Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективиСторінка18/20
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.77 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

4.6. Законодавство України і проблема забезпечення сприятливого для здоров‘я середовища


Україна має досить потужне й розгалужене законодавство про охорону навколишнього природного середовища, в основу якого закладено необхідність забезпечення сприятливого для здоров‘я довкілля шляхом недопущення його забруднення, раціонального використання та відновлення в процесі господарської діяльності. Основним актом загальнонаціонального рівня з цих питань є Закон “Про охорону навколишнього природного середовища”, прийнятий 26 червня 1991 року31.

Питання створення безпечних робочих місць, в тому числі для молоді, регулюються Кодексом законів про працю України32, глава 13 якого (статті 187-200) повністю присвячена проблемам праці молоді. Вона, зокрема, встановлює, що неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Крім того, даний законодавчий акт детально регулює такі питання, як вік, з якого допускається прийняття на роботу; роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років; попередні медичні огляди при прийнятті на роботу осіб, які не досягли вісімнадцяти років, та подальші медичні огляди працюючої молоді до досягнення віку 21 року; заборона залучення працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні; скорочення норм виробітку для молодих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років; оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи; відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років; броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві; надання молоді першого робочого місця після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби; обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років; розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб; участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді.

Глава 11 даного Кодексу присвячена охороні праці. В основі статей, що входять до складу цієї глави, лежить вимога щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на всіх підприємствах, в установах та організаціях, забезпечення яких є обов‘язком власників підприємств, установ і організацій або уповноважених ними органів.

Охороні праці неповнолітніх присвячено статтю 15 Закону “Про охорону праці”, прийнятого 14 жовтня 1992 року33.

Проблеми сприяння здоров‘ю у процесі навчання дітей та підлітків, формування у них навичок здорового способу життя під час навчання у школі регулюються передусім прийнятим 13 травня 1999 року Законом України “Про загальну середню освіту”34. Так, стаття 5 цього Закону серед інших завдань загальної середньої освіти називає необхідність виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Стаття 22 цього Закону визначає, що загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців). Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. Контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров'я.

На активізацію багатосекторальних механізмів поліпшення соціальних та економічних умов життя молоді і тим самим забезпечення її здоров‘я спрямовані й прийняті останнім часом деякі акти Президента України. Зокрема, серед них слід назвати видані 6 жовтня 1999 року Указ Президента “Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій”35, Указ Президента “Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді”36 та розпорядження Президента “Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва”37.

Таким чином, проведений комплексний аналіз законодавчої бази України і співставлення її з положеннями відповідних документів міжнародної спільноти свідчать про те, що загалом законодавство України відповідає основним міжнародним стратегіям політики сприяння здоров‘ю та здоровому способу життя. І на сьогодні на перший план виходить завдання дотримання всіх законодавчих вимог та норм, забезпечення організаційного механізму виконання існуючих Законів, Указів та постанов і контролю за якістю їх виконання.

1 Див.: Здоровье человека в условиях НТР: Метод. аспекты. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989.; Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Физкультура и спорт, 1990. - 208 с.; Войтенко В.П. Здоровье здоровых. - К.: Здоровье, 1991. - 112 с.; Борисенко Н.Ф., Мовчанюк В.О., Меламент Л.Е., Рудь Г.В. Основные направления работы по формированию здорового образа жизни//Лікарська справа. - № 5/6. - С.181-184, та ін.2 Охорона здоров'я в Україні: проблеми та перспективи / Заг. ред. д-ра. мед. наук, проф. В.М.Пономаренка. - Тернопіль: Укрмедкнига. - 1999.- С.72.
3 Пономаренко В.М., Нагорна А.М., Москалець Г.М. та ін. Перелік діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України. - К., 1997; Пономаренко В.М. та ін. Перелік наказів МОЗ України, що втратили чинність. - К., 1997; Пономаренко В.М. та ін. Перелік наказів МОЗ СРСР, які застосовуються в Україні. - К., 1997; Пономаренко В.М. та співавт. Перелік наказів колишнього МОЗ СРСР, що втратили чинність (бо не застосовуються) на території України. - К., 1997.
4 Борисенко Н.Ф., Мовчанюк В.О., Меламент Л.Е., Рудь Г.В. Основные направления работы по формированию здорового образа жизни // Лікарська справа. - № 5/6. - С.182.
5 К онституція України. Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К., 1997.
6 Основи законодавства України про охорону здоров‘я //Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1993. - № 4. - ст.19 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2978-12 від 03.02.93: ВВР, 1993, № 15, ст.132; № 4039а-12 від 25.02.94: ВВР, 1994, № 28, ст.235; № 183/94-ВР від 23.09.94: ВВР, 1994, № 41, ст.376; № 200/94-ВР від 13.10.94: ВВР, 1994, № 45, ст.404; № 70/97-ВР від 14.02.97; Декретом № 23-92 від 31.12.92: ВВР, 1993, № 11, ст.93 ).
7 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения // Основные документы. ВОЗ, Женева, 1998. - С.1.
8 Закон України “Про рекламу //Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 39. - ст. 181 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 642/97-ВР від 18.11.97: ВВР, 1998, № 10, ст.36; № 783-XIV (783-14) від 30.06.99: ВВР, 1999, № 34, ст.274 ).
9 Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” //Відомості Верховної Ради. - 1997. - № 46. - Ст.292.
10 Указ Президента України від 27 квітня 1999 р. “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя” (Із змінами, внесеними згідно із Указом Президента України № 1195/99 від 17 вересня 1999 р.).
11 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1697 “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”.
12 Наказ Міністра охорони здоров‘я України від 5 січня 1999 р. № 1 “Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров‘я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення”.
13 Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 19. - Ст. 98.
14 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. № 1171 “Про деякі заходи щодо масової профілактики захворювань, пов‘язаних з йодною недостатністю”.
15 Указ Президента України від 4 лютого 1999 р. “Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні”.
16 Закон України “Про фізичну культуру і спорт”//Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 14. - Ст.80 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99: ВВР, 1999, № 34, ст.271).
17 Закон України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 11. - Ст.152 (в редакції Закону № 155/98-ВР від 03.03.98: ВВР, 1998, № 35, ст.235).
18 Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. № 341 “Про Програму профілактики СНІДу та наркоманії на 1999 - 2000 роки”.
19 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 357 “Про комплексні заходи для запобігання розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом”.
20 Кодекс України про адміністративні правопорушення (за станом на 15 квітня 1999 р.): Офіц. вид. - К.: Парламентське вид. 1999, 168с.
21 Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. - К.: Юрінком, 1997.
22 Декрет Кабінету Міністрів України “Про Єдиний митний тариф України //Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 12. - Ст.107 ( Із змінами, внесеними згідно із Декретом № 54-93 від 20.05.93: ВВР, 1993, № 28, ст.301; Законами № 3893-12 від 28.01.94: ВВР, 1994, № 20, ст.117; № 29/96-ВР від 06.02.96: ВВР, 1996, № 8, ст. 31; № 506/96-ВР від 15.11.96, ВВР 1997, № 3, ст. 6; № 608/96-ВР від 17.12.96: ВВР, 1997, № 8, ст. 62; № 337/97-ВР від 12.06.97: ВВР, 1997, № 34, ст.210; № 535/97-ВР від 19.09.97: ВВР, 1997, № 47, ст.294; № 309-XIV ( 309-14 ) від 11.12.98: ВВР, 1999, № 4, ст.33; № 722-XIV (722-14) від 03.06.99: ВВР, 1999, № 32, ст.264 ).
23 Закон України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 46. - Ст. 345 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 306/96-ВР від 11.07.96: ВВР, 1996, № 41, ст. 193; № 361/96-ВР від 12.09.96: ВВР, 1996, № 45, ст. 232; № 526/97-ВР від 11.09.97: ВВР, 1997, № 45, ст. 286; № 775/97-ВР від 23.12.97: ВВР, 1998, № 18, ст. 91; № 122/98-ВР від 12.02.98: ВВР, 1998, № 26, ст. 158; № 182/98-ВР від 05.03.98: ВВР, 1998, № 26, ст. 168; № 373-XIV ( 373-14 ) від 30.12.98: ВВР, 1999, № 8, ст.56 ).
24 Наказ Міністра зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України від 3 травня 1996 р. №293 “Про затвердження правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”.
25 Наказ Міністра зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України від 27 серпня 1996 р. №503 “Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”.
26 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1094 “Про затвердження Правил дорожнього руху”.
27 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1258 “Про Координаційну раду з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України”.
28 Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” //Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 10. - Ст.60 (У редакції Закону № 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99: ВВР, 1999, № 36, ст.317 ).
29 Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” //Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 10. - Ст.62 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 863-XIV (863-14 ) від 08.07.99: ВВР, 1999, № 36, ст.317 ).
30 Наказ Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України № 306/680/21/66/5 від 10.10.19.97 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини”.
31 Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 41. - Ст.546 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3180-12 від 05.05.93: ВВР, 1993, № 26, ст.277; № 81/96-ВР від 06.03.96: ВВР, 1996, № 15, ст.70; № 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.41; № 186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 34, ст.230; № 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99: ВВР, 1999, № 34, ст.274; № 934-XIV ( 934-14 ) від 14.07.99: ВВР, 1999, № 38, ст.338 ).
32 Кодекс законів про працю України: Офіційний текст (за станом на 1 серпня 1997 р.). - К.: Парламентське вид., Ужгород: Інформ.-вид. агентство, 1997 р.-152 с.
33 Закон України “Про охорону праці” //Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 49. - Ст.668 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 196/96-ВР від 15.05.96: ВВР, 1996, № 31, ст.145; № 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99: ВВР, 1999, № 34, ст.274 ).
34 Закон України “Про загальну середню освіту” //Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 28. - Ст.230.
35 Указ Президента України від 6 жовтня 1999 р. “Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій”.
36 Указ Президента України від 6 жовтня 1999 р. “Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді”.
37 Розпорядження Президента України від 6 жовтня 1999 р. “Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва”.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка