Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка5/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Основні функції

Департаменту економічної конкуренції та секторальних перетворень

 • Створення сприятливих економічних умов для функціонування суб’єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність на ринках продукції і послуг базових галузей промисловості, паливно-енергетичного, транспортно-дорожнього і агропромислового комплексів та сфери зв’язку, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища.

 • Розроблення напрямів державної економічної політики у сфері економічної конкуренції та обмеження монополізму, сприяння розвитку конкурентних відносин.

 • Аналіз разом з іншими органами виконавчої влади стану і тенденцій економічного розвитку базових галузей промисловості, паливно-енергетичного, транспортно-дорожнього і агропромислового комплексів, сфери зв’язку та розробка пропозицій щодо формування і реалізації державної економічної політики та структурної реформи у цих секторах економіки.

 • Моніторинг стану споживчого ринку, ринку послуг та розробка разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади пропозицій щодо їх розвитку.

 • Дослідження індикаторів енергетичної та продовольчої безпеки.

 • Здійснення методологічного забезпечення розроблення балансів попиту і пропозицій за основними видами паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства.

 • Підготовка аналітичних матеріалів з питань економічного розвитку окремих ринків та секторів економіки.

 • Розроблення пропозицій щодо диверсифікації постачання енергоресурсів.

 • Організація діяльності Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, а також роботи експертно-аналітичної групи з опрацювання пропозицій та заходів щодо забезпечення умов стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

 • Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.

 • Формування основ державної цінової політики та її реалізації, підготовка пропозицій з удосконалення порядку цінового регулювання.

 • Здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання цін (тарифів) на продукцію і послуги

 • Природних і штучних монополій та прогнозу індексів цін виробників промислової продукції.

 • Прийняття разом з Антимонопольним комітетом України рішення щодо запровадження та скасування державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень на загальнодержавних ринках.

 • Участь в межах своїх повноважень у здійсненні контролю за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів).

 • Забезпечення підготовки проектів рішення Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб’єктів господарювання.

 • Участь у складанні та веденні переліків підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку.

 • Складання та ведення переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів заробітної плати.

 • Участь в межах своїх повноважень у забезпеченні державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку.

 • Участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, розробленні механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів.

 • Участь в межах своїх повноважень у підготовці пропозицій до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та заходів щодо її реалізації, а також програм розвитку окремих галузей економіки.

 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту.

 • Проведення інформаційної та консультативної роботи з питань, що належать до компетенції департаменту.


Основні функції

Департаменту інвестиційної діяльності

 • Розроблення стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики.

 • Розроблення та проведення моніторингу реалізації нормативно-правових актів, державних цільових програм з питань формування інвестиційної та інноваційної політики, розвитку інвестиційного співробітництва.

 • Розроблення та впровадження нових інструментів та інституційних механізмів сприяння інвестиціям.

 • Розробка та реалізація механізмів залучення іноземних кредитів на двосторонній основі між Україною та іншими державами і фінансовими установами, зокрема Європейського інвестиційного банку, Північного інвестиційного банку, Кредитної Установи для Відбудови, Чорноморського банку реконструкції та розвитку. програми Офіційної допомоги розвитку (ОДР) Уряду Японії тощо.

 • Участь у підготовці засідань Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні та організація проведення засідань її робочих органів.

 • Участь у підготовки організації та проведення міжнародних інвестиційних конференцій та форумів за участю представників Міністерства.

 • Проведення експертизи інвестиційних та інноваційних проектів, які потребують державної підтримки.

 • Впровадження механізмів угод про розподіл продукції та договорів концесії для реалізації інвестиційних проектів в пріоритетних сферах економіки.

 • Участь у підготовці угод між Україною та іншими державами про сприяння та взаємний захист інвестицій.

 • Участь у розробці законодавства щодо запровадження принципів державного-приватного партнерства.

 • Розроблення та впровадження заходів щодо вирішення проблемних питань вітчизняних та іноземних інвесторів, які виникають під час реалізації ними інвестиційних проектів в Україні.

 • Проведення аналізу соціально-економічних наслідків функціонування спеціальних (вільних) економічних зонах і територій пріоритетного розвитку та розробка механізмів мінімізації наслідків, спричинених скасуванням пільгового режиму оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізували інвестицій проекти на цих територіях.

 • Надання організаційно-методичної допомоги міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і міським державним адміністраціям та іншим формуванням у питаннях здійснення інвестиційної і інноваційної політики.


Основні функції

Департаменту зовнішньоекономічної політики

 • Виконання заходів, передбачених Програмою діяльності Уряду України щодо пріоритетних напрямків у сфері зовнішньоекономічної політики.

 • Розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 • Розробка та реалізація заходів по прискоренню інтеграції України до системи світової торгівлі (СОТ, ЄС) з урахуванням національних економічних інтересів.

 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема нетарифного регулювання, митно-тарифної політики, застосування експортних мит у зовнішній торгівлі. розробка і внесення на розгляд керівництва Міністерства пропозицій щодо вдосконалення або прийняття нових законодавчих і нормативно-правових актів стосовно концептуальних основ зовнішньоекономічної політики України.

 • Опрацювання і здійснення комплексу заходів, направлених на стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) вітчизняних товаровиробників на світові ринки.

 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення експортної політики, захисту вітчизняних виробників за допомогою інструментів тарифного та нетарифного регулювання, забезпечення економічної безпеки України за результатами моніторингу законодавства зарубіжних країн з питань зовнішньоекономічної діяльності.

 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади України в напрямку здійснення єдиної зовнішньоекономічної політики України.

 • Розробка пропозицій щодо страхування та кредитування експорту.

 • Забезпечення здійснення державної кон’юнктурно-цінової політики у зовнішній торгівлі.

 • Проведення експертизи зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на виконання міжурядових угод та державних зобов’язань України.

 • Підготовка висновків щодо обґрунтованості перевищення встановлених термінів повернення валютної виручки за договорами консигнації, укладеними резидентами України.

 • Участь у розробці, погодженні та укладенні міжнародних договорів та угод стосовно зовнішньої торгівлі послугами, зокрема, у галузі транспорту та зв’язку.

 • Розробка уніфікованих правових, адміністративних, організаційно-технічних методів тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в залежності від поточної кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків з урахуванням міжнародної практики митного-тарифного регулювання.

 • Здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарської діяльності (українськими та іноземними) чинного законодавства України, міжнародного права та міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 • Застосування (скасування) спеціальних санкцій згідно із ст. 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” до українських та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – порушників чинного законодавства та контроль за їх виконанням.

 • Забезпечення валютного контролю та валютного регулювання, в межах повноважень департаменту та підготовка пропозицій щодо його удосконалення.

 • Вивчення досвіду іноземних держав з питань державного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, податкового адміністрування в сфері зовнішньоекономічної діяльності, своєчасності розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, існуючих механізмів стягнення боргів з іноземних компаній та підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України, що регулює ці питання.

 • Розробка прогнозів та складання зовнішньоторговельних балансів по країнах та товарних групах, розробка та впровадження заходів по ефективному використанню експортно-імпортних квот та контроль за ефективністю їх використання.

 • Участь у розробці та реалізації програм підтримки вітчизняних виробників продукції через зниження податкового навантаження на них.

 • Опрацювання пропозицій щодо запровадження ліцензування і квотування у сфері зовнішньої торгівлі.

 • Виконання функцій секретаріату Митно-тарифної ради України.

 • Інформування компетентних органів окремих країн, економічних угруповань, митних союзів про видані ліцензії на експорт товарів походженням з України, щодо імпорту яких застосовано антидемпінгові заходи або діють міжнародні договори, якими передбачено добровільні обмеження експорту.

 • Аналіз ефективності заходів нетарифного регулювання та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів), участь в підготовці нормативних актів, наказів Міністерства з питань компетенції департаменту, організація та контроль за їх виконанням.

 • Проведення постійного моніторингу ситуації по використанню операцій з давальницькою сировиною, вивчення тенденцій щодо змін у використанні давальницької схеми переробки сировини, опрацювання зовнішньоекономічних контрактів по операціях з давальницькою сировиною, які підлягають ліцензуванню та/або реєстрації.

 • Участь у роботі комісій, створених рішеннями Уряду, наказами Міністерства, по перевірці діяльності окремих суб'єктів господарської діяльності України. надання пропозицій щодо створення спеціальних міжвідомчих та інших комісій в межах своєї компетенції.

 • Участь у переговорах та підготовці міждержавних та міжурядових договорів, угод з торгово-економічних питань.

 • Участь у підготовці висновків по проектам законів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України інших нормативно-правових актів в межах своєї компетенції.

 • Надання методичної допомоги міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади організаціям та підприємствам з питань додержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства України під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

 • Аналіз стану повернення в Україну валютних і матеріальних цінностей, які в порушення термінів, встановлених діючим законодавством, знаходяться за межами держави.

 • Інформування уповноважених органів центральної виконавчої влади про виявлені порушення при провадженні суб'єктами підприємництва зовнішньоекономічної діяльності.

 • Здійснення обліку-реєстрації контрактів, предметом яких є певні види зовнішньоекономічних угод, оформлення ліцензій з товарних груп, що підпадають під дію режиму державного нетарифного регулювання та щодо яких установлені добровільні обмеження експорту, здійснення роботи щодо інших форм державного нетарифного регулювання та оформлення разових (індивідуальних) ліцензій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у разі застосування до них або до іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальної санкції, передбаченої статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" - індивідуального режиму ліцензування.

 • Виконання рішень судових органів та опрацювання офіційно поданих органами державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, Національного банку України щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій, визначених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", підготовка відповідних проектів наказів Міністерства та узагальнення матеріалів щодо ефективності спеціальних санкцій для інформування Кабінету Міністрів України, відповідних органів центральної виконавчої влади.

 • Забезпечення контролю за додержанням єдиного порядку всіх форм державного регулювання експорту та імпорту продукції, у разі звернення суб'єктів підприємницької діяльності щодо оформлення документів дозвільного характеру.

 • Взаємодія з відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань оформлення документів дозвільного характеру, надання їм методичної допомоги, а також контроль за додержанням вимог діючого порядку при оформленні документів дозвільного характеру.

 • Підготовка пропозицій щодо розробок, запровадження і супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз даних з питань діяльності департаменту.

 • Підготовка проектів нормативних актів з питань дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог чинного законодавства, запровадження і вдосконалення заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, вжиття заходів щодо захисту внутрішнього ринку та збереження існуючих ринків збуту українських товарів і продукції за допомогою інструментів тарифного та нетарифного регулювання.

 • Розгляд звернень та надання матеріалів, що засвідчують вжиття українськими і іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності практичних заходів щодо ліквідації допущених порушень чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання роз'яснень з цих питань.

 • Здійснення координації діяльності департаментів Міністерства та відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань забезпечення контролю за додержанням чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та оформлення документів дозвільного характеру.

 • Здійснення розробки та впровадження механізмів контролю за експортом (реекспортом) товарів українського та іноземного походження відповідно до міжнародних договорів разом з представниками інших органів державного управління, департаментами Міністерства.

 • Проведення роботи щодо реєстрації майнових інвестицій за кордон відповідно до чинного законодавства.

 • Участь у налагодженні двосторонніх і багатосторонніх контактів із зарубіжними урядовими та неурядовими установами, організаціями, фірмами, у проведенні спеціалізованих виставок, семінарів, конференцій в Україні та за її межами, формуванні завдань і координації діяльності торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України (з питань компетенції департаменту).

 • Участь у кадровому забезпеченні торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, а також координація їх діяльності з питань, віднесених до повноважень департаменту.

 • Участь у створенні і розвитку мережі інформаційної взаємодії з відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій для забезпечення функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Основні функції

Департаменту співробітництва з СНД та Російською Федерацією

 • Забезпечення участі у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією, іншими країнами СНД та багатостороннього торговельно-економічного співробітництва України з державами-учасницями СНД, ГУАМ, ЄЕП, ЄврАзЕС.

 • Розробка пропозицій та реалізація заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією та іншими країнами СНД.

 • Координація діяльності центральних органів виконавчої влади при розробці і виконанні двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з країнами СНД та забезпечення участі у експертному опрацюванні проектів міждержавних та галузевих програм багатостороннього співробітництва в рамках СНД, ГУАМ, ЄЕП та ЄврАзЕС.

 • Організація роботи щодо розробки та підготовки до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та координація їх виконання.

 • Організація роботи двосторонніх урядових комісій та їх українських частин з питань економічного співробітництва України з країнами СНД в межах компетенції Міністерства.

 • Координація роботи центральних органів виконавчої влади з розробки та реалізації довгострокових Програм економічного співробітництва України з Російською Федерацією, іншими країнами СНД.

 • Забезпечення участі у розробленні та вдосконаленні механізмів державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності в рамках СНД, ГУАМ, ЄЕП та ЄврАзЕС.

 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері багатостороннього торговельно-економічного співробітництва України в рамках СНД, ГУАМ, ЄЕП та ЄврАзЕС, а також подальшого його розвитку в рамках нових структурних утворень.


Основні функції

Департаменту двостороннього торговельно-економічного співробітництва

 • Забезпечення участі у розробленні та реалізації державної політики двостороннього співробітництва з країнами Європи, США, Канадою та країнами Центральної та Південної Америки, Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону, Близького і Середнього Сходу, Африки.

 • Координація діяльності центральних органів виконавчої влади при розробці і виконанні двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з країнами Європи, США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки, країнами Тихоокеанського регіону, Близького і Середнього Сходу, Африки та забезпечення участі у експертному опрацюванні проектів міждержавних та галузевих програм багатостороннього співробітництва.

 • Забезпечення участі у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами світу та координація їх виконання.

 • Забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами регіонів світу в рамках структурних утворень, що входять до компетенції Департаменту, на засідання Кабінету Міністрів України, Комітетів Верховної Ради України, колегій Міністерства та робочих нарад.

 • Забезпечення участі у розробці проектів нормативних актів та інших матеріалів з питань створення та функціонування торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України та забезпечення координації їх організаційної, методичної діяльності, включаючи здійснення контролю за виконанням доручень Міністерства, директивних та контролюючих органів, а також додержанням ними термінів та встановленого порядку звітності.

 • Забезпечення подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі українських підприємств та організацій у міжнародних виставках за кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету.

 • Забезпечення участі, в межах компетенції Департаменту, у переговорах з представниками Посольств іноземних держав, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями та міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва.

 • Забезпечення реєстрації іноземних представництв, отримання, аналіз та узагальнення інформації про їх діяльність. Надання їм допомоги згідно з чинними нормативними актами, що регулюють їх діяльність та відносини з центральними та місцевими органами виконавчої влади України.

 • Забезпечення участі українських офіційних делегацій в роботі міжнародних економічних форумів, конференцій, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами світу.


Основні функції

Департаменту координації міжнародної технічної допомоги

 • Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за міжнародними договорами України з питань міжнародної технічної допомоги.

 • Координація діяльності бенефіціарів та реципієнтів програм та проектів міжнародної технічної допомоги, потенційних отримувачів ресурсів МТД з представниками урядів країн, міжнародних організацій щодо співробітництва в галузі МТД, залучення в Україну та ефективного використання міжнародної технічної допомоги.

 • Участь у підготовці проектів міжнародних договорів з питань технічного співробітництва з окремими країнами та міжнародними організаціями.

 • Здійснення функцій Бюро з координації міжнародної технічної допомоги, а також інших представницьких функцій, що витікають з міжнародних договорів України.

 • Здійснення необхідних заходів щодо розвитку та супроводження роботи відповідної інфраструктури співробітництва в галузі міжнародної технічної допомоги.

 • Розроблення пропозицій щодо формування і вдосконалення механізмів проведення єдиної державної політики у сфері технічного співробітництва з донорами – іноземними державами, урядами та уповноваженими урядом іноземної держави органами, іноземними муніципальними органами або міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України.

 • Координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації єдиної державної політики, стратегії, пріоритетів, планів дій, стратегічних і щорічних програм в галузі міжнародної технічної допомоги між Україною та окремими країнами і міжнародними організаціями - донорами України, відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України.

 • Експертна оцінка пропозицій та запитів щодо залучення, використання та надання міжнародної технічної допомоги, сприяння погодженню технічних завдань відповідно до узгоджених з донором процедур.

 • Підготовка офіційних звернень до країн і міжнародних організацій – донорів щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

 • Розвиток нових форм технічного співробітництва, в тому числі розробка правового та фінансового регулювання питань надання Україною технічної допомоги іншим державам.

 • Координація здійснення заходів щодо розроблення та виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги, проведення їх державної реєстрації, моніторингу їх впровадження, контроль додержання умов виконання цих програм і проектів, методологічне забезпечення у цій сфері.

 • Проведення акредитації іноземних організацій-виконавців програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видання свідоцтв, інших документів, які підтверджують право на пільги, привілеї та імунітети, визначені законодавством і міжнародними договорами України, в тому числі податкові, митні та інші пільги щодо майна, яке надходить у рамках такого співробітництва.


Основні функції

Департаменту співробітництва з Європейським Союзом

 • Інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності (з питань здійснення координації економічного, секторального та соціального співробітництва між Україною та ЄС) заступника Голови української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС – Міністра економіки України.

 • Інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності (з питань здійснення координації економічного, секторального та соціального співробітництва між Україною та ЄС) Голови та заступника Голови української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС – відповідно Міністра та заступника Міністра економіки України.

 • Інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу - Міністра економіки України.

 • Виконання функцій секретаріатів, інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності українських частин Підкомітету № 1 “Торгівля та інвестиції”, Підкомітету № 2 “Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика”, Підкомітету № 3 “Політика у сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері” Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

 • Участь з боку Міністерства в роботі українських частин Підкомітету № 4 “Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія”, Підкомітету № 5 „Митне та транскордонне співробітництво”, Підкомітету № 6 “Юстиція, свобода та безпека”, Підкомітету № 7 “Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство” Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

 • Здійснення спільного з Європейською Комісією постійного моніторингу виконання Плану дій Україна – ЄС з питань економічного, секторального та соціального співробітництва.

 • Координація діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво, Плану Дій Україна - ЄС з питань економічного, секторального та соціального співробітництва.

 • Організація взаємодії органів виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань у сфері торгівлі між Україною та ЄС.

 • Координація діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної із створенням економічних передумов укладання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

 • Участь у межах компетенції в розробці нової посиленої угоди між Україною та ЄС (на заміну УПС).

 • Стратегічне планування співробітництва з Європейським Союзом на державному та регіональному рівнях в межах компетенції.

 • Участь у експертному супроводженні євроінтеграційної складової програмних документів Уряду, інших цільових, галузевих програм усіх рівнів.

 • Залучення міжнародного досвіду процесів європейської інтеграції, у тому числі на основі участі у відповідних дослідженнях.

 • Забезпечення аналізу результатів та підготовка пропозицій щодо мінімізації негативних наслідків реалізації заходів з європейської інтеграції в Україні.

 • Забезпечення методичної допомоги місцевим органами влади з питань європейської інтеграції.

 • Участь у межах компетенції в інституційному забезпеченні процесу європейської інтеграції.

 • Участь у межах компетенції в інформуванні громадськості з питань європейської інтеграції.

 • Здійснення у межах компетенції аналізу відповідності спрямування ресурсів фінансової та технічної допомоги з боку ЄС, зокрема, в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства, програми технічної допомоги ЄС (Тасіс), проектів Європейського інвестиційного банку, положенням Плану дій Україна – ЄС та інших двосторонніх стратегічних документів між Україною та ЄС.

 • Здійснення функцій Національного координаційного бюро програм та інструментів допомоги Європейського Союзу.

 • Координація діяльності, пов’язаної із підготовкою проектів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері технічної допомоги, інших стратегічних документів у сфері технічної допомоги Європейського Союзу.

 • Здійснення заходів щодо удосконалення механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування України з інституціями Європейського Союзу у сфері запровадження нових форм і програм допомоги ЄС Україні.

 • Забезпечення координації заходів, спрямованих на підготовку пропозицій України до щорічних програм дій, аналіз їх відповідності положенням Плану дій Україна – Європейський Союз та іншим стратегічним документам між Україною та Європейським Союзом, опрацювання угод про фінансування щорічних програм дій із відповідними інституціями Європейського Союзу.

 • Забезпечення представництва в керівних, консультативних та дорадчих органах, що утворюються з метою впровадження програм та проектів технічної допомоги Європейського Союзу, програм сусідства „Україна-Польща-Білорусь”, „Україна-Угорщина-Словаччина”, „Україна-Румунія”, CADSES в рамках Європейської політики сусідства, а також інших програм та проектів, що впроваджуються із поєднанням інструментів допомоги ЄС Україні та інструментів структурних фондів ЄС.

 • Забезпечення методичної допомоги у підготовці проектних пропозицій для залучення технічної допомоги ЄС.

 • Забезпечення виконання функцій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації проектів технічної допомоги ЄС, акредитацією виконавців (юридичних осіб-нерезидентів) проектів технічної допомоги ЄС, підтвердженням митних, податкових пільг та імунітетів, згідно міжнародних договорів України та ЄС у сфері технічної допомоги.

 • Здійснення поточного моніторингу та аналізу реалізації проектів технічної допомоги ЄС.

 • Здійснення обміну інформацією з департаментом координації міжнародної технічної допомоги з питань технічної допомоги Європейського Союзу.

 • Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань співробітництва України з Європейським Союзом, а також проведення експертизи проектів таких актів.Основні функції

Департаменту співробітництва з СОТ

 • Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на міжвідомчу координацію з питань підготовки до участі України у засіданнях Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ.

 • Забезпечення проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів з делегаціями держав – членів зазначеної Робочої групи про доступ до ринків товарів і послуг.

 • Здійснення заходів щодо координації діяльності центральних органів виконавчої влади, спрямованої на приведення законодавства України у відповідність з нормами та принципами системи угод СОТ, у встановленому порядку проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам і принципам системи угод СОТ.

 • Забезпечення в межах своїх повноважень представництва України в СОТ.

 • Організаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення виконання завдань Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту, зокрема щодо процесу вступу України до СОТ та співробітництва з цією організацією та іншими міжнародними організаціями і багатосторонніми угодами.

 • Координація діяльності Центру обробки запитів країн–членів СОТ і Секретаріату СОТ (далі ЦОЗ) та його взаємодії з ЦОВВ з метою забезпечення підготовки відповідей на запити країн–членів СОТ та інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів, пов’язаних із діяльністю ЦОЗ.

 • Забезпечення участі у експертному опрацюванні проектів багатосторонніх документів, угод та міждержавних та галузевих програм багатостороннього співробітництва.


Основні функції

Департаменту антидемпінгових розслідувань та захисту внутрішнього ринку

 • Підготовка та проведення на підставі відповідних рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у встановленому порядку антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань в частині встановлення наявності демпінгового, субсидованого або масованого імпорту в Україну з інших країн, митних союзів або економічних угрупувань та нанесення таким імпортом істотної або значної шкоди національним товаровиробникам, чи можливість нанесення таким імпортом істотної або значної шкоди національним товаровиробникам, чи встановлення наявності істотного перешкоджання створенню чи розширенню національним товаровиробником виробництва.

 • Виконання заходів, передбачених Програмою діяльності Уряду України щодо пріоритетних напрямків захисту національних інтересів та інтересів національних товаровиробників в антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідуваннях щодо імпорту в Україну. скасування невиправданих обмежень у зовнішньоекономічній діяльності, захисту національних інтересів та інтересів національних товаровиробників в антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідуваннях, що проводяться проти української продукції.

 • Виявлення фактів застосування або загрози застосування компетентними органами іноземних держав, економічними угрупованнями або митними союзами до товарів походженням з України антидемпінгових, спеціальних та компенсаційних заходів.

 • Запобігання застосуванню антидемпінгових, спеціальних та компенсаційних заходів щодо імпорту українських товарів на зовнішніх ринках.

 • Захист інтересів національних товаровиробників в антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідуваннях, які порушуються компетентними органами іноземних країн щодо українських товарів.

 • Забезпечення проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів з компетентними органами іноземних країн з питань захисту інтересів вітчизняних виробників на зовнішніх ринках у разі існування загрози запровадження обмежувальних заходів щодо імпорту товарів походженням з України та з метою забезпечення доступу українських товарів на зовнішні ринки.

 • Забезпечення розробки, укладання та супроводження дії міжнародних договорів України, які забезпечують доступ українських товарів на зовнішні ринки.

 • Вивчення практики застосування іноземними країнами заходів захисту національних товаровиробників на внутрішньому та зовнішніх ринках, розробка і внесення на розгляд керівництва Міністерства пропозицій щодо вдосконалення або прийняття нових законодавчих і нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної політики України.

 • Розробка міжнародних договорів України (угод, меморандумів та ін.), які регулюють питання проведення антидемпінгових, спеціальних, антисубсидиційних розслідувань та застосування відповідних заходів.

 • Консультування, відповідно до компетенції, органів виконавчої влади та суб’єктів господарської діяльності у сфері захисту інтересів України в рамках антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань.

 • Здійснення моніторингу внутрішнього ринку України з метою запровадження механізмів захисту інтересів національних товаровиробників від недобросовісної конкуренції.

 • Доведення до відома представників вітчизняної промисловості вимог антидемпінгового законодавства з метою захисту власних інтересів на внутрішньому ринку України.

 • Проведення семінарів та нарад з представниками національних асоціацій виробників з метою їх інформування про перебіг подій та налагодження співпраці з ними в галузі антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань й захисту внутрішнього ринку.

 • Проведення аналізу ефективності застосованих на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, здійснення їх перегляду та лібералізації, зокрема в частині встановлення наявності та величини істотної або значної шкоди, що заподіяна чи може бути заподіяна національним товаровиробникам, чи встановлення наявності істотного перешкоджання створенню або розширенню національними товаровиробниками виробництва.

 • Забезпечення у межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності.

 • Участь у кадровому забезпеченні торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, а також координація їх діяльності з питань, віднесених до повноважень департаменту.

Основні функції

Департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

 • Сприяння реалізації політичних цілей Міністра, забезпечення інформацією, необхідною йому для ефективного виконання покладених на нього завдань та повноважень.

 • Створення належних умов для прийняття ним ефективних державних рішень.

 • Підготовка необхідних матеріалів та документів для Міністра, облік, опрацювання, аналіз кореспонденції, що надходить на його ім’я, підготовка відповідних проектів доручень тощо.

 • Розробка проектів окремих доручень Міністра, протокольних рішень тощо, здійснення контролю за їх виконанням та інформування Міністра.

 • Надання окремих фахових консультацій, а також роз’яснень з питань діяльності Міністра або Міністерства за його дорученням. взаємодія з підрозділами апарату, органами державної влади, органами місцевого самоврядування у розв’язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень Міністра.

 • Здійснення організаційної роботи щодо забезпечення діяльності Міністра, як керівника Міністерства.

 • Організація зустрічей Міністра з громадськістю, представниками засобів масової інформації, посадовими особами інших органів, прийому відвідувачів та іноземних делегацій.

Наступним органом, що регулює здійснення зовнішньоекономічної діяльності є Національний банк України. До його функцій відносяться: • реалізація валютної політики держави.

 • регулювання курсу національної валюти України.

 • представлення інтересів держави у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами та укладання міжбанківських угод.

До функцій Державної митної служби України входять затвердження актів з питань митної політики України, а також здійснення митного контролю на території нашої держави.

Функції Антимонопольного комітету України полягають у здійсненні контролю за дотриманням антимонопольного законодавства суб’єктами ЗЕД.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, як орган регулювання ЗЕД, забезпечує здійснення оперативного регулювання ЗЕД в Україні відповідно до чинного законодавства та заходів нетарифного регулювання (ліцензування, квотування та реєстрація окремих видів контрактів).

В регулюванні ЗЕД, в розробці та реалізації зовнішньоекономічної політики в країнах світу приймають участь й інші міністерства і державні структури, наприклад, Міністерство фінансів, Міністерство сільського господарства, Міністерство оборони (якщо країна приймає участь в експортно-імпортних поставках зброї), структури митниці тощо.

Розвитку й регулюванню зовнішньоекономічної діяльності сприяють різні недержавні і напівдержавні організації. Це торгово-промислові палати, союзи підприємців, об'єднання експортерів, імпортерів, інвестиційні фонди тощо.

В кожній державі функціонують ті чи інші органи місцевого (регіонального) управління ЗЕД. В сучасних умовах хід економічної реформи в Україні характеризується тим, що центр тяжіння переноситься на місця, тобто в регіони. Все більше розширюються права регіонів у вирішенні соціально-економічних проблем, враховуючи зовнішню сферу. На регіональному рівні, так як і на державному, відбувається становлення системи управління взагалі і зовнішньоекономічної діяльності зокрема. До органів місцевого управління ЗЕД в Україні відносяться: • місцеві Ради народних депутатів України, їх виконавчі та розпорядчі органи.

 • територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Компетенція місцевих Рад, їх виконавчих і розпорядчих органів визначається Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про місцеві Ради народних депутатів України і місцеве самоуправління" та ін. Нормативні акти місцевих Рад народних депутатів України і підпорядкованих їм виконавчих та розпорядчих органів відносно регулювання ЗЕД приймаються тільки в рамках, передбачених відповідними законами.

На сьогодні, основним органом управління ЗЕД в Україні на місцевому рівні є Управління зовнішніх відносин і зовнішньоекономічної діяльності обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації. Подібне Управління в регіонах є органом державної виконавчої влади. Воно створюється в складі обласної (міської) державної адміністрації з метою виконання її повноважень в сфері міжнародних відносин і співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та іноземної інвестиційної діяльності. Управління підпорядковане обласній (міській в Києві та Севастополі) державній адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству закордонних справ України і обласній Раді народних депутатів в межах делегованих повноважень.

Основними завданнями даного Управління є наступні:


 • формування і реалізація на обласному (міському) рівні єдиної державної політики в сфері міжнародних відносин і співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та іноземної інвестиційної діяльності.

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьбі з тероризмом, економічній безпеці, охороні здоров'я, розвитку науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту.

 • участь в підготовці угод з іноземними партнерами при співпраці в межах компетенції, визначеної законом.

 • сприяння активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій, розташованих на території області (міста), незалежно від форм власності.

 • сприяння розвитку експортного потенціалу області (міста).

 • сприяння створенню належних умов для організації прикордонної і прибережної торгівлі.

 • сприяння діяльності місцевих органів і прикордонних служб для їх належного функціонування.

 • внесення в установленому порядку пропозицій до відповідних органів щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області (міста).

Управління, у відповідності до покладених на нього завдань, виконує цілий ряд конкретних функцій, спрямованих на активізацію та підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в області (місті) і більш повне її використання для соціально-економічного розвитку регіону і країни в цілому.

Таким чином, до основних завдань державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності слід віднести: • захист економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів ЗЕД.

 • забезпечення сприятливих умов для інтеграції економіки України до світової економічної сфери та системи міжнародного поділу праці.

 • створення рівних можливостей для суб’єктів ЗЕД в розвитку підприємницької діяльності (незалежно від форм власності) та здійснення інвестиційної діяльності.

 • заохочення конкуренції з метою створення якісної продукції та ліквідацію монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що передбачає система державного регулювання ЗЕД?

2. Охарактеризуйте функції органів державного регулювання ЗЕД.

3. Розкрийте суть роботи Департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

ПИТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України.

2. Класифікація суб’єктів та видів ЗЕД.

3. Перспективи розвитку ЗЕД України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

1. Систематизація методів регулювання ЗЕД.

2. Суб’єкти та об’єкти регулювання.

3. Функції державних органів регулювання ЗЕД.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Зовнішньоекономічна діяльність - це:

 1. діяльність українських і іноземних суб’єктів господарювання тільки за кордоном України;

 2. діяльність українських суб’єктів господарювання тільки за кордоном України;

 3. діяльність українських і іноземних суб’єктів господарювання за кордоном і на території України;

 4. діяльність українських суб’єктів господарювання за кордоном і на території України.


2. Україна є повноправним членом міжнародних організацій:

 1. Всесвітня торгівельна організація;

 2. ОПЕК;

 3. Європейський Союз;

 4. Європейський банк реконструкції і розвитку;


3. Міжнародні договори:

 1. автоматично є складовою частиною національного законодавства України незалежно від участі України в них;

 2. є складовою частиною національного законодавства України, якщо вони належним чином ратифіковані;

 3. за будь - яких обставин не вважаються складовою частиною національного законодавства України;

 4. є складовою частиною національного законодавства України, якщо вони суперечать Конституції України, але не суперечать чинному законодавству України.


4. Національне регулювання зовнішньоекономічної діяльності базується на:

 1. нормативно - правовій базі;

 2. адміністративних рішеннях;

 3. міжнародних угодах;

 4. а, б, в.


5. Регулювання ЗЕД в Україні здійснюється з метою:

 1. забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку країни;

 2. стимулювання прогресивних ринкових структурних змін в економіці;

 3. створення сприятливих умов для входження економіки України в систему міжнародного розподілу праці;

 4. всі відповіді вірні.


2. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


 • Митна політика

 • Митниця

 • Мито

 • Країна походження товару

 • Митний тариф

 • Митна вартість

 • Митна територія

 • Українська класифікація товарів

 • Митний кордон

 • Митний кодекс

 • Митний контроль

 • Ліцензія

 • Митні платежі

 • Контракт

 • Облікова картка

 • КоносаментВИВЧАЮЧИ ЦЕЙ РОЗДІЛ,
Ви повинні знати:

 • Сутність сучасної митної політики України

 • Місце митної вартості в регулюванні ЗЕД

 • Класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД

 • Митні режими та особливості їх застосування

 • Перелік документів, що застосовуються в ЗЕД


Ви повинні вміти:

 • Визначити країну походження товару.

 • Розрізняти мито за його класифікацією

 • Охарактеризувати регулюючу функцію мита

 • Проаналізувати «наповненість» документації

 • Визначати повний пакет документів при транспортуванні товарів різними видами транспорту


ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка