Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. Мостенська


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомленняСторінка17/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
#10570
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.DEQ

DELIVERED EX QUAY (... named port of destination)

ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (... назва порту призначення)

Продавець виконав свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного очищення для iмпорту, наданий у розпорядження покупця на причалi (набережнiй) у названому порту призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до названого порту призначення та розвантаженням товару на причал (набережну). Термiн DEQ покладає на покупця обов'язок здiйснити митне очищення товару для iмпорту та сплату всiх податкiв, мит i iнших зборiв i витрат, якими супроводжується iмпорт товару.

Якщо сторони бажають включити у зобов'язання продавця сплату всiх або частини витрат, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

Термiн може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрiшнiм водним транспортом чи то в змiшаних перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на причал (набережну) в порту призначення. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики, пов'язанi з перемiщенням товару з причалу до iншого мiсця (складу, термiналу, транспортної станцiї i т. iн.) у порту або за межами порту, слiд застосовувати термiн DDU або DDP.А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностiз умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата цiни

Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iнших документів, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї, офiцiйного дозволу чи iншого документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Укладання за власний рахунок договору перевезення товару до названого причалу (набережної) в названому порту призначення. Якщо конкретного причалу (набережної) не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати причал (набережну) в названому порту призначення, що найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання товару у розпорядження покупця на причалi (набережнiй), зазначеному у статтi А.3 "а" в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту його доставки на причал (набережну) у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усіх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • усiх витрат, пов'язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи вартiсть будь-яких дiй щодо товару у порту для наступного транспортування або розмiщення товару на складi або термiналi;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - витрат виконання митних процедур, а також мита, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та необхiднi для його подальшого транспортування.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про розрахунковий час прибуття призначеного судна у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого порту призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок, надання покупцю делiверi-ордеру i/або звичайного транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа внутрiшнього водного або мультимодального транспорту) для надання покупцю можливостi прийняти поставку товару та забрати його з причалу (набережної).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.DDU

DELIVERED DUTY UNPAID (... named place of destination)

ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (... назва мiсця призначення)

Продавець здiйснює поставку покупцю товару без проведення його митного очищення для iмпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до цього мiсця, за винятком (у вiдповiдних випадках) будь-яких "мит" (пiд словом "мито" тут розумiється вiдповiдальнiсть за виконання та ризики виконання дiй з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податкiв, митних i iнших зборiв) на iмпорт до країни призначення. Обов'язки щодо такого "мита" покладаються на покупця, так само як будь-якi витрати i ризики, що виникнуть у зв'язку з тим, що вiн не здiйснить своєчасно митного очищення товару для iмпорту.

Проте, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки щодо проходження ввiзних митних процедур i несення витрат i ризикiв, пов'язаних iз цим, або сплати деяких витрат, якими супроводжується iмпорт товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати мiсце на борту судна або на причалi (набережнiй) в порту призначення, слiд застосовувати термiн DES або DEQ.А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата цiни

Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iншого документу, i виконання, де це належить, усiх митних формальностi, необхiдних для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї чи iншого офiцiйного дозволу, або iнших документів, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

За власний рахунок укладання договору перевезення товару до названого мiсця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого мiсця призначення, яка найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання нерозвантаженого товару у розпорядження покупця або iншої особи, названої покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобi, у названому мiсцi призначення, в узгоджену дату або в межах перiоду, узгодженого для поставки.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання своїх зобов'язань згiдно статтi Б.2, покупець повинен нести всi додатковi ризики втрати чи пошкодження товару, цим спричиненi.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • усіх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем своїх обов'язкiв у вiдповiдностi зi статтею Б.2, або ненадання повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх витрат виконання митних процедур, а також мита, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про вiдправлення товару, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн має дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок, надання покупцю делiверi-ордеру i/або звичайного транспортного документу (наприклад, оборотного коносаменту, необоротної морської накладної, документу перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документів змiшаного перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття поставки товару у вiдповiдностi зi статтями А.4/Б.4.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття належного делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесен продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.DDP

DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination)

ПОСТАВКА ЗI СПЛАТОЮ МИТА (... назва мiсця призначення)

Продавець здiйснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для iмпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до цього мiсця, включаючи (у вiдповiдних випадках) будь-якi "мита" (пiд словом "мито" тут розумiється вiдповiдальнiсть за виконання та ризики виконання дiй з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податкiв, митних i iнших зборiв) на iмпорт до країни призначення.

Якщо термiн EXW покладає на продавця мiнiмальний обсяг обов'язкiв, термiн передбачає максимальний обсяг обов'язкiв продавця.

Термiн DDP не повинен застосовуватися, якщо продавець прямо чи побiчно не в змозi одержати iмпортну лiцензiю. Проте, якщо сторони бажають виключити iз зобов'язань продавця сплату деяких витрат, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару (таких, як податок на додану вартiсть - ПДВ), це повинно бути чiтко визначене у вiдповiдному застереженнi в договорi купiвлi-продажу.

Якщо сторони бажають покласти на покупця всi ризики i витрати щодо iмпорту товару, застосовується термiн DDU.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати мiсце на борту судна або на причалi (набережнiй) в порту призначення, слiд застосовувати термiни DES або DEQ.А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата цiни

Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної та iмпортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозвiлу чи iншого документа, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару, його транзитного перевезення через будь-яку країну, та iмпорту.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Надання продавцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього всiлякого сприяння в одержаннi, де це належить, будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа, необхiдного для iмпорту товару.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Укладання за власний рахунок договору перевезення товару до названого мiсця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого мiсця призначення, яка найбiльш задовольняє його цiлям.

Б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання нерозвантаженого товару у розпорядження покупця або iншої особи, призначеної покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобi, у названому мiсцi призначення, в узгоджену дату або в межах перiоду, узгодженого для поставки.Б.4. Прийняття поставки

Прийнятття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання своїх зобов'язань згiдно статтi Б.2, несення всi додаткових ризиків втрати чи пошкодження товару, цим спричиненi.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець несе всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних та iмпортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi та iмпортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем своїх обов'язкiв у вiдповiдностi зi статтею Б.2, або ненадання повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про вiдправлення товару, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Надання за власний рахунок покупцю делiверi-ордеру i/або звичайного транспортного документу (наприклад, оборотного коносаменту, необоротної морської накладної, документу перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документів змiшаного перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття поставки товару у вiдповiдностi зi статтями А.4/Б.4.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийнятття належного делiверi-ордеру або транспортного документу у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, зазначених у статтi Б.10, а також вiдшкодування покупцю всiх витрат, понесених останнiм при наданнi допомоги в їх одержаннi.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Надання продавцю, на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, що видаються чи передаються у країнi iмпорту, яких може потребувати продавець для надання покупцевi доступу до товару у вiдповiдний спосiб.


   9.3.2. Ціна міжнародного контракту

Встановлення ціни міжнародного контракту є головною технічною умовою підписання цього документу. На контрактну ціну впливають численні та різнорідні фактори. Ці фактори можна класифікувати як об'єктивні (споживчі властивості товару, загальні попит та пропозиція) та суб'єктивні (досвід та комерційні знання контрагентів, наявність у них технічних засобів реалізації угоди та здатності організовувати її підтримку під час митного очищення тощо), тривалі (такі, що характеризують стабільні вартісно-економічні відносини) та кон'юнктурні (пов'язані з валютними коливаннями, поточною зміною обсягів виробництва та споживання, що змінюють співвідношення основних ринкових сил), економічні (пов'язані із суто ринковими закономірностями та плинними подіями) та позаекономічні (стихійні лиха, збройні конфлікти, техногенні катастрофи).

Встановлення ціни контракту є непростим механізмом, адже ціна водночас повинна відображати результати господарської діяльності та бути гнучким інструментом у конкурентній боротьбі на міжнародних ринках. Зокрема, ціна виконує такі функції : • включає прямі та опосередковані витрати на виробництво товару;

 • відображає корисність товару (це особливо помітно під час встановлення ціни на нові, технологічно лідируючі товари);

 • забезпечує прибуток продавцеві;

 • повинна враховувати конкурентну кон'юнктуру ринку та формувати її за допомогою коливання цін на продукцію.

Відповідно до економічних факторів, дію яких відчувають учасники угод, особливостей виробництва товару, характеру самого товару, наявної інформації про використовувані ціни, а також доцільних методик укладання конкретних контрактів використовуються різні способи визначення ціни.

При визначенні ціни контракту важливе значення мають знання про ціни аналогічних зовнішньоекономічних операцій, які відбуваються в міжнародній торгівлі. У цьому зв'язку використовуються різні об'єктивні дані та різні види цін, такі як:Світові ціни − це ціни найбільш впливових ринкових компаній. Залежно від того, про який товар йдеться, це ціни, якими користуються країни (експортери чи імпортери), біржі та аукціони, провідні фірми.

Ціни ринку − це ціни, за якими ведеться торгівля на конкретному національному чи регіональному ринку. Їх урахування в маркетинговій стратегії є ключовим для прийняття рішення щодо виходу на конкретний ринок, завоювання сегменту ринку, вибору цінової політики фірми.

Разом з тим поняття «світові ціни» та «ціни ринку» є дещо абстрактними, і насправді їх реальний зміст проявляється в різних системах та джерелах ціноутворення. Такими джерелами є передусім опубліковані ціни − довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, ціни пропозицій великих фірм, середні експортні та імпортні ціни.Довідкові ціни - це ціни на аналогічні (подібні) товари, які застосовуються у міжнародній торгівлі та на внутрішніх ринках при оптовій торгівлі різних країн. Довідкові ціни можуть відображати параметри нещодавніх операцій (враховуючи, що основним джерелом довідкових цін є бюлетені, прейскуранти, журнали, спеціалізовані газети, каталоги).

Біржові котирування - є цінами продажу товарів, пропозиції або попиту на них на товарних біржах, але переважно вони відображають саме реальні цінові параметри угод. Біржові котирування мають вирішальне значення при встановленні цін на однорідну масову продукцію, яка торгується на біржах.

Ціни аукціонів фіксують умови продажу нестандартних товарів. Подібне ціноутворення у міжнародній торгівлі застосовується до певних груп товарів (вовна, хутра, чай та ін.). Ціна аукціону може встановлюватися як у процесі торгів з підвищенням ціни (це є більш поширеним правилом), так і з пониженням ціни, що відбувається після оголошення найвищої очікуваної ціни продавцем.

Ціни пропозицій великих фірм мають номінальне значення, оскільки є ціновою пропозицією продавця. В основному вони стосуються високотехнологічних товарів, які є предметом складного виробництва.

Середні експортні та імпортні ціни обчислюються статистично з використанням даних щодо міжнародних торговельних операцій, що відбулися протягом певного періоду (як правило, за рік). Відповідні дані формуються Міністерством економіки України, Державним комітетом статистики України. Для чіткої та достовірної інформації інколи використовують альтернативні статистичні бази, де відповідні обчислення робляться деякими незалежними аналітичними структурами.

Крім офіційно публікованих цін можуть ще використовуватись ціни попередніх угод, які є доступними для контрагентів. Але ця інформація не завжди носить достовірний характер, а інколи і навмисно приховується учасниками комерційних операцій.На підставі вивчення цін та залежно від характеру товару, умов реалізації контракту, ринкової кон'юнктури, способу фіксації ціни можуть бути різними та суттєво відрізнятися один від одного. Виділяють такі форми цін залежно від моменту їх остаточного визначення: тверді ціни, рухомі ціни, ціни з наступною фіксацією та ціни, що ковзають.

 1. Тверді ціни встановлюються у момент підписання контракту і не змінюються протягом терміну виконання контракту. Така модель ціноутворення є найбільш прийнятною при здійсненні негайних поставок (до 2-х тижнів) та застосовується тоді, коли термін виконання контрактних зобов'язань не перевищує 2-3-х тижнів.

 2. Рухомі ціни встановлюються тоді, коли об'єктом контракту є товари з довгим терміном виробництва і орієнтовно визначаються у момент підписання контракту, але можуть змінюватися залежно від динаміки ринкових цін на відповідні товари.

 3. Ціни з наступною фіксацією також встановлюються тоді, коли об'єктом контракту є товари з тривалим терміном виробництва та залежать не тільки від динаміки ринкових цін, а й від якості кінцевих виробів (наприклад, металів чи хімікатів з урахуванням корисних та небажаних домішок), а також реальних витрат виробника, які не завжди легко передбачити заздалегідь.

 4. Ціни, що ковзають (змінні або ковзаючі ціни), використовуються тоді, коли у контрактах йдеться мова не просто про товари з тривалим терміном виробництва, а з композитним визначенням ціни. Тобто, первісно в контракті зазначається початкова ціна та її структура: вміст у ній різного роду витрат і компонентів (витрати на сировину та енергоносії, амортизацію, оплату праці, накладні витрати, прибуток). При цьому саме динаміка компонентів (наприклад, зміна цін на сировину, енергоносії чи оплату праці) визначає й «ковзання» остаточної ціни, яка і буде зазначена в контракті.

Остаточна ціна контракту є компромісом цінових пропозицій та преференцій продавців і покупців. Прагнення продавця включити в ціну всі наведені вище компоненти та збільшити свій прибуток, а також прагнення покупця придбати товар за якомога нижчою ціною, породили диверсифіковану систему цінових знижок. Величина та характер знижок залежать від виду товару (наприклад, товар нетривалого використання після певного терміну може потребувати негайної реалізації – насамперед це стосується овочів та фруктів, а також інших продуктів), ринкової кон'юнктури, особливостей відносин між продавцем та покупцем (для постійних покупців або покупців великих партій товарів можуть застосовуватись пільгові підходи), виду платежів та інших факторів. Усього ж використовується близько 20 видів знижок. Причому умова щодо надання знижок одному з контрагентів може включатися до тексту контракту.

Найбільш поширеними у світовій торговій практиці є такі знижки:

Прості (або загальні) знижки є типовою ціновою поступкою продавця під час переговорного процесу, яка залежить від ситуації на ринку та характеру товару. Знижки на готові складні вироби можуть становити 1/5− 1/3 ціни товару, тоді як знижки на сировину − 3−7 %.

Прогресивні (гуртові) знижки надаються покупцям у разі збільшення обсягу замовлення та величини товарної партії, причому вони можуть прямо пропорційно збільшуватись при зростанні обсягів контрактної поставки. У світовій практиці величина таких знижок може становити 10−15 %.

Сезонні знижки мають сезонний характер і надаються при купівлі товару, споживання якого не є характерним або масовим для певної пори року. Застосування сезонних знижок є типовим для таких товарів масового попиту, як одяг, взуття, а також для масових й однорідних предметів виробничого застосування сезонного характеру, наприклад для добрив.

Спеціальні знижки застосовуються у стосунках продавців з VIP покупцями і можуть варіюватися залежно від характеру відносин між контрагентами та типу операцій. Наприклад, продавець може бути заінтересованим у замовленнях певних покупців (можливо пропонування продавцем спеціальних знижок у разі підписання угоди). Крім того, спеціальні знижки застосовуються при продажах пробних партій товарів або якщо товар є принципово новим, або якщо виробник намагається закріпитися на новому для себе сегменті ринку.

Дилерські знижки (різниця між роздрібною ціною та контрактною ціною) надаються постійним посередникам, агентам, торговцям, за рахунок яких формується їх прибуток та покриваються посередницькі витрати. Такий вид знижок застосовується у разі продажу стандартного обладнання, оргтехніки, автомобілів, а величина коливається в межах 10−20% (інколи сягає 30%) від роздрібної ціни.

Бонусні знижки (або знижки з обігу) надаються постійним посередникам та оптовим покупцям за реалізацію великої кількості товарів згідно з обумовленим річним обігом. За сировинними товарами величина бонусних знижок становить 5−7 %, а за деякими видами обладнання та машинотехнічних виробів − 5−25 %.

Знижки «сконто» застосовуються в готівкових розрахунках, якщо платежі за контрактом відбуваються раніше обумовленого терміну (наприклад, якщо в довідковій ціні передбачено кредит, а покупець сплачує гроші негайно). Фактично величина знижки «сконто» визначається величиною позичкового кредиту на певному національному ринку.

Закриті знижки застосовуються у внутрішньофірмовій торгівлі (під час внутрішнього товарообігу в інтеграційних об'єднаннях), а також при реалізації поставок відповідно до окремих міжурядових домовленостей.


   9.3.3. Умови платежів та розрахунків за експортно/імпортними операціями

Умови платежів контрактів − це комплексне поняття, зміст якого відповідає характеру платіжних зобов'язань, термінам розрахунків і гарантіям партнерів. Умови платежів контрактів охоплюють визначення:

 • спосіб здійснення платежів;

 • засіб платежів;

 • форми розрахунків.

Способи платежів відрізняються в залежності від співвідношення у часі моменту оплати товару та його реальної поставки. Платежі можуть здійснюватися у так званий готівковий спосіб, авансом і в кредит (з використанням банківських установ і з прив'язкою у часі до акту фізичного передавання товару).

Готівковий платіж здійснюється до або після передавання продавцем товаророзпорядчих документів покупцеві (з урахуванням періоду обробки платіжної документації бухгалтерськими підрозділами й банківськими установами). Фактично оплата товару відбувається до моменту його переходу у користування споживачем.

Авансовий платіж − це оплата покупцем за контрактними зобов'язаннями до моменту передавання йому товаророзпорядчих документів і самого товару. Авансовий платіж може відігравати позитивну роль в організації поставок, оскільки він фактично є кредитуванням продавця й забезпечує його необхідними фінансовими коштами, а також матеріальними ресурсами (якщо він здійснюється не в грошовій, а в товарній формі). Крім того, для продавця він є гарантією від збитків у ситуації, коли покупець відмовляється від продукції, яка являється предметом контракту.

Важливо звертати увагу на те, що переваги продавця зумовлюють для покупця необхідність фіксувати в контракті відповідні зворотні гарантії щодо повернення авансових платежів і можливої виплати компенсацій.Платіж у кредит передбачає первісну поставку товарів фірмою-продавцем відповідно до тих або інших комерційних інтересів із наступним виконанням фінансових зобов'язань фірмою-покупцем. Відтак ця форма платежу називається також товарним, фірмовим або комерційним кредитом. Відповідно до терміну реалізації фінансових зобов'язань імпортера після отримання такого кредиту (здійснення реальних поставок) ця форма розрахунків може вважатися короткотерміновою (термін до 1 року), середньотерміновою (від 1 до 5 років) та довготерміновою (понад 5 років).

Ця форма розрахунків поширилася через конкуренцію між фірмами, які виробляють обладнання, з метою стимулювання потенційних покупців-замовників на здійснення відповідних закупівель, а також з урахуванням ситуацій, за яких проведення виплат покупцем може бути ускладненим або навіть неможливим до початку роботи куплених об'єктів, проведення одного або кількох технологічних циклів.Засоби платежів − це платіжні інструменти, тобто гроші, які виражені в конкретній валюті.

Встановлюючи ціни товару, обов'язково слід вказати на грошові одиниці, в яких вона обчислюється. Таку функцію можуть виконувати гроші (валюта) країни-експортера, країни-імпортера, іншої країни (передусім долар США, євро, а також японська єна та інші вільно конвертовані валюти). Разом з тим валюта, яка оцінює товар в контракті і валюта (або валюти), в якій здійснюються виплати, можуть не збігатися. У зв'язку з цим виділяються поняття «валюта контракту» та «валюта платежу».Валюта контракту − це валюта, в якій встановлюється ціна товару в міжнародному контракті купівлі-продажу.

Валюта платежу − це валюта, в якій, лише за згодою контрагентів (сторін угоди), здійснюється фактична оплата за товар.

Зважаючи на те, що валютні курси можуть коливатися, (що може означати виграш для однієї сторони контракту та програш для іншої), застосовуються валютні застереження, які фіксують курс однієї валюти стосовно іншої. Це відбувається в ситуації, коли валюта контракту не збігається з валютою платежу.Форми розрахунків відрізняються за характером передання грошових коштів покупцем продавцеві.

Банківський переказ є найбільш поширеною формою розрахунків у сучасній практиці експортно-імпортних операцій. Для учасників зовнішньоекономічних операцій банківський переказ є найбільш зручною формою розрахунків, тоді як для банку це − комерційна операція, за виконання якої він стягує комісію за надані послуги. Ця операція виконується за умови наявності заяви на переказ коштів (інша назва цього документу – платіжне доручення) та після ретельної перевірки паперів та стану рахунку, банк починає процедуру опрацювання та виконання доручення.

Такий банк списує з рахунку клієнта суми платежу й комісії та згідно з установленим способом надсилає банку експортера або банку-кореспонденту (як правило, останній обирається самим банком імпортера) платіжне доручення. Банк імпортера також надсилає останньому виписку з його рахунка, яка відображає відповідне списання коштів.

Аналогічні процедури виконує й банк-кореспондент (або декілька банків-кореспондентів), якщо такий банк бере участь у платіжній процедурі. Але в будь-якому випадку, кошти зараховуються на рахунок банку експортера, про що свідчить отримуване ним кредитове авізо або виписка банку-кореспондента. Це є підставою для зарахування коштів на рахунок клієнта, про що клієнт дізнається з виписки з його рахунку.

Кореспондентський взаємозв'язок між банками здійснюється за допомогою рахунків «НОСТРО» та «ЛОРО». У першому випадку йдеться про кореспондентський рахунок, який відкривається на ім'я банку в кореспондента, а в другому − про рахунок банку-кореспондента, який банк відкриває в себе [ ]Акредитив як форма розрахунків пов'язаний із залученням як активного учасника розрахунків банківських установ. Акредитивною формою розрахунків є дії банку за дорученням клієнта (наказонадавача) щодо здійснення платежів третій особі (бенефіціару) або надання доручення іншому банкові для проведення відповідних дій для отримання обумовлених документів та відповідно до погоджених умов.

Передусім йдеться про такі умови, за яких експортер може скористатися акредитивом, тобто отримати оплату поставленого ним товару.

Акредитивна форма розрахунків дає змогу зробити експортно-імпортну операцію найбільш безпечною для обох сторін. Вона є типовою для угод, які передбачають здійснення платежу проти наданих експортером документів або для таких угод, які передбачають надання покупцеві короткотермінового (до 1 року) комерційного кредиту.

Використання у процесі міжнародного співробітництва акредитивної форми розрахунків регламентується Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів (Uniform Сustoms and Practice for Documentar Credits), що були розроблені Міжнародною торговельною палатою. […]Інкасо є банківською розрахунковою операцією, за якої на доручення клієнта та відповідно до розрахункової документації його банк отримує грошові кошти від імпортера та зараховує їх на рахунок свого клієнта (можливою варіацією інкасо є отримання гарантії того, що належна сума буде виплачена в установлені терміни).

Інкасові операції в міжнародній торгівлі застосовуються на підставі прийнятих у 1978 р. Міжнародною торговельною палатою «Уніфікованих правил з інкасо».

Розрізняють два види інкасо − просте (чисте) та документарне:


 • просте інкасо − стягнення коштів згідно з фінансовою документацією (переказних чи простих векселів, чеків та інших інструментів, які використовуються для отримання платежів) без використання комерційних документів;

 • документарне інкасо − стягнення грошей на підставі фінансової документації, яка супроводжується документами комерційного характеру (транспортними, відвантажувальними, страхувальними документами та рахунками, рахунками-фактурами та ін.).

Суб'єктами інкасової операції є експортер (наказонадавач), банк, якому надається інкасове доручення, банк-кореспондент, який виконує доручення, та імпортер, який здійснює платіж. […]

Розрахунки за відкритим рахунком − це періодичні платежі покупця продавцеві, які здійснюються за стабільні, повторювальні поставки товарів на умовах його наступної оплати та зарахування заборгованості на рахунок імпортера. Фактично йдеться про кредит за відкритим рахунком, погашення якого здійснюється відповідно до конкретної домовленості експортера та імпортера.

Таким чином, така торгівля відбувається без гарантій (для продавця) надійності та своєчасності виплат (поставки товарів випереджають відповідні оплати, а товаророзпорядчі документи експортер передає імпортерові не через банк) та між контрагентами, які мають налагоджені зв'язки постачання, а також між головною структурою корпорації та її філіями.

Механізм чекових розрахунків регламентується національним законодавством, а також міжнародними нормативними джерелами (наприклад, Женевською конвенцією про чеки 1931 р.; ряд країн англо-саксонської системи права дотримуються положень британського закону про переказні векселі від 1982 р.).

Власник чеку (таким власником, у результаті експортно-імпортної операції, може стати експортер) подає чек для реалізації у власному банку, який сплачує його або негайно по пред'явленню або після перерахунку на свій кореспондентський рахунок відповідної суми.Вексельні розрахунки є одним з найбільш поширених кредитно-платіжних інструментів, які використовуються при здійсненні експортно-імпортних операцій. Вексель виконує функції, які є аналогічні грошовим. При цьому застосування векселів дає змогу імпортерам відстрочувати платежі, а експортерам − обліковувати векселі, за якими ще не настав термін платежів.

У міжнародній торгівлі можуть використовуватися як прості, так і переказні векселі. Простий вексель − це боргове зобов'язання (або зафіксоване бажання) векселедавця сплатити векселетримачеві певну суму грошей. Переказний вексель (або тратта) виписується векселетримачем (тобто експортером) та передається векселедавцеві (тобто імпортерові товару), який повинен акцептувати та сплатити за векселем у зазначений термін. Саме акцепт векселя імпортером перетворює його на боржника в юридичному сенсі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що відноситься до індивідуальних та універсальних умов контракту?

2. Які сучасні методи визначення якості продукції вам відомі?

3. Перехід права власності на товар.ПИТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Види зовнішньоторговельних контрактів.

2. Структура та особливості оформлення контрактів.

3. Процедура підготовки експортної та імпортної угоди.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

1. Способи укладання контрактів.

2. Форми контрактів купівлі-продажу.

3. Способи фіксації ціни в контракті.ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Консенсуальний контракт передбачає:

а) дотримання всіх формальностей;

б) договір честі;

в) чіткості зобов'язання сторін;

г) узгодження волі сторін без дотримання всіх формальностей.
2. Що таке алеаторний контракт:

а) дотримання всіх формальностей;

б) договір честі;

в) чіткість визначених зобов’язань між партнерами;

г) погодження волі сторін без дотримання всіх формальностей.
3. До статті «Ціна і загальна сума варості контракту» у міжнародному господарському контракті не входить:

а) валюта ціни контракту;

б) курс перерахунку валют;

в) вартість базових умов поставки товару;

г) метод фіксації ціни контракту.
4. Метод визначення якості продукції «тель-кель» означає:

а) середня якість продукції;

б) висока якість продукції;

в) низька якість продукції;

г) якість така, яка є.
5. Які види знижок існують в зовнішній торгівлі:

а) сезонні знижки;

б) бонусні знижки;

в) дилерські знижки;

г) всі відповіді вірні.

10. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАКЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


 • Транспортне забезпечення

 • Базисні умови поставки

 • Транспортна система

 • Лінійне судноплавство

 • Транспортна послуга

 • Трампове судноплавство

 • Корисний ефект

 • Лінії сполучень

 • Генеральні вантажі

 • Коносамент

 • Масові вантажі

 • Чартер

 • Особливорежимні вантажі

 • Демередж

 • Вартість перевезень

 • Диспач

 • Транспортні операції

 • КОТИФ

 • Транспортні умови поставки

 • Накладна CMR


ВИВЧАЮЧИ ЦЕЙ РОЗДІЛ,

Ви повинні знати:

 • Основні види транспорту та їх характерні риси

 • Документацію стосовно кожного окремого виду транспорту

 • Позитивні та негативні риси діяльності різних видів транспорту.


Ви повинні вміти:

 • Провести аналіз та зробити висновки про доцільність використання того або іншого виду транспорту при здійсненні ЗЕД.

ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка