Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка14/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення доставки товару до борту призначеного судна.Б.7. Повiдомлення продавцю

Надання продавцю достатнього повiдомлення про назву судна, пункт завантаження i час здiйснення поставки, що ним вимагається.
А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок надання покупцю звичайних доказів поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, вiдповiдного документа внутрiшнього водного транспорту).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).
Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняти докази поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

З власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (інших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Збезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.
FOB

FREE ON BOARD (... named port of shipment)

ФРАНКО-БОРТ (... назва порту вiдвантаження)

Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в названому порту вiдвантаження. Це означає, що з цього моменту усi витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Цей термiн зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту. Може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом.

Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, застосовується термiн FCA.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких інших доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.

Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей у зв'язку з iмпортом товару, а також, у разi необхiдностi, з його транзитним перевезенням через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

За власний рахунок укладання договору перевезення товару вiд названого порту вiдвантаження.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Здiйснення завантаження товару на борт судна, призначеного продавцем, у день чи в межах періоду, що узгодженi сторонами, в названому порту вiдвантаження, у спосiб, що вiдповiдає звичаям порту.Б.4. Прийняття поставки

Пприйняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару: • з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення періоду, узгодженого для поставки, - що виникають внаслiдок неподання покупцем повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, або внаслiдок того, що призначене ним судно не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та інших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • всiх витрат, пов'язанi з товаром, iз моменту його переходу через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникають внаслiдок того, що судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, або внаслiдок неподання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7., - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.
А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.Б.7. Повiдомлення продавцю

Надання продавцю достатнього повiдомлення про назву судна, пункт завантаження i час здiйснення поставки, що ним вимагається.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок надання покупцю звичайних доказів поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, транспортних документiв внутрiшнього водного транспорту або змiшаного перевезення). У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).


Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийнятття доказів поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдне для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (інших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрати та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.CFR

COST AND FREIGHT (... named port of destination)

ВАРТIСТЬ I ФРАХТ (... назва порту призначення)

Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в порту вiдвантаження.

Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхiднi для доставки товару до названого порту призначення, ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-якi додатковi витрати, спричиненi подiями, що виникають пiсля здiйснення поставки, переходять з продавця на покупця.

Термiн зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, застосовується термiн CPT.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi інших доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

За власний рахунок укладання на звичайних умовах договору перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у вiдповiдному випадку, внутрiшнiм водним) судном такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарів з характеристиками, аналогiчними визначеним у договорi купiвлi-продажу.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Здiйснення поставки товару на борт судна в порту вiдвантаження в узгоджену дату або в межах узгодженого періоду.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержання товару вiд перевiзника в названому порту призначення.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в порту вiдвантаження.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

У випадку невиконання свого зобов'язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець несе всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення періоду, встановленого для вiдвантаження, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.


А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • несення усiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • сплата ціни фрахту та всiх інших витрат, що випливають iз статтi А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару на борт судна i будь-якi платежi за розвантаження товару в узгодженому порту розвантаження, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

 • сплата, коли це належить, витрат експортних митних процедур, а також усiх мит, податків та інших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi А.3 "а", сплата: • усiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

 • усiх витрат i зборів, пов'язаних з товаром пiд час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • витрат щодо розвантаження товару, включаючи сплату лiхтерних i причальних зборiв, за винятком витрат i зборiв, які вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

 • усiх додаткових витрат внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7 вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення періоду, встановленого для вiдвантаження, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та, в разi необхiдностi, при його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.
А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-якого iншого повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.
Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдвантаження товару та/або порт призначення, вiн повинен дати продавцю достатнє повiдомлення про них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

За власний рахунок, негайне надання покупцю звичайного транспортного документа, виписаного для узгодженого порту призначення.

Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути датованим у межах строкiв, узгоджених для вiдвантаження товару, давати покупцю можливiсть вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення та, за вiдсутностi iншої домовленостi, давати покупцю можливiсть продати товар у дорозi третiй особi шляхом виконання передавального напису на документi на користь наступного покупця (оборотний коносамент) або шляхом повiдомлення перевiзника. Якщо такий транспортний документ видається в декiлькох оригiналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект оригiналiв.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).
Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття транспортного документу у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка має мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (інших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну. Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.
Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.CIF

COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination)

ВАРТIСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)

Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в порту вiдвантаження.

Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхiднi для доставки товару до названого порту призначення, проте, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-якi додатковi витрати, спричиненi подiями, що виникають пiсля здiйснення поставки, переходять з продавця на покупця. Однак за умовами термiна CIF на продавця покладається також обов'язок забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару пiд час перевезення.

Таким чином, продавець зобов'язаний укласти договiр страхування та сплатити страховi внески. Покупець повинен мати на увазi, що за умовами термiна CIF вiд продавця вимагається забезпечення страхування лише з мiнiмальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з бiльшим покриттям, вiн повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостiйно вжити заходiв до забезпечення додаткового страхування.

Термiн зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту. Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, слiд застосовувати термiн CIP.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка