Г. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібникСторінка3/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Вправа 11. Прочитайте та перекладіть українською мовою текст. Визначте, до якого підстилю наукового стилю він належить. Знайдіть у ньому терміни або професіоналізми. Поясніть їх значення. Установіть, із якої спеціальності цей текст.
История Великой теоремы Ферма неразрывно связана с историей математики, так как затрагивает все основные темы теории чисел. Она открывает уникальную возможность понять, что движет математикой и что дает вдохновение математикам, – а это, возможно, даже более важно. Великая теорема Ферма составляет центральное ядро захватывающей истории о смелости, мошенничестве, хитрости и трагедии, – истории, которая так или иначе затрагивает всех величайших героев математики.
Вправа 12. Ознайомтеся зі зразками оформлення бібліографічного опису й виправте помилки та неточності, допущені в бібліографічних описах після таблиці.ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ

Книги

Однотомний документ

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). — Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857—66). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-8744-87-Х (в опр.).

 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. : портр. — (Першотвір = Individual). — ISBN 966-663-178-4.

Два автори


 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-966-415-020-7 (в пер.).

Чотири автори


 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. — ISBN 966-8081-58-7 (в опр.).

П’ять і більше авторів


 1. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. : іл., табл. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 84—85 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-10-9.

Без автора


 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Грані світу). — ISBN 978-966-2923-73-5.

 2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія] / [упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 190. — ISBN 978-966-2923-76-6.

Багатотомний документ


 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— . — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-02-4254-8. Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565. — ISBN 978-966-02-4256-5.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол. : В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.

Словники

 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. : табл. — ISBN 966-301-090-8.

Законодавчі та нормативні документи


 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

1. Буяновер Г.Б., Дубровський В.Е. Індивідуальний довідник з української мови. Свідоме усунення помилок різних типів, удосконалення власного тексту. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1992. – 320 с.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / АН УРСР. Інститут мовознавства / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Наукова думка, 1989. – 832 с.

3. Сергеєва Г.А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології. Автореф. дис... канд.. філол.. наук. – Х., 2002. – 16 с.

4. Ганич Д.І. Олійник І.С. Російсько-український і українсько-російський словник. – 6-е стер. вид. – К.: МП «Феникс», 1993. – 560 с.

5. Донченко С. Україністика – історія і сучасність // Слобожанщина: літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – 2001. – № 18. – С. 45 – 54.

6. С.І. Головащук Українське літературне слововживання, Словник-довідник. К., Вища школа, 1995. 319 с.

7. Зубков М.Г. Український правопис, Комплексний Довідник. Харків, Торсінг, 1998. 144 с.

8. О.С.Черемська Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові як наслідок українсько-російського білінгвізму (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.). Автореферат дисертації кандидата філолрлргічних наук – Х, 2002. 17 с.

9. Муромцева О.Г., Нелюба А.М., Жовтобрюх В.Ф., та ін. Культура мови: матеріали для практичних занять. / Муромцева О.Г., Нелюба А.М., Жовтобрюх В.Ф., та ін. / Х., ХДПУ: 1994. – 47 с.

10. Л. Ушкалов. Спомин про двадцять дев’яту пісню «Саду божественних пісень» // Від бароко до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури, присвячений пам’яті професора Віктора Тимченка. / За ред. доктора філології, професора Леоніда Ушкалова. Х.: «майдан». 2002, 249-267 с.

11. Сучасна укр. літературна мова. Стилістика // За заг. ред. академіка І.К.Білодіда. К.: Наук. думка, 1973. 588 С.

12. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кітенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К., А.С.К., 2002. 255 с. Бібліогр. в кінці розд.

13. М. Варбан Групи ризику та ризикована поведінка. // Молодь України у дзеркалі соціології / Заг. ред. Балакірєвої О. і Яременка О. – К. УІСД, 2001. 210 С. – с. 149 – 157.

14. Єрмоленко С.Я. Дзюбишина-Мельник Н.Я. Ленець К.В., та ін. Культура української мови: Довідник // За ред. В.М.Русанівського. – К.: «Либідь», 1990 р., 303 с.

15. Стефанюк С. Козацька педагогіка (деякі аспекти використання). Харків: «Крок» – 2000. – 144 стор.


Блок запитань для самоконтролю

 1. Яка сфера вживання наукового силю?

 2. Які основні ознаки наукового стилю?

 3. На які підстилі й за якими ознаками поділяють науковий стиль?

 4. Який стиль за ознаками й мовними засобами близький до наукового стилю?


Література

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 431 с.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка