Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка15/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

З власний рахунок укладання на звичайних умовах договору перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у вiдповiдному випадку, внутрiшнiм водним) судном такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарів з характеристиками, аналогiчними визначеним у договорi купiвлi-продажу.

б) Договiр страхування.

Завласний рахунок страхування вантажу у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу, на умовах надання права покупцю або iншiй особi, що володiє страховим iнтересом вiдносно товару, заявляти вимоги безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий полiс або iнший доказ страхового покриття.

Договiр страхування має бути укладений iз страховиками або страховою компанiєю, що користуються доброю репутацiєю, та, за вiдсутностi прямої домовленостi сторiн про iнше, на умовах мiнiмального страхового покриття вiдповiдно до Умов страхування вантажiв (Institute Cargo Clauses) Iнституту Лондонських Страховикiв (Institute of London Underwriters) або будь-якого подiбного зводу правил. Тривалiсть періоду страхового покриття обумовлюється статтями Б.4 i Б.5. За вимогою покупця i за його рахунок, продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити страхування вiд вiйськових ризикiв, ризикiв, пов'язаних iз страйками, повстаннями та iншими громадськими хвилюваннями. Мiнiмальне страхування повинне покривати цiну договору купiвлi-продажу плюс 10 вiдсоткiв (тобто 110%) i бути обумовленим у валютi договору купiвлi-продажу.
Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Здiйснення поставки товару на борт судна в порту вiдвантаження в узгоджену дату або в межах узгодженого періоду.Б.4. Прийняття поставки

Прийнятття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому порту призначення.
А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в порту вiдвантаження.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення періоду, встановленого для вiдвантаження, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • сплата ціни фрахту та всi iншi витрати, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрат щодо завантаження товару на борт судна;

 • несення витрат, пов'язаних з придбанням страхування у вiдповiдностi зi статтею А.3 "б";

 • сплата будь-яких зборів за розвантаження в узгодженому порту розвантаження, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та інших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата: • усiх витрат, пов'язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язаних з товаром пiд час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, включаючи сплату лiхтерних i причальних зборiв, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення періоду, встановленого для вiдвантаження, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та, в разi необхiдностi, при його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.
А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдвантаження товару та/або порт призначення, вiн має дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок, негайне наданя покупцю звичайного транспортного документу, виписаного для узгодженого порту призначення.

Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути датованим у межах строкiв, узгоджених для вiдвантаження товару, давати покупцю можливiсть вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення та, за вiдсутностi iншої домовленостi, давати покупцю можливiсть продати товар у дорозi третiй особi шляхом виконання передавального напису на документi на користь наступного покупця (оборотний коносамент) або шляхом повiдомлення перевiзника. Якщо такий транспортний документ видається в декiлькох оригiналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект оригiналiв.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийнятття транспортного документу у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (інших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

Забезпечення продавця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


CPT

CARRIAGE PAID TO (... named place of destination)

ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)

Продавець здiйснює поставку товару шляхом його передання перевiзнику, призначеному ним самим. Додатково до цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до названого місця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всi ризики та будь-якi iншi витрати, що можуть виникнути пiсля здiйснення поставки товару у вищезазначений спосiб.

"Перевiзник" - це будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов'язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

У випадку здiйснення перевезення в узгоджений пункт призначення декiлькома перевiзниками, перехiд ризику вiдбувається в момент передачi товару першому з них.

Цей термiн CPT зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту і може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, включаючи мультимодальнi (змiшанi) перевезення.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких iншх доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiднi для експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Укладання на звичайних умовах за власний рахунок договору перевезення товару до узгодженого пункту в названому мiсцi призначення звичайним маршрутом i в звичайно прийнятий спосiб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого місця призначення, який найбільш задовольняє його цілям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Здiйснення поставки шляхом надання товару перевiзнику, з яким укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3, а за наявностi декiлькох перевiзникiв - першому з них, для транспортування товару до узгодженого пункту в межах названого місця у встановлену дату чи в межах узгодженого періоду.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому мiсцi.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець має нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення періоду, встановленого для поставки, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також сплата цiну фрахту та всiх інших витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-якi платежi за розвантаження його в мiсцi призначення, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та інших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата: • усiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язаних з товаром пiд час його перевезення до прибуття в узгоджене мiсце призначення, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення періоду, встановленого для вiдправлення товару, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдправлення товару та/або мiсце призначення, вiн зобов'язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Надання покупцю за власний рахунок, якщо так прийнято, звичайного (-х) транспортного (-х) документу (-ів) вiдповiдного транспорту, щодо якого укладено договiр перевезення у вiдповiдностi зi статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного транспорту, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття транспортного документу у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Забезпечення за власний рахунок пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка має мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (інших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination)

ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)

Продавець здiйснює поставку товару шляхом його передання перевiзнику, призначеному ним самим. Додатково до цього продавець зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до названого місця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всi ризики та будь-якi додатковi витрати, що можуть виникнути пiсля здiйснення поставки у вищезазначений спосiб. Однак за умовами термiна CIP на продавця покладається також обов'язок забезпечення страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару пiд час перевезення.

Отже, продавець зобов'язаний укласти договiр страхування та сплатити страховi внески.

Покупець повинен мати на увазi, що за умовами термiна CIP вiд продавця вимагається забезпечення страхування лише з мiнiмальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з бiльшим покриттям, вiн повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостiйно вжити заходiв до забезпечення додаткового страхування.

"Перевiзник" - це будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов'язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

У випадку здiйснення перевезення в узгоджений пункт призначення декiлькома перевiзниками, перехiд ризику вiдбувається в момент передачi товару у вiдання першого з них.

Термiн CIP зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорт та може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, включаючи мультимодальнi (змiшанi) перевезення.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких інших доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей щодо iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Укладення за власний рахунок на звичайних умовах договору перевезення товару до узгодженого пункту в названому мiсцi призначення звичайним маршрутом i в звичайно прийнятий спосiб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого місця призначення, який найбільш задовольняє його цілям.

б) Договiр страхування.

Застрахування за власний рахунок вантажу у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу, на умовах надання права покупцю або iншiй особi, що володiє страховим iнтересом вiдносно товару, заявляти вимоги безпосередньо до страховика, а також надання покупцю страхового полiсу або iншого доказу страхового покриття.

Договiр страхування має бути укладений iз страховиками або страховою компанiєю, що користуються доброю репутацiєю, та за вiдсутностi прямої домовленостi сторiн про iнше, на умовах мiнiмального страхового покриття вiдповiдно до Умов страхування вантажiв (Institute Cargo Clauses) Iнституту Лондонських Страховикiв (Institute of London Underwriters) або будь-якого подiбного зводу правил. Тривалiсть періоду страхового покриття обумовлюється статтями Б.4. i Б.5. За вимогою покупця i за його рахунок продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити страхування вiд вiйськових ризикiв, ризикiв, пов'язаних iз страйками, повстаннями та iншими громадськими хвилюваннями. Мiнiмальне страхування повинне покривати цiну договору купiвлi-продажу плюс 10 вiдсоткiв (тобто 110%) i бути обумовленим у валютi договору купiвлi-продажу.Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка