Г. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібникСторінка8/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : Навч. посіб. / Н. В. Ботвин. – К. : АртЕк, 1999. – 258 с.


 • Введенская Л. А. Культура и искусство речи: Современная риторика : [для высших и средн. уч. заведений] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Р/на/Дону : Феникс, 1995. – 576 с.

 • Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 896 с.

 • Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.

 • Вирган І. О. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. Н. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного. – Х. : Прапор, 2000. – 863 с.

 • Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 341 с.

 • Ганич Д. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь / Д. І. Ганич, С. І. Олійник. – К. : Вид. політ. літ. України, 1990. – 560 с.

 • Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, С. І. Олійник. — К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

 • Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 400 с.

 • Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень / І. С. Головащук. – К. : Наук. думка, 2001. – 640 с.

 • Головащук І. С. Словник наголосів / І. С. Головащук. – К. : Наук. думка, 2000. – 320 с.

 • Головащук І. С. Словник-довідник з правопису та слововживання / І. С. Головащук. – К. : Наук. думка, 1989. – 832 с.

 • Головащук І. С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник / І. С. Головащук. – К. : Вища шк., 1995. – 319 с.

 • Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Освіта, 2008. – 320 с.

 • Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : Навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

 • Ділова українська мова. Дистанційний курс : Навч. посіб. / [В. В. Бондаренко, В. В Дубчинський, В. М. Кухаренко, О. І. Оржицький, В. В. Турчик]. – Х. : ХДПУ, 2000. – 124 с.

 • Ділова українська мова : Навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. Я. Єрмоленко ; За ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, КОО, 2000. – 226 с.

 • Довідник з культури мови : Посібник / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. ; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк., 2005. – 399 с.

 • Дорошенко С. І. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт з української мови і методики її викладання / С. І. Дорошенко. – Х. : ХНПУ, 2005. – 20 с.

 • Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. – Х. : ОРС, 2002. – 144 с.

 • Драб Н. Л. Комплекс вправ для навчання іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення студентів-економістів / Н. Л. Драб // Іноземні мови. – 2002. – № 1. – С. 22–25.

 • Дудик П. С. Стилістика української мови: Навч. посіб. / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 332 с.

 • Єрмоленко С. Я. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 000 слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко та ін. – [2-е вид., доп.]. – К. : Довіра, 1999. – 878 с.

 • Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 480 с.

 • Зильберман Л. И. Лингвистика текса и обучение чтению английской научной литературы / Л. И. Зильберман. – М. : Наука, 1988. – 156 с.

 • Зубков М. Г. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / М. Г. Зубков. – Х. : Факт, 2006. – 496 с.

 • Зубков М. Г. Сучасний український правопис. Комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х. : Торсінг, 2002. – 208 с.

 • Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : Навч. посіб. / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – 384 с.

 • Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський. – К. : Кобза, 1997. – 470 с.

 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – Львів : БаК, 2006. – 712 с.

 • Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить : пер. с англ. / Дейл Карнеги. – Х. : Дельта, 1996. – 623 с.

 • Кацавець Р. С. Мова у професії юриста. Підручник / Р. С. Кацавець, Г. М. Кацавець. – К. : Алерта, 2005. – 284 с.

 • Коваль А. П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. – К. : Вища шк., 1982. – 298 с.

 • Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 167 с.

 • Копилова І. М. Розробка комплексу вправ для навчання усної презентації студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. М. Копилова, В. С. Копилов // Матеріали конференції «Соціум. Наука. Культура». – Режим доступу до журн. : http://intkonf.org/kopilova-im-kopilov-vs-rozrobka-kompleksu-vprav-dlya-navchannya-usnoyi-prezentatsiyi-studentiv-ekonomichnih-spetsialnostey/.

 • Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

 • Культура фахового мовлення : Навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2005. – 572 с.

 • Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Междунар. отношения, 1981. – 248 с.

 • Левицкая Т. Р. Проблемы перевода / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Междунар. отношения, 1976. – 205 с.

 • Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів / А. Ф. Марахова. – К. : Наук. думка, 1981. – 139 с.

 • Мацько Л. І. Культура українського фахового мовлення : [навч. посіб.] / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

 • Мацько Л. І. Культура фахової мови : Навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

 • Мацько Л. Риторика : [навч. посіб.] / Л. Мацько, О. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311 с.

 • Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с.

 • Мурашов А. А. Основы педагогической риторики / А. А. Мурашов. – М. : Ин-т практ. психол., 1996. – 281 с.

 • Муромцева О. Г. Культура мови вчителя / О. Г. Муромцева, В. Ф. Жовтобрюх. – Х. : Гриф, 1998. – 208 с.

 • Нелюба А. Професійна мова юриста / А. Нелюба. – Х. : Прапор, 2002. – 208 с.

 • Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х. : Акта, 1997. – 192 с.

 • Олійник О. Російсько-український словник наукової термінології / О. Олійник, М. Сидоренко. – К. : Укрархбудінформ, 1994. – 512 с.

 • Олійник О. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник / О. Олійник, М. Сидоренко. – К. : Рад. шк., 1991. – 400 с.

 • Орфографічний словник української мови: Близько 120 000 слів / Уклад. : С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – К. : Довіра, 1994. – 864 с.

 • Орфоепічний словник : В 2-х томах. Т. 2 / Уклад. М. М. Пещак, В. М. Русанівський, Н. М. Сологуб. – К. : Довіра, 2003. – 918 с.

 • Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 2000. – 296 с.

 • Панько Т. І. Українське термінознавство : Підручник [для студ. гуманітарних спеціальностей] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

 • Парсяк О. Н. Презентація як засіб формування професійного інтересу до вивчення іноземної мови / О. Н. Прасяк // Наукові праці. – Т. 36. – Вип. 23. – С. 158–162.

 • Пелепейченко Л. М. Основи теорії мовної комунікації / Л. М. Пелепейченко. – Х. : АВВ МВС України, 2007. – 130 с.

 • Плотницька І. М. Ділова українська мова : Навч. посіб. / І. М. Плотницька. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 • Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Г. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Либідь, 2002. – 249 с.

 • Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навч. книга–Богдан, 2000. – 248 с.

 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : Навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

 • Рождественский Ю. В. Теория риторики (Осмысление и систематизация) / Ю. В. Рождественский. – М. : Добросвет, 1997. – 597 с.

 • Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. А. А. Тараненко. — К. : УНВЦ «Рідна мова», 1996. – 287 с.

 • Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. В. Підмогильний, Є. Плужник. – К., 1993. – 295 с.

 • Свашенко Л. Г. Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу / Л. Г. Свашенко. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 512 с.

 • Сагач Г. М. Золотослів : Навч. посіб. / Г. М. Сагач. – К. : Райдуга, 1993. – 378 с.

 • Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум / О. А. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

 • Словник іншомовних слів / За ред. О. Мельничука. – К. : Наук. думка, 1985. – 776 с.

 • Словник синонімів української мови : У 2-х т. / Редкол. А. А. Бурячок та ін. – К. : Наук. думка, 2000. – Т. 1 – 1040 с. ; Т 2 – 960 с.

 • Словник скорочень в українській мові / Укл. Н. Д. Гулата. — К. : Вища шк., 1988. – 512 с.

 • Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Рад. шк., 1989. – 336 с.

 • Словник української мови : В 11 т. – К., 1971 – 1981.

 • Словник фразеологізмів української мови / Уклад. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – 1104 с. – (Словники України).

 • Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006. – 368 с.

 • Снелл Ф. Искусство делового общения / Фрэнк Снелл. – М. : Знание, 1990. – 60 с.

 • Сопер П. Основы искусства речи / Поль Сопер. – М. : Междунар. отношения, 1992. – 415 с.

 • Стернин И. А. Практическая риторика : Учеб. пособие / И. А. Стернин. – М. : Академия, 2003. – 263 с.

 • Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 438 с.

 • Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 582 с.

 • Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

 • Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 586 с.

 • Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А. А. Тараненко, В. М. Брицын. – К., 1992. – 287 с.

 • Терещенко В. М. Ділова українська мова. Збірник контрольних завдань для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. М. Терещенко, О. С. Черемська, О. В. Ткач. – Х. : ХДПУ, 2004. – 195 с.

 • Українська мова: Енциклопедія. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 833 с.

 • Українська мова: Енциклопедія. / За ред. І.В. Муромцева – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 • Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В. М. Русанівського. – К. : Довіра, 2006. – 940 с.

 • Український правопис / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Ін-т укр. мови. – [Стереотип. вид.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 288 с.

 • Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К. : Довіра, 2003. – 623 с.

 • Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : Довіра ; УНВЦ «Рідна мова», 1997. – 240 с.

 • Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : [Для ин-тов и фак. иностр. яз. Учебное пособие] / А. В. Федоров. – М. : Высшая шк., 1983. – 303 с.

 • Хміль Ф. І. Ділове спілкування : Навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.

 • Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

 • Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : Навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 424 с.

 • Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 448 с.

 • Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення : Навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – К. : Атіка, 2007. – 160 с.

 • Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В Шевчук , І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

 • Эрнст О. Слово предоставлено Вам: Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров / Отто Эрнст. – М. : Экономика, 1988. – 141 с.


  Інтернет-ресурси

  1. www.litopys.org.ua.

  2. www.mova.info.

  3. www.novamova.com.ua.

  4. www.pereklad.kiev.ua.

  5. www.pravopys.net.

  6. www.r2u.org.ua.

  7. www.rozum.org.ua.


  Навчальне видання

  Н.П. Нестеренко

  О.О. Полозова

  П.Б. Ткач

  С.О. Белевцова

  УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  Відповідальний за випуск: проф. Маленко О. О.
  Комп’ютерна верстка: Меркулова Н. І.

  Коректор: Марцин С. О.

  Підписано до друку 21.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

  Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 4,95.

  Зам. б/н. Тираж 100 прим. Ціна договірна.

  Друк СПД ФО Степанов В.В. м. Харків, вул. Ак. Павлова, 311

  Видано коштом укладачів.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка