих ресурсів і проблеми їх використання. Правило максимізації прибутку. Ринок робочої сили. Конкретні моделі ринку праці. Проблеми рівня і диференціації ставок заробітної плати. Ринок землі. Проблеми формування ринку землі в Україні. Фінансовий ринок. Ринок грошей. Важелі державного регулювання ринку грошей. Кредитний ринок та його структура. Суб’єкти кредитного ринку. Ринок цінних паперів, його суть і функції. Роль фінансового ринку щодо мобілізації суспільного капіталу, його руху і розвитку виробництва. Інфраструктура ринку, її елементи та функції.Тема 15. РОЛЬ РИНКУ В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ДЕРЖАВА І РИНОК

Ринок як саморегульована система. Механізм ринкового саморегулювання. Регулювання ринкової економіки її суб’єктами. Негативні наслідки ринкового саморегулювання. Необхідність і методи державного регулювання ринкової економіки. Сучасні моделі регульованої ринкової економіки. Особливості регулювання економіки України в процесі становлення системи ринкових відносин.Тема 16. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ 1 ЙОГО ФОРМИ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Концепції суспільного виробництва. Матеріальне виробництво і сфера послуг, їх функції і взаємозв’язок. Теорії продуктивної і суспільно корисної праці. Національний продукт і його форми. Валовий суспільний продукт. Кінцевий продукт. Валовий внутрішній продукт і його структура. Чистий продукт. Теоретичні проблеми необхідного і додаткового продукту. Національний дохід. Фази руху національного продукту. Методи обчислення національного продукту. Система національних рахунків.Тема 17. РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ ТА ЙОГО ЗАКОНОМІРНОСТІ

Види відтворення. Функції підрозділів суспільного виробництва. Умови реалізації суспільного продукту за простого і розширеного відтворення. Закон економічної рівноваги. Відтворювальні фонди. Кругообіг національного продукту. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства. Фонди сфери матеріального виробництва і сфери послуг, їх значення і взаємозв'язок. Природне багатство і проблеми його відтворення. Розширене відтворення та шляхи розв’язання екологічних проблем.Тема 18. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І СПОЖИВАННЯ

Розподільчі відносини як фаза відтворення. Суть розподілу національного доходу. Формування доходів населення та їхня структура. Диференціація доходів у суспільстві. Проблеми багатих і бідних. Аналіз структури доходів соціальних груп населення. Розподіл і соціальні суперечності. Закон схильності до споживання і механізм його дії. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки. Соціальне страхування. Соціальні фонди споживання і трансфертні платежі. Бюджет домогосподарства, його структура і використання. Співвідношення споживання і доходів у домогосподарствах. Прожитковий мінімум і його види. Роль прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в розподілі особистих доходів і вирішенні проблем бідності. Державне регулювання особистих доходів населення. Соціальний захист.Тема 19. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЙОГО ФАКТОРИ. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Економічне зростання, Його показники і значення. Нагромадження в механізмі зростання. Сутність, джерела і суб’єкти нагромадження. Заощадження і нагромадження. Закони заощадження. Валове нагромадження, його норма і динаміка. Чисте нагромадження. Інвестиції. Капітальні вкладення. Фактори економічного зростання. Науково-технічна революція. Зростання капіталоозброєності праці. Удосконалення виробничих і організаційно-економічних відносин. Шляхи підвищення продуктивності праці. Суть та показники ефективності виробництва. Фактори підвищення ефективності виробництва. Ефективність нагромадження. Модель мультиплікатора. Проблеми вибору ефективних варіантів інвестицій. Підвищення фондовіддачі виробництва і зниження матеріаломісткості суспільного продукту. Відтворення трудових ресурсів і зайнятість в умовах економічного зростання.Тема 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Суть господарського механізму і його основні елементи. Господарський механізм і економічні закони. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Об’єктивна необхідність державного регулювання суспільного відтворення. Сучасні форми державного регулювання. Планування і програмування економічного й соціального розвитку. Теорії регулювання економіки державою. Економічна політика держави. Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва. Фінанси, їхня суть і функції. Структура фінансової системи. Державний бюджет. Фіскальна політика і фінансова стратегія. Кредитна система та механізм її дії. Центральні та комерційні банки. Вплив кредитної системи на макроекономічні процеси. Функції кредитної системи. Цілі й методи кредитної політики держави. Монетарна політика держави та її інструменти. Необхідність та шляхи посилення державного регулювання економічного відтворення в Україні.Тема 21. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА МОНОПОЛІСТИЧНОГО КАПІТАЛІЗМУ

Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму.

Концентрація і централізація капіталу. Ефект зростання масштабу виробництва. Розвиток акціонерних товариств. Корпорації та їх панівне становище в економіці. Види ринків за умов корпоративного капіталізму. Фінансовий капітал і його суть. Фінансово-промислові групи. Фінансова олігархія. Корпоративний капіталізм і трудові відносини.

Тема 22. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЬОВАНОГО КАПІТАЛІЗМУ

Об’єктивна зумовленість державно-корпоративного капіталізму і державного регулювання економіки. Суть і типи державно-корпоративного капіталізму. Монополії, та олігополії в системі регульованого капіталізму. Державна власність і державний контроль в економічній системі регульованого капіталізму. Макроекономічне регулювання як визначальна властивість регульованого капіталізму. Методи державного регулювання капіталістичного виробництва. Становище монополій та олігополій у регульованій економіці.

Особливості ціноутворення в умовах регульованого капіталізму. Роль ринкових регуляторів і державного регулювання в механізмі ціноутворення. Державний ринок як нова категорія капіталізму. Соціально-економічний прогрес в умовах регульованого капіталізму. Історичні перспективи економічної системи регульованого капіталізму.

Тема 23 ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СОЦІАЛІЗМУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Економічний лад соціалізму і його основні риси. Моделі економічних систем соціалізму. Теорія і практика соціалізму. Одержавлений економічний лад. Державна власність на основні засоби виробництва як база економічного ладу державного соціалізму. Адміністративно-командна система, управління економікою. Механізм функціонування економіки державного соціалізму. Директивне планування. Централізоване управління. Планово-розподільча система. Товарно-грошові відносини і планові ціни. Проблеми «зарегульованості». Проблеми економічної рівноваги. Дефіцит. Доходи населення, їх структура та принципи формування. Суспільні фонди споживання. Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 90-х років. Загальна криза і розпад світової системи державного соціалізму. Форми її вияву в колишньому СРСР та інших постсоціалістичних країнах. Масштаби економічної кризи в Україні в 1991-1997 рр. Теорія і практика демократичного соціалізму з ринковою економікою. Проблеми формування моделі ринкового соціалізму в КНР та інших країнах.Тема 24 СИСТЕМА ЗМІШАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Суть змішаної економіки й об’єктивні причини її формування. Теорії та моделі змішаної економіки.,Відносини власності в системі змішаної економіки. Економічні сектори та їх структура. Типи економічних секторів. Механізм функціонування виробництва в умовах змішаної економіки. Ринок як регулятор виробництва. Рівність форм власності й господарювання. Свобода підприємництва. Стимули розвитку. Проблеми соціальної орієнтації змішаної економіки. Соціально-економічна політика держави.Тема 25 ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Зміст перехідної економіки: загальне й особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні і глобальні перехідні процеси. Закономірності функціонувань перехідної економіки. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються. Економічний устрій в умовах переходу від одержавленої економічної системи соціалізму до соціально орієнтованої економічної системи. Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової системи господарювання. Проблеми вибору пріоритетів. Становлення різних форм власності. Роздержавлення і приватизація власності. Становлення підприємництва. Формування сучасних ринкових відносин та інфраструктури ринку. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки. Сутність сучасної перехідної економіки України.Тема 26. ГЕНЕЗИС, ОБ’ЄКТИВНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І СУТЬ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Загальні риси світового господарства. Світові економічні зв’язки та їх розвиток. Міжнародний поділ праці і спеціалізація виробництва. Ступені генезису й об'єктивні основи розвитку світового господарства. Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства. Структура і суперечності розвитку сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві.Тема 27. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХНІ ФОРМИ

Специфіка міжнародних економічних відносин та їхні основні форми. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Принцип порівняльної переваги. Протекціонізм і вільна торгівля. Україна в системі міжнародної торгівлі. Міжнародні валютні відносини та їхня роль у світогосподарських зв’язках. Валютні курси. Сучасна система валютних відносин та механізм їх регулювання. Міжнародний рух капіталів. Сутність руху капіталів. Прямі й портфельні інвестиції: масштаби, динаміка і структура міжнародного руху капіталів. Проблеми і напрямки: активізації участі України в системі міжнародних економічних відносин. Основні глобальні проблеми та їх класифікація. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.


СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Зміст, співвідношення і генезис термінів «політична економія», «економічна теорія», «теоретична економіка», «економікс» та ін. Предмет дисципліни «Економіка» («Теоретична економіка», «Економікс»). Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. Методологія мікроекономіки: граничний аналіз, моделювання: графічне, аналітичне, табличне; оптимізація й визначення рівноваги тощо. Нормативна й позитивна мікроекономіка. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Основні характеристики (ознаки) ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових ситуаціях.Тема 2. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА

Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, п особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін. Модифікація функції корисності як залежності між кількістю споживаних благ та рівнем корисності за умови бюджетних обмежень. Суть раціонального вибору споживача. Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача. Поняття попиту на благо. Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з урахуванням спадної граничної корисності блага: визначення індивідуального попиту на благо.Тема 3. ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Система переваг споживача та її основні елементи: здатність до ранжування альтернатив; транзитивність переваг; ненасиченість благами; субституціональність. Множинність благ та повна інформованість споживача як зовнішні умови для здійснення вибору. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Спадний характер та неможливість перетину кривих байдужості за інших однакових умов. Карта байдужості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення. Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та взаємодоповнення благ. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія: ‘ рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії Та кута нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на процес споживання. Два підходи до оптимізації споживчого вибору, їх гранична інтерпретація. Вирівнювання зважених граничних корисностей і рівновага споживача. Різні випадки досягнення рівноваги: «кутова» і «внутрішня» рівновага.Тема 4. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТОВАРІВ

Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Трофічний аналіз і побудова лінії «дохід – споживання». Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ. Поняття «нормальних» і «низькоякісних» товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. Закон Енгеля-Швабе. Розподіл споживчих витрат за напрямками їх використання. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів та обох товарів. Побудова лінії «ціна – споживання». Траєкторія зміни споживання внаслідок зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача. Визначення умов моделі, що аналізується: зменшення ціни одного з товарів за незмінних цін на інші товари та незмінного доходу споживача. Неоднозначність впливу на споживчий вибір. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу і ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності. Утворення «надлишку споживача» в результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як показник зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживачів та формування ринкового попиту на певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.


Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2015 -> Progr-5%20kurs%202015
Progr-5%20kurs%202015 -> Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
Progr-5%20kurs%202015 -> Історія україни вступ
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю
Progr-5%20kurs%202015 -> 1. мета та завдання навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка