Функції мови та мовлення. Роль мови у формуванні та самовираженні особистостіСкачати 494.51 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір494.51 Kb.
#27138
  1   2   3
Викладач Подолян Надія Дмитрівна (nadin-podolayn@mail.ru)

Урок №1

Тема: Функції мови та мовлення. Роль мови у формуванні та самовираженні особистості

1. Опрацювання теоретичного матеріалу (запис.в конспект).

Мова – це не  просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва  діяльність народу.

( О.Гончар )

Мова і мовлення належать до унікальних явищ людсько­го життя і виконують у суспільстві різноманітні функції.

Функція спілкування. Найважливіша з них – функція спілкування (комунікативна). Завдяки мові люди спілкуються між собою, публічно висловлюють свою волю, бажання, прагнення й перестороги. Ще видатний французький письменник Антуан Де Сент- Екзюпері писав, що найбільша у світі розкіш – це розкіш людського спілкування.

Пізнавальна функція. Крім того, мова є важливим засобом пізнання навколишнього світу, адже в ній нагромаджено досвід попередніх поколінь, який закодовано у слові. У кожній мові таким чином фіксується неповторна картина світу, багата інформація, яка потім засвоюється людиною.

Культуроносна функція. Мова є носієм культури. Через мову відбувається засвоєння людиною культури свого та інших народів. Разом з мовою ми сприймаємо пісні, казки, жарти, звичаї й традиції народу.

Естетична функція. Якщо у побутовому мовленні мова виконує функцію спілкування, то в художньому вона є засобом образотворення, виконує естетичну функцію, тобто є джерелом естетичної насолоди від сприйняття художнього образу. Мова допомагає сприймати й розуміти світ крізь призму прекрасного. Отже, вона є першоелементом культури й лежить в основі розвитку різних видів мистецтва, які мають естетичне значення в суспільстві.

Експресивна функція мови полягає в тому, що завдяки слову кожен з нас розкриває для інших людей свій неповторний внутрішній світ, світ своєрідних думок і почуттів. «Заговори, щоб я тебе побачив», - казали античні мудреці.

Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

Збагачуючись знаннями, відображеними в мові, людина формує себе як особистість. А під час повсякденного спілкування ми реалізовуємо себе виявляючи своє ставлення до навколишнього світу. Мова сприяє національному самоототожненню. Так, українці Росії, Канади та інших країн, де є українська діаспора, виражають належність до українства українською мовою. Особливо зростає роль мови в наш час, коли на неї покладається важливе завдання прилучення якнайбільшої кількості наших співгромадян до виявлених у слові національної духовності, моралі і культури.

Читання – це рецептивний (готовий мовленнєвий продукт сприймається мовцем) вид мовленнєвої діяльності, що полягає в одночасному сприйнятті й розумінні писемного тексту, в декодуванні графічних символів, тобто перекладі буквеного коду в мисленнєві образи, що реалізу­ється в зовнішньому або внутрішньому мовленні. Розрізняють читання вго­лос і мовчки. Основною ознакою читання вголос є використання позамов­них засобів (інтонації, сили та темпу, тембру голосу, міміки), дотримання орфоепічних, акцентуаційних норм на відміну від читання мовчки, що пе­редбачає безшумне сприймання в оптимальному темпі писемної інформації та її розуміння. У школі до читання вголос вдаються у процесі колективної роботи, навчання й удосконалення виразного читання, проведення перека­зів та диктантів. Під час індивідуальної роботи з текстом вдаються до чи­тання мовчки. Сприймати писемну інформацію можна глобально, детально й вибірково.


* Сформулюйте висновки щодо сприйнятого.

2.Практичне завдання (виконати у зошиті)

Прочитати речення,записати їх. Виконати фонетичний розбір (повний)підкреслених слів. Відповісти на питання усно6

-Про які види мовленнєвої діяльності прямо або опосередковано йдеться в кожному з речень?

-Чому мова й мовлення нерозривні?

-Які види мовленнєвої діяльності являє собою спілкування?

Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ). Як крапля довбає камінь не силою, а падінням, так людина стає вченою не примусом, а читанням. (Овідій ) Навчившись слухати, матимеш користь навіть від тих, хто говорить погано. (Плутарх.) Очі – дзеркало душі... Та ще більше дзеркало – язик! (О.Сухомлин.) Вірнішого і сердечнішого побратима, ніж папір, я не знаю. (В.Симоненко.) Розумного одразу видно, дурного одразу чутно. (О.Перлюк.) Перо коротше за багнет, а коле глибше (М.Полотай). Думай довго, пиши коротко. (А.Коваль.) Читання робить людину обізнаною, бесіда — кмітливою, а звичка записувати — точною. (Ф.Бекон.)  Чим менше думаєш, тим більше говориш. (Ш.Л. Монтеск’є.)

3. Домашнє завдання:скласти тести до тексту.

Тестові завдання мають відповідати таким вимогам: 12 тестових пи­тань з 4-ма варіантами відповідей, що відображають розуміння фактичного змісту почутого висловлювання, теми і основної думки тексту; причиново-наслідкових зв'язків, мети висловлювання; адекватне сприймання особливос­тей побудови й мовного оформлення (виражально-зображувальних засобів), типу і стилю тексту, оцінку і власне ставлення до сприйнятого тощо.

ІКОНА


Роман стрімко переступив поріг бабусиної кімнати. На підвіконні затишно буркотіло радіо. Бабусі й не видно було за ковдрами, подушками. Коли вона й не спить, однаково лежить із заплющеними очима, піднімається дуже рідко. Лице акуратне, дрібненьке, схоже на квіточку.

Роман підступив до столу з гарною, святково-легенькою скатеркою. На столі пишалась дешева, темно-синього скла ваза, лежав псалтир, якісь ліки. Стояла прикрита рушником ікона. Роман узяв її, задерев'яніло засунув за полу і, не глянувши на стару з її подушками, рвучко направився геть.

Увечері Роман відніс ікону Павлуші Ханенку. Отому, що в Канаду до ро­дичів виїхав, як тільки стало відомо, що вже можна і нічого за це не буде. А тепер от погостювати приїхав. Каже, що в тамтешніх українців така туга за батьківщиною, що мати якийсь сувенір з рідної України — їм за велике щастя. Хоч рушник вишиваний. Хоч ікону. І гроші вони за це ладні запла­тити...

Роздивившись принесену Романом ікону, «канадець» Ханенко поклав її на стіл.

—           Чи ти мене хочеш одурити, чи хто тебе кинув? — верескнув він. — Дивись.

Ханенко поклав бабусину святиню на стіл, піддів ікону зі зворотного боку ножичком, і на темному дереві забілів папірець із рівними рядками друкованих літер, «...під впливом інженери... згідно з якими архітектурний стиль...»

—           Хтось узяв рівненьку дощечку,— пояснював Ханенко,— наклеїв репро­дукцію з журналу, а потім лаком покрив. Вийшло непогано,— хмикнув,— але на продаж не йде. Тобто,— поправився,— на сувенір не згодиться.

Коли увечері повернувся брат Антон, Роман підійшов до нього:

—           Ікону давно продав?

Антон вперся поглядом у темні очі Романа.

—           Давно. З рік тому, у місті.

Нікому не скажу. Половину грошей мені оддаси,— мовив похолоділим голосом Роман і пішов до хати.

Розказуй хоч усьому кутку, хоч на все село кричи,— насмішкувато крикнув йому в спину Антон.— Грошей тих давно немає. Гроші ті на ви­пускний вечір пішли.

Брати встали один проти одного напружені, як покручі. Якось дивно по­кликала до хати мати. Бабуся напівсиділа в ліжку. Крилом голубки вигля­дало з-під хустинки срібне пасмо. Поруч згорбився на стільці батько. Хлопці виструнчились, між ними стала смутна мати з вологим блиском в очах.

—           Діти... мої... мабуть... до ранку не дожи ву...— з натугою вилітали з по­білілих уст слова.— Довго я... ходила... по цій землі... Живіть і ви... довго... Ікону бережіть... І вона... вас... оберігатиме... (362 сл.) (За С. Соловйовим).

Урок №2


Тема: Рівні мовної системи. Відповідність нормам літературної мови як одна із головних вимог до культури мовлення

1. Ознайомитися із матеріалом.

http://ru.calameo.com/read/002250890572e28d47401

2. Теорія.Опрацювання таблиці.(запис.в конспект)НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

СТИЛІСТИЧНІ

правильне вживання у висловлюванні певного стилю властивих йому мовних засобів

ОРФОЕПІЧНІ

правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень, правильне наголошення слів.

ОРФОГРАФІЧНІ

правильне написання слів і їхніх значущих частин, написання слів окремо, разом чи через дефіс, правильне вживання великої літери

ЛЕКСИЧНІ

використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні

СЛОВОТВІРНІ

правильне творення слів

МОРФОЛОГІЧНІ

правильна словозміна самостійних частин мови

СИНТАКСИЧНІ

правильна будова словосполучень і речень

ПУНКТУАЦІЙНІ

дотримання правил уживання розділових знаків

3. Практичне завдання

3.1. Відредагувати речення,записати їх. Пояснити усно, які норми літературної мови порушено. З опорою на таблицю визначити тип кожної з виправлених помилок.

1. Згадуючи школу, перед нашими очима постає наш дружній клас, бібліотека та оформлений по останньому слову техніки спортзал. 2. Учасники олімпіади вспіли на регістрацію, яку розпочали в 9 годин ранку. Не дивлячись на спеку на протязі дня вони зберігали трудоспособність. Наслідки змагання їм об»явили через три неділі. 3. Без хороших знаннів дуже важко знайти своє місто в житті.

4. Сидячі в залі глядачі нестямилися від зачарування від п’єси. Їхній захват можна було збагнути по їх очах і дарованих виконавцям ошатних букетах. 5. Самий щасливий день у моєму житті це переможна гра по футболу з командою «Спартак». 6. Я рахую, що старшокласникам нічого не помішає прийняти участь у слідуючих міроприємствах: зустрічі з випускниками прошлих років і організації шкільного музея.            

3.2.Записати речення,ставлячи пропущені розділові знаки. Визначити стиль висловлювання. Сформулювати за його змістом три-п’ять запитань,записати їх.

І. Національна мова і літературна мова не є тотожними. Між цими двома феноменами складний зв'язок. Літературна мова штучний витвір провідних мислителів художників слова. Вона потребує нормалізації тримання стрижня збереження монолітної єдності що керується чинним правописом як кодексом (законом). Якщо для пересічних мовлян форми вільніші то для самої системи мови вони є невблаганними.Формами існування національної мови є літературна мова діалекти фольклор і розмовна мова. Правопис це частина мови, її формальне лінійне відбиття відкрита система. Мета досліджень феномена мови це вивчення форм існування національної мови в системі етнокультурних вартостей (літературна мова, діалекти, розмовна мова, фольклор). (За С.Костянтиновою.)

3.3. Прочитати тексти,використати цей матеріал під час відповідей на питання,подані нижче

Мова - один з основних націотворчих принципів. Доки під впливом певних історичних процесів не буде створено єдину, старанно оброблену літературну мову, мову офіційних документів, мову наукової термінології, мову журналів, часописів, газет, мову модерної художньої літератури, доти жоден народ не може, з усією повнотою, претендувати на те, щоб називатися нацією.

Літературна мова створюється сторіччями. У процесі мовотворчості бере участь багато людей. Це передовсім літератори: письменники, поети, а також науковці, політики. Проте є окрема група людей, без яких справу цю неможливо завершити, це - лексикографи. Мова мусить зазнати старанної кодифікації, бути пропущеною крізь густе сито, аби відсіяти усі плевели, звести мову до спільного знаменника, усунути розбіжності. Словники виконують і іншу функцію - зберігають велетенські скарби народної мови, ознайомлюють з тими скарбами велику кількість людей (З журналу.)

ІІ. Український мовленнєвий етикет відзначається неординарністю, бо постав на власному національному ґрунті та прийнятий духом європеїзму. Він віддзеркалює лагідну вдачу українців, схильність до коректності й толерантності в людських стосунках, зневагу до брутальності. Лайливі слова мають здебільшого іноземне походження. Особливо страшним паскудством є матірна лайка - пережиток первісного азіатського дикунства. Той, хто вдається до цієї грубої лайки, чинить злочинний замах на культуру нашої рідної мови, споганює наш національний мовленнєвий етикет, який формувався впродовж тисячоліть і став взірцем шанобливого ставлення до людей, невід'ємним компонентом не тільки української національної, а й європейської мовної культури, в якій людина вважається найголовнішою цінністю (згадаймо звертання «пан», «пані», «панна», «паничу», що походять від грецького слова «все»).

Український мовленнєвий етикет - то велика духовна сила, яка відстоює нас як націю (За М.Стельмаховичем.)

Додаток до уроку

Словничок використовуваних на уроці термінів

Загальнонародна мова – сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови й наголошення, що їх використовують люди, для яких мова є рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику, жаргони тощо.

Літературна мова – відшліфована форма загальнонародної мови, що постає на основі її писемної форми і в усному й писемному виявах обслуговує життя нації: державну діяльність, законодавство, науку, культуру, художню літературу, театр, засоби масової інформації.

Мовна норма – мовний варіант у сфері вимови, слововживання, словозміни, закріплений практикою та рекомендований до вживання.

Мовне правило – наукове осмислення, визначення, формулювання мовної норми. Саме норми літературної мови є підґрунтям правил, якими користуються в усному та писемному мовленні.

Культура мови - уміння правильно говорити й писати, добирати мовні засоби відповідно до мети та обставин спілкування, грамотно, логічно, точно й виразно передавати засобами мови свої думки, почуття й переживання.

Культура мовлення – система вимог щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності – усній і писемній. Належний рівень культури мовлення засвідчує розвинений інтелект та високу загальну культуру особистості.

Суржик - 1. Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої суміші; 2. перен., розм. Елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додержання норм літературної мови; нечиста мова».

VІІ. Домашнє завдання. 1.Прочитати лист, надісланий школярем до редакції мовної телепрограми (стилістику та орфографію збережено).

Завдання:  • Визначте допущені в листі мовленнєві помилки, усно виправте їх. Які норми літературної мови порушено?(усно)

  • Напишіть відповідь авторові листа, висловивши ваше розуміння порушеної проблеми.(6-7 речень)

Велика помилка відповідальних осіб є і в тому, що дозволяють людям позначати у паспортах та інших офіційних документах імена, прізвища українськими літерами у російському варіанті, наприклад: "Нікіта" замість Микита, "Анна" замість Ганна, "Крістіна" замість Христина чи прізвища, наприклад: "Іванєнко" замість Іваненко, "Літвінова" замість Литвинова... Це теж псує рідну мову.

Потрібен бути вироблений єдиний український стандарт стосовно цього, бо українська мова також має свою власну історичну специфіку, отже імена, прізвища, назви повинні відповідати їй. Ну от так заведено у нас що не "Анна" як скрізь у світі, а Ганна, що не "Ніколай", "Нікола", а Микола.

Просто в основному на ці імена негативна реакція багатьох людей, наприклад, на Слобожанщині, нехотять бути "Миколою" чи Ганною, чи Наталкою (до речі, бачив у документах тільки "Наталія") а мало чого не хотять, не подобається називатися як належить по-вкраїнські - хай їдуть звідси. Що буде, як Тома Сойєра перефарбувати на Хому Квасоленка

Урок №3


Тема:  РЗМ 1. Відомості про мовлення. Види мовленнєвої діяльності, стилі і типи мовлення. Різновиди аудіювання.Навчальне аудіювання

1.Уважно прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання усно

Мовлення, яке ми чуємо, доволі різноманітне. Це і розмовно-побутове спілкування, і місцевий говір, і дискусія в науковій лабораторії, виступи на радіо й телебаченні. Звичайно. Мовлення людей залежить від рівня культури мовців, від мети спілкування, ситуації, в якій воно відбувається.

Літературну мову ми вивчаємо у школі, оволодіваємо нею, читаючи книги. Це мова освіти, офіційно-ділових паперів, науки, художньої літератури та культури.

До основних рис літературної мови належать словникове багатство і розмаїтість виразів, загальновживаність, обов’язковість їх норм. Норма літературної мови – це взірець, сукупність правил уживання в мовленні слів, їх форм, виразів. Існують правила вимови слів, їх наголошування, написання, за певними правилами будуються словосполучення і речення. Спілкуватися літературною мовою – це говорити відповідно до загальноприйнятих правил довідника.

 А) Від чого залежить мовлення людей?Б). В яких ситуаціях необхідно послуговуватися літературною мовою? Наведіть приклади.

В). Які риси літературної мови відрізняють її від побутового мовлення або місцевої говірки? Складіть ї розіграйте діалог за ситуацією, зображеною на малюнку.

Г). Як ви розумієте поняття норма літературної мови?

2.Опрацювати таблицю(записати в конспект)

Види мовленнєвої діяльності

                                                                            
Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

Уміння сприймати на слух висловлювання і розуміти його

Уміння читати тексти мовчки і вголос із достатньою швидкістю, розуміти зміст прочитаного

Уміння грамотно складати власні висловлювання на певні теми з дотриманням правил спілкування

Уміння грамотно передавати думки, певні висловлювання, дотримуючись правил написання слів і вживання розділових знаків

3.Розгляньте таблицю. Підготуйте зв’язну розповідь про стилі мовлення(усно)

Запам’ятайте, слово стиль складається із п’яти букв, так само є п’ять основних стилів мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний.

Стилі мовлення
4.Прочитайте уривки з текстів. Визначте, до якого стилю мовлення належить кожен із них.Запишіть у зошит (наприклад:1-науковий тощо)Обґрунтуйте свою думку.

1. Висне над селом із просторів неба місяць зеленорогий. Собор стоїть у задумі один серед тиші, серед білої акацієвої ночі. Уночі він молодіє. Зморщок часу не ньому не видно, він мовби повертається до козацької молодості. Коли вперше сяйнув у цих степах небесними півкулями бань (За О.Гончаром).

2. Стаття 54 (фрагмент).

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам’яток  та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами (З Конституції України).

3. Наш народ нізвідки на свої землі не приходив, він був тут завжди. Історія українського народу велика, героїчна, хоч і не завжди його дорога була широка – часом звужувалася. а часом просторіла. Він падав і знову підіймався, він боровся, оборонявся, будував фортеці й міста, орав ниви. Він створив дивовижний світ пісень, казок, оповідань і легенд. Він тисячі років розказує собі й сусідам про своє минуле (За В.Шевчуком).

4. Фундаменти Андріївської церкви заглиблено на 14 м, що дало змогу двоповерховий будинок-стилобат оснастити допоміжними приміщеннями. У плані Андріївська церква – хрест із кінцями різної довжини: вісь на сході – заході – 13 м, на півночі – півдні – 15 м. Висота церкви – 47 м, стилобата – 15 м, діаметр бані – 10 м (З довідника).

5. Готувалися ми до уроку історії утрьох. Довго розглядали малюнки. Особливо вразив нас малюнок, на якому був зображений князь Олег зі своєю дружиною. Так і було написано: «З дружиною». Ми довго шукали поміж вусатих, озброєних мечами і списами дядьків, що сиділи на конях, оту князеву дружину.

- Вона десь, видно, позаду, - врешті вирішив Ванько.

Сонька не була б Сонькою, коли б не заперечила:

     -  І зовсім не позаду! Вона вдома залишилася: князеві борщ варить (Із журналу). 

5.Запишіть словосполучення в такій послідовності стилів мовлення:  а) розмовний; б) науковий; в) офіційно-діловий; г) публіцистичний;  ґ) художній.

Спитаймо бабусю, єднальні сполучники, двотижневий термін, заради перемоги добра, краплиста роса, пречудовий настрій, складносурядне речення, порядок денний, об’єднаймося задля перемоги, зелене море трав, купити цукерочок, паралельні прямі, здійснювати відповідну перевірку, бережіть собори душ, ягоди зашарілися.

Розмовний

Науковий

Офіційно-діловий

Публіцистичний

Художній

Спитаймо бабусю

Єднальні сполучникиЯкщо ви правильно виконали завдання, з других букв перших записаних слів складеться початок прислів’я: «Прудка вода берег руйнує».

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 494.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка