Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка21/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Залізнична накладна (СМГС) – це основний перевізний документ установленої форми, відповідно оформлений i наданий залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є формою обов'язкової двосторонньої письмової угоди про перевезення вантажу, яка укладається відправником i залізницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача.

Залізнична накладна – це документ. який виконує функції підтвердження прийому вантажу до перевезення залізничним транспортом, товаросупроводжувального документу і є договором про перевезення.

Засоби платежів - це платіжні інструменти, тобто гроші, які виражені в конкретній валюті.

Здавання-приймання товару - процедура передачі товару, яка супроводжується відповідними формальними діями та документальним оформленням і не обов'язково збігається з переходом прав на товар від продавця до покупця.

Змінне мито - мито, при якому допускається зміна митних ставок при зміні рівня державних субсидій або цін на внутрішньому чи міжнародному ринку. Змінне мито зазвичай використовується країнами тоді, коли суттєво змінюються світові ціни на деякі групи або види товарів.

Знижки «сконто» - застосовуються в готівкових розрахунках, якщо платежі за контрактом здійснюються раніше обумовленого терміну (наприклад, якщо в довідковій ціні передбачено кредит, а покупець сплачує гроші негайно).

Зовнішньоекономічна операція – це комплекс дій контрагентів різних країн (іноземних партнерів зовнішньоторговельної операції), спрямованих на здійснення торгового обміну та дій, які забезпечують цей обмін.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором України, та спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності контракт складається у письмовій формі.

Зовнішньоторговельна операція - це комплекс організаційно-економічних та комерційних прийомів і заходів, спрямованих на сприяння укладанню угод в формі договору-купівлі продажу.

Зовнішньоторговельна угода - це система фінансово-правових, комерційних, текінко-економічних домовленостей між іноземними контрагентами, оформлена юридично завдяки договору купівлі-продажу чи будь-якому іншому договору (оренди, підряду, лізингу тощо), щодо передачі прав власності чи надання послуг один одному.

Зустрічна закупка – це товарообмінна операція з урахуванням реальної вартості товару, при якій сальдо угоди не виплачується, а заноситься на рахунок партнера. Зустрічна закупка оформлюється, як правило, двома або трьома взаємопов’язаними контрактами.

Зустрічні поставки (операції «бай-бек») - це зовнішньоекономічні операції в формі промислової співпраці. Іншими словами, експортер у формі кредиту надає промислове обладнання, а імпортер компенсує витрати експортера на створення промислових об’єктів, після отримання виручки від зустрічних поставок продукції.

Імпортні операції – це придбання та вивезення товарів з метою реалізації на національному ринку країни-імпортера або виробничого споживання імпортером.

Інвойс (консульська фактура) - це пакет документів, який оформляється експортером на спеціальному типовому бланку і служить підставою для розрахункової операції. До його складу разом з контрактом і іншими документами входить рахунок-фактура, де міститься детальний перелік відвантажених покупцю товарів і повна інформація про кількість, якість і ціну товару, про нумерацію і маркування вантажних місць, про спосіб доставки вантажу покупцю.

Інжиніринг – це операція, яка в зовнішньоекономічній діяльності представляє собою продукт інтелектуальної власності, що характеризується як сукупність інженерно-консультаційних послуг, відокремлених в самостійну сферу діяльності і пов’язаних з процесами створення та експлуатації промислових об’єктів, включаючи розробку технологій; комплекс інженерно-технічних робіт та послуг з підготовки до здійснення будівництва; виробничо-технічне оснащення (збірка, пуск, гарантійно-сервісне обслуговування) встановленого обладнання, що надаються на комерційній основі між контрагентами з різних країн.

Інкасо - це банківська розрахункова операція, за якої, на доручення клієнта та відповідно до розрахункової документації, отримує грошові кошти від імпортера його банк або інший, пов'язаний з імпортером уповноважений банк, за відвантажені імпортерові товари або отримані ним послуги та зараховує їх на рахунок свого клієнта (можливою варіацією інкасо є отримання гарантії того, що належна сума буде виплачена в установлені терміни).

ІНКОТЕРМС - спеціальне видання Міжнародної Торгової Палати - «Міжнародні правила тлумачення термінів».

Карантинний дозвіл на імпорт – є підставою для ввезення на митну територію України та здійснення митного оформлення підкарантинних матеріалів та об’єктів (їх перелік встановлено постановою КМ України від 26.05.2004 № 672). Карантинний дозвіл на імпорт видає Головна державна інспекція з карантину рослин (Укрголовдержкарантин).

Карантинний дозвіл на імпорт – це документ, який є підставою для ввезення на митну територію України та здійснення митного оформлення підкарантинних матеріалів та об’єктів (їх перелік встановлено постановою КМ України від 26.05.2004 № 672).

Карта фірми - це базовий документ, який являє собою анкету, запитання якої характеризують різні сторони діяльності фірми (країна, поштова адреса, телефон, рік заснування, предмети торгівлі, виробництва чи характер послуг, виробничі потужності, число робітників, дані, що характеризують фінансове становище, філіали, дочірні підприємства, участь та інші зв'язки, найважливіші конкуренти, негативні сторони, що характеризують фірму і т.д.).

Кількість товару – це цифрове вираження обсягу поставки товару із зазначенням одиниці виміру та використовуваної системи мір та ваг.

Кліринг – це взаємозалік зустрічних вимог та зобов’язань за торговими угодами;

Ковзаючі ціни - це змінні ціни, які використовуються тоді, коли у контрактах йдеться не просто про товари з тривалим терміном створення, а з композитним визначенням ціни. Тобто, первісно в контракті зазначається початкова ціна та її структура - вміст у ній різного роду витрат і компонентів (витрати на сировину та енергоносії, амортизацію, оплату праці, накладні витрати, прибуток). При цьому саме динаміка компонентів (наприклад, зміна цін на сировину, енергоносії чи оплату праці) визначає й «ковзання» остаточної ціни, яка і буде зазначена в контракті.

Комбіноване мито - виконує захисну і фіскальну функції, захищаючи вітчизняного виробника та наповнюючи державний бюджет. Використання специфічного та комбінованого мита унеможливлює свідоме заниження суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності митної вартості товарів і ухиляння від сплати митних платежів.

Компенсаційна домовленість – це товарообмінна операція з урахуванням реальної вартості товару, за якою сальдо угоди виплачується у вільно конвертованій валюті.

Компенсаційне мито - пов'язане із використанням субсидій при виробництві чи експорті товарів і застосовується тоді, коли імпорті товарів виникає загроза завдання шкоди вітчизняним товаровиробникам такої самої або аналогічної продукції чи під час експорту товарів з'являється загроза державним інтересам. Ставки компенсаційного мита не перевищують розміри отриманих товаровиробниками субсидій. У відповідності до терміну дії мито може бути постійним і сезонним.

Конвенційне мито - є узгодженим і встановлюється внаслідок утворення митного союзу чи угод з іншими країнами, внаслідок чого воно не може бути зміненим в односторонньому порядку. Використання конвенційного мита сприяє лібералізації зовнішньої торгівлі шляхом зменшення торговельних обмежень. Термін дії такого мита тривалий і припиняється тоді, коли припиняють свою дію угоди, що викликали його до життя.

Конкурентний лист - це документ, що узагальнює інформацію про ціни на аналогічну продукцію закордонних фірм-конкурентів та техніко-економічні показники, комерційні умови.

Коносамент - це найважливіший юридичний документ в зовнішньоторговельних перевезеннях, що засвідчує наявність договору перевезення морським або річковим транспортом та конкретизує його умови. Він відноситься також до типу цінних паперів, оскільки має ті ж властивості передачі прав та рівнозначний передачі вантажу та отримання права володіння ним.

Коносамент (Bill of Lading) - документ, який регулює правовідносини між перевізником та одержувачем вантажу, свідчить про прийняття перевізником вантажу та є одним з документів, що підтверджують наявність i зміст договору морського перевезення.

Контрагенти - сторони, що знаходяться в договірних відносинах з приводу купівлі-продажу товарів чи наданню послуг.

Контракт - основний комерційний документ, що визначає права й обов'язки сторін. По суті в ньому викладений комплекс дій щодо здійснення зовнішньоторгового обміну.

Контракт – це договір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі.

Контракт - це документ, який свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується передати товар у власність іншій стороні (покупцю), яка, в свою чергу, зобов'язується прийняти його і заплатити ціну за товар.

Контракт - це угода між двома або більше контрагентами, що є юридичними особами, стосовно купівлі або продажу товару або послуги.

Контрактна ціна - ціна угоди, що фіксується в контракті.

Котіф (угода про міжнародні вантажні перевезення) - форма накладної, яка розроблена Міжнародною конвенцією по перевезеннях вантажів залізницею - МВК.

Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків, які належать кредитору.

Кризовий реінжиніринг - використовується в разі необхідності залучення фахівців ззовні з метою подолання кризового стану на підприємстві, неможливості керівництвом самостійно знайти шляхи підвищення конкурентноздатності підприємства, фінансової стійкості та економічної безпеки.

Левередж-лізинг - це довгострокова оренда в міжнародній практиці, що супроводжується активним стимулюванням з боку державних органів.

Лізинг - вид довгострокової оренди, як спосіб активізації збуту продукції без передачі права власності, яке зберігається за орендодавцем до кінця угоди.

Лізинг - це «кредит оренди», сутність якого полягає в передачі лізингодавцем лізингоотримувачу споживчої вартості послуг лізингодавця та «відсотка по кредиту».

Лізинг - це вид довгострокової оренди, як специфічна форма фінансування капіталовкладень, альтернатива традиційному банківському кредитуванню та використанню власних оборотних коштів, що дозволяє промисловим підприємствам та компаніям отримати необхідну продукцію без значних одночасних фінансових витрат, а також уникнути втрат, пов’язаних з моральним старінням засобів виробництва.

Лінійне судноплавство - це форма транспортних послуг, яка забезпечує регулярні перевезення за оголошеним розкладом між наперед установленими портами. На лінійних суднах перевозяться невеликі партії вантажів, в основному, це готові вироби і напівфабрикати.

Ліцензія - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого терміну певних товарів. Видається Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України та представляється митним органам під час декларування імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню.

ЛОРО кореспондентський рахунок, що відкривається банком для зарахування сум, виданих або одержаних за дорученням власного кореспондента.

Масові вантажі - це вантажі, що являють собою певну структурну масу, яка перевозиться у великій кількості без упаковки. До них відносяться наливні (нафта і нафтопродукти, гази, тваринні й рослинні жири, спирти та ін.), навальні (руда, концентрати, добрива та ін.), насипні (зерно, цукор, сирець та ін.) і лісні.

Митна вартість - це ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті на момент перетину товаром митного кордону держави. Для визначення митної вартості вироблено єдині критерії, а саме: момент перетину митного кордону та ціна угоди (тобто вартість, яка зазначена в рахунку-фактурі). При цьому значення митної вартості для однакових товарів буде однаковим навіть тоді, коли вони поставляються за різними умовами поставки.

Митна політика - це система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

Митне регулювання - це відносини між державою та суб'єктами ЗЕД, які виникають при перетині державного кордону товарами, послугами, капіталами, робочою силою.

Митне регулювання - це регулювання питань, пов'язаних із встановленням мита та митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю.

Митний кордон - це межі митної території України.

Митний тариф - це ставки ввізного мита, якими обкладаються товари, що завозяться в Україну. Митний тариф є однією з найбільш розповсюджених складових частин регулювання зовнішньоекономічної діяльності в світі.

Митні операції - це необхідна складова зовнішньоторговельного договору, що включає комплекс процедур з митного оформлення зовнішньоторговельних вантажів, які переміщують через митні кордони, включаючи їх декларування, контроль, огляд, підтвердження митної вартості, оплату митних зборів, податків.

Мито - це специфічний непрямий податок, що стягується з товарів при їх переміщенні через митний кордон держави.

Міжнародна автомобільна накладна (CMR) - документ, який супроводжує транспортні засоби та свідчить про укладення договору на перевезення вантажів.

Міжнародний контракт (або міжнародна угода) - це домовленість про комерційний обмін цінностями між декількома контрагентами, причому в результаті кожен з учасників отримає особисту користь від об'єкта, що обмінюється або продається.

Міжнародний франчайзинг – це складна взаємовигідна угода, за якою велика відома фірма продає право на використання своєї торгової марки, технологій іншій фірмі. На офіційних фондових біржах дозволяються операції з акціями лише великих компаній; у багатьох країнах виникають неофіційні фондові біржі, на яких перебувають в обігу будь-які цінні папери.

НОСТРО – рахунок, який має банк у свого кореспондента для надходжень на нього певних сум.

Облікова картка – це документ, який підтверджує постановку на облік (акредитацію) суб'єкта ЗЕД у митних органах України. Вона є обов’язковою при здійсненні будь-яких операцій у митних органах.

Обставини нездоланної сили (форс-мажор) – констатація умов, за яких можливими є перенесення термінів виконання контракту або часткове чи повне звільнення сторін від контрактних зобов'язань. До форс-мажорних подій можна віднести - стихійні лиха (повені, пожежі, буревії, землетруси), збройні конфлікти, техногенні катастрофи та інші неконтрольовані контрагентами події.

Оперативний лізинг - це вид оренди (короткостроковий чи з неповною окупністю), що передбачає здачу предмета оренди на термін, значно менший повного терміну амортизації.

Операції з давальницькою сировиною - це операції, що передбачають надання одним контрагентом сировини для подальшої її переробки. Причиною цього є можливість видобувати певну сировину, що відсутня в іншій країні, але відсутність можливості її переробляти. Для переробника – це можливість використовувати своє переробне обладнання на повну потужність та отримувати як плату за послуги частину виготовленої продукції, якої немає на внутрішньому ринку.

Операції з давальницькою сировиною – це товарообмінні операції, за якими вартість сировини, що постачається, виплачується виробленою з неї продукцією.

Операції промислового співробітництва – це товарообмінні операції, за якими зустрічна торгівля пов’язується із виробничо-збутовою сферою, створюючи специфічні зустрічні поставки.

Операція «світч» - це операція, згідно якої експортер передає свої зобов’язання з зустрічної поставки третій стороні, частіше за все спеціалізованій торговій фірмі.

Орендні операції оформляються договором про надання однією стороною – орендодавцем, іншій стороні – орендатору, майна з виключними правами на використання та в установлений термін, за певну плату.

Особливорежимні вантажі - це вантажі, які зберігають і перевозять при дотриманні спеціальних правил (небезпечні вантажі, ті, що швидко псуються та ін.).

Оферта - представляє собою характеристику умов продажу, характеристику товару, можливі скидки та бонуси, з метою пошуку клієнта та виключення неточного тлумачення.

Офсетні угоди – свого роду інвестиційний проект, згідно з яким здійснюються великомасштабні капітальні вливання в певний проект, шляхом закупівлі експортером в країні імпортера товарів на суму, що складає певний відсоток від вартості експортної поставки, який досить часто становить понад 100%.

Пакування та маркування - визначення характеру тари та упаковки, як внутрішньої, що не може бути відділеною від товару, так і зовнішньої, яка може більш вільно обиратися залежно від умов транспортування і конкретних технічних можливостей контрагентів.

Переказний вексель (або тратта) - виписується векселетримачем (тобто експортером) та передається векселедавцеві (тобто імпортерові товару), який повинен акцептувати та сплатити за векселем у зазначений термін.

Перестраховик (цесіонарій, ретроцедент) – це страховик, який прийняв у перестрахування ризики. Прийнявши в перестрахування ризики, перестраховик (ретроцедент) може частково передати його іншому перестраховику, і така операція називається ретроцесією, а сторона, яка прийняла на себе ризики, - ретроцесіонером.

Перестрахування - це система економічних відносин між страхувальниками, яка дозволяє страховій фірмі, що уклала договір страхування, передати взяті на себе ризики іншим страховим компаніям - перестраховикам.

Платіж у кредит – це платіж, який передбачає первісну поставку товарів фірмою-продавцем відповідно до тих або інших комерційних інтересів із наступним виконанням фінансових зобов'язань фірмою-покупцем. Відтак ця форма платежу називається також товарним, фірмовим або комерційним кредитом.

Попередня декларація - документ, що містить у собі вiдомостi про товари, які ввозяться в Україну (з будь-якою метою, крім транзиту). Заповнюється на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3).

Посередницькі послуги – це виконання торговими агентами-посередниками посередницьких функцій за замовленням постачальників чи покупців.

Поставки на компенсацію – це товарообмінні операції, за якими виробник, виконуючи велике замовлення, отримує частину комплектуючих від замовника.

Постійне мито - це мито, ставки якого встановлюються державою та не підлягають зміні залежно від різних обставин.

Преамбула контракту - вступна частина контракту, яка містить юридичні назви сторін, посилання на місце та дату підписання контракту.

Предмет контракту - констатація виду угоди, найменування товару, його характеристики, номенклатурної належності чи асортименту.

Прогресивні (гуртові) знижки - надаються покупцям у разі збільшення обсягу замовлення та величини товарної партії, причому вони можуть прямо пропорційно збільшуватись при зростанні обсягів контрактної поставки. У світовій практиці величина таких знижок може становити 10-15 %.

Продукція транспорту - це безпосередньо сам процес переміщення товарів від виробника до споживача.

Промисловий компенсаційний обмін – це угоди на основі виробничої співпраці, які здійснюються шляхом постачання машин, обладнання чи спорудження виробничих об’єктів в обмін на готову продукцію, вироблену цим обладнанням.

Просте інкасо – стягнення коштів згідно з фінансовою документацією (переказних чи простих векселів, чеків та інших інструментів, які використовуються для отримання платежів) без використання комерційних документів;

Простий вексель - це боргове зобов'язання (або зафіксоване бажання) векселедавця сплатити векселетримачеві певну суму коштів.

Прості (загальні) знижки - є типовою ціновою поступкою продавця під час переговорного процесу, яка залежить від ситуації на ринку та характеру товару. Знижки на готові складні вироби можуть становити 1/5- 1/3 ціни товару, тоді як знижки на сировину - 3-7 %.

Разова (індивідуальна) ліцензія – це ліцензія, яка видається Мінекономіки для здійснення кожної зовнішньоекономічної операції суб`єктом ЗЕД, до якого, згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", застосовані спеціальні санкції.

Рахунок-проформа - комерційний документ, який містить відомості про ціну товару, але не використовується для здійснення розрахунків за товар (бартер, консигнація, ордерні поставки, давальницька сировина, готова продукція, виставки, ярмарки тощо). Він є основним документом, на підставі якого декларант визначає митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Рахунок-фактура (invoicе, rechnung) – це документ, який супроводжує переміщувані через митний кордон України товари й інші предмети, вказує їх вартість та дозволяє їх ідентифікувати. Цей документ використовується для здійснення взаєморозрахунків сторін - контрагентів угоди, а також він є основним документом, на підставі якого декларант визначає митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Реекспортні операції – це операції, результатом яких є продаж з наступним вивезенням за кордон товару, що був раніше імпортований та не підлягав переробці.

Реімпортні операції – це придбання та ввіз із закордону товару, який був раніше експортований та не підлягав обробці.

Реінжиніринг – це комплекс організаційно-економічних, консультаційних послуг, направлених на подолання кризового чи передкризового стану на підприємстві шляхом його реорганізації, коригування стратегічної, інвестиційної та кадрової політики.

Реінжиніринг розвитку – застосовується в разі потреби в наданні незалежної експертизи та консультацій для підприємств, що бажають змінити чи диверсифікувати свою діяльність, здійснити реорганізаційні заходи.

Рентінг - це вид короткострокової оренди, термін договору якої коливаються від декількох годин до кількох місяців.

Розрахунки за відкритим рахунком - це періодичні платежі покупця продавцеві, які здійснюються за стабільні, повторювальні поставки товарів на умовах його наступної оплати та зарахування заборгованості на рахунок імпортера.

Розрахунок в кредит – це умова платежу, що найбільш часто зустрічається в міжнародній практиці, яка припускає погашення боргу в період від трьох місяців до п'яти років і більше, після дати поставки, залежно від виду кредиту і мети його надання.

Рухомі ціни – це ціни, які встановлюються тоді, коли об'єктом контракту є товари з довгим терміном створення і орієнтовно визначаються у момент підписання контракту, але можуть змінюватися залежно від динаміки ринкових цін на відповідні товари.

Санкції та рекламації за порушення умов контракту - положення про характер і розміри компенсацій, штрафів за порушення термінів, поставку неякісної продукції, некомплектну та кількісно неповну поставку, а також порушення інших положень контрактів.

Світові ціни - це ціни найбільш впливових ринкових компаній. Залежно від того, про який товар ідеться, це ціни, якими користуються країни (експортери чи імпортери), біржі та аукціони, провідні фірми.

Сезонне мито - встановлюється для вирішення ряду оперативних завдань на окремо взяті товари тимчасово, не більше як на чотири місяці. Воно однозначно має протекціоністський характер і може вважатися винятком з певних пільгових митних режимів.

Сезонні знижки – це знижки, що мають сезонний характер і надаються при купівлі товару, споживання якого не є характерним або масовим для певної пори року.

Сертифікат про походження товарів - документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни походження товару. Даний сертифікат видається уповноваженими органами країни - експортера товару та використовується як одна з підстав для застосування пільгової ставки мита (якщо це передбачено для країни походження товару).

Специфічне мито - це мито, яке нараховується в установленому грошовому розмірі на одиницю товарів, які підлягають обкладанню митом. Воно застосовується щодо стандартизованих товарів, але фіксований розмір цього мита помітно залежить від коливання світових цін.

Спеціальне мито - використовується в якості захисного мита тоді, коли на митну територію України ввозиться така кількість товару (або на таких специфічних умовах), що виникає загроза завдання шкоди вітчизняним товаровиробникам таких або аналогічних товарів. Виступає в якості потужного запобіжного заходу проти порушників загальнонаціональних інтересів у зовнішньоекономічній діяльності та з метою боротьби з недобросовісною конкуренцією.

Спеціальні знижки – це знижки, що застосовуються у стосунках продавців з VIP покупцями і можуть варіюватися залежно від характеру відносин між контрагентами та типу операцій.

Сталійний час або сталія-період означає визначений ліміт часу, встановлений чартером для завантаження та розвантаження судна.

Страхування експортних кредитів − це страхування від ризику несплати іноземними фірмами за експортними боргами.

Страхування зовнішньоекономічного ризику - це комплекс видів страхування, які забезпечують захист інтересів вітчизняних та іноземних учасників різних форм міжнародної співпраці.

Тверда оферта – це характеристика умов продажу, характеристика товару, можливі скидки та бонуси, що можуть бути направлені тільки одному з потенційних покупців з чітким зазначенням терміну, протягом якого продавець зв’язаний своєю пропозицією та не має права надати аналогічну пропозицію іншому потенційному клієнту.

Тверді ціни - встановлюються в момент підписання контракту, вони не змінюються протягом терміну виконання контракту.

Типовий контракт - це розроблений у відповідності до встановлених правил документ, який містить ряд уніфікованих умов, прийнятих в практиці міжнародної торгівлі, тобто ніби наперед узгоджених, типових умов. Другу частину типового контракту складають статті, умови яких вимагають узгодження. Це статті, які містять умови про предмет контракту, ціну товару, його якості, терміни поставок, умови платежу та ін.

Товарна біржа концентрує оптовий оборот масових, переважно сировинних і продовольчих товарів (кольорові метали, зерно, бавовну, цукор, кава, какао, чай, джут, каучук тощо). Відрізняють універсальні та спеціалізовані (за окремими товарами або їх групами) товарні біржі.

Товарний франчайзинг – це проста передача товарів для реалізації під торговою маркою певного підприємства. Здійснюється в основному через великі супермаркети.

Толлінг – це різновид операцій з давальницькою сировиною, яка передбачає замовлення на виготовлення виробником продукції з сировини чи матеріалів виробника.

Торговельні компенсаційні операції – це операції, що передбачають взаємообмін партіями товарів, але з використанням можливості грошових розрахунків або компенсації товарами. Угоди при компенсаційних операціях укладаються шляхом попереднього обговорення кількості, якості товару та його грошової оцінки.

Трампове судноплавство - це форма організації судноплавства, в якому судна здійснюють нерегулярні рейси. Вони не мають чіткого розкладу і направляються судновласником туди, де є попит на тоннаж і пропозиції вантажів. Трампове судноплавство займається, як правило, перевезенням окремих видів масових вантажів (ліс, вугілля, руда, зерно, нафта, нафтопродукти, цемент, добрива і т.д.).

Транспортне забезпечення - це сукупність елементів, які знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, що об'єднує операції, пов'язані з виробництвом і обігом продукції.

Транспортно-експедиційні послуги – це комплекс супутніх послуг, що надаються в процесі перевезення вантажу. До них відносяться: оформлення транспортної та митної документації; організація безпосередньо процесу перевезення, зберігання, навантаження-розвантаження вантажу, операції щодо проведення аналізу відповідності якості та кількості товару.

Трастові операції – це операції банків та інших фінансових установ щодо управління майном та надання інших послуг за дорученням та в інтересах клієнтів, згідно з договором.

Угода про «розподіл продукції» - це угода, суть якої полягає в розподілі виробленої продукції пропорційно між експортером і імпортером. Відшкодована частина зобов’язань за цією угодою складає в середньому третю частину від виробленої продукції.

УМВС - багатостороння конвенція про міжнародну залізничну угоду, що була укладена між колишніми соціалістичними країнами Європи й Азії. З деякими доповненнями вона використовується і в даний час.

Умови платежу - визначення терміну, способу, засобів та
форми здійснення платежу.

Факторинг – це комісійно-посередницька діяльність, що пов’язана з переуступкою клієнтом-постачальником до банку несплачених рахунків-фактур за поставлену продукцію та права отримання по ним платежу.

Фінансовий лізинг – це довгострокова оренда, що передбачає обов’язки орендодавця придбати об’єкт оренди у виробника-постачальника з метою його наступного надання в лізинг. Лізингоотримувач, отримуючи у власне розпорядження орендоване майно, компенсує орендодавцю повну вартість його амортизації (чи більшої її частини) протягом терміну дії лізингової угоди шляхом орендних платежів.

Фірма - це відособлене в процесі суспільного розподілу праці підприємство, що здійснює господарську діяльність з метою одержання прибутку.

Фітосанітарний сертифікат - це документ, який є підставою для ввезення на митну територію України та здійснення митного оформлення підкарантинних матеріалів (їх перелік встановлено постановою КМ України від 26.05.2004 № 672).

Форфейтингові операції - це одноразові операції, які пов’язані зі стягненням грошових коштів за допомогою перепродажу придбаних прав на продукцію;

Ф'ючерсна торгівля є провідною формою сучасної біржової торгівлі. На строкових (іншими словами - ф'ючерсних) біржах торгують не реальним товаром, а контрактами на постачання товарів у майбутньому.

Ф'ючерсні біржі - це ринки цін (тобто ринки цінових вартостей).

Хайринг -- вид середньострокової оренди, термін договору якої становить до 2 років (в деяких країнах – до 5 років).

Ціни аукціонів – ціни, які фіксують умови продажу при запропонованій вищій ціні покупцями у певний момент та у конкретному місці. Ціна аукціону може встановлюватися як у процесі торгів з підвищенням ціни (це є більш поширеним правилом), так і з пониженням ціни, що відбувається після оголошення найвищої очікуваної ціни продавцем.

Ціни з наступною фіксацією - встановлюються тоді, коли об'єктом контракту є товари з тривалим терміном створення та залежать не тільки від динаміки ринкових цін, а й від якості кінцевих виробів (наприклад, металів чи хімікатів з урахуванням корисних та небажаних домішок), а також реальних витрат виробника, які не завжди легко передбачити заздалегідь.

Ціни ринку - це ціни, за якими ведеться торгівля на конкретному національному чи регіональному ринку.

Чартер - це договір на перевезення вантажів в трамповому судноплавстві.

Якість товару - визначення сукупності характеристик і властивостей товару, які обумовлюють його здатність задовольняти ті або інші споживчі (індивідуально-побутові або виробничі) потреби покупця.

Ярмарок (від нім. Jahrmarkt — щорічний ринок) – це торги, ринки товарів, які періодично організовуються у встановленому місці. Вони відігравали важливу роль в економічному житті Західної Європи у середні віки. З розвитком ринкових відносин ярмарки з центрів привозу великих партій наявного товару перетворюються на ярмарки зразків, ярмарки-виставки.

CARNET TIR (книжка МДП) - це документ, який свідчить про перевезення товарів та інших предметів за умовами Конвенції МДП 1975 року. Може використовуватись при здійсненні перевезень вантажів з використанням автомобільного виду транспорту. Наявність книжки МДП підтверджує допущення транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами та дійсність фінансової гарантії.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка