Г. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібникСторінка1/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
#392
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди


Н.П. Нестеренко, О.О. Полозова,

П.Б. Ткач, С.О. Белевцова

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

Навчальний посібник

Харків 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди


Н.П. Нестеренко, О.О. Полозова,

П.Б. Ткач, С.О. Белевцова

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:

Навчальний посібник

у 3 частинах

НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК

ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Частина 3

Харків 2012УДК 811.161.2

ББК 81.411.1я 73

Н 56

Затверджено редакційно-видавничою радою

Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С. Сковороди

Протокол № 9 від 01.11.12 р.
Рецензенти:

С.В. ЛОМАКОВИЧ, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Т.М. СПІЛЬНИК, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри фонетики та граматики Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

В.М. ТЕРЕЩЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Н 56


Нестеренко Н. П. Українська мова за професійним спрямуванням : . Наукова комунікація як складник фахової діяльності : навч. посібн. [у 3-хч. : Частина 3] / Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С.О. Белевцова – X. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – 111 с.

У посібнику вміщено теоретичні й практичні матеріали для занять зі студентами нефілологічних спеціальностей із курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Запропоновані матеріли забезпечують можливість засвоєння студентами основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок наукової комунікації в межах фахової діяльності відповідно до норм української літературної мови. Крім того, посібник містить усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам при роботі з відповідними матеріалами.

Посібник призначений для роботи зі студентами відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої МОНмолодьспорту України, а також стане в нагоді аспірантам, викладачам і всім, хто бажає підвищити свій мовний рівень.
ББК 81.141.1я 73
© Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

© Н.П. Нестеренко, О.О. Полозова, П.Б. Ткач,

С.О. Белевцова

ЗМІСТ

Зміст курсу 4

Критерії оцінювання 5

Оцінка модуля. 6

Розподіл навчального часу за змістовими модулями.. 7

МОДУЛЬ ІІІ. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК

ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 8

Лекція 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні... 8

Практичне заняття 1-2. Українська термінологія в професійному спілкуванні .. 8

Лекція 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 23

Практичне заняття 3. Мовні засоби наукового стилю

в професійному спілкуванні 24Практичне заняття 4. Укладання текстів наукового стилю.. 44

Практичне заняття 5. Оформлення результатів наукової діяльності. Науковий етикет.. 52

Практичне заняття 6. Презентація результатів індивідуальної

наукової діяльності.. 69Лекція 3. Проблеми перекладу й редагування наукових текстів 71

Практичне заняття 7-8. Проблеми перекладу наукових текстів.. 72

Практичне заняття 9. Проблеми редагування наукових текстів 87

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 96

Питання для підсумкового контролю 100Рекомендована література.. 102
Зміст курсу
МОДУЛЬ 3. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні.

 1. Історія й сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.

 2. Термін і його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів.

 3. Термінологія обраного фаху.

 4. Нормування, кодифікація й стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.


Тема 2. Науковий стиль і його засоби в професійному спілкуванні.

 1. Становлення й розвиток наукового стилю української мови.

 2. Особливості наукового тексту й професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.

 3. Репрезентація результатів наукової діяльності.

 4. План, тези, конспект як важливі способи організації розумової праці.

 5. Анотування й реферування наукових текстів.

 6. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань.

 7. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 8. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 9. Основні вимоги до виконання й оформлювання курсової, бакалаврської робіт.

 10. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

 11. Науковий етикет.


Тема 3. Проблеми перекладу й редагування наукових текстів.

 1. Форми й види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади.

 2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською.

 3. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів.

 4. Особливості редагування наукового тексту.

 5. Помилки в змісті й будові висловлювань.Критерії оцінювання
Оцінка А 5 (90-100 балів) виставляється, якщо студент виявив усебічні, систематичні та глибокі знання з тем курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», передбачених програмою; засвоїв основні поняття дисципліни та показав здатність використовувати їх на практиці в подальшій професійній діяльності; проявив творчі здібності під час виконання ІНДЗ; успішно виконав завдання поточного модульного контролю.

Оцінка В 4 (82-89 балів) виставляється, якщо студент показав знання навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно готувати домашні завдання, передбачені програмою; на досить високому рівні підготував ІНДЗ; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни.

Оцінка С 4 (74-81 бал) виставляється, якщо студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу з «Українська мова за професійним спрямуванням» при виконанні тестових завдань і в усних відповідях на заняттях, але припустився низки суттєвих помилок і не на досить високому рівні захистив ІНДЗ; показав систематичний характер знань із дисципліни; виявив здатність до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

Оцінка D 3 (64-73 бали) виставляється, якщо студент виявив знання навчального матеріалу дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; упорався з виконанням завдань, але зробив значну кількість помилок під час написання модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, основні з яких може усунути самостійно; ІНДЗ містить низку суттєвих недоліків.

Оцінка Е 3 (60-63 балів) виставляється, якщо студент виявив знання основного навчального матеріалу з дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; зробив значну кількість помилок під час написання модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, які може усунути лише під керівництвом і за допомогою викладача.

Оцінка FХ 2 (35-59 балів) ставиться, якщо студент має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»; припускався принципових помилок під час виконання модульних контрольних робіт, але спроможний самостійно доопрацювати програмовий матеріал і підготуватися до перескладання, передбачене в разі отримання цієї оцінки.

Оцінка F 2 (1-34) виставляється, якщо студент не спроможний самостійно засвоїти програмовий матеріал: підсумкові модулі написані на негативні оцінки, ІНДЗ не виконане. Отримання студентом цієї оцінки не дає йому права на перескладання без обов’язкового повторного вивчення курсу.

Оцінка модуля
Оцінювання складається з чотирьох частин.

 1. Поточний модульний контроль – 15 % від загальної кількості балів (15 балів максимально, 7 – мінімально).

 2. Виступи на семінарах, участь у дискусіях, підготовка домашнього завдання – 50 % від загальної кількості балів (50 балів максимально, 21 – мінімально).

 3. Самостійна робота (виконання завдань) – 20% (20 балів максимально, 12 – мінімально).

 4. Написання диктанту та робота над помилками – 15 % (12 балів за диктант, 3 бали – робота над помилками).

Таким чином, максимально можна набрати 100 балів, мінімально – 60 балів, що дозволяє отримати залік або оцінку «задовільно» (Е – «достатньо задовільно» за європейською шкалою ECTS).

При цьому: • за відсутності мінімальної кількості балів за той або той вид навчальних завдань студенти до заліку чи іспиту не допускаються;

 • у випадку списування, наявності плагіату студенти автоматично позбавляються всіх наявних балів;

 • за невчасно виконані завдання та порушення передбачених термінів подачі тих або тих робіт бали можуть бути зменшені вдвічі;

 • якість виконаних завдань оцінюється не тільки за змістом, фактажем, конкретністю, самостійністю пошуку, дотриманням усіх необхідних вимог, а також за грамотністю й належністю оформлення навчальних робіт.


Розподіл навчального часу за темами і видами занятьНомери та найменування тем модулів

Усього

годин


Розподіл навчального часу за видами занять

лекції

лабора-торні

практичні

семі-нарськімоду-льний контроль

індиві-

дуальна роботасамо-

стійна роботаМодуль 3. Наукова комунікація як складник фахової діяльності

36

6
1812

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні.
2
44

Тема 2. Науковий стиль і його засоби в професійному спілкуванні.
2
84

Тема 3. Проблеми перекладу й редагування наукових текстів.
2
64

Усього годин

36

6
1812

МОДУЛЬ ІІІ

НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЕКЦІЯ 1

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ


План

 1. Історія й сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.

 2. Термін і його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів.

 3. Термінологія обраного фаху.

 4. Нормування, кодифікація й стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.


Блок завдань і питань для самоконтролю

1. Що таке термін? Які основні ознаки термінів?

2. Назвіть види термінології.

3. Які способи творення термінів ви знаєте?

4. Назвіть українські електронні термінологічні словники.
Література

1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с.

2. Панько Т. І. Українське термінознавство: Підручник [для студ. гуманітарних спеціальностей] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

3. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 438 с.

4. Українська мова: Енциклопедія. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 833 с.

.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1-2

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
План


 1. Практичні засади термінознавства та лексикографії.

 2. Термін і його ознаки.

 3. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія.

 4. Особливості використання термінології обраного фаху.

 5. Норми використання термінів у професійному спілкуванні.

Блок завдань
Термін – це слово чи словосполучення, що виражає спеціальне поняття певної галузі виробництва, науки, техніки, мистецтва, суспільного життя.

Термінологія – 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та інші термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо.

Основні ознаки терміна

Системність: кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення, а за межами своєї терміносистеми він може мати зовсім інше значення.

Точність: термін повинен якнайповніше й найточніше передавати зміст поняття, що він позначає, неточний термін може бути джерелом непорозумінь між фахівцями.

Прагнення до однозначності у межах своєї терміносистеми: якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів – однозначні, це зумовлено їх призначенням, але повністю усунути багатозначність (найчастіше двозначність) не вдається.

Наявність дефініції: кожний науковий термін має дефініцію (означення), яка чітко окреслює, обмежує його значення.
Вправа 1. Із фахової літератури (монографій, статей, періодичних, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5-6 речень). До якого стилю належить дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

Із тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом.


План аналізу термінів

  1. дефініція (що означає термін);

  2. ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний);

  3. походження (власний, запозичений);

  4. спосіб творення (для власномовних термінів): вторинна номінація, словотвірний, синтаксичний.


Вправа 2. Складіть текст, використовуючи такі терміни.

А) Крок, крокування, коло, шеренга, ланцюг, рівновага, мускулатура, гантелі, штанга, вправи, тест, периметр, сітка, м’яч, гандбол, сектор, червона картка, арбітр, ворота, захисник, голкіпер, нападник, мундіаль, естафета, потрійний стрибок, марафон, семиборство, стрибки з жердиною;

Б) квартет, соло, ансамбль, піанісімо, стакато, октава, аджио, арія, хоровий спів, сопрано, двоголосся, народна пісня, гами, вокал, естрада, опера, партія, бас, «нова хвиля», рок-опера, рок-культура, арт-рок, акапела, акомпанемент, акорд, інтерлюдія, інверсія, агогіка, камерата, висока співацька форманта;

В) ад’юта́нт, мане́вр, ре́йд, рекогносциро́вка, аванга́рд, фланг, батальйо́н, полк, фронт, еска́рп, блінда́ж, реду́т, бру́ствер, полковник, піхота, артилерія, паланка, штандарт, радіозонд, радар, арсена́л, га́убиця, картéча, рубíж, стійкóвий, черговéць, гучномовець, полонений, лаштування, скалка, сторожа, командир чоти.

Г) баунс-хід, шосе, контр-чек, кроки в лінію вперед, кроки в лінію назад, боковий крок, вісімка у стегнах, вальс, танго, фокстрот, румба, самба, оберт, «голубці», козачок, метелиця, аркан, перепляс, гуцулка, хороводи, крок, крокування, характерний танок, ланцюг, па, коло, напрями сучасної хореографії;

Д) контраст, спектр, кольорова гама, перспектива, проекція, колорит, ньюанс, лінія, тінь, ескіз, акцент, передній план, об’ємне рішення, натюрморт, графіка, боді-арт, модерн, акварель, вітраж, колаж, фреска, темпера, пленер, ракурс, мініатюра, левкас, палітра, відблиск, канон, кубізм, імпресіонізм;

Е) крій, лекало, ілюзія контрасту, пройма, реглан, ескіз, прямий силует, фасон, рукав, ліф, вишивка, хроматичні кольори, ахроматичні кольори, аналоги костюму, пошукові ескізи, аксесуари, мода, антимода, дизайнер, модельер, гармонія, асиметрія, контур, волан, рюш, декор, композиція, конструкція, фактура, орнамент, пластичність, пропорція, стиль, гофре, виточка;

Ж) рекламний символ, товарний знак, ротація, слоган, дизайн товару, імідж, маркування, прес-реліз, прихована реклама, «айз-стопер», пошукові ескізи, антропоморфізм в рекламі, сюжет, шрифт, аналоги реклами, буклет, брошюра, логотип, бієнале, каталог, локальний рекламодавець, басорама, знак фірмовий, звукова реклама, паблік рілейшенз, презентація, проспект, шоуїнг повний;

З) алгоритм, монітор, таблиця, програмування, архітектура, графік, математична функція, парабола, логарифми, квадратне рівняння, програмне забезпечення, аргумент, ПК, пам’ять, цикл, прогресія, математичні вирази, теорема, крива, корінь функції, пропорція, напруга, сила, аналіз, степінь, діод, іон, дисплей, дифузія, логометр, метрична система мір;

І) авторитет, адаптація, воля, вплив, емоції, етика, інтелект, конфлікт, концепції стилів управління, креативність, маніпулювання, менеджмент, лідер, харизма, мотивація, методи управління, резюме, рефлексія, роль соціальна, самоорганізація, стиль управління, соціальний стереотип, особиста територія, організаційно-стабілізуючі, розпорядчі, дисциплінарні впливи.


Залежно від ступеня спеціалізації значення терміни поділяються на три групи:

Загальнонаукові терміни, що вживаються майже в усіх галузевих термінологіях наприклад: система, тенденція, закон, концепція, теорія, аналіз, синтез тощо. Треба зауважити, що такі терміни в межах певної термінології можуть конкретизувати своє значення, пор.: мовна система, закони милозвучності, теорія походження мови. До цієї категорії відносять і загально-технічну термінологію (машина, пристрій, агрегат).

Міжгалузеві терміни – це терміни, які використовуються в кількох споріднених або й віддалених галузях (економічна наука має термінологію, спільну з іншими соціальними, природничими науками, наприклад: амортизація, екологічні витрати, санація, технополіс, приватна власність).

Вузькоспеціальні терміни – це слова чи словосполуки, що позначають поняття, що відображають специфіку конкретної галузі, наприклад: авантитул, аграф, бойовик, вакат, правка, ретуш.
Вправа 3. Із наведеними термінами складіть речення, визначте, до яких груп за ступенем спеціалізації належать ці терміни.

Психологія, ксерокс, фонетика, космос, ідея, метод, аналіз, штаб, шахта, ландшафт, лейтенант, матриця, менеджер, акорд, флот, трап, соната, операційна система, материнська плата, ринг, інтеграл, панцерник, драма, ангіна, залóга.Вправа 4. Підготуйте текст фахової спрямованості, знайдіть у ньому терміни й визначте, до яких груп вони належать.

Вправа 5. Установіть відповідність між термінами та їх тлумаченнями.


Адаптація

засудження війни та вимога миру

Діагноз

стоянка військ або учасників походу, експедиції тощо поза межами населеного пункту для нічлігу або відпочинку; похідний табір

Рефлекс

основоположне твердження

Ад’ю́нкт

короткий висновок про стан здоров’я особи, яка займається фізичною культурою й спортом

Самооцінка

привласнення чужого авторства, використання в своїх працях чужого твору без посилання на автора

Субкультура

юридично, за законом

Терор

військовослужбовець, що проходить підготовку до педагогічної і науково-дослідної роботи у вищих військово-навчальних закладах

Сленг

кількість присутніх на зборах, що дозволяє визнавати рішення правочинним, достатня присутність

Гарантія

особлива мова, притаманна певній соціальній або територіальній групі мовців

Блінда́ж

оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей і місця серед інших людей, що є важливим регулятором її поведінки

Кворум

культура соціальної або демографічної групи

Де-юре

застосування насильства, залякування

Демілітариза́ція


процес пристосування організму до мінливої умови середовища

Імпічмент

укриття від вогню противника, влаштоване на бойових позиціях

Пацифізм

звинувачення, притягнення до суду за державний злочин

Презумпція невинності

у міжнародному праві ліквідація на основі міжнародного договору військових укріплень і споруд на певній території, а також заборона мати на ній військову промисловість, військові бази і тримати збройні сили

Бівуа́к

звинувачений уважається невинним, доки не визнано його вину

Теза

умова, що забезпечує виконання взятих зобов’язань

Плагіат

відповідна реакція організму через центральну нервову систему на подразнення рецепторів


Вправа 6. Доберіть терміни до запропонованих визначень.

1. Регулярні спостереження тих, хто займається, за станом свого здоров’я, функціональною й фізичною підготовленістю і їхніми змінами під впливом занять вправами й спортом. 2. Виключне право, що належить державному органу або офіційній особі в якій-небудь галузі і з будь-якого питання. 3. Відносно стійка структура розумових здібностей індивіда до мислення. 4. Протизаконне захоплення влади або присвоєння чужих прав на щось. 5. Доведена до крайнього ступеня прихильність до будь-яких вірувань чи ідей, нетерпимість до інших поглядів. 6. Шаблонна фраза, мовний штамп. 7. Система державного нагляду за пресою та засобами масової інформації. 8. Поєднання результатів досліджень інших науковців без власної інтерпретації. 9. Звільнення від залежності, приниження, одержання самостійності і рівноправ’я. 10. Чітко визначений порядок підлеглості нижчих органів і посадових осіб вищим. 11. Протистояння, протиборство, протиставлення соціально-політичних систем, воєнно-політичних союзів, окремих держав і різних соціальних сил всередині держави. 12. Загальна ознака, що лежить в основі свідомого і несвідомого, логічного та емоційного, глибинне джерело мислення, ідеології й віри, чуттів та емоцій.

Ключ: ментальність, ієрархія, цензура, конфронтація, кліше, компіляція, прерогатива, емансипація, самоконтроль, інтелект, фанатизм, узурпація.

Вправа 7. Із матеріалу попередньої лекції випишіть термінологічні одиниці та дайте їм пояснення.

Вправа 8. За допомогою словника доберіть до термінів синоніми, складіть із них пари, уведіть терміни-синоніми в речення, ураховуючи відтінки їх значень.

Світогляд, ін’єкція, пубертатний, штандарт, екстракт, персоніфікація, блокада, брифінг, вето, еволюція, мораторій, нейтралітет, опозиція, кавалерія, петиція, реформа, солідарність, конвоїр, консенсус, когнітивний, де-факто.Вправа 9. За допомогою словника доберіть до термінів антоніми, складіть із ними речення.

Абстрагування, авангард, аналіз, архаїзм, верхів’я, відносність, доводи, зниження, інтенсивний, індивідуальний, істина, атака, кривизна, мінливий, неоднаковий, обвинувачування, тривалість, генезис, вітаміни, гіпердинамія, девальвація, адаптація, препозиція, макроструктура, легкоатлет, рівнобедрений, ультраакустичний.Вправа 10. Складіть усне висловлювання фахового спрямування, використовуючи професійну термінологію.

Вправа 11. Складіть діалог виробничої тематики, насичений вашою фаховою термінологією.
Правила вживання термінології:

Правило

Приклад

Треба віддавати перевагу вживанню зворотів із дієсловом у неозначеній формі й у різних особових формах, а також дієприслівниками, там, де в російській мові, як правило, уживають віддієслівні іменники.

Отдать в стирку – віддати прати, отдать в чистку – віддати почистити, требует принятия решительных мер – потребує вжити рішучих заходів.

Варто уникати нагромадження віддієслівних іменників на « -ння», уживаючи замість них відповідні дієслова.

Вимірювання тиску здійснюється для порівняння – Тиск вимірюють, щоб порівняти.

Потрібно уникати мовних конструкцій «дієслово + віддієслівний іменник», замість них уживати дієслово.

Виконувати обчислення – обчислювати, забезпечувати безпеку – убезпечувати, здійснювати контроль – контролювати, займатися досліджуванням – досліджувати, здійснювати вимірювання – вимірювати.

Зворотну форму дієслова, відповідно до її прямої призначеності, треба вживати лише на позначення неперехідної дії.

Роботи виконуються з використанням вивірених засобів вимірювання – Роботи треба виконувати (виконують), використовуючи вивірені засоби вимірювання.

Безособову форму дієслова на -но, -то, відповідно до її прямої призначеності, треба вживати лише в безособових реченнях. Потрібно використовувати безособову форму викладання тексту стандарту, яка не потребує означення виконавця дії, а лише наголошує на події, що відбулася.

застосовано метод, зазначено у настанові

Але фахівець винайшов новий метод досліджування.

В українській мові дію треба позначати віддієслівними іменниками на -ння (-ття), утвореними від дієслів недоконаного виду, подію – віддієслівними іменниками на -ння (-ття), утвореними від дієслів доконаного виду, а об'єкти (наслідок події) – відповідними однокореневими іменниками з іншими суфіксами або без них.

Дія

згинання

змінювання

нарізування

повертання

розтягування

устатковування

Подія

зігнення

змінення

нарізання

повернення

розтягнення устаткування

Наслідок

згин

зміна

нарізь

поворот

розтяг

устаткування

Віддієслівні іменники, що означають дію, потрібно вживати тільки в однині.

Прилади для вимірювання, засоби нарізування, для багаторазового згинання.

Віддієслівні іменники із суфіксом -к(а) можна вживати лише на позначення наслідків події, об’єктів, суб’єктів, але їх не можна вживати на позначення дії чи події.

Дія

Подія

Наслідок події, об’єкт

оцінювання

оцінення

оцінка

викручування

викручення

викрутка

У стандарті заборонено вживати іншомовні слова та терміни за наявності рівнозначних слів чи термінів українського походження. Якщо в академічних словниках є слово іншомовного походження й рівнозначне українське, перевагу треба надавати українському слову.

Фактор – чинник.

Не можна стандартизувати іншомовні іменники для позначання дії, що закінчуються на -ція, -інг,   мент тощо, які не даватимуть змоги розрізняти поняття дії та події і тим руйнуватимуть структуру української мови. Такими іменниками можна позначати інші поняття: наслідки події, об’єкти, суб’єкти тощо.

Дія

Подія

Наслідок події, об’єкт, суб’єкт

ізолювати, ізолювання

заізолювати, заізолювання

ізоляція

класифікувати, класифікування

розкласифікувати, розкласифікування

класифікація

формувати, формування

сформувати, сформування

формовання, формація

публікувати, публікування

опублікувати, опублікування

публікація

На відміну від російської мови, яка для назв учасників дії широко вживає прикметники (дієприкметники), що набули функції іменника, українська мова надає перевагу іменникам.

Російська мова

Українська мова

прибывший

прибулець

вычитаемое

від’ємник

нарочный

посланець

поступающий

вступник

ссыльный

засланець

трудящийся

трудівник

Дійові властивості (тобто здатність або призначеність бути учасником дії) українська мова ніколи не позначає дієприкметниками, а зазвичай використовує для цього віддієслівні прикметники, утворені за допомогою таких суфіксів.

Вид властивостей

Суфікси

Приклади

Дійові властивості суб’єктів дії

-льн(ий)
-івн(ий)
-ч(ий)

вимірювальний прилад

гальмівний пристрій

виконавчий орган

Дійові властивості об'єктів дії

-н(ий)

-овн(ий)
-енн(ий)
-анн(ий)

змінний тиск

виліковна хвороба

здійсненна процедура здоланна перешкода

Дійові властивості учасників неперехідної дії

-к(ий)

-лив(ий)

-ч(ий)

-в(ий)

летка олія

мінливий відтінок

плавучий док

Не можна дійові властивості суб’єктів дії та учасників неперехідної дії позначати активними дієприкметниками.

Різальний інструмент, плавучий док.

В українській мові є два види пасивних дієприкметників:

1) дієприкметниками недоконаного виду із суфіксами -н(ий) треба позначати ознаки стану об’єктів, спричиненого спрямованим на нього дíянням суб’єктів (перехідною дією);2) дієприкметниками доконаного виду із суфіксами -т(ий)треба позначати ознаки стану об’єктів, спричиненого спрямованим на нього дією суб’єкта.


Змінюваний тиск, виліковувана хвороба, коригований напрям, деформоване тіло, митий ґрунт
змінений тиск, вилікувана хвороба, скоригований напрям, здеформоване тіло, вимитий ґрунт


Вправа 12. Відредагуйте текст. Визначте, які типи помилок трапились у тексті?

1. З наближенням терміну закінчення дії підписки виводяться повідомлення, які нагадують про необхідність поновити її. 2. У процесі створення веб-сторінок додаток Microsoft Office керує зв’язаними файлами і вставляє зноски та гіперзноски для забезпечення відображення малюнків і роботу зносок після розташування сторінок на веб-сервері (із повідомлень у бібліотеці Wwintel). 3. Начальник ВВНЗ, крім обов’язків, передбачених у статті 58 Положення про державний вищий заклад освіти, зобов’язаний: забезпечити підтримання постійної бойової і мобілізаційної готовності ВВНЗ; виконання кваліфікаційних вимог та освітньо-професійних програм підготовлення військових фахівців; організацію навчальної та методичної роботи і здійснення контролю за її проведенням, керування розробкою навчальних планів, робочих навчальних програм; затвердження правил внутрішнього розпорядку ВВНЗ забезпечення їх виконання… 4. Крім обов’язків, передбачених статтею 52 Закону України «Про освіту» та статтею 64 Положення про державний вищий заклад освіти, навчаємі у ВВНЗ, зобов’язані до: знання мети і завдань навчання у ВВНЗ; виконання вимог законів України, тимчасових статутів Збройних Сил України, статуту ВВНЗ, наказів командирів і начальників; бережливого ставлення до озброєння та військової техніки, майна ВВНЗ, допомоги керівництву ВВНЗ (факультету, кафедри) в підтримці порядку на території та об’єктах ВВНЗ (факультету, кафедри); суворого дотримання заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт на озброєнні та військовій техніці; забезпечення захисту інформації, становлячої державну таємницю. 5. Курсанти (слухачі) вважаються допущеними до семестрового контролю по конкретній навчальній дисципліні (диференційованого заліку, заліку, екзамену), при виконанні всіх видів робіт, передбачених навчальним планом на семестр по цій навчальній дисципліні (із Наказу Міністерства оборони). 6. У таблиці 1 на підставі проведеного аналізу вимог керівних документів нами відображено основні розбіжності, які мають місце у зазначених документах по питанню розподілу обов’язків посадових осіб військової частини відносно виконування ними вимог екологічної безпеки. 7. Отже, матеріал статті допоможе усвідомити військовослужбовцям, офіцерам управління військових частин важливе значення сучасних екологічних проблем та необхідність урахування існуючих екологічних вимог при організації та контролю виконання заходів бойової підготовки та повсякденної діяльності військових частин (Артем’єв С.Р.). 8. Пожежна профілактика – це комплекс організаційних та технічних заходів, направлених на забезпечення безпеки людей, попередження пожеж, обмеження їх розповсюдження, а також на створення умов для успішного гасіння пожежі (із лекції). 9. Із сказаного вище витікає, що оптимальний порядок слів в українській мові не встановлюється в окремо взятому, ізольованому реченні, вирваному з контексту (із лекції). 10. Представники проекту уважно відносяться до всіх ваших зауважень з приводу цієї заяви про дотримання конфіденційності. 11. Технічний прогрес приводить до багатьох змін у питаннях, що стосуються інтелектуальної власності (англ. intellectual property). Це відноситься і до сучасної молоді, яка починає виховуватися в реальності, де культурні цінності (книги, фільми, музика тощо) є доступними не лише на традиційних носіях, але теж у інших привабливих формах (Каміль Слівовскі). 12. Всі технології точного землеробства є невідємною часткою точної і якісної обробки інформації. 13. Ні туроператори, ні турагенти не надають власне турпослуг, а здійснюють лише функції посередників між безпосередніми виробниками турпослуг і споживачами (зі сторінок сайту).

Вправа 13. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть вибір тих чи інших відповідників.

Каталог: sites -> default -> files -> Dropbox -> %D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%A5%D0%9D%D0%9F%D0%A3%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93.%D0%A1.%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%A5%D0%9D%D0%9F%D0%A3%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93.%D0%A1.%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 -> Матеріали науково-практичної конференції (11 травня 2011 року) Харків


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка