Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка1/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
#10570
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Г.С. ГУРІНА

М.Г. ЛУЦЬКИЙ

Т.Л. МОСТЕНСЬКА

В.О. НОВАК

ОСНОВИ

зовнішньоекономічної діяльності
Підручник

Київ 2007
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Г.С. ГУРІНА

М.Г. ЛУЦЬКИЙ

Т.Л. МОСТЕНСЬКА

В.О. НОВАК

ОСНОВИ


зовнішньоекономічної діяльності

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник

для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2007

УДК 339.9(075.8)

ББК

Г

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручникдля студентів вищих навчальних закладів, лист за №

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор В.Г. Коба

доктор економічних наук, професор А.М. Новікова

доктор економічних наук, професор Г.В.ЖаворонковаГ.С. ГУРІНА, М.Г. ЛУЦЬКИЙ, Т.Л. МОСТЕНСЬКА, В,О. НОВАК

Г Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник - К.: Сузір’я , 2007. 242 с.
ISBN
Підручник детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльності". Він знайомить читача з основними принципами регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сучасною митною політикою України, особливостями здійснення експортно-імпортних операцій, організацією діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних товарних ринках, особливостями страхування ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Дане видання узагальнює матеріали щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні зовнішньоекономічної діяльності. Підручник містить усі необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних та практичних занять, а і для організації самостійної роботи студентів з використанням активних методів навчання.

Підручник запропоновано для використання студентами та викладами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм.
ББК
ISBN

Г.С. ГУРІНА

М.Г. ЛУЦЬКИЙ

Т.Л. МОСТЕНСЬКА

В.О. НОВАК
Сузір’я, 2007

ЗМІСТ


1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 11

1.1. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності і управління нею в Україні 11

1.2. Суть, мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 13

1.3. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 15

2. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 52

2.1. Сучасна митна політика України 52

2.2. Мито та його функції. Економічний зміст митного тарифу 55

2.3. Вплив країни походження товару на застосування засобів тарифного регулювання. 61

2.4. Поняття митної вартості та методи її визначення 63

2.5. Класифікація товарів для цілей митного оформлення. 65

2.6. Визначення митної вартості експортних товарів 66

2.7. Митні документи 67

3. НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 77

3.1. Методи кількісних обмежень та особливості їх використання в Україні 77

3.2. Механізм реалізації квот та ліцензій під час експорту та імпорту товарів 80

4. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 84

4.1. Суть та види зовнішньоекономічних операцій 84

4.2. Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання 89

4.3. Реекспортні та реімпортні операції 90

5. ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ ВИДИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 95

5.1. Поняття та форми товарообмінних операцій 95

5.2. Бартерні операції 97

5.3. Торговельні компенсаційні операції 99

5.4. Промислові компенсаційні операції 102

6.1. Поняття торговельно-посередницької діяльності 107

6.2. Види торгово-посередницької діяльності на міжнародних ринках 107

7.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ 114

7.1. Міжнародні товарні біржі 114

7.2. Міжнародні аукціони 116

7.3. Міжнародні ярмарки та виставки 117

8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ. 123

8.1. Класифікація фірм, які діють на світовому ринку 123

8.2. Обґрунтування підходів до вибору партнерів на світовому ринку 124

8.3. Організація роботи щодо збору інформації та вивчення фірм -іноземних партнерів. 126

9. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНИХ КОНТРАКТІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 132

9.1. Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту 132

9.2. Типовий міжнародний контракт купівлі – продажу товарів 134

9.3. Зміст зовнішньоекономічного контракту 135

9.3.1. Базисні умови поставки (правила IНКОТЕРМС – 2000) 141

9.3.2. Ціна міжнародного контракту 190

9.3.3. Умови платежів та розрахунків за експортно/імпортними операціями 193

10. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 199

10.1. Суть міжнародних транспортних операцій 199

10.2. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту 201

11. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 209

11.1. Види ризиків та способи їх страхування 209

11.2. Основні ризики, що виникають при митному оформленні товарів та предметів 212

11.3. Транспортні ризики та особливості їх страхування 216ПЕРЕДМОВА

Розвиток ринкових відносин в Україні, який супроводжується зростанням відкритості економіки країни, становленням потужного недержавного сектору, товарним наповненням внутрішніх ринків, неминуче веде до активізації зовнішньоекономічних відносин суб`єктів підприємницької діяльності України з іноземними партнерами.

Зовнішньоекономічна діяльність України в своєму еволюційному розвитку пройшла декілька етапів, які, використовуючи термінологію економічної науки, можна охарактеризувати як: протекціонізм, лібералізація, транснаціоналізація, інтеграція.

Політика протекціонізму притаманна ранньому етапу розвитку зовнішньоекономічних відносин України. З середини 90-х років, Україна перейшла до політики поступової лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків, що мало прояви в зниженні ввізного мита, відміні вивізного мита на більшість товарних позицій, законодавчого закріплення залучення іноземних інвестицій. Починаючи з кінця 90-х років, в Україну активно проникає транснаціональний капітал. Наймасовіші транснаціональні інвестиції залучалися в харчову промисловість та торгівлю.

Сьогоднішній етап розвитку зовнішньої торгівлі України характеризується рядом трансформаційних змін на шляху інтегрування України до Світової Організації Торгівлі, що вимагає подальшого реформування митної політики України, інвестиційної та політики якості.

Кожний із зазначених етапів, маючи свої особливості законодавчого регулювання зовнішньоекономічної діяльності, характеризувався своїми кількісними та якісними параметрами, найяскравішими серед є обсяги та структура зовнішньої торгівлі України. Зі зміною стану розвитку економіки змінюється обсяг і структура зовнішньої торгівлі. Тільки за перші чотири роки ХХ1 століття експорт продукції зріс з 14,6 до 32,7 млрд. дол. США, а експорт послуг за аналогічний період збільшився з 3,5 до 5,3 млрд. дол. США. Активізація зовнішньоекономічної діяльності супроводжувалася не лише швидкими темпами зростання експорту, але й неймовірними темпами зростання імпорту товарів в Україну. За розглянутий період імпорт товарів зріс з 13,9 до 28,9 млрд. дол. США, а імпорт послуг −1,1 до 2,1 млрд. дол. США.

Прогнозування посилення конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках, як наслідок приєднання України до СОТ, та одночасна необхідність ліквідації існуючих товарних диспропорцій в структурі експорту зі збільшенням долі продукції з високою долею кваліфікованої праці, вимагають побудови такої моделі зовнішньоекономічних зв`язків, яка була б заснована на інноваційній складовій розвитку економіки, науково-технологічному та інвестиційному співробітництві, формуванні конкурентних переваг національних товарів на внутрішніх та зовнішніх ринках. Реалізація зазначених пріоритетів можлива лише при загальній зацікавленості всіх суб’єктів відносин: держави, підприємств, населення та при органічному поєднанні інформаційних, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, акумульованих для досягнення визначених цілей.

Знання, як інформаційний ресурс, в умовах інформаційної економіки виступають чи не найголовнішою складовою забезпечення ефективності будь-якої діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність, має характерні відмінності в процесах та механізмах організації, планування, координації та контролю а отже вимагає інтегрованих знань для її здійснення. Іншими словами, необхідні знання, які б поєднували як базові процедури економіки, фінансів та менеджменту, так і спеціальні процедури міжнародної співпраці.

Залежність зовнішньоекономічної діяльності від зовнішньоторговельних політик країн учасників експортно-імпортних операцій та норм міжнародного регулювання вимагає комплексного, системного підходу як до розкриття сутності, процедур, механізмів самих операцій, так і до вивчення впливу інституційного середовища та середовища країн-контрагентів.

В запропонованому підручнику подані методичні основи організації та планування зовнішньоекономічної діяльності з розкриттям її видових особливостей, з урахуванням міжнародних норм та традицій співпраці. Для зручності сприйняття весь матеріал навчальної дисципліни розподілений на два модулі. В першому модулі розкриті види зовнішньоекономічної діяльності підприємств, їх тарифне і нетарифне регулювання та методи організації. В другому модулі увага акцентується на організації процесу укладання та виконання зовнішньоторговельних операцій. Модульний розподіл лекційного матеріалу дасть змогу логічно відокремити питання організації зовнішньоторговельної співпраці від питань забезпечення їх виконання.

В запропонованому навчальному посібнику, спираючись на розкриття правових можливостей реалізації видів зовнішньоекономічної діяльності, розкривається сутність процедур їх організації, особливості контрактної діяльності при організації торговельної співпраці з іноземними контрагентами та основний зміст етапів, пов’язаних з виконанням контрактних зобов`язань. Автори акцентували увагу на особливій деталізації послідовності дій щодо організації зовнішньоторговельних операцій та їх реалізації, що забезпечить логічну послідовність та системність подачі матеріалу та сприятиме повному оволодінню знаннями курсу.

Для закріплення знань лекційного матеріалу в кінці кожного розділу запропоновані питання для самоперевірки та тестові завдання. Для допомоги в підготовці до практичних занять в підручнику запропоновані можливі варіанти питань практичних занять. Як свідчать галузеві стандарти напрямків підготовки фахівців "Менеджмент" та "Економіка і підприємництво", затверджених Міністерством освіти і науки України, "Основи зовнішньоекономічної діяльності" є однією з базових дисциплін професійного циклу. Підручник написано відповідно до програм навчальних дисциплін "Основи зовнішньоекономічної діяльності" та "Зовнішньоекономічна діяльність" і має на меті – дати студентам теоретичні знання і практичні навички щодо організації зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності.

При написанні підручника використані власні теоретичні та практичні надбання авторів, а також матеріали лекцій, прочитаних у відповідних навчальних курсах упродовж багатьох років студентам Національного авіаційного університету та Національного університету харчових технологій.

Ми сподіваємося, що підручник „Основи зовнішньоекономічної діяльності” розширить знання студентів щодо організації зовнішньоекономічної діяльності та допоможе спрямувати діяльність суб’єктів підприємництва на досягнення найвищої ефективності.

Підручник розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів, аспірантів, менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, керівників підприємств, зацікавленої молоді.
Особливості планування та організації навчального процесу за кредитно-модульною системою
Під кредитно-модульною системою організації навчального процесу слід розуміти таку модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульно-рейтингових технологій навчання із системою спеціальних освітніх одиниць (залікових кредитів).

Характерною ознакою впровадження модульно-рейтингових технологій в навчальний процес є розподіл навчального матеріалу на модулі та застосування накопичувальних систем оцінювання знань студентів.

Рейтингова система оцінювання є невід’ємною складовою робочої навчальної програми з кожної дисципліни і передбачає визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного модульного та семестрового підсумкового контролю.

Головною метою впровадження кредитно-модульної системи є підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою та забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників на національному та міжнародному ринках праці.

Одиницею вимірювання навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістовних модулів за кредитно-модульною системою є заліковий кредит.

Змістовний модуль – це система навчальних елементів ( розділів чи підрозділів навчальної дисципліни або мікромодулів), поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – це окрема частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця (навчальної дисципліни), що реалізується відповідними формами організації навчального процесу. Розрахунок обсягу кожного модуля та його складових в годинах з повним використанням передбаченого бюджету часу здійснюється шляхом планування виконання певних видів навчальної роботи: для аудиторних занять – лекцій та практичних занять; для самостійної роботи – підготовка до аудиторних занять та виконання індивідуальних завдань.

Лекційний матеріал, що входить до складу кожного модуля, заздалегідь поділяється на аудиторний і такий, що потребує самостійного вивчення. Але остаточне рішення з даного питання приймає лектор. На практичному занятті не тільки поглиблюються раніше здобуті теоретичні знання, а й формуються необхідні практичні навички та здійснюється поточний контроль ефективності попередньої самостійної роботи студентів та модульний рейтинговий контроль.

Розрахунок трудомісткості засвоєння навчального матеріалу кожного модуля в балах здійснюється в залежності від його вагового коефіцієнту в загальному обсязі годин , виходячи із підсумкової 100-бальної шкали.

Підсумкова оцінка засвоєння студентом навчальної дисципліни визначається як інтегральна рейтингова оцінка за всіма змістовними модулями. При цьому студент, який протягом семестру набрав необхідну кількість балів, має низку переваг:


 • не складати іспит чи залік та отримати підсумкову оцінку залежно від набраної кількості балів за рейтингом;

 • з метою підвищення власного рейтингу за даною навчальною дисципліною складати іспит чи залік;

 • вільно розпоряджатися часом, відведеним у графіку навчального процесу на екзаменаційну сесію.

Суттєвою особливістю впровадження кредитно-модульної системи є те, що студент, який не набрав протягом семестру достатньої кількості балів, обов’язково повинен складати іспит. Але він може бути допущеним до складання іспиту лише за умови попереднього виконання обов’язкового переліку завдань, передбачених навчальним графіком з даної дисципліни.

Слід зазначити, що вирішальний вплив на підсумкову (результуючу) оцінку з навчальної дисципліни має сума рейтингових балів, одержаних студентом протягом семестру.

Стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом всього семестру дає змогу підвищити рівень об’єктивності оцінювання знань студентів та підсилити здорову конкуренцію в навчанні.

Таким чином, впровадження кредитно-модульної системи передбачає підвищення якості підготовки фахівців шляхом інтенсифікації навчального процесу, рівномірного психологічного навантаження студентів протягом семестру, підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу, зменшення пропусків навчальних занять та підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності.


Літературні джерела


 1. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ вид-ва “Політехніка”, 2003-200 с.

 2. Кремень В. Г., Степко М. Ф. та ін. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонськького процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.). – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. Гнатюка, 2004. – 200 с.

 3. Наказ міністра освіти і науки України № 48 від 23.01.2004 р. “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

 4. Наказ міністра освіти і науки України № 49 від 23.01.2004 р. “Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”


Зовнішньоекономічна діяльність – це процес організації та розвитку господарських зв’язків між резидентами різних країн


1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


 • Державне регулювання (регламентування) ЗЕД

 • Колективний протекціонізм

 • Зовнішньоекономічна політика держави

 • Селективний протекціонізм

 • Стратегія розвитку ЗЕД держави

 • Вільна торгівля

 • Органи державного регулювання ЗЕД

 • Протекціонізм

 • Засоби регулювання ЗЕД

 • Помірний протекціонізм

 • Інститути, що сприяють розвитку ЗЕД
 • Торгово-промислова палата


ВИВЧАЮЧИ ЦЕЙ РОЗДІЛ,

Ви повинні знати:

 • Етапи розвитку ЗЕД в Україні.

 • Органи державного регулювання ЗЕД та їх функції.


Ви повинні вміти:

 • Аналізувати діяльність кожного окремого органу державного регулювання ЗЕД в Україні.

 • Скласти ієрархію органів, що регулюють ЗЕД в Україні.

 • Навести приклади органів державного регулювання ЗЕД в інших країнах..


ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка