Г. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібникСторінка6/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. / Н. В. Ботвин. – К. : АртЕк, 1999. – 258 с.


3. Дорошенко С. І. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт з української мови і методики її викладання / С. І. Дорошенко. – Х. : ХНПУ, 2005. – 20 с.

4. Зубков М. Г. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / М. Г. Зубков. – Х. : Факт, 2006. – 496 с.

5. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 448 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


План

 1. Презентація результатів наукової діяльності.

 2. Аналіз презентації результатів наукової діяльності.


Блок завдань

Вправа 1. Підготувати презентацію наукового дослідження.

Вправа 2. Проаналізувати запропоновану презентацію наукового дослідження.
Презентація – спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого переконати або спонукати її до певних дій. Презентацію здійснюють через три канали: вербальний – те, що я говорю; вокальний – те, як я говорю; невербальний – вираз очей, жести, рухи. Вплив на аудиторію суттєво посилюється завдяки володінню вокальним і невербальним засобами.

Презентація може бути успішною і неуспішною. Успішна – це презентація, під час якої досягнуто поставлену мету; неуспішна – аудиторію не вдалося переконати, підсумком стало розчарування як аудиторії, так і презентатора.Основними причинами неуспішної презентації є:

• нездатність подолати хвилювання перед великою аудиторією;

•недоліки у плануванні й підготовці презентації;

•погано організований, неструктурований зміст;

• недостатній контакт із аудиторією;

• неуважність до деталей;

• відсутність відчуття часу;

•неефективне використання наочних засобів;

•перевантаження інформацією.

Важливим для успіху презентації є її планування.План презентації

 1. Мета і завдання презентації.

 2. Тема і предмет презентації.

 3. Аудиторія, на яку спрямована презентація.

 4. Початок і тривалість виступу.

 5. Місце проведення презентації.

Структурні компоненти презентації

 • Експозиція це встановлення миттєвого контакту з аудиторією, створення атмосфери доброзичливості, утримування уваги та спонукання інтересу до теми презентації. Вона повинна бути короткою, захопливою, оригінальною.

 • Вступ, якому відводиться 5-10% від перебігу всієї презентації, можна умовно переділити на 2 блоки: початок і вступ. Завдання – встановлення (якщо не вдалося під час експозиції) чи закріплення контакту з аудиторією, виклад лаконічних зауважень стосовно теми презентації.

Вступна частина презентації передбачає такі етапи: 1) привітання, вступні зауваження; 2) пояснення мети презентації; 3) огляд основних етапів презентації, використання допоміжних засобів; 4) пропозиція ставити запитання після або під час презентації.

Вступ повинен допомогти аудиторії знайти відповіді на такі запитання, як: Що я почую, побачу?, У якій послідовності я це почую?, Чому це мені буде цікаво?.

Основна частина це серцевина виступу, плануючи яку доцільно виокремити ключові положення, переходи-зв’язки. Будь-яке велике повідомлення для того, щоб бути засвоєним, повинно містити один, іноді два і зрідка три пункти (ключових тез). Це дозволяє логічно структурувати матеріал, аби він був зручним для сприймання.

Основна частина становить 70–85 % презентації. Завдання її – схарактеризувати ситуацію, подати можливі засоби для її покращання й обов’язково запропонувати власний варіант її реалізації – кульмінація презентації. При цьому варто спонукати аудиторію до прийняття рішень і дій, вказавши на переваги своєї пропозиції.

Залежно від типу презентації за цільовим критерієм (інформаційна, спонукальна, переконлива), різняться і методи розгортання презентації: інформаційна презентація послуговується хронологічним, географічним чи просторовим, індуктивним, причинно-наслідковим, дефініційним викладом; спонукальна та переконлива – методами індукції, дедукції, аналогії, причинно-наслідкового зв’язку чи за певною схемою (теорія і практика, обов’язок і вигода, факт і його практичне значення). Здебільшого використовують змішаний тип композиції, за якого презентатор комбінує різні методи викладу матеріалу, що дозволяє зробити структуру основної частини більш оригінальною.
Література

1. Драб Н. Л. Комплекс вправ для навчання іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення студентів-економістів / Н. Л. Драб // Іноземні мови. – 2002. – № 1. – С. 22–25.

2. Копилова І. М. Розробка комплексу вправ для навчання усної презентації студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. М. Копилова, В. С. Копилов // Матеріали конференції «Соціум. Наука. Культура». – Режим доступу до журн. : http://intkonf.org/kopilova-im-kopilov-vs-rozrobka-kompleksu-vprav-dlya-navchannya-usnoyi-prezentatsiyi-studentiv-ekonomichnih-spetsialnostey/

3. Парсяк О. Н. Презентація як засіб формування професійного інтересу до вивчення іноземної мови / О. Н. Парсяк // Наукові праці. – Т. 36. – Вип. 23. – С. 158–162.

4. Стернин И. А. Практическая риторика: Учеб. пособие / И. А. Стернин. – М. : Академия, 2003. – 263 с.

ЛЕКЦІЯ 3

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ Й РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ


План

 1. Форми й види перекладу.

 2. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади.

 3. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.


Блок завдань і питань для самоконтролю


 1. Назвіть форми й види перекладу.

 2. Дайте визначення буквального, адекватного, реферативного, анотаційного перекладів.

 3. Які типові помилки трапляються під час перекладу наукових текстів українською мовою.


Література

1. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 1980. – 341 с.

2. Зильберман Л. И. Лингвистика текса и обучение чтению английской научной литературы / Л. И. Зильберман. – М. : Наука, 1988. – 156 с.

3. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980. – 167 с.

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

5. Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Международные отношения, 1981. – 248 с.

6. Левицкая Т. Р. Проблемы перевода / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Международные отношения, 1976. – 205 с.

7. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): [Для ин-тов и фак. иностр. яз. Учебное пособие] / А. В. Федоров. – М. : Высш. Школа, 1983. – 303 с.

8. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 216 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7-8

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ


План

 1. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади.

 2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.

 3. Вибір синоніма під час перекладу.

 4. Переклад термінів.


Блок завдань
Переклад – усна або письмова передача змісту тексту засобами іншої мови, а також результат цієї роботи.

Види перекладу:

а) буквальний – переклад слово в слово, незалежно від того, порушуються норми мови перекладу чи ні;

б) дослівний – переклад, під час якого відбувається передача структури речення без зміни конструкції і без суттєвої зміни порядку слів. Такий вид перекладу допускається, якщо в обох мовах одиниця перекладу має аналогічну структуру і може бути перекладена без порушень граматичних норм;

в) точний – переклад, який точно передає зміст оригіналу при дотриманні норм мови перекладу. Головне його завдання – точно передати зміст тексту оригіналу засобами іншої мови, точно відтворити ситуацію, яка подана в тексті оригіналу. Точним має бути переклад наукових текстів.

г) адекватний – переклад, який вичерпно передає зміст оригіналу та його прагматичне завдання з дотриманням норм мови перекладу. Адекватний переклад, як правило, є точним. Але при перекладі художніх творів часто важливіше передати загальний зміст оригіналу, досягти того самого ефекту, що й текст оригіналу. У такому разі адекватним вважається той переклад, який краще відтворює зміст навіть за умови деякого відступу від точності передачі мовних одиниць.

д) вільний – переказ змісту тексту оригінала мовою перекладу, який не ставить за мету відтворення мовних засобів оригіналу, усіх деталей тексту оригіналу.

е) реферативний – письмовий переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв’язний тест; виклад основних положень оригіналу, що супроводжуеться висновками й оцінюванням. Цей переклад у 5-10 разів коротший за оригінал.

ж) анотаційний – стисла характеристика оригіналу, що є переліком основних питань, іноді містить критичну оцінку. Такий переклад дає фахівцеві уявлення про характер оригіналу, про його структуру, про призначення, актуальність і обґрунтованість висновків. Обсяг анотації не може перевищувати 500 друкованих знаків.


Вправа 1. Укладіть реферативний переклад тексту, виділяючи основні положення.

Оценка качества перевода может производиться с большей или меньшей степенью детализации. Для общей характеристики результатов переводческого процесса традиционно используются термины «адекватный перевод», «эквивалентный перевод», «точный перевод», «буквальный перевод» и «свободный (или вольный) перевод». Адекватным переводом называется перевод, который удовлетворяет всем указанным требованиям и, в первую очередь, поставленной прагматической задаче. В нестрогом употреблении адекватный перевод – это просто «хороший» перевод, оправдывающий ожидания и надежды участников межъязыковой коммуникации или лиц, осуществляющих оценку качества перевода. Эквивалентный перевод – это перевод, воспроизводящий содержание оригинала на одном из уровней эквивалентности. Мы уже отмечали, что адекватный перевод должен быть эквивалентным (на том или ином уровне эквивалентности), но не всякий эквивалентный перевод будет адекватным. Под точным переводом обычно понимается перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных стилистических погрешностях. Эквивалентный перевод может быть точным, а точный перевод частично эквивалентен. Буквальным переводом называется перевод, воспроизводящий коммуникативно нерелевантные (формальные) элементы оригинала, в результате чего либо нарушается норма или узус языка перевода, либо оказывается искаженным (непереданным) действительное содержание оригинала. Буквальный перевод, как правило, неадекватен за исключением тех случаев, когда перед переводчиком поставлена прагматическая сверхзадача выполнить филологический перевод, то есть как можно полнее отразить в переводе формальные особенности исходного языка. И, наконец, под свободным или вольным переводом подразумевается перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот, которого возможно достичь при данных условиях переводческого акта. Свободный перевод может быть признан адекватным, если с его помощью решается определенная прагматическая задача или обеспечиваются высокие художественные достоинства перевода.

Во многих случаях подобной общей характеристики качества перевода оказывается недостаточно и требуется более конкретное указание на недостатки и достоинства перевода. Из всех факторов, влияющих на качество перевода, наиболее объективно удается судить о степени его эквивалентности оригиналу, поскольку такая оценка может основываться на сопоставительном анализе содержания двух текстов. В основе этого анализа лежит процедура выделения и классификации ошибок перевода, то есть несоответствий содержанию исходного текста, которых, по мнению критика, можно и нужно было избежать. В общем виде подобные ошибки подразделяются на две группы. Ошибки первой группы классифицируются по степени отклонения от содержания текста оригинала. Здесь обычно различаются, по меньшей мере, три типа ошибок.

К первому типу относятся ошибки, полностью искажающие смысл оригинала, когда «черное» в оригинале становится «белым» в переводе, а утверждение чего-то становится его отрицанием или наоборот. Причина подобного грубого искажения смысла обычно кроется в неправильном понимании содержания оригинала и легко обнаруживается при анализе. Когда переводчик переводит английскую фразу «Не is a not infrequent visitor to her house» как «Он не частый гость в ее доме», то очевидно, что он не понял положительного значения двойного отрицания. Аналогичным образом, перевод фразы «Не did it out of concern for his friend» как «Он сделал это не из-за заботы о своем друге» представляет грубое искажение смысла оригинала. В этом случае переводчик, видимо, связывал значение предлога «out of» только с русским «вне» или «в стороне от».

Второй тип ошибок включает всевозможные неточности перевода, не передающие или неправильно передающие какую-то часть содержания оригинала, но не искажающие полностью его смысл. Как правило, такие переводы нуждаются лишь в некотором уточнении. Нередко речь идет о замене гипонима гиперонимом или наоборот, например, когда в оригинале говорится о неизвестной переводчику редкой породе собак, а в переводе упоминается «собака» без уточнения породы. Другим примером ошибки этого типа может служить перевод английского «in the 1930’s» русским «в 1930 году».

И, наконец, к ошибкам третьего типа можно отнести все шероховатости перевода стилистического характера, связанные с неудачным выбором слова или громоздким построением фразы и требующие редакторской правки, хотя и не отражающиеся на точности передаваемой информации. Когда переводчик передает английскую фразу «Не belonged to a new race of scientists» как «Он принадлежал к новой расе ученых», он не искажает смысл оригинала, но обнаруживает незнание различия в употреблении английского «race» и русского «раса». Еще одна группа ошибок включает всевозможные нарушения нормы или узуса языка перевода: правил сочетаемости слов, грамматических правил, правил орфографии и пунктуации и т.п. Перевод – это всегда создание текста, письменного или устного, и этот текст не должен содержать языковых ошибок, чего переводчику не всегда удается избежать, особенно когда он переводит на неродной язык.

При необходимости дать оценку конкретному переводу по пятибалльной шкале каждому виду ошибок приписывается определенный оценочный вес. В зависимости от серьезности отклонения каждая ошибка либо снижает оценку на один или полбалла, либо признается несущественной и не учитывается. При выведении окончательной оценки полученная сумма «минусов» сопоставляется с такими трудно определяемыми положительными чертами перевода, как «общее благоприятное впечатление», «элегантность изложения», «богатство словаря» и т.п. Очевидно, что при оценке перевода не удается полностью избежать субъективности. В заключение отметим, что прагматические аспекты перевода представляют большой практический и теоретический интерес Как мы могли убедиться, с ними связан целый ряд сложных переводческих проблем, для решения которых профессиональный переводчик должен обладать необходимыми знаниями и техническими приемами (В.Н. Комиссаров).
Вправа 2. Здійсніть анотаційний переклад тексту.
Культура мови, думки, почуття

Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура – це не тільки створене руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови. Належачи до певного соціуму, індивідуум зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену його співвітчизниками культуру, стає її користувачем і носієм. Чим міцніші зв’язки людини з культурою народу, тим більшого можна сподіватися від неї як від громадянина, свідомого творця матеріальних і духовних благ, патріота й інтернаціоналіста.

Ослаблення зв’язків з культурою свого соціуму, утрата його мови, нехтування його звичаями негативно позначається на самооцінці вчинків індивідуума, на його ставленні до співвітчизників, до результатів колективної й індивідуальної діяльності. Отже, духовна культура, хоч і невидимими нитками, зв’язана з матеріальною культурою. Саме тому наше суспільство, пробудившись від довгого інтелектуального сну й приступивши до морального самоочищення, побачило ті болячки, які багато років прикривалися бадьорими лозунгами й закликами. Не пройшла повз увагу суспільства й мовна проблема.

Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ. Повіривши в те, що всі мови в нашому спільному домі «активно розвиваються», ми довго не помічали, що цей розвиток започаткований першим десятиріччям ХХ століття, у 30-70-ті роки був спочатку загальмований, а потім повернутий у зворотньому напрямку. Треба виправляти становище: повернути всім мовам їхній природний престиж і справжню, а не декларовану рівноправність. Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки й суспільно-корисної праці (за В.Русанівським).


Вправа 3. Перекладіть текст українською мовою. Зверніть увагу на переклад термінів.
Неопределенные местоимения в публицистических текстах имеют как общие с другими разрядами, так и специфические особенности употребления. Как показывает материал, наиболее употребительными в языке газет являются прономинативы на -то с неопределенно-предметным и неопределенно-качественным значеним: какой-то, чей-то, что-то, кто-то. Кроме этих местоимений, значение неизвестности придают лексемы некто, некий.

Очевидно, что употребление таких слов вызвано тем, что автор не имеет точной информации о том, о чем он сообщает. Например, Когда ей было 13 лет, ей однажды приснился сон – чья-то свадьба («Комсомольская правда»); Мне никто не ответил, и только кто-то толкнул в спину («Комсомольская правда»).

Предикат предложений с местоимениями на -то передает реально существующий факт в настоящем или прошедшем времени. Явления, состояния в таких предложениях не актуализированы для говорящего: Я только тронула скальпелем и чувствую, что-то очень плотное там («Комсомольская правда»).

В публицистических текстах неопределенные местоимения употребляються еще в тех случаях, когда автор намеренно не хочет назвать тех лиц, те явления, о которых идет речь. Обычно к этим лицам и явлениям пишущий относится отрицательно. В таких случаях говорят об эвфемистической функции публицистической речи. Например: О всех перипетиях Козленка в России сообщил некий черезвычайно компетентный источник («Труд»). В этом сообщении предполагается, что автор и читатель в равной степени осведомлены, о ком или о чем идет речь (из учебника).


Вправа 4. Перекладіть перекладознавчі терміни українською мовою. Дайте визначення цим термінам. З 5-6 виразами складіть речення двома мовами.

Общая, специальная и частные теории перевода, теория непереводимости, контактирующие языки, посредник в межъязыковой коммуникации, переводческие принципы, текстовые сопоставления, буквальный перевод, свободный перевод, адекватный перевод, адаптированный перевод, «ложные друзья переводчика», теория закономерных соответствий, типы переводческих трансформаций, лексический вариант, культурно-исторические реалии, перифрастический перевод, исходный язык, модернизация при переводе, смысловая емкость текста.Вправа 5. Доберіть українські відповідники до поданих слів.

Імідж, мас-медіа, індустрія, супермаркет, рекетир, овертайм, портативний, менеджер, резолюція, асиміляція, процент, ландшафт, голкіпер, масштаб, дескриптивний, квантитативний, інтелектуальний, локальний.Вправа 6. До власне українських слів доберіть іншомовні відповідники.

Запашний, покоління, засновник, виборці, гаманець, розмір, розголос, самовпевненість, неславити, розслаблення, панібратство, земельний, запорука, підніжжя, перевага, терпимий, згода, водолікування, вивіз перерва.

Затятий, відступ, наголос, відхилення, скасовувати, життєпис, походження, зграбний, доказ, будівничий, беззаперечно, злагода, дослід, розум, витяг, суперник, мірило, правовірний, цінник, поступ, добра слава, відлуння, припис, підробляти, крій.

Вправа 7. Запишіть українські відповідники до слів, поставте наголос, поясніть правопис.

Бессодержательный, бесконечный, безмолвный, бесспорный, безусловный, безошибочный, безропотный, безоговорочный, безнаказанный, безличный, безумолчный (несмолкаемый), без малого, беспрепятственный.Вправа 8. Перекладіть дієприкметники українською мовою, уникаючи розгорнутих форм. За потреби послуговуйтесь «Російсько-українським словником складної лексики» С. Караванського.

Взірець: воспламеняющийся – займистий; гордящийся (чем) – гордий з (чого).

Видоизменяющий, сомневающийся, адаптировавшийся, гнущийся, простирающийся, вьющийся, вращающийся, неразвивающийся, прославившийся, потрескавшийся, продавшийся, приблудившийся, слепнувший, отдыхающий, капризничающий, противоборствующий.Вправа 9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції російської мови. Чим ви керувались під час перекладу?

Текущий момент, текущая политика, текучий ремонт, текущий ручей, текущий счет в банке, вытекающая струя, протекающая бочка.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Кружились снежинки, кружились в танце сдружившиеся за эти дни обитатели дома. Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своїх народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и закон ости.

Ускорив шаг, он приблизился к театру, и тогда его ушей коснулся низкий, сдержанный гул, извещающий о стечении більшого количества людей. Согласно учению Муна, существует единый Бог, отец всех наций, извещающий о себе в иудаизме, христианстве, исламе, буддинзме и других религиях мира.Вправа 10. Перекладіть тексти українською мовою.
Текст 1

В развитии массажа научно обосновано определились четыре основных его направления, сложившиеся в определенные виды, или системы, приемов и методик, каждая из которых имеет конкретную область практического использования. В настоящее время различают массаж лечебный, спортивный, гигиенический, косметический.

Наиболее древним, по свидетельству памятников старины, является лечебный массаж, служивший человеку еще в первобытной общине средством утоления боли.

Сущность массажа заключается в механическом воздействии на ткани организма в виде поглаживания, растирания, разминания, вибраций, похлопываний, сотрясений в определенной системе и последовательности. Механические воздействия можно производить руками (мануальный массаж) – непосредственно или с помощью специальных аппаратов (аппаратный массаж) – непосредственно или через колебания упругих сред (воды, воздуха и др.) (из учебника).


Текст 2

Начинайте речь с сильным и настойчивым стремлением достичь своей цели.

Это имеет гораздо большее значение, чем вы, вероятно, осознаете.

Если бы преподаватель сумел заглянуть в вашу душу и сердце и определить глубину ваших стремлений, он мог бы с почти полной уверенностью предсказать, как скоро вы достигнете успехов. Если ваши стремления вялы и слабы, ваши достижения примут такой же характер. Но если вы стремитесь к своей цели упорно, с энергией бульдога, преследующего кошку, то ничто в нашей галактике не сможет вас остановить.

Поэтому надо с большим подъемом заниматься самообучением. Помините о его пользе. Думайте о том, какое значение для вас имеет выработка большей уверенности в себе и способности более убедительно говорить перед аудиторией. Подумайте, что это может и должно значить в переводе на доллары и центы. Подумайте о том, какое значение это может иметь для вас в общественном смысле, каких друзей вы можете приобрести, подумайте о росте вашего личного влияния, о том, что вы сможете занимать руководящие посты. И это приведет вас к руководящим постам быстрее, чем чуть ли не любая другая деятельность, о которой вытолько можете подумать. «Никакая другая способность, – говорил Чонси М. Депью, – которой может обладать человек, не даст ему возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как способность хорошо говорить».

Подумайте о том, какое удовлетворение, какую радость даст вам эта новая способность. В этом есть своего рода магия, нечто незабываемо захватывающее. «За две минуты до начала выступления, – признавался один оратор, – я готов скорее позволить высечь себя, чем заговорить, но за две минуты до окончания речи я готов скорее позволить застрелить себя, чем замолчать».

При любом дополнительном усилии некоторые люди падают духом и бросают дело незаконченным, и поэтому вы должны постоянно думать о том, что даст вам приобретение этого искусства; ваше стремление к нему должно быть горячим, раскаленные добела. Вы должны взяться за занятия с энтузиазмом, и это приведет вас к победе. Максимально облегчите себе движение вперед, затрудните себе отступление.

Когда Юлий Цезарь из Галлии переправился через Ла-Манш и высадился со своими легионами в стране, которая теперь называется Англией, что сделал он для обеспечения успеха своих войск? Очень разумную вещь: он приказал своим солдатам остановиться на меловых утесах Дувра; взглянув вниз с высоты двухсот футов над морем, они увидели красные языки пламени, пожирающие все корабли, на которых они прибыли. Они находились во вражеской стране, последняя связь с континентом исчезла, последнее средство отступления было сожжено, и им оставалось только одно: наступать и побеждать. Именно это они и сделали.

Таков был дух бессмертного Цезаря. Почему бы и вам не проникнуться таким же духом в этой войне за уничтожение нелепого страха перед аудиторией? (Д. Карнеги)
Вправа 11. Перевірте переклад свого одногрупника. Укажіть, які помилки наявні в тексті перекладу.
Нормативні вимоги перекладу – норми, яким має відповідати переклад. Основні види сучасних нормативних вимог:


 • переклад повинен передавати думки оригіналу;

 • переклад повинен передавати наміри автора оригіналу;

 • переклад повинен передавати почуття автора оригіналу;

 • переклад повинен передавати світосприйняття автора оригіналу;

 • переклад повинен передавати мовні засоби тексту оригіналу;

 • переклад повинен читатись, як оригінал;

 • переклад повинен читатись, як переклад;

 • переклад повинен відображати жанр і стиль оригіналу;

 • переклад повинен відображати стиль перекладача;

 • переклад має читатись, як твір, сучасний оригіналу;

 • переклад має читатись, як твір, сучасний перекладачу;

 • переклад може містити додавання та скорочення, якщо засоби мови оригіналу не дозволяють відтворити зміст оригіналу без них.

Типи помилок перекладу:

 1. буквальний переклад (використання відповідника, який не функціонує в мові перекладу);

 2. порушення порядку слів, яке зумовлює смислові зрушення; неправильний вибір варіантного відповідника;

 3. недоцільне застосування трансформацій;

 4. відсутність трансформацій при їх необхідності;

 5. порушення норм мови перекладу;

 6. неповне відтворення змісту оригіналу;

 7. неповне відтворення мети автора оригіналу, втрата смислу, поданого в оригіналі.


Вправа 12. Доберіть російські відповідники до поданих українських прикметників, випишіть їх у дві колонки: а) з однаковими префіксами в російській та українській мовах; б) з різними префіксами в цих мовах.

Предобрий, найвищий, незвичайний, безпрограшний, суцільний, надзвичайний, підступний, підвладний, відносний, незграбний, незалежний, протилежний, надприродний, безвідповідальний, необхідний, бездонний, неповторний, визначальний, безмежний, ненависний, обмежений, достовірний, неймовірний, переконливий, відмінний.Вправа 13. Перекладіть подані слова та вислови українською мовою. Утворіть 7-10 словосполучень.

І. Причинять, стремиться к, снабжать, предупреждать о, забота о, нуждаться в, подражать, извинять, случилось по, работать по, обратиться по, получить в рассрочку, по возможности, в тот же момент, ведомость о, писать о, подойти к, мероприятия по, по неведению, в противоречие с.

ІІ. В большинстве случаев; на случай, если; в случае чего; в подобных случаях; странный случай; от случая к случаю; по случаю болезни; при случае; по случаю юбилея; представился случай.

Вправа 14. Доберіть до наведених синонімічних рядів співвідносні українські. З членами одного з них (на вибір) складіть речення обома мовами.

Обязанность, долг, повинность; ребенок дитя, детище, чадо; аккуратный, чистоплотный, опрятный; граница, грань, межа, черта, линия, рубеж; дом, здание, постройка; идти, шагать, ступать, топать, вышагивать, шествовать, выступать, брести.Вправа 15. Перекладіть тексти українською мовою.
Текст 1

Настоящим первооткрывателем Кулон стал в исследовании кручения. В 1784 г. он опубликовал мемуары «Теоретические и экспериментальные исследования силы кручения и упругости металлических проволок», в котором дал строгое обоснование принципа действия созданных им крутильных весов.

В 1785 г. в работе «Конструкция и применение электрических весов» Кулон сформулировал закон взаимодействия электрических зарядов. Но основным трудом ученого является труд «О магнетизме» (1789), в котором изложены теория магнетизма, закон взаимодействия магнитных полей. Открытие этих законов привело к глубокой разработке теории электричества и магнетизма.

Именем ученого названы единица количества электричества (электрического заряда), единица потока электрического смещения (потока электрической индукции), крутильные весы (А.Я. Черняк).


Текст 2

Как сумел Марк Твен развить свои выдающиеся способности в употреблении слов? Будучи молодым человеком, он проехал в дилижансе весь путь от Миссури до Невады, ужасно медленно и с огромными мучениями. Приходилось везти еду, а иногда даже воду как для пассажиров, так и для лошадей. Лишний вес мог привести к катастрофе. За багаж платили с учетом каждой унции веса, и тем не менее Марк Твен вез с собой словарь Вебстера, который побывал с ним на горных перевалах, выжженных солнцем пустынях, а также местностях, которые кишели бандитами и индейцами. Он хотел сделаться повелителем слов. И с характерной для него храбростью и здравым смыслом он начал делать то, что необходимо, чтобы достичь в этом мастерства.

И Питт, и лорд Четем дважды изучали словарь, каждую страницу и каждое слово. Броунинг штудировал его ежедневно, находя в этом удовольствие и пользу. Линкольн «любил сидеть в сумерках, – пишут его биографы Николи и Хей, – и читать словарь до тех пор, пока можно было еще что-то рассмотреть». Эти случаи не являются исключительными. Каждый выдающийся писатель и каждый выдающийся оратор делают то же самое.

Вудро Вильсон обладал исключительными познаниями в области английского языка. Кое-что из написанного им – разделы Декларации о войне против Германии – займет, несомненно, свое место в литературе.

Вот что он сам рассказывал о том, как научился располагать слова: «Мой отец никогда не позволял никому из членов семьи употреблять неправильные выражения. Любая ошибка в речи, сделанная кем-то из детей, немедленно исправлялась; любое незнакомое слово тотчас же объяснялось; каждый из нас поощрялся к тому, чтобы использовать такое слово в нашем разговоре, которое можно было бы закрепить в памяти».

Один нью-йоркский оратор, которого часто хвалят за четкую структуру его предложений и красоту языка, во время одного недавнего разговора открыл секрет своей способности выбирать подходящие, меткие слова. Каждый раз, когда он сталкивался с незнакомым словом в разговоре или при чтении, он записывал его в специальную книжечку.

Затем, перед тем как ложиться спать, он смотрел в свой словарь и брал это слово на вооружение. Если ему не удавалось собрать таким образом никакого материала в течение дня, то он изучал одну или две страницы работы Ферналда «Синонимы, антонимы и предлоги», отмечая значения слов, которые он считал взаимозаменяемыми в качестве полных синонимов. Одно новое слово в день - таков его девиз. Это означает, что в течение года он приобретал триста шестьдесят пять дополнительных орудий для выражения мыслей. Эти новые слова собираются в записной книжке, а их значение просматривается в течение дня в свободные минуты. Он заметил, что новое слово становится для него обиходным после того, как он применил его трижды (Д. Карнеги).
Вправа 16. Перекладіть текст російською мовою.
Реклама – 1. Специфічна галузь комунікації між рекламодавцем і потенційними споживачами. Під комунікацією розуміють передачу звернення від джерела інформації до отримувача за допомогою певного каналу. 2. Спеціальна інформація про особу чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі й будь-яким способом із метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку (Закон України «Про рекламу»). Виділяють основні характеристики реклами: неособистий характер, одностороння спрямованість рекламного звернення від продавця до споживачів, невизначеність із точки зору встановлення ефективності реклами, громадський характер, чітке визначення спонсора (зі словника-довідника).
Вправа 17. Перекладіть тексти українською мовою.
Текст 1

Современное искусство стремится к сотворчеству. Всеми силами оно пытается втянуть нас в свою орбиту. Компьютеры, предусматривающие интерактивные развлечения, грозят выжить самый популярный вид досуга –телевидение. Новые театры, выставки, книги, телепередачи навязывают нам все более активную роль. Аудитория тепер должна не сочувствовать, а соучаствовать. Художник, соблазняющий нас тем, что зовет в соавторы, больше не певец, он запевала. Его искусство сводится к провокации нашего воображения, к организации не своего, а нашего художественного творчества (А. Генис).


Текст 2

Три самые интересные вещи на свете

Как вы думаете, какие три предмета являются самыми интересными в мире? Секс, собственность и религия. При помощи первого мы можем создавать жизнь, при помощи второго мы поддерживаем ее, а при помощи третьего мы надеемся продолжить ее в другом мире.

Однако нас интересует именно наш секс, наша собственность, наша религия. Наши интересы сосредоточены вокруг нашего собственного «я».

Нас не интересует беседа на тему «Как составляются завещания в Перу», но мы заинтересовались бы беседой на тему «Как составлять наши собственные завещания». Нас не интересует – за исключением случаев чистого любопытства – религия индусов, однако мы глубоко заинтересованы в такой религии, которая обеспечит нам бесконечное блаженство в потустороннем мире.

Когда ныне покойного лорда Нортклиффа спросили, что интересует людей, он ответил двумя словами: «Они сами». Нортклифф знал, что говорил, ибо он был самым богатым владельцем газет в Великобритании.

Хотите ли вы знать, что вы собой представляете? Сейчас мы приступаем к интересной теме. Мы говорим о вас. Вот способ для вас поднести зеркало вашему реальному естеству и увидеть вас такими, какими вы являетесь в действительности. Следите за своими мечтами. Что мы имеем в виду, говоря о мечтах? Предоставим слово профессору Джеймсу Харви Робинсону. Мы приводим цитату из книги «Становление разума»: «Всем нам кажется, что мы думаем все время, которое бодрствуем, а большинство из нас знает, что мы продолжаем думать и во время сна, причем думы во сне глупее дум в процессе бодрствования. Если нас не прерывают какие-нибудь практические заботы, то мы заняты тем, что в настоящее время носит название «мечтаний». Это наш спонтанный и любимый вид размышлений. Мы позволяем нашим мыслям идти собственным путем, и этот путь определяется нашими надеждами и опасениями, нашими спонтанными желаниями, их осуществлением или крушением; тем, что нам нравится и не нравится, что мы любим, ненавидим и на что негодуем. Не существует ничего иного, столь же интересного для нас, как мы сами. Все наши размышления, если мы их тщательно не контролируем и не направляем, неизбежно будут вращаться вокруг нашего любимого «я». Наши мечтания - главный показатель нашего характера. Они отражают нашу природу, модифицированные, часто скрытые и забытые данные прошлого опыта... Несомненно, наши мечтания, базирующиеся на настоятельной тенденции к самовозвеличиванию и самооправданию личности – что является ее главной заботой, – оказывают влияние на все наши размышления».

Итак, запомните, что люди, перед которыми вы собираетесь выступать, затрачивают, когда они не заняты домашними или служебными проблемами, большую часть своего времени на размышления о самих себе, а также на оправдание и возвеличивание самих себя. Запомните, что обычный человек будет больше обеспокоен тем, что от него хочет уйти повар, чем проблемой выплаты Италией своих долгов Соединенным Штатам. Его больше выведет из себя тупое лезвие бритвы, чем революция в Южной Америке. Если у женщины заболел зуб, это приведет ее в большее отчаяние, чем землетрясение в Азии, которое унесло полмиллиона человеческих жизней. Она будет вас слушать с большим удовольствием, если вы будете говорить ей какие-то приятные вещи, чем если вы станете рассказывать о десяти величайших людях в истории (Д. Карнеги).
Вправа 18. Перекладіть тексти українською мовою.
Текст 1

Создав собственный одноименный модный стиль, который специалисты не берутся отнести ни к классике, ни к модерну, Армани сформулировал для себя три главных правила моды: отсутствие излишков, подчеркнутый комфорт, утверждение, что простота может быть элегантной. В отличие от многих кутюрье, Армани не изменяет своих понятий о стиле в угоду рынку. В самом начале своего пути он отказался от избытка снобизма в мужском костюме и легкомысленности женского образа, провозгласив своей концепцией абсолютный минимализм.

Черный, белый, серый, темно-синий, бежевый – основные цвета в коллекциях кутюрье. Материал, идеальный крой и эксклюзивный дизайн – эти три составляющие обеспечили успех лейбла Джорджио Армани. Появление в середине 70-х женского делового брючного костюма – тоже дело рук модельера, которого многие считали исключительно мужским дизайнером. «Когда я только начинал работать в модном бизнесе, то старался уследить за всем, что происходило в обществе. Еще до меня то же самое делала Коко Шанель. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей» (из журнала).
Текст 2

Шесть способов располагать к себе людей

Правило 1: Проявляйте искренний интерес к другим людям.

Правило 2: Улыбайтесь!

Правило 3: Помните, что для человека звук его имени является самым сладким и самым важным звуком человеческой речи.

Правило 4: Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других рассказывать вам о себе.

Правило 5: Ведите разговор в круге интересов вашего собеседника.

Правило 6: Давайте людям почувствовать их значительность и делайте это искренне (Д. Карнеги).
Текст 3

Перевод с языка на язык с минимальной потерей информации – предмет вечных словопрений и, вообще говоря, одна из малоизученных проблем (несмотря на громадный опыт). Гораздо проще, однако, обстоит дело, если воспользоваться универсальным шифром и свести проблему к переходу от одной системы к другой. Например, мы можем перевести любой текст, написанный на любом языке, на язык телеграфного, или двоичного, кода, не потеряв ни одной буквы и ни единой запятой.

Напомним, что в двоичной системе счисления используются два цифровых знака – единица и нуль. Каждая единица следующего разряда вдвое больше предыдущей (а не в 10 раз, как в десятичной системе). Арифметические действия в двоичной системе счисления много проще, чем в десятичной; таблица умножения состоит всего из одной строчки: 1х1=1. Но для наших целей двоичная система представляет особые преимущества. Идея проста: можно присвоить всем знакам печатного текста порядковые номера, а затем закодировать их числами в двоичной системе. Получится новый текст, где использованы только два знака – 1 и 0.
Вправа 19. Перекладіть тексти українською мовою.
Текст 1

Одним из ярчайших представителей современного украинского искусства является живой классик украинской живописи Иван Марчук – авангардист, импрессионист, конструктивист, сюрреалист и гиперреалист. Искусство И. Марчука прошло испытание временем: советская власть запрещала его произведения, и хотя творческий путь художника начинается в 70-е гг., признание мастер получает только во времена украинской независимости.

И. Марчук создает собственную оригинальную манеру живописи – «плентанизм», для которого характерно создание художественных образов из огромного количества тончайших мазков кисти. «Вся техника навеяна исключительно естественными явлениями – такими, как голые деревья. Я наблюдал голые деревья – это такое кружево фантастическое, такая красота. Я не могу делать, как все делают. Вот я и изобрел себе такую технику, уже миллионы километров я «напетлял» на этих полотнах» (из учебника).
Текст 2

Какое воздействие оказывает одежда на аудиторию? Я много раз замечал, что если оратор – мужчина в мешковатых брюках, бесформенном пиджаке, нечищенной обуви, из нагрудного кармана пиджака торчат авторучка и карандаши, а из других карманов видна газета, они оттопыриваются от трубки и коробки с табаком, или если оратор – женщина с безвкусной переполненной чем-то сумкой и из-под ее юбки виднеется комбинация, – то, как я видел, слушатели испытывают столь же малое уважение к такому оратору, как он к самому себе. Возможно, они предполагают, что ум оратора столь же неряшлив, как и его прическа, так же не блещет, как и его нечищенная обувь.

Когда генерал Ли прибыл в здание суда в Аппоматоксе, чтобы объявить о капитуляции своей армии, он был безукоризненно одет в новый мундир, а на боку у него висела исключительно ценная шпага. Грант же был без мундира и шпаги, в солдатской рубашке и брюках. В своих мемуарах он писал: «Наверное, я очень странно выглядел рядом с человеком шести футов ростом в безукоризненном мундире и столь тщательно одетым». То обстоятельство, что Грант не оделся соответствующим образом для такого исторического случая, являлось для него предметом огорчения в течение всей жизни (Д. Карнеги).
Блок завдань і питань для самоконтролю

1. Дайте визначення буквального, адекватного, реферативного, анотаційного перекладу.

2. Назвіть типові помилки під час перекладу наукових текстів українською.

3. Схарактеризуйте особливості перекладу термінів.


Література

1. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 1980. – 341 с.

2. Зильберман Л. И. Лингвистика текса и обучение чтению английской научной литературы / Л. И. Зильберман. – М. : Наука, 1988. – 156 с.

3. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980. – 167 с.

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

5. Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Международные отношения, 1981. – 248 с.

6. Левицкая Т. Р. Проблемы перевода / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Международные отношения, 1976. – 205 с.

7. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): [Для ин-тов и фак. иностр. яз. Учебное пособие] / А. В. Федоров. – М. : Высш. Школа, 1983. – 303 с.

8. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

ПРОБЛЕМИ РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ


План

 1. Особливості редагування наукового тексту.

 2. Помилки в змісті й будові висловлювань.

 3. Узагальнення матеріалу.


Блок завдань

Редагування (від лат. redactusприведений у порядок) – це аналіз, перевіряння та виправлення будь-якого тексту.

Редагують наукові тексти за законами логіки. Редагуючи текст, необхідно пам'ятати основні вимоги, які висувають до доказів (аргументів) як особливої форми думки, а саме: • чітке формулювання тези й аргументів;

 • формулювання тези під час доказів залишається незмінним;

 • теза і аргументи не повинні суперечити один одному;

 • як аргумент використовувати положення, правдивість яких не викликає сумніву;

 • докази повинні бути повними й достатніми.
Редагування наукового тексту здійснюють у три етапи:

1. Первинне ознайомлення з текстом документа.


Перед тим, як розпочати редагування тексту, слід прочитати його повністю. Під час першого прочитання не бажано вносити правки, проте можна зробити помітки на берегах чи фіксувати побіжні зауваження на окремому аркуші паперу.

 1. Перевірка фактичного матеріалу.

На цьому етапі доцільно перевірити правильність та вірогідність поданих відомостей, продумати, чи достатньо фактичного матеріалу для певного тексту.

 1. Власне редагування матеріалу.

Цей етап вимагає мовної корекції: виправлення орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Правки в тексті роблять синім або чорним чорнилом (а не червоним). Слова, цифри в тексті мають бути чіткими та охайними. Виправлений текст треба передрукувати, ще раз вичитати.


Вправа 1. Відредагуйте текст. Знайдіть у ньому терміни.
За корисність й необхідність фізичних вправ відомо всім. Самий доступний вид фізичних вправ – ходьба. Особливо корисна вона людям, ведучим малоактивний спосіб життя. Ходячи, тренуються м’язи, серцево-судинна і дихальна системи. Ходити можна в любу пору, але краще через 1– 1,5 годин після їжі. Людям, котрі хотять зменшувати вагу, дозволяється виходити на прогулянку зразу по прийманні їжі.

Ось кілька порад починаючим тренуватися в ходьбі. Завжди намагайтесь підніматися на свій поверх по сходинках. Припинивши користуватись ліфтом, добре розвивається гнучкість колінних й тазостегнових суглобів. Ноги на землю ставте усією своєю стопою. Руки слід легко зігнути в лікті. Ходьба корисна тільки тоді, якщо ходять швидким кроком. Повільна ходьба майже не дає навантаження на організм, тому краще пройти менше, але швидко. Починаючи тренування тривалістю 10 хвилин, поступово на кінець третього місяця занять воно доводиться 40-50 хвилин. Якщо в час прогулянки ви втомились, то пройдіть невелику відстань повільним кроком.Не забувайте про самоконтроль. На початку хотьби пульс повинен становити не більше 72-84 ударів в хвилину, на середині дистанції – 120-140, в кінці – 90-110. Якщо показники виявляться вище наведених, треба знизити її темп, якщо нижче – збільшити.

Вправа 2. Відредагуйте речення. Визначте, які помилки деформували їх.

1. Київський університет ім. Т.Г. Шевченка – найбільш відоміший вуз України. 2. Я рахую, що екзамен по математиці мені вдасться здати на «відмінно». 3. Цей поет являється одним з найбільш видатніших постатей у теперешньому літературному процесі. 4. Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити зовсім другий підхід. 5. На протязі зовсім короткого часу Василь Іванчук став відомішим шахматистом Європи. 6. Наприкінця виступаючий подякував присутніх за увагу. 7. Кофе швидко зварився. 8. Стояча на остановці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим вбранням. 9. Обговорюючи проблеми текучості, думки майже всіх присутніх на засіданні співпали. 10. Підписку на газети і журнали можна буде оформити на протязі двох місяців. 11. На слідуючій неділі по телевізору буде продовження цього інтересного серіалу. 12. По долинам і низинам стелився густий туман. 13. Солдати князя Ігоря були хоробрими. 14. Відважний воїн Брянський закрив своєю груддю ворожий кулемет. 15. Сидівши біля стола, я читав цікаву книжку. 16. Постовий міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. 17. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музикальних колективів, конкурси, вікторини. 18. Двері закриваються, слідуюча зупинка – «Площа Шевченко». 19. Зараз +5 градусів тепла. 20. Серед інструментів, необхідних нам, не було ножиців. 21. Слід потурбуватися за те, щоб всі були задоволені. 22. Глядачі дали високу оцінку п’єси. 23. Земля крутиться навколо своєї осі. 24. Ми недавно повернулися з Черкасів. 25. Я ніяк не міг знайти своїх окуляр. 26. Друзі мали прекрасні відношення із Сергієм. 27. Значення цього винаходу досить значне. 28. Поїзд слідує до станції «Дарниця». 29. Листя на деревах уже пожовтіли. 30. Йому прийшла в голову вчорашня розмова. 31. Це дуже здібний та перспективний на майбутнє шахіст. 32. У читальному залі нашої бібліотеки читач завжди може прочитати цікавий матеріал. 33. Комісія зробила позитивну оцінку роботи. 34. Пасажири із простроченими квітками з сьогоднішнього дня не дійсні. 35. Нова сукня дуже вам іде. 36. Завдяки хворобі я не зміг подивитися цей концерт. 37. В дев’ять годин засідання не почалося. 38. Близько п’ятидесяти років пройшло з того часу. 39. Всього два раза довелось мені чути про це. 40. Ворог міг з’явитися у любу хвилину.
Вправа 3. Відредагуйте текст.
Професія, що я обрав, кажуть, тепер не престижна в суспільстві. Але я мріяв про неї давно. Професія ця – військовослужбовець, а моя мрія – стать офіцером танкістом. Може, це тому, що мій дід та мій батько кадровими офіцерами були. Вони прищепили до мене любов до армії. Я сприймаю її такою, якою вона є, з усіма її недоліками й перевагами. І щоб там не казали, та вона залишається для мене школою мужності.

Військова доля. В нашій родині завжди існувало почуття гордості до військових. Чому? Тому, що захист рідних земель стояв не самому першому місці. З дитячих років я з батьками їздив по гарнізонам. Я пам’ятаю стомлені червоні від безсонь очі батька, повертавшогося з служби зірочки на погонах, вкриті пиллю. Не забути той день, коли батько взяв мене на танкодром. А потім самі перші водіння танку. Я усвідомлюю, що воїн об’єднує в собі мужність, й працю до сьомого поту, й розум, й благородство. Я усвідомлюю, що зброя повинна служити тільки добрим справам, тільки самій високій справедливості – людяності. Військові завжди вражали мене своєю мужністю, зовнішньою грубуватістю і лицарською скромністю. І мені все більше хочеться бути такими, як вони. Уміть не тільки в саму тяжку хвилину знайти приховані сили, а й перебороти себе, переступити навіть через «не можу».

По закінченню бою інакше сприймають тишу, співи птаха, подих вітерця. У такі хвилини приходить розуміння призначення чоловіка на землі – берегти життя. Мужність, стійкість, витривалість обов’язкові для офіцерів. Але в любому випадку потрібно насамперед бути людиною.

Чоловіче усвідомлення причетності до всього і необхідності особисто відповідати за все в цьому складному, єдиному для людських життів світі і визначило мій вибір. Хто ж, якщо не я ?!


Вправа 4. Відредагуйте тексти.
Текст 1

Кілька порад керівниками, сприяючих підвищенню його авторитету, а також створенню дружелюбної, благоприємної, та доброзичливої атмосфери в колективі.

У всякому випадку ділового спілкування не тільки треба виясняти суть справи, але й міру участі в ній працівника, його ставлення до цієї справи, до других учасників. Вивчення здібностей людей в колективі являється одним з найбільш важливих завдань керівника. Чим частіше керівник має прямі контакти з підлеглими тим інтенсивніше його праця. Невиконання обіцянь – підриває його авторитет.

Контроль за діяльністю підлеглих не повинен бути дріб’язковим, так як заважає їхній самостійності. Змініть позицію старшинства, аби співробітники могли просуватися з любого рівня відповідно їхнім достоїнствам.


Текст 2

Основні правила компліменту в спілкуванні:

1. Зосередження уваги на внутрішні, душевні якості співрозмовника. Робити компліменти, які стосуються зовнішніх достоїнств людини, набагато легше, чим знайти в людині внутрішні якості, які заслуговують на увагу. Безумовно, більш ціннішим для співрозмовника в спілкуванні буде комплімент, спрямований на його внутрішні якості.

2. Звертання уваги не на очевидні, а на приховані достоїнства співрозмовника. Розхвалюючи очевидні позитивні якості партнера, навряд чи можна призвести на нього потрібне враження. Компліментарний вплив буде значно сильнішим, якщо вам вдасться звернути увагу на достоїнства співрозмовника, приховані від спостереження.

3. Щирість компліментів. Мистецтво компліменту багато в чому залежить від його щирості, що дозволяє оточуючим відчути його правдивість. Саме щирість є найважливішим правилом компліментарності. Але, щоб здаватись щирим та відвертим, потрібно принаймні бути ним!

4. Конкретність компліменту. Компліменти повинні бути не загальними, а максимально конкретними. Лише в цьому випадку вони здадуться людям щирими. Дійсно, коли нам говорять щось приємне про які-небудь деталі, ми несвідомо віримо тому, хто говорить про це. Більше того, нам дійсно хочеться думати, що за компліментом приховується правда.
Текст 3

Компліментом називається невелике перебільшення гідності, яку співбесідник бажає бачити в собі. Комплімент відрізняється від лестощів саме тим, що є невеликим перебільшенням. Облесник сильно перебільшує позитивні якості співрозмовника. Комплімент і похвала не одне й те ж. Дійсно, похвала – це позитивна оцінка. Зрозуміло, що оцінку пілеглому надає керівник, а не навпаки. При компліменті ж на відміну від похвали відбувається прибудова знизу, співбесідник ніби підноситься вами над собою.

Найефективніший комплімент – це комплімент на тлі антикомплімента собі, коли прославляючи іншого, ми додатково звертаємо увагу на свій неуспіх: «Як тобі вдається говорити з шефом? Я вчора годину його умовляв і все безрезультатно, а ти за п’ять хвилин те ж питання вирішив».

Позитивному сприйняттю комплімента сприяє використання в ньому фактів, відомих обом партнерам. Дається інтерпретація цього факту, що представляє співрозмовника у вигідному світлі. Найгірше, якщо комплімент противорічить фактам. Наприклад, співробітниця не спала ніч, мучившись від зубного болю, а їй скажуть, що вона чудово виглядає. Ці слова будуть сприйняті тільки як насмішка.

Найбільший успіх мають компліменти, що пробуджують уяву того, кому вони призначені, дають йому можливість в думках продовжити їх. Наприклад, жінці з дитиною говорять: «Яка красива дитина!» Хвалимо дитину, а батьки домислюють похвалу як комплімент собі.

Компліментарна частина вислову повинна бути простою за конструкцією, свідомо зрозумілою. Комплімент не повинен містити повчань: «Ти хороший хлопець, але успішність треба підтягти». Необхідно також уникати двозначних зворотів, що можуть викликати зовсім не ті відчуття і асоціації, на які розраховуєте. Наприклад, усмішка може додати словам зворотний сенс, який сприймається вже як насмішка.?


Вправа 5. У поданих реченнях виправте помилки, пов’язані з точністю висловлення і впливом російської мови на лексичний склад, граматичні форми й побудову української фрази.

1. Працівники установи з успішністю впоралися з поставленими задачами. 2. На століття школи було запрошено її бувших випускників. 3. У святкові дні заплановано проведення масових міроприємств у парках, площах, вулицях міста. 4. Ми страшенно радіємо і гордимося успіхами наших митців. 5. Як думаючий працівник, він завжди має власну думку, ніколи не боїться сказати, як він вважає. 6. Уже три тижні на дворі холодно, а ще не почали топити. 7. Прибувши на зустріч з ветеранами, Олег Ніколаєвич передав вітання визволителям міста від загарбників. 8. У місті розпочалася підписна компанія. 9. Більшість випускників, які успішно здали екзамени, будуть зараховані в інститут. 10. Не дивлячись на свій преклонний вік, Н. бере активну участь у всіх міроприємствах, що їх проводять у районі. 11. На адрес ювіляра надійшло кілька адрес з різних громадянських організацій. 12. Слідство зайшло в глухий тупик. 13. Неоднозначно оцінюють і роздивляються люди ці проміжки часу.

Вправа 6. Відредагуйте тексти.
Текст 1

Щоб бути сильною і витривалою, людина повинна загартовуватися. З чого ж почати? Виконуйте режим дня. Вставайте завжди в один і той же час. Краще в сім годин. Прокинувшись, робиться зарядка. Після зарядки обливайтеся водою. Спочатку температура її повинна бути 30 градусів, поступово знижуйте її на 1 градус в тиждень, поки вона не дійде до кімнатної.

Щоденно у всяку погоду гуляйте на свіжому повітрі. Одягайтесь легко, бо надмірно тепла одежа спричиняє застуди. Поєднуйте прогулянки з заняттями спортом. Влітку займайтеся плаванням, велосипедом, тенісом, баскетболом чи другими видами спорту по свому вибору, взимку – лижами, ковзанами. Беріть участь у походах туристів. Загартовується організм, працюючи у саду, городі, ловлячи рибу.

Лягайте спати не пізніше двадцяти двох годин. До сну побудьте півгодинні на повітрі. Привчіть себе спати цілий рік при відкритій кватирці.


Текст 2

Стиль управління являється суттєвим фактором виховання членів колективу, розвитком їхньої ініціативи і їхньої самостійності. В роботі керівників виділяються слідуючі основні стилі – авторитарний (чи директивний) і демократичний (чи колегіальний).

При авторитарному стилі управління керівником одноособове вирішуються всі питання, на радячись з колективом чи з самими ближніми помічниками. Дублюючи роботу підлеглих, такими керівниками знімаються з підлеглих всяка відповідальність.

При демократичному: керівник відіграє активну ролю. Він залучає своїх підлеглих в вироблення і прийняття рішення, радиться з ними по семим найскладнішим питаннями. Він віддає перевагу методам переконання й стимуляції.


Вправа 7. Відредагуйте машинний переклад тексту, вміщеного в правому стовпчику.

Текст 1


Оригінал

Машинний переклад

Для того, чтобы составить программу на языке Турбо Паскаль надо знать структуру программы и правила использования в программах различных данных. Самое общее правило гласит: все данные, используемые Вами, должны быть предварительно определены, т.е. Вам необходимо задуматься о том, как обозначить каждое данное (какое дать ему имя), о характере и диапазонах изменений их значений, о требуемой памяти для их размещения и о наборе допустимых к ним операций.

Для определения данных Турбо Паскаль предлагает использовать способы объявления данных в программе посредством задания их значений или путем задания их типов – для данных изменяющих свои значения при выполнении программы.

Тип данных определяет форму машинного представления, допустимый набор значений, а также те действия, которые могут быть выполнены над этими данными При определении данных посредством задания значений , тип данных может указываться, а может и не указываться, в этом случае он определяется автоматически. Если стандартных средств для реализации необходимых операций недостаточно, то Вам следует определить дополнительные типы или операции. Это можно реализовать или в самой программе или вне вашей программы, используя модули - библиотеки объявлений.


Для того, щоб отримати програма, написана в Turbo Pascal це необхідно знати, структура програми та правил для використання у програмах різні дані. Як правило: всі дані, що використовуються ви повинні попередньо визначили, тобто ви повинні думати про те, як визначити один (що дати йому ім’я) на характер і діапазон зміни в їх цінності, необхідні пам’ять для їх розміщення і набір допустимих операції з ними. Для визначення даних Turbo Pascal запропонував шляхи, ви можете оголосити даних у програмі, встановивши їх значень або встановивши їх типи-для даних, що зміни їх значень при запуску програми. Тип даних визначає форму рідної подання, правильний набір цінностей, а також ті дії, які можна виконати над дані при визначенні даних шляхом встановлення значення, тип даних, що зміни їх значень при запуску програми. Тип даних визначає форму рідної подання, правильний набір цінностей, а також ті дії, які можна виконати над дані при визначенні даних шляхом встановлення значення, тип даних, можуть бути визначені і може не бути вказано, в цьому випадку встановлюється автоматично. Якщо стандартні засоби для здійснення необхідних операцій не достатньо, то ви повинні визначити, додаткові типи або операції. Це може бути реалізована або у програмі, сам або за межами цього додатка, використовуючи оголошення бібліотеки модулів.

Текст 2


Оригінал

Машинний переклад

Информатика как научная дисциплина изучает законы, принципы и методы накопления, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ. В этом смысле информатика как наука является фундаментом для развития новой информационной индустрии, основанной на использовании сетей ЭВМ. Фундамент информатики образуют вычислительные науки –науки об вычислительных процессах и организации вычислительных машин, вычислительных систем и сетей.

Основным объектом вычислительных наук являються вычислительные машины – устройства для организации вычислений и обработки символьной информации. Обработка, накопление и передача информации происходит не только внутр. ЭВМ. Передачу и накопление информации мы видим при общении людей, в технических устройствах, в живых организмах и в жизни общества, что тоже входит в предмет изучения информатики как научной дисциплины. Передача информации в общении людей – это передача сведений и суждений, данных и сообщений. Даже улыбка является передачей информации при общении людей друг с другом. Любая совместная деятельность людей – работа, учеба и даже игра – построены на обмене и передаче информации.

Для живых существ восприятие и передача информации в форме сигналов – основное отличие от неодушевленных предметов окружающего мира. Языковая форма передачи знаковой информации – основное отличие людей от других живих существ.

Слово информация происходит от латинского informatio, означающего сведения, разъяснения, пояснения. С содержательной точки зрения информация – это сведения о ком-то или о чем-то, а с формальной точки зрения – набор знаков и сигналов. С юридической точки зрения информация – это сведения о людях, предметах, фактах, событиях и процессах, независимо от формы их представления.Комп’ютерні науки як наукова дисципліна була вивчення закони, принципи та методи накопичення, обробка та передача інформації за допомогою комп’ютерів. У цьому сенсі інформатики, як наука є основою для розвитку нових інформація промисловості на основі використання комп’ютерних мереж. Основи інформатики, складається з обчислювальної науки і науки про обчислювальні процеси і організації обчислювальних машин, комп’ютерних систем і мереж.

Головний об’єкт обчислювальної науки є обчислювальних машин пристроями для розрахунку і обробки інформації символ. Обробки, зберігання та передачі інформації відбувається не тільки доповнення до ЕОМ. Трансферу та накопичення інформації, ми бачимо, що при спілкуванні в технічних пристроїв в живих організмів і в суспільстві, які містяться у вивчення інформатики, як наукової дисципліни. Передача інформації у зв’язку полягає в передачі інформації і думок, даних та комунікацій. Навіть посмішка є передача інформації при спілкуванні з людьми, один з одним. Будь-якої спільної діяльності людей робота, дослідження і навіть гра побудована на біржі та передача інформації.

Для живих істот сприйняття і передачі інформації у формі сигналів-основна різниця з неживими об’єктами навколишнього світу. Мова передачі форми орієнтир інформації основною відмінністю від інших живих істот.

Інформація походить від латинського слова informatio зміст інформації, уточнення, пояснення. По суті точки зору, інформація є інформація про кого-то чи щось і з формального погляду на набору знаків і сигнали. З юридичної точки зору інформація є інформація про людей, об’єктів, факти, події і процеси, незалежно від надсилання форми.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка