Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка22/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
#10570
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основний

 1. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XІІ.

 2. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту»// Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік.

 3. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік.

 4. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

 5. Кириченко О., Кавас І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К., Фінансист, 2000, 653 с.

 6. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України// Актуальні проблеми економіки, 2003. – №5.

 7. Науменко В. Нові митні правила в блок-схемах. Довідковий посібник. – К., НТФ «Інтес», 2003. – 118 с.

Додатковий

 1. Закон України Про Єдиний Митний Тариф від 05.02. 1992 зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996 зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України Про Здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994 зі змінами та доповненнями.

 4. Закон України Про Страхування від 07.03.1996.

 5. Закон України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах від 15.09.1995.

 6. Закон України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності від 23.12.1998.

 7. Закон України Про режим іноземного інвестування від19.03.1996.

 8. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 року №201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

 9. Митний Кодекс України від 12.12.1991, зі змінами та доповненнями.

 10. Положення про вантажну митну декларацію: Постанова КМУ № 574 від 09.06.1997.

 11. Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності: Постанова КМУ від 14.04. 1999 зі змінами та доповненнями від 29.06.2004.

 12. Міжнародна торгова палата. Правила Інкотермс – 2000.

 13. Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів (1986).

 14. Конвенція ООН 1980 року про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

 15. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004. – №1.

 16. Арутюнян С.С., Итыгина Е.В. Международная торговля: Торговая политика: Учебное пособие. - О.: ОНФА, 2002. - 60с.

 17. Багрова І.В., Редіна М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. - Донецьк, ДД ДДФЄІ, 2002.- 585 с.

 18. Батизи Э.Э.Управление ВЭД хозяйствующих субъектов России.М., Инфра, 2001.

 19. Безух О. Проблеми правового забезпечення конкуренції. // Право України. -2003. – №7.

 20. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 2000. - 408с.

 21. Болт Г. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 2004. - 271с.

 22. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность. Учеб. Пособие, М., Экономист, 2005.

 23. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько.- Сумы: Фирма “Реал”, 1994. – 464 с.

 24. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Деміург, 2003. – 296 с.

 25. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. Навч. посібник. – К., МАУП, 2003. – 296 с.

 26. Дахно І.І. Міжнародне економічне право. – К., МАУП, 2000. – 160 с.

 27. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. Вип. 9, За ред. Розпутенка І. – К., К.І.С., 2002.

 28. Єгоров О.Б. Митна економіка ( Україна – СОТ – ЄС ), Посібник. – Одеса, Пласке ЗАТ, 2005. – 226 с.

 29. Ершова.Д., Роденков А.И., Тараторин И.Г. Экспортный контроль и нетарифное регулирование ВЭД. СПб., ИВЭСЭП, 2001.- 235 с.

 30. Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність (станом на 15.02.2006 ). – К., Істина, 2006. – 280 с.

 31. Зовнішньоекономічна діяльність. - Донецьк, КП «Регіон», 1998.- 292 с.

 32. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.:

 33. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 776 с.

 34. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений. - Х., 2001. - 246с.

 35. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.

 36. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльност.// Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.іatp.org.ua/jurnal/3_2000/artіcle6.htm

 37. Киреев А.П. Международная экономика. Учеб. Пособие в 2-х частях.- Ч.1. Международная микроэкономика, движение товаров и факторов производства.- М., Междунар. отношения. - 2002, 416 с.

 38. Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики України. – Одеса, Астропринт, 2000, 115 с.

 39. Кредисов А., Деревянко О. Конкурентоспособность страны и стратегия продвижения ее экспорта на мировом рынке// Экономика Украины, 2002. №5. с.54-61

 40. Крейнина М.И. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ДИС, 2002. - 224с.

 41. Кузнецов В.В. Предприятие во внешнеэкономических связях: Стратегия развития и текущие прибыли.- М.: Международные отношения, 2001. - 286с.

 42. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. – 277 с.

 43. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. – 2004. – №3.

 44. Кравченко Л.М. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник для вузов. – Мн.: Высшая школа, 1995. – 312 с.

 45. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. – 2004. – №2. – с.3-6.

 46. Литвиненко Е.Д. Конкурентоспособность изделий в рыночных условиях. - Х.: Майдан, 2001. - 128с.

 47. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. – Донецк, Альфа-Пресс, 2004. – 344 с.

 48. Матвеева О.П. Организация технология внешнеторговых операций. Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренченский центр «Маркетинг», 2000. -160 с.

 49. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua Мировые рынки продолжают закрываться. // Бизнес. – 2003. – №45 (564). – с. 27.

 50. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" 2001. – №1.

 51. Медведев А.Г. Технико-экономическое обоснование внешнеэкономических отношений и международных проектов: Учебно-методическое пособие. В 2ч. Ч.1. Общие положения. - СПб.: Изд-во СПбИЭИ, 2002. - 39с.

 52. Назаренко В.М,, Назаренко К.С., Таможенное обеспечение ВЭД. Учеб. Пособие, М., Экзамен, 2001. 148 с.

 53. Науменко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні. Навч. посібник. – К., ЗАТ «Август», 2003. – 224 с.

 54. Науменко В. Особенности определения страны происхождения импортного товара.// Митний брокер. 2002, №1 (68).- с. 77-78.

 55. Ніколаєв Є. Обмеження Світової організації торгівлі. // http://www.igls.com.ua

 56. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 191 с.

 57. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003. – №7.

 58. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 59. Основи міжнародної торгівлі. Навч. посібник. За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвинової. – К., ЦНЛ, 2005. – 656 с.

 60. Онищенко В. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка України. – 1996. - № 2.

 61. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.

 62. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность, М., Экономист, 2006.-672 с.

 63. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. Учебник, М., Юрист, 2002. – 344 с.

 64. Покровская В.В. Организация и техника внешнеторговых операций – сборник задач. М., Юрист, 1999.- 378 с.

 65. Пєшков О. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.// Вісник податкової служби №42, 2002 рік.

 66. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учебное пособие/ В.А. Капанадзе (ред.). - М.: Ось-89, 2000. - 176с.

 67. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. Преодоление отсталости развивающихся стран: Концепции, опыт, перспективы: Сб. Обзоров/Отв. ред. и ред. сост. С.М. Макарова - М.: ИНИОН, 1999. - 181с.

 68. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 19 с.

 69. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 19 с.

 70. Ростовський Ю.М., ГречковВ.Ю., Внешнеэкономическая деятельность. Учебник, М., Юрист, 2003. – 390 с.

 71. Румянцев А.П., Башинська А.І., Корнілова І.М., Коваленко Ю.В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

 72. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377с.

 73. Рут, Франклін Р., Філіпченко, Антон Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 с.

 74. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби.- Тернопіль, Економ. Думка, 2001.- 504 с.

 75. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник.– К.: ВД Професіонал», 2003. – 176 с.

 76. Саркисов С.В. Организация и управление доставкой товаров во внешнеэкономических связях (основы логистики): Учебное пособие. – М., 1998. – 165 с.

 77. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaіe.org/vіewdoc.php?typeedіt=s&іdn=820.

 78. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocіtіes.com/nspіlka/lіbrary/sepetyj_3.html46.

 79. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 19 с.

 80. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2006 рік.

 81. Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Паршина Е.А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. Л.Е. Стровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1999.- 567 с.

 82. Справочник экономиста международника. - К.: Политиздат Украины, 2003. - 399с.

 83. Стюарт Грант. Успешный менеджмент торговли: как сделать Вашу команду самой лучшей /Л.А. Мороз (пер. с англ). - Минск: Амалфея, 1996. - 192с.

 84. Солошенко Л. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. – Х., Фактор, 2001, 176 с.

 85. Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Учеб. Пособие, М., Юрист, 2003. – 245 с.

 86. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности. М., Юрист, 2000. – 129 с.

 87. Сухарський В.О. Менеджмент ЗЕД. Навч. посібник.–Тернопіль, Астон, 2003, 464 с.

 88. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку// Економіка України, 2003, №9.

 89. Тимошенко И.В. Таможенное регулирование ВЭД. Учебно-практическое пособие. М., Бератор-пресс, 2003. – 223 с.

 90. Транснаціональні корпорації. Навч. посібник / В. Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та інші.-К., Таксон, 2001.- 304 с.

 91. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб.ст. за ред. Я.А. Жаліла. К.: НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).

 92. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002.

 93. Філатов С., Солошенко Л. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Х.: Фактор, 2002. – 184 с.

 94. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 41 с.

 95. Халевинская Е.Д. Предприятия с иностранным капиталом в России. - М.: Финстатинформ, 1999. - 108с.

 96. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. - М.: Прогресс, 1996. - 253с.

 97. Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика. Навч. посібник. – К., МАУП, 2002, 264 с.

 98. В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. Современный маркетинг. Под ред. В.Е. Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256с.

 99. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).

 100. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. - М.: Республика, 1999. - 243с.

 101. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра – М, 1999. – 95 с.

 102. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализ предприятия. – М.: Инфра – М, 1996. – 154 с.

 103. Экономическая стратегия фирмы. Под ред. Градова А.П. - СПб., 2001. - 385с.

 104. Энгибаров А.В., Шибаев С.В. Выходим на мировой рынок: вопросы и ответы. - М.: Политиздат, 2001. - 272с.

 105. Burns Alvin C., Bush Ronald F. Marketing Research. New Jersey, Prentice Hall, 1995.

 106. Christopher Martin, McDonald Malcolm H.B. Effective Marketing Management. Cranpield School of Mamagement, 1986.

 107. Dibb S., Simkin L., Pride W., Ferrell O. Marketing. Concept and Strategies. Houghton Mifflin Co., 1994.

 108. Fundamental of Marketing / W.Stanton, M.Etzel, B.Walker. - 3th ed. - New York, 1991. - 668c.

 109. Gordon John S., Arnold Jack R. ProfitableExporting. A Complete Guide to Marketing your Products Abroad. John Wiley and Sons, 1988.

 110. Markidakis S., Wheelwright S. C. Forcasting Methods for Management, New York, John Wiley and Sons, 1973.

 111. Porter M.E. How Competitive Forces Shape Strategy/ harvard Business Review, Vol. 57, №2, 1979.

 112. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analizing Industries and Competitors. New York: The Free Press, 1985.

 113. Porter M.E. Competitive Advantage. New York: The Free Press, 1985.

 114. Turkey 2001. An International Comparison. - 1th ed.: DEIK, April, 2001. - 118c.

 115. Thompson Arthur A. Economics of the Firm: Theory and Practice.-5th ed., 1989.

 116. Vern Terpstra, Ravi Sarathy. International marketing. 6th ed. The Dryden Press. - 1994. - 725c.

Додаток 1.


Уніфікований адміністративний документ (УАД)

1. Тип декларації

А.

1

2. Відправник/Експортер №

Реєстр №


3. Додатковий аркуш

4. Відванта-жувальні специфікації

Примірники
для
митниці

5. Всього найменувань товарів

6. Кількість місць

7. Довідковий номер

8. Одержувач/Імпортер №

Реєстр №


 1. Особа, №

відповідальна за фінансове врегулювання

 1. Країна

призначення

11. Торговельна країна

12. Загальна митна вартість

13.

14. Декларант/Представник №

Реєстр № від15. Країна відправлення

15а. Код країни відправлення

17а. Код країни призначення

16. Країна походження

17. Країна призначення

18. Транспортній засіб відправлення

19. Контейнер

20. Умові поставки

21. Транспортній засіб на кордоні

22. Валюта та загальна фактурна вартість

23. Курс валюти

24. Характер угоди

25. Вид транспорту на кордоні

26. Вид транспорту в межах країни

27. Місце завантаження/ розвантаження

28. Фінансові та банківські відомості

І

29. Митниця на кордоні

30. Місце огляду товару

31. Вантажні місця та опис товару

Маркування та кількість – номери контейнерів – опис товару


32 Товар №

33. Код товару
34. Код країни походження

35. Вага брутто (г)

36. Преференція

37. Процедура

38. Вага нетто (г)

39. Квота

44. Додаткова інформація/ подані документи
40. Загальна декларація/ попередній документ

41. Додаткова одиниця виміру

42. Фактурна вартість товару

43.
45. Митна вартість
46. Статистична вартість

47. Нарахування мита та митних зборів

Вид

Основа

нарахуванняСтавка

Сума

Сп

48. Відстрочення платежів

49. Найменування складу
В. Подробиці розрахунків

Всього
50. Довіритель Підпис
Місце і дата
51. Митниця країни транзиту

52. Гарантія недійсна для

53. Митниця в країні призначення

D. Завершення митного контролю

54. Місце і датаПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка