Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка16/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

А.4. Поставка

Здiйснення поставки шляхом надання товару перевiзнику, з яким укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3, а за наявностi декiлькох перевiзникiв - першому з них, для транспортування товару до узгодженого пункту в межах названого місця у встановлену дату або в межах узгодженого періоду.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому мiсцi.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення періоду, встановленого для поставки, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • несення усiх витрат, пов'язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також сплата ціни фрахту та всiх інших витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-яких платежiв за розвантаження його в мiсцi призначення, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • оплата витрат щодо страхування, що випливають iз статтi А.3 "б";

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та інших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата: • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язанi з товаром пiд час його перевезення до прибуття в узгоджене мiсце призначення, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у iдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення періоду, встановленого для вiдправлення товару, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдправлення товару та/або мiсце призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Надання покупцю за власний рахунок, якщо так прийнято, звичайного(-их) транспортного(-их) документу(-ів) вiдповiдного транспорту, щодо якого укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття транспортного документа у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору купiвлi-продажу.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання за рахунок i на ризик покупця надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

Забезпечення продавця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.


DAF

DELIVERED AT FRONTIER (... named place)

ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (... назва мiсця поставки)

Продавець виконав свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для iмпорту, наданий у розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному засобi в названому мiсцi та пунктi на кордонi, але перед митним кордоном сумiжної країни. Пiд термiном "кордон" може розумiтися будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту.

Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всi ризики й витрати такого розвантаження, це має бути чiтко обумовлено шляхом включення вiдповiдного застереження до договору купiвлi-продажу.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, за умови, що товар доставляється до сухопутної межi. Якщо поставка буде мати мiсце в порту призначення, на борту судна або на причалi (набережнiй), слiд застосовувати термiни DES або DEQ.А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата цiни

Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iншого документу, необхiдного для надання товару у розпорядження покупця.

Виконати, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару до названого мiсця поставки на кордонi та для його транзитного перевезення через будь-яку країну.


Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї чи iншого офiцiйного дозволу, або iнших документів, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його наступного транспортування.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

i) за власний рахунок укладання договору перевезення товару до пункту, якщо вiн названий, у мiсцi поставки на кордонi. Якщо такого пункту у названому мiсцi поставки на кордонi не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця поставки, який найбiльш задовольняє його цiлям.

ii) Проте, на прохання покупця, на його ризик i за його рахунок продавець може укласти на звичайних умовах договiр перевезення з умовою продовження транспортування товару поза назване мiсце на кордонi до кiнцевого пункту призначення в країнi iмпорту, названого покупцем. Продавець може також вiдмовитися вiд укладання такого договору. В такому випадку вiн зобов'язаний своєчасно сповiстити покупця про це.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання товару у розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному засобi в названому мiсцi поставки на кордонi, у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи витрати з його розвантаження, необхiднi для прийняття поставки товару з прибулого транспортного засобу в названому мiсцi поставки на кордонi;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку, здiйснену у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх витрат виконання митних процедур, а також усiх мит, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його подальшому транспортуваннi.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про те, що товар вiдправлений у зазначене мiсце на кордонi, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках погодженого перiоду та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

i) надати покупцю, за власний рахунок, звичайний документ або iнший доказ поставки товару в назване мiсце на кордонi у вiдповiдностi з статтею А.3 "а" i).

ii) у випадку домовленостi сторiн щодо продовження транспортування товару через кордон у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а" ii), надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього звичайного одержуваного у країнi вiдправлення наскрiзного транспортного документу на перевезення товару на звичайних умовах вiд пункту вiдправлення в країнi експорту до зазначеного покупцем кiнцевого мiсця призначення в країнi iмпорту.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття транспортного документа та/або iнших доказів поставки у вiдповiдностi iз статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Забезпечення, за власний рахунок, пакування товару (за винятком випадкiв, коли iснує домовленiсть або звичай вiдповiдної галузi торгiвлi щодо поставки товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для доставки товару до кордону та його подальшого транспортування. Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення) були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата усiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

У разi потреби, у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а" ii), покупець має надати продавцю на прохання останнього, але за рахунок i на ризик покупця, валютний дозвiл, iншi дозволи i документи або їх засвiдченi копiї, або адресу кiнцевого пункту призначення товару в країнi iмпорту для одержання наскрiзного транспортного документа або будь-якого iншого документа, передбаченого статтею А.8 ii).


DES

DELIVERED EX SHIP (... named port of destination)

ПОСТАВКА З СУДНА (... назва порту призначення)

Продавець виконав свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного очищення для iмпорту, наданий у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з доставкою товару до названого порту призначення до розвантаження. Якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики розвантаження товару, слiд застосовувати термiн DEQ.

Цей термiн може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрiшнiм водним транспортом, чи то в змiшаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на суднi.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iнших доказів вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата цiни

Сплата цiни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї, iншого офiцiйного дозволу чи iншого документаи, i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензії або iншого офiцiйного дозвiльного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Украдання за власний рахунок договору перевезення товару до пункту, якщо вiн названий, у названому порту призначення. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у названому порту призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання товару у розпорядження покупця на борту судна в пунктi розвантаження, зазначеному у статтi А.3 "а" у названому порту призначення у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду, у спосiб, який дозволяє зняття товару з судна розвантажувальними засобами, що вiдповiдають характеру товару.Б.4. Прийняття поставки

Прийнятття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення усiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б. 6: • додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та iнших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • усiх витрат, пов'язаних з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи витрати з його розвантаження, необхiднi для прийняття поставки товару з судна;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх витрат виконання митних процедур, а також мита, податків й iнших зборів, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про розрахунковий час прибуття призначеного судна у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого порту призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок, надати покупцю делiверi-ордер i/або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного або мультимодального транспорту) для надання покупцю можливостi вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка