Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. Мостенська


Правила «IНКОТЕРМС – 2000»Сторінка13/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
#10570
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

Правила «IНКОТЕРМС – 2000»

А. Обов'язки продавця

Б. Обов'язки покупця

EXW

EX WORKS (... named place)

ФРАНКО-ЗАВОД (... назва місця відвантаження)

Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому мiсцi (наприклад, на заводі, фабриці, складі i т. iн.), без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб.

Термін EXW покладає мiнiмальнi обов'язки на продавця, а покупець несе всі витрати i ризики у зв'язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення.

Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки щодо завантаження товару в мiсцi відправлення та всі ризики й витрати такого вантаження, це має бути чітко обумовлено шляхом включення вiдповiдного застереження до договору купiвлi-продажу. Цей термін не слід застосовувати, коли покупець не в змозі виконати експортні формальності, прямо чи посередньо. За таких обставин має застосовуватися термін FCA, за умови, що продавець погоджується нести витрати й ризики, пов’язань з завантаженням товару.
А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним повідомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких інших доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всілякого сприяння в одержанні, де це належить, будь-якої експортної лiцензiї або іншого офiцiйного дозвільного документа, необхідного для здійснення експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної та імпортної лiцензiї або іншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усіх митних формальностей.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договір страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та

страхування

а) Договір перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договір страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання товару у розпорядження покупця в названому мiсцi поставки, без завантаження на будь-який приймаючий транспортний засіб, в узгоджений день чи в межах погодженого періоду або, якщо такого часу не обумовлено, у строк, звичайний для поставки аналогічних товарів. Якщо сторони не узгодили конкретної точки в межах названого місця поставки, i наявні декілька придатних для цього точок, продавець може вибрати таку точку в межах місця поставки, яка найбільш вiдповiдає його цілям.
Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тільки її здійснено у вiдповiдностi з статтями А.4 i А.7/Б.7.А.5. Перехід ризиків

З урахуванням положень статті Б.5, несення всіх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здійснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехід ризиків

Несення всіх ризиків втрат чи пошкоджень товару: • з моменту, коли він є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • від настання погодженої сторонами дати чи дати закінчення будь-якого періоду, встановленого для прийняття поставки, - що виникають внаслідок неподання покупцем повідомлення згідно статті Б.7, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.
А.6. Розподіл витрат

З урахуванням положень статті Б.6, несення всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.6. Розподіл витрат

Сплата:


 • всіх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здійснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникли внаслідок невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження, або надання належного повідомлення у вiдповiдностi зі статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, усіх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що підлягають сплати при експорті.

Відшкодування усіх витрат i зборів, сплачених продавцем при наданні допомоги згідно статті А.2.

А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повідомлення щодо часу i місця, коли i де товар буде наданий у розпорядження останнього.Б.7. Повiдомлення продавцю

Якщо покупець має право визначати час у рамках погодженого періоду та/або мiсце прийняття поставки, то він зобов'язаний надати продавцю необхiдне повідомлення щодо них.А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повідомлення

Немає зобов'язань.Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повідомлення

Надання продавцю належних доказів прийняття поставки.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для надання товару в розпорядження покупця.

За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно надавати у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, в тому числi оглядом, що вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень, що видаються чи передаються у країнi поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець для експорту та/або iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.FCA

FREE CARRIER (... named place)

ФРАНКО-ПЕРЕВIЗНИК (... назва місця)

Продавець здiйснює поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевiзнику у названому мiсцi. Слiд зазначити, що вибiр місця поставки впливає на зобов'язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому мiсцi. Якщо поставка здiйснюється на площах продавця, продавець вiдповiдає за завантаження. Якщо ж поставка здiйснюється в iншому мiсцi, продавець не несе вiдповiдальностi за розвантаження товару.

Цей термiн може бути застосований незалежно вiд виду транспорту, включаючи змiшанi (мультимодальнi) перевезення.

Пiд словом "перевiзник" розумiється будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов'язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

Якщо покупець призначає iншу особу, нiж перевiзник, прийняти товар для перевезення, то продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки щодо поставки товару з моменту його передання такiй особi.


А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких інших доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

Немає зобов'язань. Проте, за наявностi прохання покупця або вiдповiдної комерцiйної практики, у випадку, якщо покупець своєчасно не дав інших указiвок, продавець вправi укласти договiр перевезення на звичайних умовах за рахунок i на ризик покупця.

У будь-якому випадку продавець може вiдмовитися вiд укладання такого договору. В такому разi вiн повинний негайно сповiстити про це покупця.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

За власний рахунок укладання договору перевезення товару вiд названого місця, окрiм випадкiв, коли договiр перевезення укладено продавцем вiдповiдно до статтi А.3 "а".

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Надання товару перевiзнику або iншiй особi, призначенiй покупцем або обранiй продавцем у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а", у названому мiсцi у день чи в межах періоду, що узгодженi сторонами для здiйснення поставки.

Поставка вважається здiйсненою,

а) якщо названим мiсцем поставки є площi продавця: коли товар завантажений на транспортний засіб, наданий перевiзником, що призначений покупцем, чи iншою особою, що дiє вiд iменi останнього;

б) якщо назване мiсце перебуває за межами площ продавця: коли товар наданий у розпорядження перевiзника чи iншої особи, призначеної покупцем або обраної продавцем вiдповiдно до статтi А.3 "а", нерозвантаженим з транспортного засобу продавця.

Якщо сторони не узгодили конкретного пункту в межах названого місця поставки, i наявні декілька придатних для цього пунктiв, продавець може вибрати пункт у межах місця поставки, який найбільш задовольняє його цілям.

За вiдсутностi точних вказiвок вiд покупця, продавець може поставити товар для перевезення у спосiб, що зумовлюється видом транспорту та/або кiлькiстю та/або характером товару.


Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару: • з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи дати закiнчення будь-якого періоду, узгодженого для поставки, - що виникають або внаслiдок непризначення покупцем перевiзника чи iншої особи у вiдповiдностi зi статтею А.4, або внаслiдок неприйняття перевiзником чи iншою особою, призначеною покупцем, товару у своє вiдання в узгоджений термiн, чи внаслiдок ненадання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • несення всiх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • всiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникли внаслiдок невиконання покупцем обов'язку призначити перевiзника або iншу особу у вiдповiдностi з статтею А.4, або внаслiдок неприйняття особою, призначеною покупцем, товару у своє вiдання в узгоджений термiн, чи внаслiдок ненадання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.
А.7. Повiдомлення покупцю

Надання покупцю достатнього повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4. У випадку неприйняття перевiзником поставки у вiдповiдностi з статтею А.4 в узгоджений термiн, сповiщення про це покупця.Б.7. Повiдомлення продавцю

Надання продавцю достатнього повiдомлення про назву особи, зазначеної в статтi А.4, i, в разi необхiдностi, визначення виду транспорту, а також дати чи періоду поставки, i, в разi потреби, пункту у межах місця, де товар повинен бути доставлений перевiзнику або iншiй особi, зазначенiй покупцем.
А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю звичайнi докази поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, надання покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiлякого сприяння в одержаннi транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документiв змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Прийняття доказів поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.А.9. Перевiрка - упаковка - маркування

Несення витрат, пов'язаних з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостi), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

За власний рахунок забезпечення пакування товару, необхiдного для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.


Б.9. Огляд товару

Несення витрат, пов'язаних з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.А.10. Iншi обов'язки

На прохання, за рахунок i на ризик покупця, надання йому всiлякого сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (інших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Забезпечення покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.


Б.10. Iншi обов'язки

Сплата всiх витрат та зборів, пов'язаних з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодування витрат, понесених продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею, та укладенням договору перевезення вiдповiдно до статтi А.3 "а".

Надання продавцю належних вказiвок в усiх випадках, коли у вiдповiдностi зi статтею А.3 "а" потребується сприяння продавця в укладеннi договору перевезення.


FAS

FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment)

ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту вiдвантаження)

Поставка є здiйсненою продавцем, коли товар розмiщений бiля борту судна у названому порту вiдвантаження. Це означає, що з цього моменту усi витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець.

Термiн FAS зобов'язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

Проте, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки з експортного очищення товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу. Застосовується лише у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом.А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Надання товару iз комерційним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-яких інших доказів вiдповiдностi, які можуть вимагатися за договором.Б.1. Сплата ціни

Сплата ціни товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальності, необхiдних для експорту товару.Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальності

Одержання на власний ризик i за власний рахунок будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвільного документа i виконання, де це належить, усiх митних формальностей, необхiдних для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

За власний рахунок укладання договiре перевезення товару вiд названого порту вiдвантаження.

б) Договiр страхування.

Немає зобов'язань.


А.4. Поставка

Розмiщення товару бiля борта судна, вказаного покупцем, у мiсцi завантаження, вказаному покупцем, у названому порту вiдвантаження, на дату чи в межах періоду, що узгодженi сторонами, та у спосiб, що вiдповiдає звичаям порту.Б.4. Прийняття поставки

Прийняття поставки товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.А.5. Перехiд ризикiв

З урахуванням положень статтi Б.5, несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.Б.5. Перехiд ризикiв

Несення всiх ризиків втрати чи пошкодження товару: • з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення періоду, узгодженого для поставки, - що виникають при невиконаннi покупцем обов'язку дати повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, або у випадку, якщо призначене ним судно не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

А.6. Розподiл витрат

З урахуванням положень статтi Б.6: • несення всiх витрат, пов'язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • сплата, коли це належить, витрат митних процедур, а також усiх мит, податків та інших зборів, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

Б.6. Розподiл витрат

Сплата:


 • всiх витрат, пов'язаних з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

 • будь-яких додаткових витрат, що виникають внаслiдок того, що судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, або внаслiдок неподання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

 • у випадках, де це належить, - усiх мит, податків й інших зборів, а також витрат на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка